MICROSOFT SALSVILKÅR

Butikkar i EØS

Oppdatert februar 2017

Velkomen til Microsoft sine nettbutikkar og utsalsstader som blir drivne av Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft”, “Vi”, “Oss eller” “Vår”), som har adressa One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

“Store” viser til nettbutikken vår og utsalsstadene våre der du kan søkje etter, vise, skaffe, kjøpe og gi karakter og vurdering til varer og tenester, inkludert einingar, spelkonsollar, digitalt innhald, program, spel med meir. Desse Salsvilkåra (“Salsvilkår”) dekkjer bruken av Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store og andre Microsoft-tenester som viser til desse Salsvilkåra (samla kalla “Store”). Via Store gir Microsoft tilgang til ei rekkje ressursar, inkludert nedlastingsområde, programvare, verktøy og informasjon om programvare, tenester og andre salsvarer (samla kalla “Tenester” og saman med Store kalla “Store”).

Vi bruker termen “produkt” for å vise til varer som blir tilbodne i Store. Mange av produkta som blir tilboden i Store, blir tilbodne av andre einingar enn Microsoft.

Ved å bruke Store, eller ved å kjøpe produkt og tenester frå Store, godtek du desse Salsvilkåra, Microsoft si Personvernerklæring (sjå avsnittet nedanfor: Personvern og vern av personopplysningar) og gjeldande vilkår, retningsliner eller fråskrivingane som er oppgitt i Store eller omtala i desse Salsvilkåra (samla kalla “Store-retningsliner”). Vi oppmodar deg til å lese Store-retningslinene nøye. DU KAN IKKJE BRUKE STORE ELLER TENESTENE DERSOM DU IKKJE GODTEK STORE-RETNINGSLINENE.

Andre eller ytterlegare retningsliner kan gjelde for lokale Microsoft-utsalsstader i landet eller området ditt. Microsoft kan når som helst oppdatere eller endre eventuelle retningsliner utan varsel.

Vilkår for bruk av Store

1. Medlemskonto. Dersom Store eller ei Teneste krev at du opprettar ein konto, må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon slik du blir beden om i det gjeldande registreringsskjemaet. Det kan òg hende at du blir beden om å godta ei tenesteavtale eller eigne vilkår for bruk som eit vilkår for å opprette ein konto. Bruken din av kontoen for å få tilgang til Store og innhald du har skaffa frå Store, er underlagt alle vilkåra som gjeld for Microsoft-kontoen. Du finn meir informasjon i Microsoft si tenesteavtale. Du er ansvarleg for å halde kontoinformasjonen og passordet hemmeleg. Du er òg ansvarleg for all aktivitet som skjer på kontoen din.

2. Ingen ulovleg eller forboden bruk. Eit vilkår for bruk av Store og Tenestene er at du garanterer at du ikkje bruker Store til formål som er ulovlege eller forbodne ifølgje desse Salsvilkåra, Store-retningslinene eller eventuelle andre vilkår som gjeld bruken din av Store. Du har ikkje rett til å bruke Store på måtar som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hemme ein Microsoft-tenar, eller nettverk som er knytt(e) til ein Microsoft-tenar, eller forstyrre ein annan part sin bruk og glede over bruk av Store. Du har ikkje rett til å prøve å få uautorisert tilgang til Store, andre kontoar, datamaskinsystem eller nettverk som er knytte til ein Microsoft-tenar eller Store, ved hjelp av hacking, passordinnhenting eller på annan måte. Du har ikkje rett til å hente inn eller prøve å hente inn materiale eller opplysningar som ikkje med hensikt er gjort tilgjengeleg gjennom Store. Du må ikkje bruke Store på ein måte som krenker rettane til tredjepartar, inkludert, men ikkje avgrensa til, overlagt skade på person eller eining, inkludert Microsoft. Du kan ikkje distribuere, publisere, lisensiere eller selje produkt, informasjon eller tenester som er skaffa frå Store.

3. Materiale du leverer til Microsoft eller publiserer i Store. Microsoft krev ikkje eigarskap til materiala du leverer til Microsoft (inkludert tilbakemeldingar, vurderingar og forslag) eller legg inn på, lastar opp til, lagrar på eller sender til Store eller tilknytte Microsoft-tenester slik at det blir tilgjengeleg for andre (samla kalla “Bidrag”). Du gir likevel Microsoft rett til å bruke, endre, tilpasse, reprodusere, distribuere og vise Bidraget ditt (for eksempel i kampanjar), inkludert namnet ditt, over heile verda. Dersom du publiserer Bidraget ditt på område i Store der det blir gjort generelt tilgjengeleg på nettet utan restriksjonar, kan det hende Bidraget ditt blir vist i demonstrasjonar eller anna materiale som skal fremje Store. Du garanterer og stadfestar at du har (og kjem til å ha) alle rettar som er nødvendige for å sende inn Bidraga du leverer, og for å kunne gi Microsoft desse rettane på verdsbasis og så lenge desse rettane gjeld.

Det vil ikkje bli utbetalt vederlag i samband med bruken av Bidraga dine. Microsoft er ikkje plikta til å leggje inn eller bruke Bidrag, og Microsoft kan fjerne kva Bidrag som helst og kor tid som helst, etter eige skjønn. Microsoft er ikkje ansvarleg for Bidraga dine eller materialet andre legg inn, lastar opp, lagrar eller sender gjennom Store.

Dersom du gir eit program karakter eller vurdering i ein Store, kan det hende du får ein e-post frå Microsoft som inneheld innhald frå programutgivaren.

4. Koplingar til nettstader til tredjepart. Store kan inkludere koplingar som fører deg til nettstader til tredjepartar. Dei kopla nettstadene blir ikkje kontrollerte av Microsoft, og Microsoft er ikkje ansvarleg for innhaldet på kopla nettstader eller koplingar på ein kopla nettstad. Microsoft tilbyr deg desse koplingane berre for å gjere bruken enklare, og det faktum at ei kopling er inkludert, inneber ikkje at Microsoft går god for koplinga. Bruken din av tredjepart sin nettstad kan vere underlagd vilkåra til denne tredjeparten.

Vilkår for Sal av Produkt OG TENESTER til Deg

5. Geografisk tilgjengelegheit. Produkttilgjengelegheita kan variere avhengig av område eller eining. Det kan i tillegg vere avgrensingar med omsyn til kor vi kan sende produkt eller levere tenester eller digitalt innhald. Det kan hende du må ha gyldig fakturerings- og leveringsadresse i landet eller området til Store der du handlar.

6. Berre sluttbrukarar. Du må vere sluttbrukar for å kunne kjøpe produkt frå Store. Forhandlarar kan ikkje foreta kjøp.

7. Eksportavgrensingar. Produkt som er kjøpte frå Store, kan vere underlagt toll og lover og reglar for eksportkontroll. Du samtykkjer i å overhalde alle gjeldande internasjonale og nasjonale lover og reglar.

8. Fakturering. Ved å gi Microsoft ein betalingsmåte: (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir, er korrekt og nøyaktig, (ii) autoriserer du at Microsoft kan belaste deg for alle produkt, tenester eller tilgjengeleg innhald som er kjøpt ved hjelp av betalingsmetoden, og (iii) autoriserer du at Microsoft kan belaste deg for ein betalt funksjon i Store som du vel å registrere deg for eller bruke. Du samtykkjer i å halde kontoen din og annan informasjon oppdatert, inkludert e-postadresse, kredittkortnummer og utløpsdatoar, slik at vi kan fullføre transaksjonane dine og kontakte deg ved behov i samband med transaksjonane dine. Vi kan fakturere deg (a) på førehand, (b) på tidspunktet for kjøpet, (c) rett etter tidspunktet for kjøpet eller (d) regelmessig for abonnementar. Vi kan òg belaste deg opptil beløpet du har godkjent, og vi varslar deg på førehand ved eventuelle endringar i belastingsbeløp for periodiske abonnement. Vi kan belaste deg samtidig for fleire enn éin av dei tidlegare faktureringsperiodane dine for beløp som ikkje er handsama tidlegare. Sjå avsnittet Automatisk fornying nedanfor.

Dersom du deltek i eit prøveperiodetilbod, må du avbryte tenestene ved utgangen av prøveperioden for å unngå nye belastningar, med mindre vi varslar deg om anna. Dersom du ikkje avbryt tenesta ved slutten av prøveperioden, samtykkjer du i at vi belastar betalingsmåten din for produktet eller tenesta.

9. Regelmessige betalingar. Dersom du kjøper varer, tenester eller digitalt innhald gjennom eit abonnement (f.eks. kvar veke, kvar månad eller kvar tredje månad eller årleg (det som er aktuelt)), stadfestar og samtykkjer du i at du autoriserer regelmessige betalingar, og at betalingar skal gjerast til Microsoft ved hjelp av metoden og etter dei regelmessige intervalla du har valt, heilt til abonnementet blir avslutta av deg eller Microsoft. Ved å autorisere regelmessige betalingar godkjenner du at Microsoft kan handsame slike betalingar som elektroniske debiteringar eller overføringar eller som elektroniske trekk frå den oppgitte kontoen din (ved Automated Clearing House-betalingar eller liknande), eller som belasting av den oppgitte kontoen din (ved kredittkortbetalingar eller liknande) (samla kalla “Elektroniske Betalingar”). Abonnementsgebyr blir normalt forskotsfakturerte, eller kontoen din blir belasta på førehand for gjeldande abonnementsperiode. Dersom beløp ikkje blir betalte, eller dersom kredittkort eller liknande transaksjonar blir avviste, atterheld Microsoft eller Microsoft dine tenesteleverandørar seg retten til å hente eventuelle returprodukt, leggje til gebyr på grunn av avvising eller manglande dekning og til å handsame betalinga som ei elektronisk overføring.

10. Tilgjengelegheit og avgrensingar på mengd og bestillingar. Prisar og tilgjengelegheit av varer, tenester og digitalt innhald i Store kan endrast kva tid som helst og utan varsel. Microsoft kan setje ei grense på talet på produkt eller tenester som kan kjøpast per bestilling, per konto, per kredittkort, per person eller per husstand. Dersom varer, tenester eller digitalt innhald eller tenester du bestiller, er eller blir utilgjengelege etter bestillinga, kan vi kontakte deg for å tilby deg eit alternativt produkt. Dersom du vel å avslå det alternative tilbodet, blir bestillinga kansellert.

Microsoft kan, kva tid som helst og utan avgrensing, avslå eller avvise ei bestilling og refundere eventuelle beløp du har betalt for bestillinga, av legitime grunner som omfattar, men ikkje er avgrensa til, manglande oppfylling av vilkåra som gjeld på bestillingstidspunktet, manglande utført betaling, at bestilte produkt, digitalt innhald eller tenester ikkje er tilgjengelege, eller dersom det eksisterer tydelege prisfeil eller andre feil. Ved slike prisfeil eller andre feil atterheld vi oss retten til å (a) annullere bestillinga eller kjøpet eller (b) kontakte deg om alternative moglegheiter. Ved kansellering vil tilgangen til eventuelt tilhøyrande innhald bli deaktivert.

Vi kan fjerne eller deaktivere spel, program, innhald eller tenester på eininga di for å verne deg, Store eller potensielt påverka partar. Noko innhald og enkelte program kan vere utilgjengeleg frå tid til anna eller kan bli tilbode i eit avgrensa tidsrom. Tilgjengelegheita kan variere frå område til område. Dersom du flyttar kontoen eller eininga til eit anna område, kan det hende du ikkje kan laste ned innhald eller program på nytt eller strøyme innhald på nytt som du har kjøpt tidlegare. I så fall kan det hende du må kjøpe innhald og program som du har betalt for i området der du budde tidlegare, på nytt. Med unnatak av innhald som er påkravd ifølgje gjeldande lov, er vi ikkje plikta til å tilby ei ny nedlasting eller erstatning av innhald eller program du kjøper.

11. Oppdateringar. Dersom det er aktuelt, vil Microsoft automatisk sjå etter og laste ned oppdateringar for programma dine, sjølv om du ikkje er logga på i Store. Du kan endre innstillingane dersom du ikkje ønskjer å få automatiske oppdateringar av Store-program. Enkelte Office Store-appar som heilt eller delvis er drifta på nettet, kan bli oppdaterte når som helst av apputviklaren, og krev ikkje nødvendigvis oppdateringsløyve frå deg. Enkelte andre appar vil kanskje ikkje vere tilgjengelege før du har godteke ei oppdatering.

12. Programvarelisensar og Bruksrettar. Programvare og anna digitalt innhald som blir gjort tilgjengeleg gjennom Store, blir lisensiert, ikkje selt, til deg. Program som blir lasta ned direkte frå Store, er underlagt Standard Lisensvilkår For Program (“SLP”) som er tilgjengeleg på [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0414], med mindre andre lisensvilkår følgjer med programmet (program som blir lasta ned frå Office Store, er ikkje regulerte av SLP og har eigne lisensvilkår). Programvarelisensar som er kjøpte på Microsoft-utsalsstaden, er underlagde lisensavtalen som følgjer med programvara, og du må godta lisensavtalen når du kjøper, lastar ned og/eller installerer programvara. I tillegg er programvare og anna digitalt innhald som blir gjort tilgjengeleg gjennom Store, underlagt reglane for bruk som du finn på http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. All reproduksjon og vidaredistribusjon av programvare eller salsvare som ikkje er i samsvar med gjeldande lisensvilkår, reglar for bruk og gjeldande lov, er uttrykkjeleg forbode ved lov og kan resultere i alvorlege strafferettslege reaksjonar og søksmål. Lovbrytarar risikerer å bli rettsleg forfylgde så langt loven tillét det.

