സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Clash of Empire co-published by MIRACLE GAMES INC, is an MMO game, where you need to interact with players from all over the world in real time. Join the alliance and find partners from all over the world! To defeat the incoming enemy, you need to face aggression from players all over the world! This is an RTS game at the same time. The assistance and war in the game are all real-time. Show off your war tactics and strategies, and strive to win the supreme throne! Do you want to fight side by side with your friends on the global battlefield? Are you good at defending the castle or taking the initiative? Do you have a strategy to win more with less? Do you have the wisdom to develop empire civilization to its peak? Do you even want to become the king of conquering the world through great battles? Join Clash of Empire and discover more surprises! FREE GOLD • Original gold mining gameplay, 24 hours of continuous production of gold, massive gold benefits are waiting for you! LEGENDARY HEROES • Alexander! Genghis Khan! Caesar! Joan! ...The legendary heroes praised by the people of all countries are waiting for your recruitment! Heroes emerge in troubled times, and write your own legend under the witness of legendary heroes! HIDEOUT CAVE • Save strength? Surprisingly win? Flexible use of hidden soldiers in the cave, choose appropriate offensive and defensive tactics, and win with one blow! LION KING • docile? irritable? cruel? ...Your character determines the character of the Lion King! The unique you make a unique lion king, the new lion king training gameplay is waiting for you to explore! THE ARTIFACT • Original artifact collection and plundering gameplay. The sword of Tyrael, Aegis, the Trojan horse... the legendary artifacts descended on this world. Go to find them. Of course you also need to protect it from the enemy! MAGIC MINE • Original alliance resource investment gameplay, put all your resources into the magic mine! Keep it and you can get more than 300% return! Exciting battle is on the verge! RESOURCE TOWER • Original resource tower occupation gameplay, want to claim the throne? You first need to get a place in the resource tower, a steady stream of additional war resources and powerful attribute gains will allow you to maintain an advantage in the final battle! FIGHT FOR THE THRONE • Once you succeed, you will need to defeat all enemy empires on your way to the pinnacle of power to ascend to the highest throne that symbolizes glory and power! _____________________________________________ The game available in 16 languages: English, French, German, Russian, Spanish, Korean, Italian, Japanese, Portuguese, Persian, Arabic, Czech, Polish, Turkish, Simplified Chinese, Traditional Chinese. _____________________________________________ Join our Facebook: https://www.facebook.com/COEWin10/ Discord: https://discord.gg/tVFXZwp Email: support@mguwp.com

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

Add 1. New gift package function: now you can give gift packages to other lords of the kingdom optimization 1. Optimize the alliance expedition matching mechanism and expedition assistant interface 2. Optimize the calculation rules of cross-server throne battle points: kill the demon kings and dragons in the lava land can now get a lot of points; reduce the points obtained when attacking the resource field; fix the problem of calculating the points when losing soldiers 3. Optimize the Demon Lord’s Advent event: lower the basic attributes of the Demon Lord’s long-range arms 4. Optimize the gain status interface: add gain effects related to talent skills, and fix the problem that some war guard effects cannot be displayed normally 5. Optimize the emoji interface of the chat box 6. Optimize the reading experience of report emails 7. Optimize the assembly function: when joining the assembly, if the marching formation is not equipped with a lion, it will not carry its own lion when it goes out. 8. Optimize the King Zhan quiz activity 9. Optimize the answering experience of patrol soldiers 10. Optimize the guard crystal interface

സവിശേഷതകൾ

  • Recruit generals
  • Brand new development patterns
  • Massive gold for free
  • Mysterious hideout cave
  • Guardian beast
  • Crazy magic mine
  • Glory resource tower
  • King of the world
  • Artifact

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

MIRACLE GAMES INC.

റിലീസ് തീയതി

10/6/2020

ഏകദേശ വലുപ്പം

373.56 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

7-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു സെർവറായി പ്രവർത്തിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (República Dominicana)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
zh-hant-hk
中文(台灣)


ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്