MICROSOFT बिक्रीकासर्तहरू
फेब्रुअरी 2017 मा अद्यावधिक

Microsoft को अनलाइन र खुद्रा पसलहरूमा स्वागत छ। "पसल" ले हाम्रो अनलाइन र खुद्रा स्थानहरूलाई बुझाउँछ जसले तपाइँलाई यन्त्र, खेल कन्सोल, डिजिटल सामग्री, अनुप्रयोग, खेल, सेवा र थप कुराहरू सहित उत्पादन र सेवाहरू ब्राउज गर्न, हेर्न, हासिल गर्न, खरिद गर्न र वर्गीकरण गर्न तथा समीक्षा गर्न अनुमति दिन्छ। यी बिक्रीका सर्तहरूले ("बिक्रीका सर्तहरू") Microsoft पसल, Office पसल, Xbox पसल, Windows पसल, र यी बिक्रीका सर्तहरूलाई सन्दर्भ गर्ने अन्य Microsoft सेवाहरू (संग्रित रूपमा "पसल") को प्रयोगलाई आवरण गर्दछन्। पसल मार्फत, डाउनलोड क्षेत्रहरू, सफ्टवेयर, उपकरणहरू र सफ्टवेयर, सेवाहरू र अन्य सर-सामानहरू (संग्रहित रूपमा "सेवाहरू" र पसलसँग एकसाथ "पसल") बारे जानकारी समावेश गर्दै विभिन्न प्रकारका संसाधनहरूमा Microsoft ले पहुँच प्रदान गर्दछ। पसलमा प्रस्ताव गरिएका धेरै उत्पादन, सेवा र सामग्रीहरू Microsoft बाहेकका अन्य पक्षहरूद्वारा प्रस्ताव गरिएका तेस्रो-पक्षीय उत्पादनहरू हुन्। पसलप्रयोगगरीवापसलबाटउत्पादनसेवाहरूखरीदगरीतपाइँयीबिक्रीकासर्तहरू, Microsoft गोपनीयताकथन (व्यक्तिगतजानकारीकोगोपनीयतासुरक्षाखण्डलाईनिम्नमाहेर्नुहोस्) पसलमाफेलापार्नसकिनेवायीबिक्रीकासर्तहरू (संग्रहितरूपमा"पसलनीतिहरू") मासन्दर्भगरिएकालागूयोग्यसर्तनियमहरू, नीतिवाप्रतिदाबीहरूस्वीकारसहमतगर्नुहुन्छ। हामी तपाइँलाई होसियारीका साथ पसल नीतिहरू पढ्न प्रोत्साहित गर्दछौं। तपाइँ पसल नीतिहरूमा सहमत हुनुहुन्न भने तपाइँले पसल वा सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछैन।

यदि तपाईंको राष्ट्र वा क्षेत्रमा एक Microsoft खुद्रा पसल स्थित छ भने, त्यसका फरक वा अतिरिक्त नीतिहरू हुन सक्छन्। Microsoft ले बिना सूचना कुनै पनि समयमा कुनै पनि नीतिहरू अद्यावधिक वा लागू गर्न सक्छ।

तपाइँकोपसलकोप्रयोगसँगसम्बन्धितसर्तहरू

1. सदस्य खाता। पसलले तपाइँलाई खाता खोल्न आवश्यक पारेमा, तपाइँले हामीलाई लागू योग्य दर्ता फारमद्वारा आवश्यक पर्ने हालको पूर्ण र परिशुद्ध जानकारी प्रदान गरी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तपाइँले खाता खोल्ने नियमको रूपमा सेवा सम्झौता वा भिन्न सेवाका सर्तहरू स्वीकार गर्न आवश्यक पर्न सक्छ। पसल र पसलबाट प्राप्त गर्नुभएका सामग्री पहुँच गर्नको लागि तपाइँको खाताको उपयोगलाई Micrsoft खातालाई अधिनियन्त्रण गर्ने सबै सर्तहरूको विषय बन्दछ। थप जानकारीको लागि, कृपया Microsoft सेवा सम्झौता हेर्नुहोस्। तपाइँ आफ्नो खाताको जानकारी र पासवर्डलाई गोप्य राख्न र आफ्नो खातामा हुने सबै क्रियाकलापको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

