ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

If you're looking for some online sniper action, look no further! Our gun gang is always looking for a new hitman. No running, just shooting! In Sniper Fury, you're deployed on 3D FPS battlefields in order to prove that you're the real sniper shooter. Taking part in this military gun game will have you killing targets and delivering justice from the barrel of a rifle. ▶Global FPS gun games Over a thousand missions and dozens of events that take you around the world, from the busy streets of Washington to the towering skyscrapers of Shanghai, each recreated in full 3D glory. ▶Weapon collection Equip 3D sniper rifles, single shot repeaters, automatic assault weapons and more to hit your targets. There are hundreds of guns for you to collect and upgrade, so bring the best one to your next shoot-out! ▶Lots of online game modes If you're a lone wolf, aim for the game's story mode; if you like to compete, join a clan and aim for the online PvP. If you're into online multiplayer sniping action, we have an Arena where 10 gunners snipe each other until the last one is left standing. Did I mention the squad ops? Recruit hundreds of shooters and send them out on covert ops while you're away! ▶Clan action Bring your gang together in a sniper clan or strike your targets lone-wolf style like a long-range hitman! Aim & Shoot: It's as simple as that. What are you waiting for? Let's see whether you're an FPS rookie or a sniper legend! ____________________________________ This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. ____________________________________ Join the Discord! gmlft.co/Join-Sniper-Fury-Discord Follow us on social media: gmlft.co/Sniper_Facebook gmlft.co/Sniper_Insta gmlft.co/SniperFury_YouTube www.sniperfury.com/ Visit Gameloft at gmlft.co/website_EN Terms of Use: gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្នកមិនអាចចូលប្រើមាតិកានេះទេ

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

New feature, new event, bug fixes & game improvements -- this update has it all! As it rolls out, it will gradually unveil some of the surprises we have in store for you. - Introducing Commanders, your new aid for battle, resources & progression: Discover new consumables with prolonged time duration, providing various buffs to give you an edge & accelerate your progression. - Bringing in a new limited-time event -- the Survival Event Be the last one standing! Explore novel gameplay elements as you fight to survive the longest while facing waves of enemies, each more dangerous than the previous one. - Launching the Holoboard -- an ongoing investigation into the narrative universe of Cellstrike. Keep an eye on our social channels and official website in the upcoming months. - Adding various themes for the in-game items, some of which were picked by you, our vigilant community! - Reverting to the old mix of Mega Events and Exotic Events. - Implementing minor fixes and back-end improvements.

លក្ខណៈពិសេស

  • • 500+ missions
  • • Soldiers, armored vehicles, air units and many more enemy classes
  • • Slow-motion “bullet time” effects capture your every sniper headshot
  • • Sandstorms, blizzards, rainstorms and other rich atmospheric effects

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Gameloft SE

រក្សាសិទ្ធិ

© 2022 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

03/02/16

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

2.9 GB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 16 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

អ្នក​បាញ់

កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Sniper Fury - Elite Gun Shooter គេហទំព័រ
Sniper Fury - Elite Gun Shooter គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft