Kursus 80193A:

Økonomi II i Microsoft Dynamics AX 2009

Varighed:2 Days
Udgivet:23. December 2009
Sprog:Dansk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Japansk, Kinesisk (forenklet), Portugisisk - Brasilien, Russisk, Spansk, Tysk
Målgruppe(r):Information Workers
Niveau:300
Teknologi:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Kursus
Undervisningsform:Instruktørledet (klasseværelse)
Om dette kursus
Under dette todages instruktørledede kursus beskrives i detaljer den avancerede økonomifunktionalitet i Microsoft Dynamics AX. Blandt de emner, der dækkes, er opsætning og brug af budgettering, likviditetsstyring, flere valutaer, mellemregninger og konsoliderede regnskaber. Desuden lærer kursisterne om forskellige avancerede betalingsmuligheder, XBRL-taksonomi, kundekontoudskrifter, rykkere, renter, årsafslutningsfunktionalitet og balancer. Dette kursus er en overbygning på Microsoft Dynamics AX 2009 Økonomi I.
Profil for målgruppe
Dette kursus er henvendt til deltagerne i implementerings-, oplærings- eller supportgrupperne eller dem, der administrerer eller anvender økonomistyringsmodulerne.
Afslutning af kurset
Når kursisterne har gennemgået dette kursus, kan de:
 • Konfigurere og vedligeholde budgetter
 • Forstå funktionerne inden for likviditetsstyring
 • Konfigurere og vedligeholde flere valutaer
 • Forstå funktionerne inden for avancerede betalinger
 • Konfigurere og gennemføre mellemregninger
 • Konfigurere og gennemføre konsolideringer
 • Konfigurere og behandle kundekontoudtog, rykkere og renter
 • Oprette og anvende dimensionshierarkier
 • Importere og anvende XBRL-taksonomi
 • Gennemføre en årsafslutning
 • Konfigurere og udskrive en balance
KursusoversigtModul 1: Budgettering
Budgetter er værktøjer, der bruges til at forudsige resultaterne af driften for en virksomhed. Desuden kan de bruges til at sammenligne faktiske og forudsagte (budgetterede) resultater for at vurdere virksomhedens effektivitet.
Lektioner
 • Oprettelse af en budgetmodel
 • Periodefordelingsnøgler
 • Angivelse af numeriske data i budgettet
 • Oprettelse af en finansbudgetrapport
 • Anvendelse af opsætningsfunktioner til budgettet
 • Simulering af budgetter
 • Redigering af budgetter
 • Budgetrevision
 • Få vist budgetdata og -rapporter
Øvelse : Oprettelse af en budgetmodelØvelse : Oprettelse af periodefordelingsnøgler via guidenØvelse : Oprettelse og generering af et budget
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Oprette budgetmodeller og undermodeller
 • Oprette periodefordelingsnøgler
 • Indtaste budgettets numeriske data
 • Generere og udskrive et budget
 • Anvende opsætningsfunktioner til budgetter
 • Vise, hvordan man simulerer budgetter
 • Redigere budgetter
 • Opregne fordelene ved at oprette et revideret budget i stedet for at redigere et eksisterende budget
 • Nævne de trin, der er påkrævet for at revidere et budget
 • Få vist budgetdata
Modul 2: Likviditetsstyring
Likviditetsbudgetter anvendes til at estimere virksomhedens fremtidige behov for likviditet.
Lektioner
 • Sammenhæng mellem likviditetstyring og de øvrige moduler
 • Opsætning af likviditetsbudgetter
 • Valg af en likviditetsbudgetmodel
 • Oprettelse af likviditetsposteringer
 • Beregning af likviditetsposteringer
Øvelse : Opsætning af en finanskonto til likviditetsbudgetteringØvelse : Opsætning af en underordnet finanskontoØvelse : Oprettelse af en budgetpost, der skal medregnes i likviditetsregnskabetØvelse : Beregning af likviditetsposteringer
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Forstå forholdet mellem likviditetsmodulet og de øvrige moduler
 • Konfigurere likviditetsbudgetter
 • Definere en likviditetsbudgetmodel
 • Oprette likviditetsposteringer
 • Beregne likviditetsposteringer
 • Få vist onlinedata og udskrive likviditetsrapporter
Modul 3: Flere valutaer
Microsoft Dynamics AX 2009 arbejder med flere valutaer og indeholder adskillige metoder til at imødekomme regnskabsmæssige behov i forskellige lande. Den grundlæggende opsætning af valutaer og valutakurser dækkes i kurset Økonomi I. Dette kursus gennemgår avancerede valutaemner, f.eks. kursreguleringer. Valutakurser ændrer sig konstant. Derfor er kursreguleringer nødvendige for et korrekt periodisk regnskab. Hvis de ikke reguleres periodisk, så de afspejler de aktuelle kurser, kan beløb i fremmed valuta, der er konverteret og bogført i Finans og vist i rapporter, være misvisende.
Lektioner
 • Opsætning
 • Kursreguleringer
 • Kursreguleringer i Debitor og Kreditor
Øvelse : Kursreguleringer i Debitor
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Fuldføre trinnene i opsætningen, der kræves til kursreguleringer
 • Udføre valutakursreguleringer i Finans
 • Udføre valutakursreguleringer i Debitor og Kreditor
Modul 4: Avancerede betalinger
I dette modul beskrives behandling og opsætning af avancerede betalinger for debitorer og kreditorer. Disse avancerede betalinger omfatter mellemkonti, elektroniske betalinger, veksler og forudbetalinger. Dertil kommer flere af de indstillinger, der er tilgængelige ved opsætning af en betalingsmåde, og brugen af funktioner til periodisering i Finans til fordeling af omkostninger eller indtægter over hele året.
Lektioner
 • Mellemkonti
 • Elektroniske kreditorbetalinger
 • Elektroniske debitorbetalinger
 • Centraliserede betalinger
 • Forudbetalinger (modtagne)
 • Vekseladministration
 • Periodisering i Finans
Øvelse : MellemkontiØvelse : Opsætning af ForudbetalingerØvelse : Periodisering i Finans
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Oprette og administrere betalingsmåden mellemkontering
 • Oprette og administrere elektroniske kreditorbetalinger
 • Oprette og administrere elektroniske debitorbetalinger
 • Oprette og administrere centraliserede betalinger
 • Oprette og administrere forudbetalinger
 • Oprette og administrere veksler
 • Oprette og anvende periodiseringer i Finans
Modul 5: Mellemregning
Mellemregning kan bruges, når regnskabsprocesser centraliseres for datterselskaber eller afdelingskontorer. Med mellemregning kan der foretages en enkelt postering, som bogføres i flere regnskaber.
Lektioner
 • Bogføring af interne transaktioner
 • Gennemgang af opsætning af mellemregninger
 • Gennemgang af bogføring af interne transaktioner
 • Gennemgang af sporing af en intern post
Øvelse : Registrering og bogføring af en intern transaktionØvelse : Sporing af en intern transaktion
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Kontrollere bogføring af interne transaktioner
 • Kontrollere opsætning af mellemregninger
 • Bogføre en intern transaktion
 • Spore en intern transaktion
Modul 6: Konsolideringer
I dette modul forklares funktionaliteten og fleksibiliteten i Microsoft Dynamics AX 2009 til konsolidering af datterselskaber i et enkelt konsolideret (moder)selskab. Vigtige funktioner omfatter muligheden for at konsolidere selskaber, uanset om de er registreret i samme database eller i forskellige databaser, at indføre et datterselskabs kontoplan og dimensioner i det konsoliderede selskab, at angive valutakursberegningen ved konsolideringen og at angive ejerandelen, der skal overføres til det konsoliderede selskab fra datterselskabet.
Lektioner
 • Opsætning af et moderselskab
 • Opsætning af et datterselskab
 • Udførelse af en konsolidering
 • Konsolideringsforespørgsel
 • Visning og sletning af konsolideringsposteringer
 • Interne udligninger
Øvelse : Opsætning af et moderselskabØvelse : Udførelse af en konsolideringØvelse : KonsolideringsforespørgselØvelse : Visning og sletning af konsolideringsposteringer
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Konfigurere et moderselskab
 • Konfigurere et datterselskab
 • Udføre en konsolidering
 • Få vist forespørgsler til konsolidering
 • Få vist og slette konsolideringsposteringer
 • Beskrive interne udligninger
Modul 7: Kundekontoudtog, rykkere og renter
Dette modul gennemgår tre processer, som kan anvendes i opkrævningsprocessen. Kundekontoudtog bruges til at vise en oversigt over alle skyldige beløb fra en kunde for en bestemt periode. Selvom de fleste kunder betaler deres fakturaer til tiden, er det nødvendigt at kunne behandle fakturaer, der ikke er betalt på forfaldsdatoen. Rykkere og opkrævning af renter kan bruges i disse situationer.
Lektioner
 • Kundekontoudtog
 • Opsætning af rykkere
 • Behandling af rykkere
 • Opsætning af rentekoder
 • Renteberegning
Øvelse : Opsætning af rykkereØvelse : RykkereØvelse : Opsætning af rentekoderØvelse : Renteberegning
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Udskrive kundekontoudtog
 • Konfigurere og oprette rykkere
 • Behandle rykkere
 • Angive rentekoder
