Cursus 80209A:

Productieserie I in Microsoft Dynamics AX 2009

Duur:2 Days
Gepubliceerd op:17 Februari 2010
Taal of talen:Nederlands, Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels, Frans, Japans, Portugees - Brazilië, Russisch, Spaans
Bestemd voor:Information Workers
Niveau:200
Technologie:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Cursus
Onderwijsmethode:Door docent gegeven (klassikaal)
Over deze cursus
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de basiselementen en basisfunctionaliteit die nodig zijn voor begrip van de module Productie in Microsoft Dynamics AX 2009. Belangrijke elementen zijn onder andere: de uitzonderlijk interactieve aard van de module die gebruikmaakt van gegevens uit andere modules, een overzicht van de wijze waarop stuklijsten worden ingezet in productie, werkplaatsen en werkplaatsgroepen om apparatuur en werknemers voor het productieproces, routes en bewerkingen te volgen, de levenscyclus van een productieorder en de planningsfuncties voor het plannen van de voltooiing van gerede goederen.  Daarnaast is deze cursus opgezet om de algemene werkstroom en veelvoorkomend gebruik van de module te demonstreren. Tot slot worden in deze cursus de belangrijkste nieuwe functies kort samengevat die zijn geïmplementeerd in het productiegebied van Microsoft Dynamics AX 2009. Een groot aantal van deze nieuwe functies heeft betrekking op de nieuwe multisite functionaliteit, maar ook op andere gebieden zijn er verbeteringen aangebracht zoals bij Gantt-diagrammen, hoofdplanningsfuncties voor meerdere locaties, vrije-voorraad- en filterfuncties in bepaalde formulieren.
Studentenprofiel
Deze cursus is bestemd voor medewerkers van partners van Microsoft Dynamics AX 2009 die werken met en de installatie verzorgen van de module Productie, of iedereen die een certificering voor Productie wil behalen. Het publiek bestaat vaak uit toepassingsconsultants die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de zakelijke behoeften van klanten en hoe de klanten de toepassing kunnen gebruiken, configureren en aanpassen. Deelnemers aan de cursus werken vaak met de software-onderdelen voor aankoop, productie en materiaalbeheer. De cursus kan ook nuttig zijn voor gebruikers van Microsoft Dynamics AX 2009 die dit onderdeel van de software goed willen leren kennen.
Aan het eind van de cursus
Aan het einde van de cursus kunnen of hebben de cursisten onder andere het volgende:
 • Werken met stuklijsten in de module Productie
 • Kalenders, werkplaatsgroepen en werkplaatsen instellen en ermee werken
 • Routes en bewerkingen instellen en ermee werken
 • Inzicht in en kunnen werken met productieorders, de levenscyclus en productiefasen
 • Bewerkings- en taakplanningen uitvoeren
 • De opties voor het instellen van verschillende parameters begrijpen
 • De rapport- en queryfuncties gebruiken
 • De productiefunctie voor werken met meerdere locaties gebruiken
Inhoud van de cursusModule 1: Inleiding tot Productieserie IIn deze module wordt een algemene inleiding gegeven in de belangrijke productieconcepten die worden gebruikt in de cursus Productieserie I. Dit betreft algemene conceptuele informatie en een breed overzicht van de belangrijkste basisconcepten, zoals: een beschrijving van de interactiviteit van de module Productie met andere modules, een voorbeeld van een hypothetische werkstroom in een bedrijf als illustratie van deze interactie, een definitie van de kernconcepten in productie, zoals stuklijsten, werkplaatsen, werkplaatsgroepen, bewerkingen en routes, een overzicht van de levenscyclus van een productieorder en tot slot een overzicht van het gebruik van de multisite functionaliteit in productie.Lessen
 • Kernconcepten in Productie
 • Instellingen en interconnectiviteit
 • Overzicht van het productieproces
 • Voorbeeldscenario's voor productie op meerdere locaties
 • Overzicht van overige verbeteringen in Productie
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • De belangrijkste conceptuele bouwstenen van de module Productie beschrijven.
 • De fundamentele interconnectiviteit tussen de module Productie en de andere modules begrijpen.
 • De productieorder definiëren en de verschillende statuswaarden tijdens de productielevenscyclus benoemen.
 • De belangrijkste elementen beschrijven die worden ingesteld en gebruikt wanneer een bedrijf werkt met meerdere productielocaties die zijn verspreid over verschillende geografische locaties.
 • Drie ondernemingen met meerdere locaties beschrijven met verschillende productielocaties, omstandigheden en processen.
 • Een korte omschrijving geven van de algemene verbeteringen in de module Productie, met inbegrip van de filterfuncties en verbeterde Gantt-diagramfuncties.
Module 2: StuklijstDeze module bevat een uitgebreid overzicht van de rol van stuklijsten als de eerste belangrijkste bouwsteen voor de module Productie. Op stuklijsten worden in Productie de ingrediënten of ondergeschikte onderdelen vastgelegd die nodig zijn om een geassembleerd onderdeel of artikel te maken. Daarom zijn ze van wezenlijk belang voor een goede werking van productieprocessen. In de module worden stuklijsten met één niveau en ingesprongen stuklijsten beschreven. Daarnaast worden stuklijst- en artikelconfiguraties, stuklijstberekeningen, stuklijstuitval en afmetingsconfiguraties besproken. De module wordt afgesloten met een overzicht van de standaardstuklijstrapporten en hun gebruik.Lessen
 • Stuklijsten begrijpen
 • Stuklijstversies
 • Overzicht van het maken van stuklijsten
 • Stuklijsten maken in het formulier Stuklijst
 • Stuklijsten maken in het formulier Artikelgegevens
 • Stuklijst en artikelconfiguraties
 • Stuklijstberekening
 • Uitval in stuklijsten
 • Afmetingen in stuklijsten
 • Stuklijstrapporten
Lab : Een stuklijst maken zonder een versieLab : Een stuklijst wijzigen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • De belangrijkste stuklijsttypen beschrijven en stuklijstniveaus benoemen.
 • Het maken van stuklijstversies en de methoden voor versiebeheer van stuklijsten beschrijven.
 • Het algemene proces voor het maken van stuklijsten in de verschillende formulieren beschrijven.
 • Beschrijven hoe moet worden gewerkt met configureerbare stuklijsten, waaronder het instellen van configuratieroutes en-regels.
 • Een algemene beschrijving van het proces stuklijstberekening geven.
 • Beschrijven hoe typen stuklijstuitval worden gemaakt en gebruikt en hoe een uitvalberekening voor een stuklijst wordt uitgevoerd.
 • Het gebruik van stuklijstafmetingen voor stuklijstartikelen beschrijven.
 • De standaardstuklijstrapporten noemen en hun gebruik beschrijven.
Module 3: Kalenders en werkplaatsenIn deze module wordt een overzicht gegeven van de instelling en het gebruik van kalenders en werkplaatsen. Kalenders en werkplaatsen zijn de volgende belangrijke bouwstenen voor de module Productie. Ze worden ingesteld in de module Basis in een specifieke volgorde die ook wordt aangehouden in de lessen. Eerst worden werktijdsjablonen gemaakt, vervolgens kalenders en werkplaatsgroepen en tot slot de werkplaatsen zelf. In de module wordt ook een overzicht gegeven van de wijze waarop percentages van de bewerkingsplanning, efficiënties en exclusiviteit kunnen worden toegepast op de gemaakte werkplaatsen en werkplaatsgroepen, en van het gebruik van parameters voor eindige capaciteitsplanning.  Lessen
 • Werktijdsjabloon
 • Kalenders
 • Werkplaatsgroepen
 • Werkplaatsen
 • Percentage bewerkingsplanning, efficiëntie en exclusiviteit
 • Capaciteitsplanning en eindige capaciteit
Lab : Werkplaatsgroepen makenLab : Werkplaatsen maken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Werktijdsjablonen toelichten en beschrijven hoe ze worden ingesteld.
 • Werktijdenkalenders maken.
 • Werkplaatsgroepen instellen en onderscheid maken tussen werkplaatstypen.
 • Bepalen wanneer werkplaatsen als exclusief moeten worden ingesteld.
 • Werkplaatsen maken en koppelen aan werkplaatsgroepen.
 • Instellingen voor bewerkingsplanning, efficiëntie en exclusiviteit vastleggen voor werkplaatsen en werkplaatsgroepen.
 • Eindige capaciteit en capaciteitsplanning voor werkplaatsgroepen beschrijven.
