₹124.00
₹124.00
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Enjoy the world’s favorite classic card game: Hearts Card Classic ! This deluxe experience is the best available on mobile. Just make sure to avoid the Queen of Spades! Unlike Spades, the lowest score wins! Avoid collecting Hearts and the dreaded Queen of Spades to beat your computer friends. Think you're ready for a challenge? Take on our premium and deluxe computer opponents.Clubs, Diamonds, Hearts, or spades! Use the correct card. Hearts, while not a trump card, give one penalty point each, hence the game's most common name "Hearts". Unlike poker or blackjack casino games, Hearts Card Classic is a game for the whole family, from the youngest to the oldest can play. Just like Spades! Take into account the value of each card, and the value of each combination to win the match. Follow our tutorial to understand the rules and the different mode games. Enjoy the best card game ever!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Central software

റിലീസ് തീയതി

8/12/2020

ഏകദേശ വലുപ്പം

4 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

നയം

ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)

അധിക നിബന്ധനകൾ

ഇടപാട് നിബന്ധനകൾ

ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്