 • Beregne renter
Modul 8: Dimensionshierarkier
Økonomiske tal skal analyseres via forskellige økonomiske dimensioner som supplement til bilags- og kontonumre. Det kan imidlertid være besværligt at administrere tildelingen af økonomiske dimensionsværdier. Nogle gange tildeles dimensionsværdier til de forkerte finansposteringer, så rapporter og statistikker bliver ukorrekte. Implementeringen af dimensionsopsætninger med hierarkier gør det muligt at administrere de værdier, der indtastes i systemet, og således sikre mere pålidelige data.
Lektioner
 • Dimensionsopsætninger, hierarkier og regler
 • Dimensionsopsætninger
 • Dimensionsunderopsætninger
 • Hierarki for dimensionsopsætning
 • Dimensionsopsætningsregler
Øvelse : Dimensioner, opsætninger, hierarkier og regler
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Forklare dimensionsopsætninger, -hierarkier og -regler som overordnede begreber
 • Oprette en dimensionsopsætning
 • Oprette en dimensionsunderopsætning
 • Oprette et hierarki for dimensionsopsætning
 • Oprette en dimensionsopsætningsregel
Modul 9: XBRL-taksonomi
XBRL er en international standard for regnskabsaflæggelse, som en række firmaer, der udvikler ERP-programmer, har taget initiativ til sammen med internationale revisionsfirmaer. Formålet med XBRL er at angive en standard for ensartet rapportering af økonomiske oplysninger til banker, investorer og myndigheder.
Lektioner
 • XBRL-taksonomi
 • Import af XBRL-taksonomi
 • Oprettelse af en XBRL-fil ud fra balancen
Øvelse : Import af XBRL-taksonomi
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Forklare begrebet XBRL-taksonomi
 • Importere XBRL-taksonomi
 • Oprette en XBRL-fil ud fra balancen
Modul 10: Årsafslutning
I dette modul beskrives funktionen til årsafslutning i Microsoft Dynamics AX 2009 samt de processer, der indgår i oprettelsen og afslutningen af regnskabsår. Ved årets afslutning er det altid nødvendigt at foretage reguleringer, der afspejler transaktioner fra det foregående år, at udskrive rapporter, herunder balancen, at lave backup, at oprette et nyt regnskabsår samt at overføre åbningsbalancer.
Lektioner
 • Oprettelse af et nyt regnskabsår
 • Administrering af posteringer i en ultimoperiode
 • Oprettelse og bogføring af et afslutningsark
 • Overføring af åbningsbalancer
Øvelse : Årsafslutning
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Oprette et nyt regnskabsår
 • Administrere posteringer i en ultimoperiode
 • Afbryde eller lukke en periode
 • Oprette et afslutningsark
 • Udføre reguleringer eller overførsler mellem konti
 • Overføre åbningsbalancer
 • Opsætte årsafslutningsparametre
Modul 11: Balance
Funktionen Balance i Microsoft Dynamics AX 2009 muliggør opbygningen af en brugertilpasset rapporteringsstruktur. Det er et effektivt rapporteringsværktøj, som gennemgår regnskabstallene ud fra et virksomheds- og forretningsperspektiv.
Lektioner
 • Dimensionsfokuseringer
 • Rækkedefinition for balancen
 • Kolonnedefinition for balancen
 • Udskrivning af balancen
 • Demonstration: Oprettelse af en balance
 • Dimensionsrapporter og forespørgsler
Øvelse : Oprettelse og udskrivning af en balanceØvelse : Oprettelse af en dimensionsopgørelse
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Oprette en dimensionsfokusering
 • Oprette en rækkedefinition
 • Designe strukturen for rækkedefinitioner
 • Oprette en kolonnedefinition
 • Udskrive en balance
 • Oprette og udskrive en balance
 • Oprette og udskrive en dimensionsopgørelse
 • Få vist saldi efter dimensionsfokusering
Inden kursisterne deltager i dette kursus, skal de have:
 • Grundlæggende kendskab til regnskabsprincipper
 • Forstå, hvordan der navigeres i Microsoft Dynamics AX
Desuden anbefaler vi, men kræver ikke, at kursisterne har gennemført:
 • Kurset Introduktion til Microsoft Dynamics AX 2009
 • Kurset Økonomi I i Microsoft Dynamics AX 2009
Har du spørgsmål? Kom i kontakt med ligestillede i MCP-nyhedsgrupperne, og få råd om undervisningsressourcer, og hvilken vej du skal gå for at blive certificeret.

Gå ind på Microsoft Learning-gruppesiden for at finde ud af mere om andre foraer med ligestillede og kommende Live Meetings.


Find a Microsoft Learning Partner near you

Find undervisning i nærheden af dig

Placering:

F.eks.: Seattle i staten Washington eller Paris i Frankrig