ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Use real science from NASA to cultivate life on desolate planets. Think you have what it takes to bring a dead planet to life? Can you settle the stars? Explore space and terraform new worlds in this immersive idle planet building simulator rooted in real science. TerraGenesis dynamically animates entire planets with changing biospheres, all based on real data from NASA. The universe is your playground in TerraGenesis! With idle gameplay you can cultivate real planets in our solar system, planets created just for TerraGenesis and even alien worlds! When the world is in your hands, the possibilities are truly endless. If you’re a fan of astronomy, idle games, or resource management games, you will love Terragenesis! Download and start terraforming today! BUILD A PLANET - Join one of four interstellar Factions, each with different benefits for building interstellar settlements - Build entire worlds one step at a time, by creating pressurized habitats for your settlers so they can survive in hostile environments - Terraform your planet to support human life by managing specific resources of each world, including air pressure, oxygen, sea levels and biomass - Melt ice caps to create planet-wide oceans and seed the planet with life - Track your civilization’s idle progress and your world’s current status with the Stats Summary Page DISCOVER PLANETS & MOONS - Learn astronomy and settle planets from our solar system, including Mercury, Venus, Earth & Mars! - Terraform orbital satellites, including The Moon as well as the Moons of Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune - Build civilizations on fictional planets, including Bacchus, Ragnarok, Pontus, Lethe and Boreas - Terraform Dwarf Planets, including Ceres, Pluto, Charon, Makemake, Eris and Sedna - Discover the lost secrets on the Trappist-1 planets, including Damu, Aja, Huanca, Ruaumoko, Asintmah, Ostara, Aranyani - Travel through time in the Historical Earths campaign, including Vaalbara, Rodinia, Cambria, Cretacea, Dania, Chibania, and Ultima - Generate random worlds with complete surface and elevation maps, unique starting conditions and more BIOSPHERE SIMULATOR - Start with 26 different phyla and add 64 unique genes to create all kinds of amazing organisms to inhabit your world - Manage your lifeforms as they thrive in both terrestrial and aquatic biospheres ENCOUNTER ALIEN POPULATIONS - Discover distant planets in outer space with thriving alien civilizations. - Choose between making peace or conquering the alien lifeforms. - Carry out dozens of missions and build your new world based on your alien strategy. DEFEND FROM ASTEROIDS - Save your civilization and protect your flourishing planet from the threat of an asteroid attack - Build a planetary defense network to detect giant asteroids in space, initiate missions to destroy the threat, change the asteroid’s course or develop new strategies to survive certain doom. BUILD YOUR OWN FLAT EARTH - Insanity now comes with an on/off switch; flick a switch to turn existing worlds flat. - Build a flat earth or build other flat planets from our solar system or throughout the universe! - Hilarious random events unique to flat earth mode! TerraGenesis is free to play and as an indie game; it was important to us that all in-app purchases are entirely optional and not required for a full and complete experience. Enjoying TerraGenesis? Learn more! Facebook: https://www.facebook.com/TerraGenesisGame Twitter: https://www.twitter.com/SettleTheStars Terms of Use: http://www.tiltingpoint.com/terms-of-service

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Terraformers, get ready for a LEGENDARY new update! Our latest release introduces the powerful new Legendary tier of Governor characters who can be unlocked through participating in epic live events. Plus, we’ve made awesome enhancements to the game’s graphics to give you a more immersive experience. Thanks as always for playing and stay tuned for more legendary events and updates to come!

លក្ខណៈពិសេស

  • Build a planet
  • Discover planets & moons
  • Biosphere Simulator
  • Encounter Alien populations
  • Defend from asteroids
  • Build your own flat Earth

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Tilting Point

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

31/07/18

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

820.67 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ប្រើ​បណ្ណាល័យ​រូប​ភាព​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft