സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Piano Music Go! is one of the best piano games! Come to challenge yourself with piano games tiles while enjoying piano music. Have you ever dreamed of becoming a professional pianist? Have you ever dreamed of playing piano songs like Faded, Little Star, Fur Elise, Canon or Jingle Bells on a piano? Now your dream can come true in this year. With this piano game, even a child can play piano songs like a real piano expert. Play this music game with friends and family for even more fun. Piano Music Go! is an addictive piano game with tons of piano songs, stunning graphics and soothing music! From classical to pop, you can find your favorite piano songs to play. Don't hesitate to try experience this fun piano game, mapped onto the piano music tiles of a piano world! Follow the rhythm, avoid touching the white tiles. You will find fun from this piano game no matter if you are a piano music fan or just enjoy the speed of the piano games. It is more challenging than you could imagine. ✔How to play: ● Tap the black tiles (the piano keyboard) following the rhythm to create the melody ● Don't miss any black tiles while you avoid the white tiles ● The game will stop if you miss a black tile or tap on a white tile ● Collect as many gold and diamonds as you can to unlock new piano songs ● Catch all magic music games tiles at high speed ● Remember, don't tap the white tiles ✔Hot Features: ● Awesome design and graphics ● High quality piano music sound tracks and sound effect ● More than 200 classical songs ● More than 10 color magic piano games tiles to select ● Online challenge mode adds extra risk ● Single Player and Multiple Players available ● After you finish playing a whole piano song, endless mode is unlocked ● Make your favorite songs freely and easy to access ● Hit great achievements to win extra diamonds and gold coins Piano Music Go! is a free music game. It's easy to play, just tap the magic piano games tiles and enjoy the wonderful piano music! You can play this piano game anytime anywhere, download it right now to improve your music talent and skill. Become a music master with this piano game just like a real pianist right now! Join the trend!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ആളുകൾ ഇവയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Piano Music Games

റിലീസ് തീയതി

4/2/2019

ഏകദേശ വലുപ്പം

84.62 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

ക്ലാസിക്കുകൾ

ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
中文(中国)

അധിക നിബന്ധനകൾ

ഇടപാട് നിബന്ധനകൾ

ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്