TERMA LESEN APLIKASI STANDARD
MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE DAN XBOX STORE
Dikemas kini pada bulan Oktober 2017

Terma lesen ini ialah perjanjian antara anda dengan penerbit aplikasi. Sila baca terma ini. Terma tersebut dikenakan pada aplikasi perisian yang anda muat turun daripada Microsoft Store, Windows Store atau Xbox Store (yang setiap satunya disebut dalam terma lesen ini sebagai "Store"), termasuk sebarang kemas kini atau tambahan untuk aplikasi, melainkan aplikasi itu didatangkan dengan terma yang berasingan, yang mana terma tersebut dikenakan.

DENGAN MEMUAT TURUN ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI, ATAU CUBA MEMUAT TURUN ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI TERSEBUT, MAKA ANDA MENERIMA TERMA INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA TERSEBUT, MAKA ANDA TIDAK BERHAK DAN TIDAK BOLEH MEMUAT TURUN ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI ITU.

Penerbit aplikasi bermaksud entiti yang melesenkan aplikasi untuk anda, seperti yang dikenal pasti di Store.

Jika anda mematuhi terma lesen ini, anda mempunyai hak seperti di bawah.
1. HAK PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN; TAMAT TEMPOH. Anda boleh memasang dan menggunakan aplikasi tersebut pada peranti Windows atau konsol Xbox seperti yang diterangkan dalam Peraturan Penggunaan kami. Microsoft berhak untuk mengubah suai Peraturan Penggunaan kami pada bila-bila masa.
2. PERKHIDMATAN BERASASKAN INTERNET.

a. Kebenaran untuk perkhidmatan berasaskan Internet atau wayarles. Jika aplikasi tersebut disambungkan ke sistem komputer melalui Internet, yang mungkin termasuk melalui rangkaian wayarles, menggunakan aplikasi tersebut berperanan sebagai kebenaran anda untuk penghantaran maklumat peranti standard (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat teknikal mengenai peranti, sistem dan perisian aplikasi serta persisian anda) untuk perkhidmatan berasaskan Internet atau wayarles. Jika terma lain akan dikemukakan berhubung dengan penggunaan anda terhadap perkhidmatan yang diakses menggunakan aplikasi itu, terma tersebut juga dikenakan.

b. Penyalahgunaan perkhidmatan berasaskan Internet. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana perkhidmatan berasaskan Internet dalam apa jua cara yang dapat memudaratkan atau menjejaskan penggunaan perkhidmatan tersebut atau rangkaian wayarles oleh orang lain. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan tersebut untuk cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada mana-mana perkhidmatan, data, akaun atau rangkaian dengan apa jua cara.

3. SKOP LESEN. Aplikasi ini dilesenkan, bukan dijual. Perjanjian ini hanya memberi anda beberapa hak untuk menggunakan aplikasi. Jika Microsoft melumpuhkan keupayaan untuk menggunakan aplikasi pada peranti anda mengikut perjanjian anda dengan Microsoft, hak lesen yang berkaitan akan ditamatkan. Penerbit aplikasi berhak ke atas semua hak lain. Kecuali undang-undang yang berkenaan memberi anda lebih banyak hak walaupun terdapat had ini, anda boleh menggunakan aplikasi tersebut hanya seperti yang dibenarkan dengan jelas dalam perjanjian ini. Dengan berbuat demikian, anda hendaklah mematuhi mana-mana had teknikal dalam aplikasi yang hanya membenarkan anda menggunakan aplikasi tersebut dengan cara tertentu. Anda tidak boleh:

a. Pintasan terhadap had teknikal dalam aplikasi.

b. Melakukan kejuruteraan balikan, menyahsusun atau menyahhimpun aplikasi, kecuali dan hanya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dengan jelas, walaupun terdapat had ini.

c. Membuat lebih banyak salinan aplikasi daripada yang ditentukan dalam perjanjian ini atau yang dibenarkan oleh undang-undang, walaupun terdapat had ini.

d. Menerbitkan atau menyediakan aplikasi tersebut untuk disalin oleh orang lain.

e. Menyewa, memajak atau meminjamkan aplikasi.

