ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Welcome to a city builder’s paradise! Have fun and bring your most ambitious architectural dreams to life! Build everything you’ve ever wanted! Over 1000 unique buildings and decorations will help you create your very own SuperCity. Cozy coffee shops, luxurious villas, splashing fountains, playgrounds, and lots lots more! There’re always lots to do at the Mayor’s office: * Build beautiful homes for your citizens * Organize filming a reality TV show * Make friends with Superzilla’s caring mom and her adventurous little boy * Help aliens repair their spaceship * Arrange a beach volleyball tournament * Harvest crops of exotic fruits on the farm * Visit your friends … and plenty more! Transform your little town into a shining megapolis and share the secrets of your success with your neighbors! Please note: You can play SuperCity for free but some items require payment. Make your town a dream world for shopaholics, foodies, and party people or for everyone all at once! SuperCity always has something fun to do! Join in! Support: https://playkot.helpshift.com/hc/en/4-supercity/contact-us/ Help Center: https://playkot.helpshift.com/hc/en/4-supercity/ Community: https://www.facebook.com/supercitycom

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

លក្ខណៈពិសេស

  • Beautiful graphics with great colour and style
  • Over 1000 unique buildings and decorations
  • Charismatic characters and fun quests
  • Real-life monuments to decorate your town
  • You can play with friends and help each other out

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Playkot Ltd

រក្សាសិទ្ធិ

© 2022 Playkot Ltd

បង្កើត​ដោយ

Playkot Ltd

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

09/06/22

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

178.23 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

បូរាណ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ ឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កូនកម្មវិធី កម្មវិធីនានា និងបញ្ជីឈ្មោះ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ និង​រូប​ភាព​គណនី​របស់​អ្នក
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ផលិត​ផល​នេះ​ត្រូវការ​ដំឡើង​លើ​ហាត​ដ្រាយ​ខាង​ក្នុង​របស់​អ្នក។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Français (France)រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft