ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Welcome to Squid Game Original Challenge. The only way to survive in squid game is move when green light is active, red light is stop. If you want to get prizes don't be eliminated from squid game Challenge. Squid Games is ready to shoot according to the red green shooting light. Are You Squid Game Lovers? Your Favorite squid game is here. Red lights, green lights. Whoever wins this game will win a lot of cash prize. Squid Game our game is a cool squid game ! Once you start, You can only use your fingers to move and collect items for win. Pink game: Squid Hunger's deadly premise is teeming with life. How does it feel to fight with 456 players. Six games in Squid Game: 1. Red Light, Green Light in squid game 2. Sugar Honey Combs in squid game 3. Tug Of War in squid game 4. Marbles in squid game 5. Glass Stepping Stones in squid game 6. Squid Game

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

vlogron

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

15/02/22

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

131.32 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 12 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft