₹144.00
₹144.00
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Merge Block - Shoot and Merge Puzzle is a remix of number merge, bubble shooting and match-3 games, all great mechanics are in this fantastic puzzle game. Just shoot the block onto another one with the same number like number puzzle game. FEATURES •Easy to learn, hard to master - A new type of brain training puzzle, entertain your brain for minutes or hours. - Sweet ways to play: Crush quickly the same rainbow-colored number square bricks - Over 3 unique & advanced number puzzle game modes in the app - Crush detailed guide and rules for each 2048 classic gameplay (levels, game modes, laps) • Minimalism graphics The colorful block art design is simple but beautiful. It's a game for all ages, easy to shoot, easy to win. If you ever love drop number block, fill color brick, super brain plus, stack blocks 3D, you will love this.

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

LiHe

റിലീസ് തീയതി

21/12/2020

ഏകദേശ വലുപ്പം

3.69 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

നയം

ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)

അധിക നിബന്ധനകൾ

ഇടപാട് നിബന്ധനകൾ

ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്