KONTAKT MICROSOFT-UTSALSSTADEN (SLIK DET ER SKILDRA I AVSNITTET MELDINGAR OG KOMMUNIKASJON NEDANFOR) DERSOM DU VIL HA EIN GRATIS KOPI AV GJELDANDE LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE SOM BLIR SELT I ESKER, FØR DU OPNAR EMBALLASJEN TIL PROGRAMVARA.

ANDRE VILKÅR. I tillegg til programvare og andre nedlastbare produkt kan det hende at du blir tilboden andre produkt og tenester i Store. Desse produkta er underlagde eigne sluttbrukarlisensavtaler, vilkår for bruk, tenestevilkår eller andre vilkår. Dersom du kjøper, lastar ned eller bruker slike produkt, kan det òg hende at du blir beden om å godta dei gjeldande vilkåra som eit vilkår for kjøp, nedlasting, installasjon eller bruk.

MICROSOFT KAN, SOM EIN DEL AV MICROSOFT STORE ELLER TENESTENE ELLER I PROGRAMVARA ELLER SALSVARA, GJERE TILGJENGELEG VERKTØY OG TILLEGG SOM DU KAN BRUKE ELLER LASTE NED, SOM IKKJE ER EIN DEL AV PRODUKTET ELLER TENESTA SOM BLIR SELT. MICROSOFT GIR IKKJE YTTERLEGARE GARANTIAR NÅR DET GJELD NØYAKTIGHEITA AV RESULTAT ELLER UTDATA FRÅ SLIKE VERKTØY ELLER TILLEGG, ENN DEI SOM ER OPPGITTE I AVSNITTET PRODUKTGARANTIAR.

Respekter andre sine immaterielle rettar når du bruker verktøya og tillegga som blir gjort tilgjengelege gjennom Store eller i programvare eller salsvarer.

13. Kodar for nedlasting av Programvare og Innhald. Enkelte program og visse typar innhald blir levert til deg via ei nedlastingskopling som er knytt til kjøpet som blir gjort tilgjengeleg på Microsoft-kontoen din. Ifølgje avsnittet nedanfor lagrar vi normalt nedlastingskoplinga og tilhøyrande digitale nøkkel for slike kjøp på Microsoft-kontoen i tre år etter kjøpsdatoen, men vi er ikkje plikta til å lagre desse i eit bestemt tidsrom. For abonnementsprodukt som blir leverte via ei nedlastingskopling, kan det gjelde andre vilkår og lagringsrettar som du kan sjå gjennom og godta når du startar abonnementet.

Du godtek at vi kva tid som helst kan avbryte eller endre programmet for lagring av digitale nøklar. Du samtykkjer òg i at vi, kva tid som helst og av kva grunn som helst, kan stoppe lagringa av nøklar for eitt eller fleire produkt, for eksempel etter at produktstøtteperioden er utgått, og du ikkje lenger har tilgang til nedlastingskoplinga eller den digitale nøkkelen. Dersom vi avbryt eller endrar programmet vårt slik at du ikkje lenger har tilgang til nedlastingskoplinga eller ein eller fleire digitale nøklar på kontoen din, får du et forvarsel på minimum 90 dagar før kontaktinformasjonen på den gjeldande Microsoft-kontoen blir fjerna.

14. Pris. Dersom det finst ein Microsoft-utsalsstad i landet eller området ditt, kan det hende at prisane, produktutvalet og tilboda der avvik frå det som blir tilbode i Store på nettet. Microsoft garanterer heller ikkje at prisar, produkt eller tilbod i Store på nettet òg er tilgjengelege eller blir aksepterte på ein Microsoft-utsalsstad og omvendt.

Store har ingen garanti om lågaste pris. Vi justerer ikkje prisane på produkta våre i høve til annonserte prisar som blir tilbodne av andre leverandørar for dei same produkta.

Vi gir deg moglegheita til å førehandsbestille enkelte produkt før dei er tilgjengelege. Dersom du vil vite meir om retningsliner for førehandsbestilling, kan du sjå sida Førehandsbestillingar https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0414.

Med mindre anna er oppgitt er prisane som blir viste i Store, inkluderte skattar eller avgifter (“Skattar”) som kan kome til kjøpet. Prisane som blir viste i Store, inkluderer ikkje leveringskostnader. Skattar og leveringskostnader (det som er aktuelt) blir lagde til kjøpesummen og viste på utsjekkingssida før bestillinga blir fullført. Du er åleine ansvarleg for å betale slike Skattar og kostnader.

