സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Create the Disney Park of your dreams, filled with beloved Disney, Pixar and Star Wars™ characters, exciting attractions and special events! Join over 90 million players worldwide who have embraced their inner child building their own magical place on mobile. COLLECT OVER 200 DISNEY, PIXAR AND STAR WARS™ CHARACTERS ► From The Little Mermaid to Beauty and the Beast, Moana, The Lion King, Toy Story, and more! ► Characters from over 90 years of Disney magic! ► Adventure in over 1,500 whimsical quests! BUILD YOUR OWN DREAM PARK ► Build your Park with 170+ Disney Park attractions like Space Mountain, Haunted Mansion, and “it’s a small world”! ► Decorate and customize the Park your way! ► Celebrate with iconic parade floats and fireworks! BATTLE DISNEY VILLAINS ► Save your Park from Maleficent’s evil curse! ► Battle against Ursula, Gaston, Scar, Jafar and more! REGULAR EVENTS ► New characters, attractions and other content added regularly! ► Monthly and weekly special events with limited-time rewards! PLAY ANYWHERE, ANYTIME! ► With offline mode, you can take your Park with you on the go! ► Bring the magic home with you! _____________________________________________ You can download and play this game for . Please be informed that it also allows you to play using virtual currency, which can be acquired as you progress through the game, or by deciding to watch certain advertisements, or by paying with real money. In-app purchases range from $1.99 to $99.99. You can disable in-app purchases by adjusting your device’s settings. Languages: English, French, German, Italian, Indonesian, Japanese, Korean, Brazilian Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, Turkish, Arabic and Thai. An additional download of 175 MB to 200 MB is required to play this game. Please note the size of this required download may change without notice. The game requires an Internet connection (3G or Wi-Fi) for download and updates, and other features including playing with friends, making in-app purchases and watching advertisements. Certain aspects of this game, such as collaborating with, playing against, or sharing in-game items with other players may require the player to connect to a social network such as Facebook. Please note this connection is never compulsory to progress through the game. These features may be disabled in certain countries. This game may contain third-party advertisements that will redirect you to a third-party site. You can disable your device’s ad identifier that is being used for interest-based advertising in the settings menu of your device. This option can be found in Settings -> System -> Advertising ID for Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1, and in Settings -> Privacy -> Advertising ID for Windows Phone 10. Find out more about the game on the official site -- http://www.disney-magic-kingdoms.com/ _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

Someday, I’m Gonna Be a Real Boy... Pinocchio has arrived in the Kingdom! Welcome characters from this Disney classic to your park, along with unique attractions and concessions inspired by the film: New Characters • Pinocchio • Jiminy Cricket • Geppetto • Figaro • Blue Fairy • Honest John • Stromboli New Attractions • Geppetto’s Workshop • Pinocchio's Daring Journey • Pinocchio Village Haus • Stromboli's Caravan New Concessions • Pinocchio's Hat Stand • Jiminy Cricket's Hat Stand New Pinocchio Parade Float

സവിശേഷതകൾ

  • Create the Disney Park of your dreams with attractions, decorations, characters, and guests.
  • Charming attractions to place in your Kingdom, from Disney Parks around the world.
  • Brand-new attractions found only in the game such as WALL-E’s House and Cyclops Sushi.
  • Lively Parades featuring beautiful floats and fireworks!
  • Welcome beloved Disney characters such as Mickey Mouse, Mike Wazowski, Buzz Lightyear, Rapunzel, and Tinker Bell!
  • Hundreds of whimsical and animated quests!
  • Unravel a magical story and an exciting adventure!
  • Take a stand against menacing villains such as Pete, Mother Gothel, and Zurg to save the Kingdom!

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Gameloft SE

പകർപ്പവകാശം

© 2020 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. © Disney. © Disney/Pixar.

റിലീസ് തീയതി

17/3/2016

ഏകദേശ വലുപ്പം

1.03 GB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

സിമിലേഷൻ

ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു സെർവറായി പ്രവർത്തിക്കുക.

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്