സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

"League of Battleship: Thunder War " is a naval game with the background of World War II. Players will play an experienced fleet commander in the game. Through the formation of their own Sea fleet, they will fight in the vast sea, defeat enemy warships and maintain their own maritime sovereignty. HISTORICAL FAMOUS SHIP, TRUE RESTORATION • Hundreds of warships, including dozens of countries around the world, are delicately restored in "League of Battleship: Thunder War". The real warships are reproduced one by one, striving to restore every detail. Bismarck, Nelson, Dunkerque, Missouri... A historical ship will be here for your review, and with you to defend maritime sovereignty! REAL WAR, SHOW HERE • Based on the background of World War II, “League of Battleship: Thunder War” highly restores every detail of the battlefield. Players can not only enjoy the elegant demeanor of these warships in the game, but also personally lead the team to command the expedition and become a real fleet commander. TRANSFORMATION AND UPGRADING, VARIOUS WAYS TO PLAY • In addition to the wonderful naval battle, "League of Battleship: Thunder War" also adds the transformation and upgrading system of battleships. Players can specially transform and upgrade the warship according to its characteristics. The upgraded warship not only has unparalleled attribute improvement, but also can acquire exclusive artillery skills to make the warship more powerful. QUICK TO START AND RICH IN PLAYING METHODS • In the early stage of the game, the system will give players a set of warships, so that players can quickly start and enjoy the fun of naval warfare.With the gradual deepening of the game, players will be exposed to warship transformation, officer cultivation, scientific research and development, warship matching and other play methods. In addition, there are many historical battles waiting for players to challenge, which greatly enriches the playability of the game.

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ആളുകൾ ഇവയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു

സവിശേഷതകൾ

  • Historical famous ship, true restoration
  • Real war, show here
  • Transformation and upgrading, various ways to play
  • Quick to start and rich in playing methods

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

EPS Digital Studios

റിലീസ് തീയതി

19/4/2021

ഏകദേശ വലുപ്പം

16.93 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

12-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (República Dominicana)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്