f. Memindahkan aplikasi atau perjanjian ini kepada pihak ketiga.
4. DOKUMENTASI. Jika dokumentasi disediakan dengan aplikasi, anda boleh menyalin dan menggunakan dokumentasi tersebut untuk tujuan rujukan peribadi.
5. SEKATAN TEKNOLOGI DAN EKSPORT. Aplikasi mungkin tertakluk pada undang-undang dan peraturan kawalan atau eksport teknologi Amerika Syarikat atau antarabangsa. Anda perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan eksport domestik dan antarabangsa yang berkenaan dengan teknologi yang digunakan atau disokong oleh aplikasi. Undang-undang tersebut termasuk sekatan ke atas destinasi, pengguna akhir dan penggunaan akhir. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang produk berjenama Microsoft, pergi ke laman web pengeksportan Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. PERKHIDMATAN SOKONGAN. Hubungi penerbit aplikasi untuk menentukan jika sebarang perkhidmatan sokongan disediakan. Microsoft, pengeluar perkakasan anda dan pembawa wayarles anda (kecuali salah satu daripada mereka merupakan penerbit aplikasi) tidak bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan sokongan bagi aplikasi.
7. KESELURUHAN PERJANJIAN. Perjanjian ini, mana-mana dasar privasi yang berkenaan, mana-mana terma tambahan yang disertakan bersama aplikasi dan terma untuk tambahan dan kemas kini merupakan keseluruhan perjanjian lesen antara anda dengan penerbit aplikasi bagi aplikasi tersebut.
8. UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN.

a. Amerika Syarikat dan Kanada. Jika anda memperoleh aplikasi ini di Amerika Syarikat atau Kanada, undang-undang negeri atau wilayah di tempat anda tinggal (atau, jika perniagaan, di tempat utama perniagaan anda) akan mengawal pentafsiran terma ini, tuntutan bagi pelanggaran terma tersebut, dan semua tuntutan lain (termasuk perlindungan pengguna, persaingan secara tidak adil, dan tuntutan salah laku), tanpa mengambil kira konflik prinsip undang-undang.

b. Di luar Amerika Syarikat dan Kanada. Jika anda memperoleh aplikasi ini di mana-mana negara lain, undang-undang negara itu dikenakan.
9. KESAN UNDANG-UNDANG. Perjanjian ini menerangkan hak undang-undang tertentu. Anda mungkin mempunyai hak lain di bawah undang-undang negeri atau negara anda. Perjanjian ini tidak mengubah hak anda di bawah undang-undang negeri atau negara anda jika undang-undang negeri atau negara anda tidak mengizinkan perjanjian tersebut untuk berbuat demikian.
10. PENAFIAN WARANTI. Aplikasi ini dilesenkan sebagai "seadanya", "dengan semua kesilapan" dan "seperti yang tersedia". Anda menanggung semua risiko penggunaan aplikasi tersebut. Penerbit aplikasi, bagi pihak diri sendiri, Microsoft (jika Microsoft bukan penerbit aplikasi), pembawa wayarles yang menyediakan rangkaian untuk aplikasi itu, serta setiap sekutu, vendor, ejen dan pembekal kami ("Pihak Yang Dilindungi"), tidak memberikan waranti, jaminan atau syarat yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Anda menanggung keseluruhan risiko berkaitan kualiti, keselamatan, keselesaan, dan prestasi aplikasi. Sekiranya aplikasi itu terbukti rosak, anda akan menanggung keseluruhan kos bagi servis atau pembaikan yang diperlukan. Anda mungkin mempunyai hak pengguna tambahan di bawah undang-undang tempatan anda yang menyatakan bahawa perjanjian ini tidak boleh berubah. Sehingga ke tahap yang dibenarkan di bawah undang-undang tempatan anda, Pihak Yang Dilindungi mengecualikan mana-mana jaminan atau syarat yang tersirat, termasuk yang merujuk kepada kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, keselamatan, keselesaan dan bukan pelanggaran.
11. HAD KE ATAS DAN PENGECUALIAN DARIPADA REMEDI DAN KEROSAKAN. Setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang, jika anda mempunyai sebarang asas untuk mendapatkan ganti rugi kerosakan, anda hanya boleh mendapatkan ganti rugi secara langsung daripada penerbit aplikasi sehingga amaun yang anda bayar untuk aplikasi tersebut atau sebanyak USD$1.00, mana yang lebih besar. Anda tidak akan, dan mengetepikan apa-apa hak untuk, berusaha mendapatkan ganti rugi bagi sebarang kerosakan lain, termasuk kerosakan berbangkit, kehilangan keuntungan, khas, tidak langsung atau berkaitan daripada penerbit aplikasi. Jika undang-undang tempatan anda mengenakan waranti, jaminan atau syarat walaupun terma ini tidak berbuat demikian, tempoh waranti, jaminan atau syarat tersebut adalah terhad kepada 90 hari dari tarikh anda memuat turun aplikasi.

Had ini dikenakan kepada:
Apa-apa yang berkaitan dengan aplikasi atau perkhidmatan yang disediakan melalui aplikasi; dan
Tuntutan untuk pelanggaran kontrak, waranti, jaminan atau syarat; liabiliti ketat, kecuaian atau salah laku lain; pelanggaran statut atau peraturan; pengkayaan tak patut; atau di bawah mana-mana teori yang lain; semuanya sehingga tahap yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan.

Ini juga boleh digunakan jika:
Remedi ini tidak membayar pampasan untuk anda dengan sepenuhnya bagi sebarang kerugian; atau
Penerbit aplikasi mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang kemungkinan kerosakan.