ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Track projects, organize collections, or brainstorm new ideas with Zenkit. Whether you’re helping customers or planning a mission to Mars, Zenkit enables your team to accomplish anything. It’s beautifully simple, yet powerful enough to manage any business. With Zenkit for Windows you can work with the same powerful Zenkit features in a dedicated app away from distraction. (Not yet compatible with Windows 10S.) - Create items from anywhere on your desktop with quick-add - Focus on your work in a beautifully distraction-free Zenkit window - Open multiple Zenkit windows to work on multiple collections at a time - Jump to your main Zenkit window with a shortcut - Stay productive even when you're offline New shortcuts for the desktop: Ctrl+Shift+Space - Quick-add a new item to any collection in your account Ctrl+Shift+Z - Bring up your main Zenkit window from anywhere Ctrl+Comma - Open settings Ctrl+N - Create a new window Ctrl+W - Close window Ctrl+Q - Quit Zenkit "...minimal and distraction-free but powerful under the hood." - Lifehacker TRACK ANYTHING YOU WANT Manage anything you’re working on with unlimited collections. Use custom fields to track the data that matter most. Quickly add or update tasks on the go. Add due dates, members, labels, checklists, and more. Attach files, images or videos from your device. Search for any item, task, or idea across your account. COLLABORATE IN REAL TIME Manage a team from your mobile device. Share with your team, family, and friends. Keep up to date with team activities. Get notifications about the projects you care about. Comment on items from the road. A DATABASE ON YOUR DESKTOP Connect related collections to create a custom database. Use these connections to gain powerful insight into your projects. Become a productivity powerhouse! Use of this app is subject to the Zenkit Terms of Service: https://www.zenkit.com/terms

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Zenkit

បង្កើត​ដោយ

Axonic Informationssysteme GmbH

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

21/02/18

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

159.74 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ ឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កូនកម្មវិធី កម្មវិធីនានា និងបញ្ជីឈ្មោះ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Zenkit គេហទំព័រ
Zenkit គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ Microsoft