ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Join the legendary detective Sherlock Holmes in his unbelievable new investigations! Something wicked is going on in the worlds of well-known books – their plots are changing, with the main characters being defeated while the villains prevail. The magic of literature is at work here, and its magic is real! Now, The Hound of the Baskervilles, Alice in Wonderland, The Wizard of Oz, and many other classic novels are nothing like you remember them. Help Sherlock Holmes and Dr. Watson restore the original plots of the books, deliver justice by solving tricky match-3 puzzles or unravelling hidden object scenes, and complete thrilling quests while searching for the reasons and patterns behind the events. These world-renowned stories helped shape the history of mankind, so they carry enormous power – and whoever can control that power, will be able to rule the universe. Make sure it falls into the right hands! Set off on an exciting detective adventure, solve ingenious puzzles and investigate crimes without delay before the real world turns upside down too! To find clues and get closer to figuring out challenging cases, pay close attention and choose your favourite gameplay mode for any scene: ● FIND hidden objects and use them, or ● MATCH gems in a row Plus: ● COMPLETE absorbing quests ● EXPLORE colourful locations from well-known books ● MEET familiar characters ● SOLVE perplexing puzzles ● FOLLOW the gripping storyline ● ENJOY regular free updates with new books and fascinating cases! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. You can play this game both offline or online. ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Russian, Korean, Chinese, Japanese, Traditional Chinese ______________________________ Sign up now for a weekly round up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ______________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! ______________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

This update makes a few improvements to the previous one, featuring: THE SECRET GARDEN – Moriarty has kidnapped H.G. Wells, forcing Sherlock to travel into “The Time Machine” to save the author. Meanwhile, in the pages of “The Secret Garden,” Lucy Burk must guide the young protagonist back to her life-changing encounter with nature. Can you help these characters in their quest to restore the plots of these classic books? NEW “MISSELTHWAITE MANSION” SCENE – Find hidden objects or match gems in a row in this colourful book location. NEW HOUSE WITHOUT GHOSTS EVENT – Challenge yourself with 30+ exciting new quests, assemble five ravishing collections and get charming Avatars, the Mansion Candlestick, a Garden Mistress’s Chest as well as numerous prizes and bonuses. NEW CHARACTER – Meet Mary Lennox, a spoiled and lonely child who has never known love but is on the cusp of a discovery that will bring beauty back to her life. MORE QUESTS AND COLLECTIONS – 61 absorbing new quests, 10 marvellous collections and 1 metacollection await you! FIXES AND IMPROVEMENTS – Your favourite game is only getting better. Check it out! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

G5 Entertainment AB

រក្សាសិទ្ធិ

© 2020 - 2022 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

20/10/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

179.63 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Русский (Россия)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft