ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Super Warships: Global Strongest Maritime Warfare is a military war game against the background of World War II. Players need to assemble their legendary historical fleet to fight with other players on a large scale map and win the final victory. • CHOOSE FROM HUNDREDS OF FAMOUS SHIPS There are more than 100 different warships that can be matched freely, thousands of strategies can be combined at will. In each battle, famous warships and submarines take you into the most real battlefield. It restore the historical plot, simulate the famous battles in history. You have to use your strategy to compete all your enemies. The great 3D model restored the real scene. • UPGRADE AND UNLOCK CUSTOM SKILLS Refit equipment on your ship to adapt to your game style, train your commander to unlock special skills and form the fleet only for you. Naval fleets pay attention to the arrangement of warships, and the position is particularly important. Land tanks adjust their routes at any time to test the real-time strategy. • RECRUIT CAPTAIN TO FIGHT SIDE BY SIDE Collect famous commanders and generals in history, upgrade them according to their natural abilities, and fight side by side with your favorite commander. Recruit soldiers and send troops to patrol. The important task of protecting the country is on your shoulders. • UPGRADE AUTOMATICALLY WHEN YOU OFFLINE Strategy game is embedded with offline play method, one click to obtain accumulated offline revenue, help you upgrade. Game is not time spending and money costing, the easy game play lead you to go all the way to the peak of the game. • UNIQUE SUBMARINE FULLY ARMED Different from other military theme games, the game developed submarine underwater combat mode. The submarine launched torpedoes silently, and the C-shaped encirclement covered the enemy in an all-round way.

រូប​ថត​អេក្រង់

លក្ខណៈពិសេស

  • Choose from a hundred famous ships
  • Upgrade and unlock custom skills
  • Recruit captain to fight side by side
  • Upgrade automatically when you offline
  • Unique submarine fully armed

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Touch Game

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

29/01/22

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

1.23 GB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

ប្រយុទ្ធ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
中文(中国)
zh-hant-hk


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft