സൗജന്യം
സൗജന്യം
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

The most thrilling running experience now comes to the yellow brick road! Reached No. 1 across the globe within hours of launch! Check out all-new China Girl, and see what critics are saying about Oz Run – • “My favorite Temple Run game to date.” – TouchArcade • “Lush environments, a tried-and-true game mechanic, and unique new worlds and mini-games that differentiate it from other Temple Run games.” – CNET • “Prettier, faster, sleeker, and unafraid to go off the beaten path for a relaxing balloon ride.” – Kotaku Oz Run – a brand-new endless runner inspired by Temple Run 2 and the film Oz the Great and Powerful. Play as Oz and outrun the shrieking flying baboons as you turn, jump and slide your way across the land. Begin your exhilarating adventure now and see how far you can run! NEW FEATURES • Run as China Girl and see Oz in different costumes – change it up! • Stunning environments inspired by the film – explore them all. • Fly in a hot air balloon – earn even more coins. • Explore different locations in Oz – follow sign posts or use ‘head start’ feature! • The environment changes as you run – test your reflexes. • Compete in weekly challenges & leaderboards – beat your friends!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

iGames Studio

വികസിപ്പിച്ചത്

iGames Studio

റിലീസ് തീയതി

30/8/2016

ഏകദേശ വലുപ്പം

101.84 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)

അധിക നിബന്ധനകൾ

ഇടപാട് നിബന്ധനകൾ

ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്