സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

War of Rings: Archangel Sword is a medieval fantasy 3D MMORPG game. In this game, players travel to the wondrous homelands of the elves, dwarfs, gnomes, orcs, cyclopses and more in order to collect 27 powerful rings and save the world! Featuring many unique game modes and systems, such as the free equipment system, where equipment is obtainable only via killing monsters. The free trade system, in which players can freely trade items without price restrictions. A powerful and diverse social system, including Emperors and civilians, masters and apprentices, guilds and teams. Plus a balanced and exciting world boss system where bosses can be found across the world map and refresh all day long. Game features: NEW ERA, OFFLINE AUTO-COMBAT • Unique auto-combat system design that even offers offline auto-combat will help you to upgrade and kill bosses when you are busy, creating a win-win situation for both work and play. ADVANCEMENT, EXCLUSIVE CUSTOMIZATION SYSTEM • Featuring a fully customization system, in which you can advance as you see fit, outside the constraints of a traditional class system. Acquire your very own exclusive titles, spectacular skills and featured looks. COOL MOUNTS, CUSTOMIZABLE LOOKS • Dozens of cool mounts including tyrannosaurus, skyfyre and griffins are at your service. Customizable equipment and looks will make you stand out of the crowd. TRADE FREELY, BUY OR SELL EQUIPMENT • In the market of this game, you can freely sell any unused or extra equipment obtained from killing bosses or completing quests. None of your resources or time shall be wasted. Experience an exciting adventure, defeat the mysterious Devil Dragon, don't ever miss it. _____________________________________________ Friendly Tips * The game supports keyboard operation: WASD (move ), J (attack), K/L/U/I/O/P (release skills), Escape (close window), Q (on / off hang-up), Alpha1 (open character panel), Alpha2 (open bag), Alpha3 (open skill panel), F ( MOBA returns blood),Tab (switch target)

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

What's New 1. New Feature: Path of God, Mecha Warrior 2. New Item: Martial Lord's Heart, Forbidden Guard 3. New Map Optimization: 1. Daily Quests optimized. 2. Interfaces optimized 3. Game performance optimizations.

സവിശേഷതകൾ

  • Free trade
  • Props synthesis
  • Soul Trial Field
  • Rune system

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Entertainment Technology

റിലീസ് തീയതി

13/1/2020

ഏകദേശ വലുപ്പം

717.66 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

12-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫയലുകളും പെരിഫറൽ ഉപകരണങ്ങളും ആപ്പുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും രജിസ്ട്രികളും ആക്സസ്സുചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)


ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്