Module 4: Bewerkingen en routesDeze module biedt een stapgewijs overzicht van het instellen en werken met bewerkingen en routes. Bewerkingen en routes worden ingesteld in de module Productie in een specifieke volgorde die ook wordt aangehouden in de lessen. In de module worden ook het gebruik en de instelling van kostencategorieën beschreven en een overzicht gegeven van het maken van groepsparameters die van toepassing zijn op alle routes in de groep. Daarnaast wordt beschreven hoe routes worden gemaakt die de volgorde aangeven van de gebeurtenissen (of bewerkingen) die nodig zijn om een artikel te produceren. Tot slot wordt kort besproken hoe uitval in de productieomgeving wordt berekend op basis van een vastgelegd uitvalpercentage en hoe routenetwerken worden toegepast.Lessen
 • Bewerkingen
 • Kostencategorieën
 • Kostengroepen
 • Routegroepen
 • Routes
 • Uitval
 • Routenetwerken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Bewerkingen en relaties instellen en configureren.
 • Kostencategorieën en kostengroepen in productieroutes instellen en gebruiken.
 • Routegroepen maken en koppelen aan de route.
 • Routes en bewerkingen in routes maken en onderhouden.
 • Beschrijven hoe uitval wordt beheerd in productieroutes.
 • De parameters voor routenetwerken configureren en routenetwerken in complexe routes identificeren.
Module 5: Parameters, productieorders en levenscyclusDeze module geeft een overzicht van de instelling van de vereiste productieparameters en journaalnamen in de module Productie. Deze vereisten sturen hoe productieorders worden gemaakt, geraamd, gepland en verbruikt door de toepassing. De module Productie kan pas worden gebruikt voor planning als deze zijn ingesteld. Daarnaast wordt de verschillende fasen beschreven die een productieorder doorloopt tijdens de productielevenscyclus, en worden de instelling van feedback op verbruik en de werkwijze van kostprijsboekhouding beschreven.  Tot slot worden de optionele instellingen behandeld die kunnen worden gebruikt als geavanceerde besturing van de boeking en afhandeling van productieorders.Lessen
 • Productieparameters en journaalnamen
 • Productieorders
 • Overzicht van het productieproces
 • Productiestatus
 • Raming
 • Optionele geavanceerde instellingen
Lab : Handmatig een productieorder makenLab : Een productiepool configureren en een productieorder toewijzen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Het effect van productieparameters op bedrijfs- en locatieniveau bespreken.
 • De verschillende manieren beschrijven waarop productieorders kunnen worden gemaakt.
 • Hoofdactiviteiten die voorkomen in de levenscyclus van een productieorder, toelichten.
 • Toelichten hoe de productieorderstatus wordt gebruikt bij het werken met productieorders.
 • Het ramingsproces beschrijven.
 • Geavanceerde instellingen configureren, zoals productiegroepen en productiepools.
Module 6: Productieplanning en uitbestedingDeze module biedt een uitgebreid overzicht van het gebruik van productieplanning, inclusief de vergrendeling van productieorders en de toewijzing van geplande taken aan specifieke werkplaatsen. Planning is de derde stap in de levenscyclus van een productieorder. Deze stap wordt uitgevoerd nadat de vereisten zijn ingesteld en productieorders zijn gemaakt en geraamd. In de module wordt een overzicht gegeven van de planningsniveaus en van de bewerkings- en taakplanning. Daarnaast worden geplande productieorders en de rol beschreven die de module Hoofdplanning speelt in de planningsfunctie in Productie. De module wordt afgesloten met een kort overzicht van het beheer van uitbestede productie aan toeleveranciers.Lessen
 • Planningsopties
 • Bewerkingsplanning
 • Taakplanning
 • Hoofdplanning en geplande productieorders
 • Productieorders vergrendelen
 • Verzenden
 • Uitbesteding
Lab : Een bewerkingsplanning uitvoeren
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Het verschil tussen de verschillende planningsopties aangeven.
 • De belangrijkste kenmerken van bewerkingsplanning toelichten.
 • De belangrijkste kenmerken van taakplanning en het gebruik van het Gantt-diagram beschrijven.
 • De interactie tussen hoofdplanning en productie beschrijven.
 • Productieorders vergrendelen.
 • Geplande taken verzenden naar een specifieke werkplaats.
 • Stuklijsten aanpassen met betrekking tot uitbesteed werk.
 • Bewerkingen en routes instellen die door een leverancier moeten worden uitgevoerd.
