ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Survive as a Cowboy in the Wild West and become the rule of law! Survive in this Western themed MMORPG, explore the life of a Lone Star ranger and fight robbers, trade with American Natives, set traps and duel in a Mexican standoff! • Build your own Wild West ranch • Fight gangsters with pistols and rifles • Wood logging, mining, deer hunting • Craft new equipment and items • Raise horse mounts and tame wild animals • SOON: Complete hundreds of Quests • SOON: Discover precious treasure sites • SOON: Challenge other cowboys == About Westland Survival == In the Wild West of the Great American prairies, outlaws and even sheriffs are ready to sell brave men out for a fistful of dollars. Frontier pioneers and bounty hunters have set carriage treks towards the fabled gold discovery sites in Klondike and Yukon, and to the great plains and deserts of Texas or New Mexico. Your wagon convoy ran into a bandit ambush and left you behind as the only survivor, but certainly grim with anger to bring those gunslingers to the hangman! Or shoot them right off their horses! But before, there’s some crafting to do - a shelter for the night, some wood logging for bow and arrows, maybe even mining some ore for horse shoes and trading with the Indians. Perhaps they can teach you how to hunt deer for cooking a steak… Embark on this incredible exploration journey in the Wild West, Cowboy! Yee-haw! Follow our online social media: Facebook: www.facebook.com/westlandgame Instagram: www.instagram.com/westland_survival_official Official website: www.heliogames.com

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្នកមិនអាចចូលប្រើមាតិកានេះទេ

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Deep Secrets of Deepwater — The Curse of Letiche — Holy smokes! Deepwater's old marshal disappeared with a whole squad of lawmen! Is it a curse of Letiche, the swamp's spirit, or the handiwork of macabre locals? Investigate in the new side storyline! — New Locations — Explore the Salt Mine and Cult's Camp to gather valuable resources. — Vacation Home — Renovate a home in Deepwater! — Cross-platform experience — Transfer your progress between platforms to play Westland wherever you are!

លក្ខណៈពិសេស

  • — Build a Wild West Ranch! You will encounter many dangers, so be prepared to fight! Gather resources, craft workbenches, rare materials and build a perfect fortress.
  • — Craft Weapons & Armor for a Fight! Collect rare blueprints and craft the strongest weapons and armor. Your shooting skills will also help you in the war on bandits.
  • — Wild Animals Hunting! Hunt animals for precious furs to survive frost and hunger or tame them to fight on your side.
  • — Explore Unique Locations! Each location provides unique resources but you will also meet deadly enemies there. Visit Native American Tribes to craft spiritual items and kill all enemies.
  • — Build a Stable & Ride a Horse! A cowboy is nothing without his horse. Build a stable and your loyal friend will help you to travel faster and carry extra items to western adventures.
  • — Challenge Other Players in Ladders! Complete daily quests to earn precious rewards from the city sheriff and participate in the PVP ladder. Invite friends to play!
  • — Explore Spirit Caves! Explore the Spirit Caves and solve the riddles of cunning gods. Raid an army of undead zombie spirits and claim redemption for the lost souls.
  • — Canyon Trials!Visit the lands of red canyons to take on the Shaman's quest to fight against undead zombie spirits. Defeat waves of enemies and slay bosses to get to the best treasure!
  • — Limited Events! Don't miss out on the time-limited events. Fight off a train raid and save survivors from bandits. Traveling traders will offer their goods for sale to a survivor.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Helio Games

រក្សាសិទ្ធិ

Helio LTD 2022

បង្កើត​ដោយ

Helio Games

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

03/05/22

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

666.38 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 16 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

Русский (Россия)
English (United States)
Français (France)
العربية (المملكة العربية السعودية)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
Suomi (Suomi)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Norsk Bokmål (Norge)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Tiếng Việt (Việt Nam)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Nederlands (Nederland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
עברית (ישראל)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
日本語 (日本)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Slovenčina (Slovensko)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Български (България)
Lietuvių (Lietuva)
Latviešu (Latvija)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Westland Survival គេហទំព័រ
Westland Survival គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft