Helse og sikkerhet

Krav til brukeren


En avstand mellom pupillene (øyemåling av avstanden mellom de to pupillene) på mellom 51 og 74 mm er nødvendig for å se hologrammer komfortabelt med HoloLens. Dette målet fungerer for de fleste voksne og barn fra 13 år og oppover. HoloLens er ikke ment for bruk av barn under 13 år. Godt syn på begge øyne er nødvendig for å se stereoskopisk 3D-innhold. HoloLens kan bæres over de fleste briller og brukes sammen med kontaktlinser. Hvis du har en binokulær synsforstyrrelse, for eksempel skjeling (skjevheter i øyet, blingsing, flakkende blikk), vil du kanskje ikke kunne se 3D-bilder på en komfortabel måte. En liten prosentandel av befolkningen har en binokulær synsforstyrrelse som de kanskje ikke er klar over før de prøver å se på 3D-bilder. Vurder å konsultere øyelege hvis du ikke kan se 3D-effekten klart og komfortabelt.

Sikkerhet og komfort


Dette symbolet identifiserer sikkerhets- og helseinformasjon i denne enhetsveiledningen

ADVARSEL


Hvis ikke HoloLens konfigureres, brukes og vedlikeholdes riktig, kan det øke risikoen for alvorlig personskade, dødsfall, skade på eiendom eller skade på produktet eller tilbehør. Hvis du lar noen låne HoloLens, må du passe på at de forstår helse- og sikkerhetsinformasjonen i denne veiledningen, og at de utfører kalibreringsprogrammet.

Advarsel: Bruk i trygge omgivelser


Bruk av HoloLens kan distrahere deg og gjøre det vanskelig å se omgivelsene. Hologrammer kan se ut til å være langt unna, men likevel stenge utsikten til virkelige objekter i nærheten.
Bruk enheten bare på et trygt sted som er egnet til aktiviteten. Unngå snublefeller, trapper, lave tak, skjøre eller verdifulle gjenstander som kan skades, osv. Ikke bruk HoloLens når et fullt synsfelt og oppmerksomhet er påkrevd med tanke på sikkerhet, som ved bilkjøring eller utføring av potensielt farlige aktiviteter.

Forsiktig: Ubehag


Du kan oppleve ubehag ved bruk av HoloLens. Gjør de første øktene med HoloLens korte, og pass på å ta pauser. Hvis du opplever ubehag, må du stoppe og ta en pause til du føler deg bedre. Dette ubehaget kan omfatte midlertidige kvalmefornemmelser, reisesyke, svimmelhet, omtåkethet, hodepine, tretthet, overanstrengelse av øynene og tørre øyne. Se hololens.com/support/comfort for å få mer informasjon.

Forsiktig: Bruke blandet virkelighet komfortabelt


Noen personer kan oppleve ubehag som kvalme, reisesyke, svimmelhet, omtåkethet, hodepine, tretthet, overanstrengelse av øynene eller tørre øyne ved bruk av blandet eller virtuell virkelighet, spesielt i tilvenningsperioden. Vanligvis opptrer reisesyke og relaterte symptomer når det er et misforhold mellom hva du ser og hva kroppen oppfatter. Hvis du er utsatt for reisesyke i andre situasjoner, har høydeskrekk, får migreneanfall, har en lidelse i det indre øret eller andre helseproblemer, kan du ha en økt risiko for ubehag.
Visse situasjoner kan øke risikoen for ubehag.
For eksempel:
 • Det å være ny bruker - symptomene har en tendens til å avta etter hvert som synet tilvennes.
 • Skjermen er ikke kalibrert, eller hodesettet bæres ikke riktig på hodet. Pass på at HoloLens er riktig kalibrert og at enheten blir riktig tilpasset ved bruk av kalibreringsprogrammet.
 • Visse typer innhold, spesielt spill og filmer som får deg til å føle at du beveger deg gjennom rommet eller ser ting i fugleperspektiv, eller interaktivitet som innebærer sporing av bevegelige gjenstander.
 • Bruk av HoloLens over lengre tid uten å ta pauser.
 • Bruk av HoloLens i helt mørke omgivelser, slik at du ikke får noen visuelle signaler gjennom sidesynet.
Du bør overveie å gjøre de første øktene korte. Start langsomt og se rundt deg for å få en følelse av hvordan virtuelle objekter og verden utenfor fungerer sammen. For de fleste bør ubehaget avta etter hvert som man får mer øvelse i løpet av de første øktene.
Ta pauser regelmessig og stopp og ta en pause hvis du opplever noe ubehag. Timingen og varigheten av pausene kan avhenge av den enkelte bruker og hva man gjør med HoloLens.
Hvis du opplever ubehag, må du stoppe bruken av HoloLens og ta en pause til du føler deg bedre. Det å sitte stille i godt opplyste omgivelser kan bidra til at du kommer deg raskere etter omtåkethet. Hvis du føler deg omtåket, bør du unngå aktiviteter som krever balanse, koordinering eller andre egenskaper inntil du har kommet deg. Pass på at skjermen er riktig kalibrert. Merk deg hva slags innhold du så på og andre sider ved situasjonen da det oppsto ubehag, slik at du kan tilpasse deg eller gå roligere frem neste gang. Tilvenningstiden er forskjellig fra person til person. Vurder å ta hyppigere og lengre pauser.

Konsulter lege hvis symptomene er alvorlige eller vedvarer. Det er ikke kjent at 3D-visning eller blandet virkelighet skader synsutviklingen eller fører til binokulære synsforstyrrelser. Hvis du ikke kan se 3D-effekten klart og komfortabelt, bør du vurdere å konsultere øyelege fordi du kan ha en udiagnostisert binokulær synsforstyrrelse.

Advarsel: Vær fysisk rustet til den tiltenkte bruken


Pass på at balansen og de fysiske ferdighetene er gode nok til eventuelle bevegelser ved bruk av HoloLens. Ta pauser regelmessig og stopp og hvil deg hvis du blir trøtt, overanstrengt eller opplever noe ubehag.

Advarsel: Hørselssikkerhet


Still lydvolumet høyt nok til å høre klart i stille omgivelser, men ikke høyere.
 • Ikke øk lydvolumet etter at du har begynt å lytte. Ørene kan tilvenne seg over tid, slik at et høyt lydvolum lyder normalt, men det høye volumet kan fremdeles skade hørselen.
 • Ikke øk lydvolumet for å stenge ute støy fra omgivelsene. Kombinasjonen av støy fra omgivelsene og lyd fra hodetelefonene kan skade hørselen. Forseglede eller støydempende hodetelefoner kan redusere støy fra omgivelsene, slik at du ikke må skru opp volumet.
 • Hvis du ikke forstår personer rett ved siden av som snakker normalt, bør du skru ned volumet. Lyd som drukner normal tale, kan skade hørselen. Selv med forseglede eller støydempende hodetelefoner bør du kunne høre personer ved siden av deg snakke.

Advarsel: Reduser tiden du lytter til høy lyd til et minimum


Jo lengre du er eksponert for høy lyd, desto mer sannsynlig er det at du skader hørselen. Jo høyere lyd, desto mindre tid tar det å skade hørselen.
 • Med lydvolumet på maksimal styrke kan lytting til musikk på enheten med hodetelefoner skade hørselen permanent i løpet av 15 minutter.
 • Selv et lavere lydvolum kan skade hørselen hvis du er eksponert for det i mange timer.
 • All lyd du er eksponert for i løpet av dagen, akkumuleres. Hvis du er eksponert for annen høy lyd, tar det kortere tid med lytting på høyt lydvolum for å pådra seg hørselsskade.
 • For å bruke enheten trygt uten tidsbegrensninger bør du ha volumet lavt nok til å kunne føre en samtale med personene rundt deg.

Advarsel: Vær oppmerksom på symptomer på hørselstap


Slutt å bruke enheten og få hørselen undersøkt hvis:
 • Du opplever noe hørselstap.
 • Du hører ringelyd i ørene.
 • Din egen stemme virker dempet.
 • Lyder virker tamme eller flate.
Det er en god idé å få hørselen undersøkt regelmessig av en audiograf.

Advarsel: Ikke forsøk å reparere enheten


Advarsel: Ikke forsøk å demontere, åpne, utføre service på eller modifisere produktet, tilbehør eller strømforsyning.


Hvis du gjør det, utsetter du deg for risiko for elektrisk støt eller andre farer.

Advarsel: Strømforsyning og sikkerhet


Følg forholdsreglene nedenfor for å unngå alvorlige skader eller dødsfall som følge av elektrisk støt eller brann, og skade på enheten. Slik velger du en egnet strømkilde for enheten:
 • Bruk bare strømforsyningsenheten eller vekselstrømsledningen som fulgte med enheten, eller som du har mottatt fra en godkjent Microsoft-forhandler.
 • Ikke bruk ustandardiserte strømkilder, for eksempel aggregater eller vekselrettere, selv om spenningen og frekvensen ser ut til å være riktig. Bruk bare nettstrøm fra en vanlig stikkontakt.
 • DIkke overbelast en stikkontakt, skjøteledning, strømskinne eller annet elektrisk utstyr. Kontroller at de er merket for å kunne håndtere totalbelastningen (i ampere [A]) som trekkes av enheten (angis på strømforsyningsenheten) og eventuelle andre enheter på samme krets.
 • På enheter der støpselet kan brettes sammen for oppbevaring, må du passe på å brette støpselet helt ut før du setter strømforsyningen i en stikkontakt.
På enheter der støpselet kan tas av og der strømforsyningen har en universaladapter, må du påse at støpselet har rett konfigurasjon for stikkontakten og sitter godt i adapteren før du setter strømforsyningen i en stikkontakt.

Forsiktig: Kabel- og ledningssikkerhet


Plasser kabler og ledninger slik at personer og kjæledyr ikke så lett snubler i dem eller i vanvare trekker i dem når de beveger seg eller går i området. Ikke la barn leke med kabler og ledninger. Pass på ikke å trekke i strømledningen når du bruker enheten.
Slik unngår du skade på strømledninger og strømforsyning:
 • Beskytt strømledninger slik at de ikke tråkkes på.
 • Beskytt ledninger mot å bli klemt eller kraftig bøyd, spesielt der de kobles til stikkontakten, strømforsyningsenheten eller enheten.
 • Ikke trekk i, knyt, bøy kraftig eller på annen måte mishandle strømledninger.
 • Ikke utsett strømledninger for varmekilder.
 • Hold barn og kjæledyr unna strømledninger. Ikke la dem bite i eller tygge på dem.
 • Trekk i støpselet når du kobler fra strømledninger, ikke trekk i ledningen.
 • Hvis en strømledning eller strømforsyning blir skadet på noen som helst måte, må du straks slutte å bruke den.
 • Koble enheten fra i tordenvær og når den ikke skal brukes på en lang stund.

Advarsel: Batterisikkerhet


Denne enheten har et innebygd batteri, og uriktig bruk av det kan føre til eksplosjon. Ikke varm opp, åpne, stikk hull på, ødelegg eller kast produktet i åpen ild. Ikke la enheten ligge i direkte sollys over lengre tid, noe som kan forårsake smelting eller skade på batteriet. Batteriet i enheten kan ikke byttes av brukeren. Det bør bare byttes av Microsoft eller en Microsoft-godkjent tjenesteleverandør. Se www.hololens.com/support for å få mer informasjon.

Advarsel: Bruk i nærheten av vann

For å redusere risikoen for brann eller støt bør du ikke bruke enheten i nærheten av vann eller utsette den for regn eller fuktighet. Ikke forsøk å tørke enheten med en hårtørrer eller i en mikrobølgeovn.

Advarsel: Følg instruksjonene for å unngå forstyrrelser


Slå av HoloLens på alle steder hvor det er satt opp oppslag om å gjøre dette. På fly slår du enheten av hver gang flypersonalet gir beskjed om dette, eller før du pakker en trådløs enhet i bagasjen.

Advarsel: Potensielt eksplosive omgivelser


Områder med potensielt eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke alltid, skiltet, og kan omfatte områder hvor det fylles drivstoff, som under dekk på båter, overførings- eller lagringsanlegg for drivstoff eller kjemikalier, eller områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, som kornstøv eller pulvermetall. Når du er i et slikt område, slår du av HoloLens, og du må ikke ta ut eller sette i batteriladere, strømforsyninger eller noe annet tilbehør. I slike områder kan det oppstå gnister som kan forårsake eksplosjon eller brann.

Advarsel: Personlige medisinske enheter


Radiofrekvent stråling fra elektronisk utstyr kan ha en negativ innvirkning på bruken av annet elektronisk utstyr, slik at det ikke fungerer som det skal. Selv om enheten er konstruert, testet og produsert i henhold til bestemmelsene som gjelder for radiofrekvent stråling i land som USA og Canada, kan de trådløse senderne og elektroniske kretsene i enheten forårsake forstyrrelser i annet elektronisk utstyr. Ta derfor disse forholdsreglene: Pacemakere: Health Industry Manufacturers Association anbefaler å holde en minimumsavstand på 15 cm mellom trådløse enheter og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser i pacemakeren.
Personer med pacemakere:
 • Bør alltid ha enheten mer enn 15 cm fra pacemakeren når den trådløse enheten er slått på.
 • Hvis du har noen som helst mistanke om forstyrrelser, slår du enheten av umiddelbart.

Forsiktig: Varmerelaterte farer


Enheten kan bli svært varm ved vanlig bruk. Enheten overholder temperaturgrensene for brukertilgjengelige overflater som er definert i IEC 60950-1 (International Standard for Safety of Information Technology Equipment). Følg disse retningslinjene for å redusere varmerelaterte farer:
 • La tilstrekkelig med luft sirkulere under og rundt enheten.
 • Vær forsiktig med å bruke enheten slik at puter, tepper, hatter eller annet mykt materiale kommer i kontakt med enheten, fordi materialet kan blokkere luftstrømmen med den følge at enheten blir overopphetet.
 • Hvis enheten blir ukomfortabelt varm, tar du den av og tar en pause.

Advarsel: Lysfølsomme anfall


En svært liten andel av befolkningen kan oppleve anfall ved eksponering for visse visuelle bilder, inkludert blinkende lys eller mønstre som kan opptre i videospill. Selv personer uten noen sykdomshistorie med anfall eller epilepsi kan ha en udiagnostisert tilstand som kan utløse disse "lysfølsomme epileptiske anfallene" når de ser på videospill.
Disse anfallene kan ha mange forskjellige symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, rykninger i øye eller ansikt, risting eller skjelving i armer eller ben, omtåkethet, forvirring eller kortvarig tap av oppmerksomhet. Anfall kan også føre til tap av bevissthet eller krampetrekninger, som kan lede til personskade fordi man faller eller støter borti ting.
Stopp bruken straks og konsulter lege hvis du opplever noen av disse symptomene. Foreldre bør være oppmerksom på eller spørre barn om symptomene ovenfor – barn og tenåringer er mer utsatt enn voksne for å oppleve slike anfall. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfall kan reduseres ved å ta disse forholdsreglene:
 • Bruk HoloLens i et godt opplyst rom.
 • Ikke bruk HoloLens når du er døsig eller trøtt.
Hvis du eller noen av slektningene dine har en sykdomshistorie med anfall eller epilepsi, bør du konsultere lege før du bruker HoloLens.

Advarsel: Fare for kvelning


Denne enheten inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare for barn under 3 år. Hold små deler unna barn.

Forsiktig: Hudirritasjon


Denne enheten er laget av materialer som er vanlig å bruke i bærbar forbrukerelektronikk. Noen personer kan imidlertid utvikle hudirritasjon som følge av allergier eller ømfintlighet.
Slik reduserer du risikoen for hudirritasjon:
 • Tørk av enheten med en klut hvis den blir våt.
 • Unngå bruk av kremer og andre produkter under de delene av HoloLens som kommer i kontakt med hodet.
 • Ikke bær enheten over skadet hud.
 • Juster hodestroppen til den sitter riktig – unngå å ha hodestroppen ubehagelig stram.
Stopp bruken av HoloLens hvis huden blir irritert. Konsulter lege hvis symptomene er alvorlige eller vedvarer.

Advarsel: Vurder behovet for vernebriller i omgivelsene


HoloLens er ikke tenkt å beskytte øynene mot kraftige slag (Z87.1+), smuss, kjemikalier, UV-lys osv. HoloLens har blitt testet og funnet å være i samsvar med de grunnleggende kravene til støtbeskyttelse i ANSI Z87.1, CSA Z94.3 og EN 166.