Avhengig av stad kan nokre transaksjonar krevje valutaomrekning eller handsaming i eit anna land. Det kan hende banken belastar deg for tilleggsgebyr for desse tenestene når du bruker kreditt- eller debetkort. Kontakt banken dersom du vil ha meir informasjon.

15. Val av automatisk fornying. Så sant automatiske fornyingar er tillate i landet, området eller delstaten der du bur, kan du velje automatisk fornying av produkt eller tenester ved utløpet av ein fastsett tenesteperiode. Vi varslar deg via e-post før eit produkt eller ei teneste blir fornya for ein ny periode. Når du har fått påminning om at du har valt automatisk fornying av produktet eller tenesta, kan vi fornye produktet eller tenesta automatisk på slutten av gjeldande tenesteperiode og belaste deg prisen som er gjeldande på tidspunktet, for fornyingsperioden, med mindre du har valt å avslutte produktet eller tenesta som skildra nedanfor. Vi vil òg minne deg på at vi vil fakturere den valde betalingsmetoden for fornyinga, uansett om han var registrert på fornyingsdatoen eller oppgitt seinare. Vi vil òg gi deg instruksjonar om korleis du avsluttar produkta eller tenestene. Du må avslutte før fornyingsdatoen for å unngå å bli fakturert for fornyinga.

16. Returpolicy. Denne returpolicyen blir gitt i tillegg til eventuelle lovbestemde garantiar eller andre lovpålagde returrettar (sjå avsnittet Produktgarantiar nedanfor). I samsvar med returkriteria våre kan du, etter å ha kjøpt eit kvalifisert produkt, trekkje deg frå kjøpskontrakten og krevje tilbakebetaling utan å oppgi ein grunn, innan tretti (30) kalenderdagar. Angrefristen går ut etter tretti (30) kalenderdagar frå levering.

Dersom gjeldande lov i landet eller området tillét ein lengre angrefrist, skal denne perioden vere gjeldande.

For å kunne utøve angreretten din må du informere oss om avgjerda di før angrefristen går ut. Kontakt oss på sal og kundestøtte https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0414 for å varsle oss om kva du har bestemt deg for, og for å starte returprosessen. Du kan òg bruke dette angreskjemaet https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x414, men det er ikkje obligatorisk.

Dersom du bruker angreretten, vil vi betale tilbake beløpet du har betalt for produkta og levering av desse (med unnatak av tilleggskostnadar som skuldast at du eventuelt har valt ein dyrare leveringsmåte enn standardleveringsmåten vi tilbyr). Den opphavlege betalingsmåten må normalt brukast for refusjonen. Du må returnere dei gjeldande produkta til oss straks (seinast 14 dagar etter datoen du bad om retur) og for eiga rekning.

Krava nedanfor gjeld som eit vilkår for returen og i den grad dei er tillatne ifølgje gjeldande lov. Alle produkt må returnerast med rimeleg varsamheit (produktet må eksempelvis ikkje vise teikn på slitasje eller skade, og det må vere i så god stand at det kan seljast vidare). Pakka programvare og videospel må returnerast med forseglinga ubroten.

Det kan hende angrefristen blir utvida i feriar eller andre periodar. Dersom ein lengre periode er annonsert i Store for eit bestemt produkt, gjeld den annonserte perioden.

Alle returar skal innehalde den originale kvitteringa eller den originale bytelappen, den originale dokumentasjonen, instruksjonsmanualar, registrering, delar og komponentar (inkludert kablar, kontrollarar og tilbehøyr) og emballasjen til produsenten. I samsvar med gjeldande lov kan manglande levering av slike produkt hindre eller forsinke refusjonen eller bytet dersom returkriteria våre ikkje blir haldne.

Enkelte produkt kan ikkje returnerast. Med mindre det følgjer av eit bestemt produkttilbod er alle kjøp av denne typen endelege og ikkje-refunderbare, og du vil ikkje ha angrerett for slike kjøp:

digitale appar, spel, appinternt innhald og abonnement, musikk, filmar, TV-program og tilhøyrande innhald,

teneste-/abonnementskort (f.eks. Skype, Xbox Live og Groove Music Pass),

digitale gåvekort som er innløyste,

produkt som er endra eller tilpassa, og

tenester som er utførte eller brukte.

Du finn fullstendig informasjon om korleis du returnerer kvalifiserte produkt, på sida Retur og refusjon https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0414.

