Microsoft® krātuve studentiem

Noteikumi un nosacījumi

Dated January 2013

Tiesīgiem studentiem, mācību iestādes pasniedzējiem un personālam (turpmāk saukti par “Tiesīgiem studentiem”) Microsoft piedāvā noteiktas atlaides tādas programmatūras, aparatūras un citu vienumu iegādei, kas attiecas uz Microsoft veikalu studentiem (“Programma”). Programmā ir ietverti visi ar to saistītie izteiktie piedāvājumi, un tā tiek piedāvāta piemērotiem studentiem saskaņā ar tālāk sniegtajiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā — “Nosacījumi”). Piedaloties Programmā un izmantojot ar to saistītajos piedāvājumos ietvertās priekšrocības, jūs apliecināt, ka esat piemērots skolēns, kā arī ka saprotat šos Nosacījumus un piekrītat uzņemties saistības saskaņā ar tiem. Ciktāl tas nav noteikts šajos Nosacījumos, jebkuri citi Microsoft veikala pirkšanas nosacījumi, tostarp bez ierobežojumiem iemaksāto līdzekļu atlīdzināšanas politika, kā arī lietošanas un pārdošanas nosacījumi, ir piemērojami pirkumiem, kas ir veikti Programmas ietvaros.

PROGRAMMAS APRAKSTS

Tiesīgie studenti drīkst izmantot Programmas piedāvājumus un iegādāties produktus Microsoft veikala studentiem tīmekļa vietnē https://www.microsoft.com/lv-lv/store/b/home (the “Piedāvājumu vietne”) vai jebkurā citā pēctecīgā vietrādī URL.

PROGRAMMAS UN PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

Programmas derīguma termiņš beidzas tad, kad tās darbību izbeidz korporācija Microsoft. Korporācija Microsoft patur tiesības jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ izbeigt, atcelt vai jebkādi citādi mainīt Programmu un tās Nosacījumus. Korporācija Microsoft patur tiesības jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ izbeigt, atcelt vai jebkādi citādi mainīt jebkuru no piedāvājumiem, kas izteikts Programmas ietvaros vai saistībā ar to.

PIEMĒROTĪBAS PROGRAMMAI PRASĪBAS

Šī programma ir pieejama tikai tiem, kas atbilst tālāk aprakstītajiem kritērijiem (“Tiesīgie studenti”):

  1. Personai ir jābūt pilna vai nepilna laika universitātes vai koledžas studentam vai tiesīgas akreditētas mācību iestādes pasniedzējam vai darbiniekam un pēc korporācijas Microsoft vai tās pilnvarotā piegādātāja pieprasījuma jāspēj sniegt pierādījumi savai saistībai ar mācību iestādi. Šo iestāžu absolventi vai bijušie darbinieki nav tiesīgi izmantot Programmu.
  2. Personai ir jāverificē savs tiesīguma statuss, izmantojot Piedāvājumu vietnes tiešsaistes akadēmisko verificēšanu un
  3. personai ir jābūt Microsoft kontam, vai arī tai šāds konts ir jāizveido, veicot pirkumu.

a piedalāties Programmā, korporācija Microsoft patur tiesības sazināties ar jums tieši vai ar Microsoft noteiktā piegādātāja starpniecību, lai verificētu to, vai esat Piemērots students. Ja nevēlēsities sniegt pietiekamu dokumentāciju korporācijai Microsoft vai tās noteiktajam piegādātājam, kurš veic verificēšanu saistībā ar to, vai esat Piemērots students, jūs piekrītat kompensēt korporācijai Microsoft cenas, ko samaksājāt par Programmas piedāvājumu ar atlaidi, un šī(-o) produkta(-u) paredzētās pilnās mazumtirdzniecības cenas starpību. Korporācija Microsoft var pēc saviem ieskatiem nolemt, vai ir iesniegta pietiekama dokumentācija, lai varētu verificēt to, vai esat Piemērots students. Sniedzot korporācijas Microsoft noteiktajam piegādātājam informāciju, kas ir saistīta ar piemērotības verificēšanu, jūs piekrītat, ka piegādātājs šo informāciju var atklāt korporācijai Microsoft ar Programmu saistītiem nolūkiem.

Microsoft pēc saviem ieskatiem tiešsaistes akadēmiskās verifikācijas vietā drīkst pieņemt citus validācijas veidus tiesīguma noteikšanai. Korporācija Microsoft var pēc saviem ieskatiem noteikt piemērotības kritērijus atbilstoši Programmai un mainīt tos, kā arī jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ neapstiprināt studenta piemērotību.

PIRKUMA IEROBEŽOJUMI

Programmatūra ar atlaidi

Programmatūra Office 365 University: katrs Tiesīgais students drīkst iegādāties ne vairāk kā divus Office 365 University produktus. Tiesīgie studenti var aktivizēt otru Office 365 University produktu tikai trīs gadus pēc sākotnējās aktivizācijas.

Windows 8 Professional Student Software: katrs prasībām atbilstošais students var iegādāties ne vairāk par piecām (5) licencēm uz 12 mēnešu laika posmu.

Cita piedāvātā programmatūra: ja konkrētā piedāvājuma nosacījumos nav noteikts citādi, Tiesīgie studenti saskaņā ar programmu drīkst iegādāties ne vairāk kā trīs programmatūras licences 12 mēnešu laikā un ne vairāk kā vienu licenci katram programmatūras nosaukumam. 12 mēnešu perioda laikā vienai mājsaimniecībai drīkst iegādāties ne vairāk par trim programmatūras licencēm.

Aparatūra un citi vienumi ar atlaidi

Programmas piedāvājumiem, kas ir saistīti ar aparatūru vai citiem ar programmatūru nesaistītiem produktiem, var būt noteikti ierobežojumi attiecībā uz vienumu skaitu, ko drīkst iegādāties viens students, vienai mājsaimniecībai, viena piedāvājuma vai viena perioda ietvaros atbilstoši konkrētā piedāvājuma nosacījumiem.

PIEDĀVĀTĀ PROGRAMMATŪRA

Programmas ietvaros tiek piedāvātas tikai programmatūras produktu elektroniskas programmatūras lejupielādes (electronic software download — ESD) versijas. Piedāvājuma vietnē par papildmaksu var iegādāties arī programmatūras vienumu ar noteiktiem nosaukumiem dublējumkopijas disku.