സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Placing Heroes: The Legend of Doomsday is a casual on-hook strategy RPG game. The game uses a magnificent world view, perfectly combines the mythological background with the game experience, and the pictures are beautiful and exquisite.Send your hero squad to embark on a magical adventure with millions of players, go deep into ancient ruins, travel through forest fortresses to fight evil forces and protect the light of the world. Game Features EXQUISITE PICTURE QUALITY, COOL SKILLS • Use the unique and funny American cartoon style image design to create a variety of interesting and beautiful character models, as well as cool fashion equipment and technical special effects to feast your eyes on VARIETY OF LINEUPS AND STRATEGIES •Fun and exciting unique gameplay, a variety of little heroes with a lineup of various systems, make your capacity stronger. Special rounds of strategic confrontation. You can become the strongest king on this continent as long as you use your own wisdom and understand the restraint of formations and factions. ON-HOOK INCOME, NO NEED TO BE ONLINE • Get bonuses for free. Send a team of heroes to complete the battle and "skip" the battle to get free bonuses! Daily work-just assign all heroes to get all daily rewards. A game that can be played anywhere, anywhere without being interrupted by phone calls or chores. UNIQUE GAMEPLAY, CREATIVE ACTIVITIES • Gardens, hero missions, taverns, dungeons and the most important hero evolution, sacred tree trial, arena, as well as guild seasonal events and special festival events, will reward you with a full backpack and make you stronger and stronger GLOBAL GUILD, FIERCE WORLD WAR • Join the guild to conquer the server, explore guild features, confederate wars and other guild content, and participate in player battles. How enjoyable and exciting it is! MULTIPLAYER COMPETITION, BATTLE HEARTILY • Sign up for the Crystal League, Star Wars, Road to Champions and Team Arena, take part in the battle with the surrounding players, and jump to the top of the list! This is a game of leisure and brain power, which will definitely make you a relaxing addiction. Come on to conquer this continent!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

സവിശേഷതകൾ

  • EXQUISITE PICTURE QUALITY, COOL SKILLS
  • VARIETY OF LINEUPS AND STRATEGIES
  • ON-HOOK INCOME, NO NEED TO BE ONLINE
  • UNIQUE GAMEPLAY, CREATIVE ACTIVITIES
  • GLOBAL GUILD, FIERCE WORLD WAR
  • MULTIPLAYER COMPETITION, BATTLE HEARTILY

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

EPS Digital Studios

റിലീസ് തീയതി

23/4/2021

ഏകദേശ വലുപ്പം

16.92 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

12-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

നയം

ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (República Dominicana)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്