17. Betalingar til deg. Dersom vi skuldar deg ei betaling, godtek du å gi oss nøyaktig informasjon til rett tid for at vi skal kunne betale deg. Bortsett frå betalingar som blir utførte i samsvar med avsnittet Returpolicy ovanfor, er du ansvarleg for alle skattar og avgifter som du blir påført som følgje av denne betalinga til deg. Du må òg overhalde alle andre vilkår vi set for rettane dine til ei betaling. Dersom du tek imot ei betaling med ein feil, atterheld vi oss retten til å reversere betalinga eller be om retur av ho. Du samtykkjer i å samarbeide med oss i forsøka våre på å gjøre dette. Vi kan òg redusere ei betalinga til deg utan varsel for å justere for tidligare overbetaling.

18. Gåvekort. Gåvekort som er kjøpte på ein Microsoft-utsalsstad, blir regulerte av Retail Gift Card-avtalen som du finn på

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Innløysing og bruk av andre Microsoft-gåvekort er underlagt Microsoft sine Vilkår for Gåvekort (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Kundeservice. Sjå sida for sal og kundestøtte i Store dersom du har spørsmål til kundestøtta og treng kontaktinformasjon. Dersom du bur i Europa og problemet ditt ikkje blir løyst via kundestøttekanalane våre, kan du leggje fram problemet for EU sin Internett-plattform for avgjerd av tvistar på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsoft si kontakte-postadresse som skal inkluderast som ein del av innsendinga, er MSODR@microsoft.com. Ver merksam på at denne e-postadressa berre er meint for bruk i samband med EU sin Internett-plattform for tvisteløysing, og kan ikkje nyttast til generell kundestøtte eller spørsmål.

20. Resirkulering.Sjå Resirkulering https://www.microsoft.com/nb-no/store/b/recycling for meir informasjon om Microsoft sine retningsliner for avhending av avfall og elektrisk og elektronisk utstyr der du bur.

GENERELLE VILKÅR

21. Endringar av vilkår. Microsoft kan endre Salsvilkåra kva tid som helst, og utan å varsle deg. Kjøpstransaksjonen er underlagd Salsvilkåra som var gjeldande på bestillingstidspunktet (eller, for gratis appar og spel, på tidspunktet du prøvde å installere appen eller spelet), og fungerer som transaksjonskontrakt mellom oss. Innan du gjer den neste transaksjonen kan det hende at Microsoft har endra Salsvilkåra utan å varsle deg. Sørg for å lese Salsvilkåra kvar gong du vitjar Store. Vi rår deg til å lagre eller skrive ut ein kopi av Salsvilkåra for framtidig bruk når du kjøper noko.

22. Autorisert bruk: Aldersgrenser. Du stadfester at du har lov til å leggje inn bestillingar og utføre alle andre juridiske handlingar som blir kravde ifølgje desse Salsvilkåra. Det kan vere aldersgrenser for bruk av Store, inkludert kjøp.

23. Personvern og vern av personopplysningar. Personvernet ditt er viktig for oss. Vi bruker visse opplysningar som vi samlar inn frå deg, til å drive og tilby Store. Les Microsoft si personvernerklæring https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 fordi ho skildrar datatypane vi samlar inn frå deg og einingane dine (“Data”), og korleis vi bruker Dataa dine. Personvernerklæringa skildrar òg korleis Microsoft bruker kommunikasjonen din med andre, innlegg eller tilbakemeldingar som er sende inn av deg til Microsoft via Store, og filer, bilete, dokument, lyd, digitalt arbeid og videoar du lastar opp til, lagrar eller deler på einingane dine eller gjennom Store (“Innhaldet Ditt”).

24. Produktvising og -fargar. Microsoft prøver å vise produktfargar og bilete på ein nøyaktig måte, men vi kan ikkje garantere at fargen du ser på eininga eller skjermen, er nøyaktig lik fargen på produktet.

25. Feili Store-presentasjon. Vi gjer alt vi kan for å publisere informasjon på ein nøyaktig måte, oppdatere Store regelmessig og korrigere eventuelle feil som blir avdekte. Det kan likevel skje at innhaldet i Store er feil eller utdatert på eit eller anna tidspunkt. Vi atterheld oss retten til å gjere endringar i Store på kva tidspunkt som helst. Dette kan gjelde produktprisar, produktspesifikasjonar, tilbod og tilgjengelegheit.

