ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Guess the WORDLE in 6 tries. Each guess must be a valid 5 letter word. Hit the enter button to submit. After each guess, the color of the tiles will change to show how close your guess was to the word.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Version 1.7.x.0 - App name renamed to WordGuess - 'Show more free apps from Reflection IT' dialog added - Fixed startup issues - Removed HARRY from the English word list, now back in sync with the website Version 1.6.x.0 - Language selection option added to the Settings. Starting with Dutch and French. More to come. - Easy practice mode added to the Settings Version 1.5.x.0 - Banner ads added which can be removed using an in-app purchase (Settings page) - Bug Color blind mode fixed Version 1.4.0.0 - Color blind mode added to the settings Version 1.3.1.0 - Share button also visible for incomplete Daily Wordle Version 1.3.0.0 -Keyboard layouts setting added (QWERTY, AZERTY, QWERTZ) Version 1.2.x.0 - Guess shake animations added - Bug Fixes Version 1.1.0.0 - (Bing) Translate link added, can be turned off in the Settings - Small UI Updates Version 1.0.0.0 - Initial (Beta) version

លក្ខណៈពិសេស

  • Play the official Daily Wordle and share your results with your friends on Twitter of Facebook
  • Practice as many games as you want
  • Keyboard cursor keys and focus indicator
  • Statistics of the Daily Wordle and Practice Games
  • Settings: Game, Appearance and Sound
  • Physical keyboard support
  • Translate link using Bing Translate
  • Offline support, you can also play when you are not connected
  • Languages English (Wordle), French (LeMOT) and Dutch (Woordle)

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Reflection IT

រក្សាសិទ្ធិ

Reflection IT BV

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

14/01/22

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

36.64 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

បូរាណ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

WordGuess គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft