ಪ್ರಮುಖ ಉಚಿತ ಆಟಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ

ಪ್ರಮುಖ ಪಾವತಿಸಿದ ಆಟಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ
Action & arcade games

Action & arcade games ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ

Cool. Calm. Collected. Do you have what it takes? These exhilarating games will put your skills to the test.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್‌ಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ
Best of Xbox Game Studios

Best of Xbox Game Studios ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ

Play some of the biggest game franchises in history on your PC

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