26. Opphøyr av bruk eller tilgang. Microsoft kan, kva tid som helst og av kva legitim grunn som helst, inkludert, utan avgrensing, avslutte kontoen din eller bruken av Store dersom du ikkje følgjer desse Salsvilkåra eller Store-retningslinene, eller dersom Store ikkje lenger blir driven av Microsoft. Ved å bruke Store samtykkjer du i vere ansvarleg (i samsvar med desse vilkåra) for eventuelle bestillingar du legg inn eller kostnader som kjem til, før dette opphøyret skjer. Microsoft kan, kva tid som helst og av kva grunn som helst, avslutte eller på andre måtar stoppe Store utan å varsle deg om dette på førehand. Dersom ei slik endring eller avslutning eller ein slik stans har innverknad på bruken din av Tenesta eller produktet, eller på andre måtar avbryt bestillinga di, kan du kontakte Sal og kundestøtte.

27. Produktgarantiar. Mange av produkta som er tilgjengelege i Store (inkludert enkelte Microsoft-produkt og enkelte tredjepartsprodukt), blir leverte med produsentgarantiar. Sjå relevante produsentgarantiar som er tilgjengelege for desse produkta, for nærare opplysningar om korleis du kan løyse problem som blir avdekte av desse garantiane. For enkelte produkt er det mogeleg å kjøpe ein Extended Service Plan mot eit tillegg i prisen. Sjå dei spesifikke planane for å få meir informasjon.

I tillegg kan produkt som blir selde eller tilbodne gjennom Store (inkludert varer, tenester og digitalt innhald), bli levert med rettar og avgrensa rettar som ikkje kan fråskrivast under gjeldande lov, som for eksempel lovpålagt vern av forbrukarar knytt til varer, digitalt innhald eller tenester med feil eller skade eller som er skildra på feil måte. Eventuelle kommersielle garantiar frå ein produsent, tenesteleverandør eller utviklar kjem i tillegg til desse obligatoriske forbrukarrettane. Les meir om Kommersielle garantiar og lovbestemde rettar https://www.microsoft.com/nb-no/store/b/aboutwarranties.

MICROSOFT OG MICROSOFT SINE LEVERANDØRAR, DISTRIBUTØRAR, FORHANDLARAR OG INNHALDSLEVERANDØRAR GIR INGEN YTTERLEGARE GARANTIAR, AVGRENSA RETTAR ELLER VILKÅR, INKLUDERT GARANTIAR OM SAL, OM KVALITETEN ER TILFREDSSTILLANDE, OM DET VI LEVERER ER EIGNA TIL EIT SÆRSKILT FØREMÅL, EIGARRETTAR ELLER IKKJE-KRENKING, I DESSE SALSVILKÅRA.

MICROSOFT GARANTERER IKKJE AT INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELEG I STORE ELLER TENESTENE, ER NØYAKTIG ELLER KJEM TIL RETT TID. DU STADFESTER AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEM IKKJE ER FEILFRIE, OG AT NEDETID SKJER FRÅ TID TIL ANNA. MICROSOFT GARANTERER IKKJE AT TILGANG TIL STORE ELLER TENESTENE VIL FUNGERE UTAN AVBROT, TIL RETT TID, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT TAP AV INNHALD IKKJE VIL SKJE.

28. Ansvarsavgrensing. Ingenting i denne ansvarsavgrensinga skal ekskludere eller avgrense obligatoriske forbrukarrettar som er tilgjengelege der du bur, eller anna erstatningsansvar som ikkje kan fråskrivast ifølgje loven. Det same skal gjelde for ansvaret til Microsoft, agentar som opptrer på vegner av Microsoft, og/eller juridiske representantar ved svindel eller aktløyse som fører til personskade eller dødsfall.

a. Microsoft, agentar som opptrer på vegner av Microsoft, og/eller deira juridiske representantar skal ikkje ha ansvar for eventuell indirekte skade, inkludert økonomisk tap, som tapt forteneste, med mindre Microsoft, agentar som opptrer på vegner av Microsoft, og/eller juridiske representantar i det minste har handla med grov aktløyse eller forsettleg vanskjøtte.

b. Microsoft er ikkje ansvarleg for Bidraga dine eller innhaldet eller materialet ditt eller aktivitetar levert av brukarar. Slikt innhald og slike aktivitetar kan ikke tilskrivast Microsoft, og dei representerer heller ikkje Microsoft sine meiningar.

c. Mange av programma, tenestene og anna digitalt innhald som blir tilbode i Store, blir tilbode av andre einingar enn Microsoft (“Innhald frå Tredjepartar”). Med unnatak av obligatoriske forbrukarrettar du har ifølgje loven i landet eller området ditt, er Microsoft ikkje ansvarleg for Innhald frå tredjepartar eller krav som er knytte til dette. Sjå avsnittet Produktgarantiar ovanfor.

d. Microsoft er ikkje ansvarleg og har ikkje erstatningsansvar ved manglande oppfylling eller forseinkingar i oppfylling av pliktene sine i samsvar med desse Vilkåra, dersom dette skuldast forhold som ligg utanfor vår rimelege kontroll (som for eksempel arbeidstvistar, force majeure, krig eller terroristaktivitet, forsettleg skade, ulykker eller samsvar med gjeldande lov eller offentlege pålegg). Microsoft vil leggje vinn på å avgrense konsekvensane av slike hendingar og oppfylle pliktene som ikkje er påverka.