Module 7: Controle en productie beëindigenIn deze module worden de fasen Vrijgeven, Starten, Gereedmelden en Beëindigen in de productiecyclus beschreven in de volgorde waarin ze worden uitgevoerd. Daarnaast worden de formulieren behandeld die in elke fase worden gebruikt, en wordt het productieverbruik met behulp van de productiejournalen kort beschreven. De fasen Vrijgeven, Starten en Gereedmelden worden beschouwd als onderdeel van de productiecontrole. De fase Beëindigen wordt uitgevoerd nadat de order is gereedgemeld. Voordat de order wordt gesloten, wordt er een definitieve prijsberekening uitgevoerd op basis van het verbruik van artikelen, services, de artikelwinst en bewerkingen.Lessen
 • Raming en planning eerst uitvoeren
 • Productieorders vrijgeven
 • Productieorders starten
 • Productieverbruik
 • Productieorders gereedmelden
 • Productieorders beëindigen
Lab : Productieorder starten
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Automatisch bijwerken instellen.
 • Aangeven hoe een productieorder wordt vrijgegeven aan de werkvloer.
 • De belangrijkste overwegingen en instellingen voor het starten van productieorders beschrijven.
 • Productiejournalen gebruiken voor de registratie van het werkelijke verbruik.
 • Het rapport als gereedmeldingsfase van de productielevenscyclus beschrijven.
 • De belangrijkste elementen van de fase productie beëindigen beschrijven.
Module 8: Query's en rapportenIn deze module wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten rapporten en query's die beschikbaar zijn in de module Productie. Met query's wordt gecontroleerd op mogelijke nulvoorraden, wordt de status van huidige productietaken gecontroleerd, wordt een overzicht opgehaald van productiegegevens en boekingen, en worden alle routetransacties geanalyseerd en bekeken. Productierapporten geven een momentopname van basisgegevens, van huidige onderhanden taken en van de kosten- en productieafwijkingen die van invloed zijn op de productie.Lessen
 • Productiequery's
 • Standaardrapporten
 • Rapporten met basisgegevens
 • Transactierapporten
 • Journaal- en kostprijsberekeningsrapporten
 • Saldorapporten
 • Analyserapporten
 • Routerapporten
 • Werkplaatsrapporten
 • Productiedocumentrapporten
 • Logboek bijwerken
Lab : Productierapporten (gebruik van bewerkingen)
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • De typen noemen van de standaardquery's die kunnen worden uitgevoerd.
 • Werken met standaardrapporten.
 • Rapporten met basisgegeven gebruiken voor de analyse van de productie.
 • De drie soorten transactierapporten gebruiken.
 • Journaal- en kostprijsberekeningsrapporten gebruiken.
 • Saldorapporten gebruiken om productiecondities te bepalen.
 • Met behulp van analyserapporten informatie over de productie weergeven of afdrukken.
 • Met behulp van routerapporten informatie genereren over routes en bewerkingen in verschillende producties.
 • De verschillende rapporten noemen die kunnen worden gegenereerd voor de werkplaatsen in productie.
 • Productiedocumenten gebruiken.
 • Met behulp van de rapporten Logboek bijwerken tijdens elke fase van het productieproces informatie over de orders identificeren.
Cursisten die aan deze cursus beginnen, moeten over de volgende kennis beschikken:
 • De basiscursussen van Microsoft Dynamics AX 2009 te hebben voltooid
 • Door het systeem kunnen navigeren
 • Ervaring in werken met stuklijsten of in cursus kennis opgedaan van basisconcepten voor stuklijsten

Verder wordt aanbevolen dat cursisten over de volgende kennis beschikken of de volgende cursussen hebben gevolgd (dit is echter niet verplicht):
 • eCourse voor Hoofdplanning en Stuklijsten
 • Inzicht in de functionaliteit Handel en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2009
 • Basiskennis van productieplanning, geplande productieorders en concepten van hoofdplanning
Vragen? Leg contact met medestudenten in de nieuwsgroepen van MCP voor advies over trainingshulpmiddelen en studiepaden.

Bezoek de Microsoft Learning communitypagina voor meer informatie over andere forums die door medestudenten worden aanbevolen en over aanstaande Live Meetings.


Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt

Training bij u in de buurt zoeken

Locatie:

Bijvoorbeeld: Rotterdam, ZH of Parijs, Frankrijk