₹1,999.00അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
Xbox- ലെ ഓൺലൈൻ മൾട്ടിപ്ലെയർ Xbox Live Gold ആവശ്യപ്പെടുന്നു (സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രത്യേകമായി വിൽക്കപ്പെടുന്നു).
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
₹1,999.00+

ഈ ബണ്ടിലിൽ

വിവരണം

Time to step up your boom and stop crime as a super-powered Agent in Crackdown 3's open-world sandbox of mayhem and destruction. Explore the heights of New Providence, tear up the streets in iconic vehicles, and use your powerful abilities to stop a ruthless criminal empire. Play the campaign solo or with a friend in co-op mode or compete in the all-new “Wrecking Zone,” a multiplayer mode where destruction is your ultimate weapon. Online multiplayer requires Xbox Live Gold subscription (sold separately). Level Up Your Agent • Level up your super-Agent skills to move as fast as lightning, jump over skyscrapers, hurl trucks at your enemies and protect the city from cold-blooded criminals. Dangerous Open-World Playground • Play solo or with a friend in co-op mode to explore an expansive, vertical world to infiltrate crime lords and take down their syndicates. Take a BOOM Out of Crime • Lure vindictive crime lords out of hiding by completing objectives, attacking criminal operations and taking out high-value captains. All-New Multiplayer “Wrecking Zone” • Crackdown 3 includes the all-new “Wrecking Zone” – an explosive competition with unique modes where destruction is your ultimate weapon against friends and rivals. ***Xbox Live Gold membership required for online multiplayer on Xbox One (sold separately). Play on one device at a time. PC hardware requirements may vary for games on Windows 10. Enhanced features for Xbox One X subject to release of a content update. Games information at xbox.com/enhanced. Specific enhancements vary by game.

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ഉള്ളടക്കം സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Xbox Game Studios

വികസിപ്പിച്ചത്

Sumo Digital Ltd | Elbow Rocket

റിലീസ് തീയതി

14/2/2019

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

18-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, നിങ്ങളുടെ Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പ്രസാധക വിവരം

Crackdown 3 പിന്തുണ


ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്