29. Overdraging. Vi kan heilt eller delvis, når som helst og utan forvarsel overdra, overføre eller på annan måte seie frå oss rettar og plikter i desse Salsvilkåra. Du kan ikkje overdra eller overføre nokon av rettane i desse Salsvilkåra.

30. Val av rettsinstans og Stad for løysing av tvistar. Dersom du bur (eller dersom du driv verksemd med hovudkontor) i Europa, regulerer lovane i delstaten Washington i USA alle krav relaterte til kostnadsfrie Tenester og kjøp frå Store, utan at det har innverknad på dei obligatoriske lovforskriftene som gjeld i landet du bur i. Lovene i landet der du bur, regulerer alle krav som gjeld betalte kjøp frå Store og betalte tenester. Når det gjeld jurisdiksjon, samtykkjer du og Microsoft i å velje domstolane i landet der du bur, ved alle tvistar som oppstår i samband med desse Salsvilkåra, eller du kan velje den ansvarlege rettsinstansen i Washington i USA.

31. Meldingar.

a. Meldingar og prosedyre ved krav som gjeld krenking av immaterielle rettar. Microsoft respekterer tredjepartar sine immaterielle rettar. Dersom du vil sende ei melding om krenking av immaterielle rettar, inkludert krav som gjeld krenking av opphavsrett, kan du nytte framgangsmåtane våre for slike meldingar (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). FØRESPURNADER SOM IKKJE ER RELEVANTE FOR DENNE PROSEDYREN, VIL IKKJE FÅ SVAR. Microsoft bruker prosessane som er skildra i Title 17, United States Code, Section 512, ved meldingar om krenking av opphavsrettNår forholda tilseier det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoar til brukarar av Microsoft-tenester som står bak gjentekne krenkingar.

b. Erklæringar om opphavsrett og varemerke. Alt innhald i Store og Tenestene er Copyright © 2016 Microsoft Corporation og/eller Microsoft sine leverandørar og tredjepartsleverandørar, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med einerett. Vi eller leverandørane våre og andre tredjepartsleverandørar eig alle rettar, opphavsrettar og andre immaterielle rettar til Store, Tenestene og innhald. Microsoft og namna, logoane og ikona til alle Microsoft-produkt og -tenester kan vere varemerke eller registrerte varemerke som høyrer til Microsoft i USA, Canada og/eller andre land.

Her finn du ei liste over Microsoft-varemerke: https://www.microsoft.com/trademarks. Namna på eksisterande selskap og produkt kan vere varemerke til dei respektive eigarane. Alle rettar som ikkje er gitt uttrykkjeleg i desse Salsvilkåra, høyrer til oss.

32. Tryggleiksåtvaring. For å førebyggje skader og ubehag eller unngå å overanstrenge augene, bør du ta pausar frå spel eller andre program med jamne mellomrom, spesielt dersom du føler smerte eller utmatting som følgje av bruken. Ta ein pause dersom du føler ubehag. Ubehag kan omfatte kvalme, ubehag ved rørsle, svimmelheit, manglande orienteringsevne, hovudpine, utmatting og overanstrengde og tørre auge. Bruk av programma kan distrahere deg og skape hindringar i omgjevnadane. Unngå fallrisiko, trapper, låg takhøgd og skjøre eller verdfulle ting som kan kome til skade. Ein svært liten prosentdel personar kan bli ramma av anfall dersom dei blir utsette for visse visuelle inntrykk, som for eksempel blinkande lys eller mønster, som kan vere ein del av nokre program. Sjølv personar som aldri har fått anfall tidlegare, kan ha ein udiagnostisert tilstand som kan føre til slike anfall. Symptom på anfall kan vere svimmelheit, endringar av synsfelt, rykkingar eller skjelvingar, manglande orienteringsevne, forvirring, medvitsløyse eller krampar. Dersom du opplever eit eller fleire av desse symptoma, må du med straks slutte å bruke appen som utløyser symptoma. Dersom du har opplevd symptom på anfall tidlegare, må du rådføre deg med lege før du bruker appane. Foreldre bør overvake barna sin bruk av appane og vere merksame på eventuelle symptom.

Spørsmål? Snakk med en ekspert

 Tilbakemelding om nettsted