2. कुनै पनि गैर-कानुनी वा निषेधित प्रयोग। पसल र सेवाहरूमा तपाइँको उपयोगको सर्तको रूपमा, तपाइँले हामीलाई सुनिश्चितता दिनुहुन्छ कि तपाइँले गैर-कानूनी वा यी बिक्रीका सर्तहरू, पसल नीतिहरू वा तपाइँको पसलको प्रयोगमा लागू हुने अन्य कुनै पनि सर्तहरूद्वारा निषेधित उद्देश्यको लागि पसललाई प्रयोग गर्नुहुने छैन। तपाइँले कुनै पनि Microsoft सर्भर वा कुनै पनि Microsoft सर्भरमा जडित नेटवर्क(हरू)लाई क्षति, अधिक भार पुर्याउन सक्ने वा भङ्ग गर्न सक्ने कुनै पनि व्यवहारमा पसललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न वा अन्य कुनै पनि पक्षको प्रयोग वा पसलको मनोरञ्जनमा बाधा पुर्‍याउन सक्नुहुन्न। तपाईंले ह्याकिङ, पासवर्ड माइनिङ वा अन्य कुनै पनि तरिकाले पसल, अन्य खाताहरू, कम्प्युटर प्रणालीहरू वा कुनै पनि Microsoft सर्भर वा पसमा जडित नेटवर्कहरूमा अप्राधिकृत पहुँच प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु सक्नुहुन्न। पसल मार्फत जानीबुझि उपलब्ध नगरिएका कुनै पनि माध्यम मार्फत कुनै पनि सामग्री वा जानकारी प्राप्त गर्न वा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्न। तपाइँले Microsoft सहित कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई स्वइच्छाले हानी पुर्‍याउन समावेश गर्दै, तेस्रो पक्षहरूका अधिकारहरूलाई भङ्ग गर्ने तरिकामा तपाइँले पसललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाइँले पसलबाट प्राप्त गर्नुभएका कुनै पनि उत्पादन, जानकारी वा सेवाहरूलाई व्यावसयिक रूपमा वितरण, प्रकाशन वा इजाजत वा बिक्री गर्न सक्नुहुन्न।

3. तपाइँले Microsoft लाई उपलब्ध गराउनु भएको वा पसलमा पोस्ट गर्नुभएको सामग्रीहरू। तपाइँले Microsoft लाई उपलब्ध गराउनु भएको सामग्रीहरूको स्वामित्त्व (प्रतिक्रिया, वर्गीकरण, समीक्षा र सुझावहरू सहित) वा पोस्ट, अपलोड, आगत वा पसलमा पेश गरिएको वा अरूद्वारा समीक्षाको लागि समबन्धित Microsoft सेवाहरू (प्रत्येक रूपमा "प्रस्तुति" वा संग्रहित रूपमा "प्रस्तुतिहरू") को दावी Microsoft ले गर्दैन। यद्यपि, तपाइँले Microsoft लाई कुनै पनि मिडियामा तपाइँको नाम सहित, तपाइँको प्रस्तुतिलाई प्रयोग, अनुकूल, पुनर्उत्पादन, त्यहाँबाट व्युत्पादी कार्यहरूको सिर्जना, अनुवाद, सम्पादन, कार्यसम्पादन, वितरण, र प्रदर्शन गर्ने रोयल्टी-बिना, चिरस्थायी, विश्वव्यापी, अबहिष्कृत र उपइजाजत योग्य अधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ। तपाइँले कुनै प्रतिबन्धहरू बिना विस्तारित रूपमा उपलब्ध भएको पसलका क्षेत्रहरूमा आफ्नो "प्रस्तुति" लाई प्रकाशित गर्नुभयो भने पसल र/वा पसलमा प्रस्ताव गरिएका उत्पादन, सेवाहरू र सामग्रीलाई प्रवर्धन गर्ने प्रदर्शनीहरू वा सामग्रीहरूमा तपाइँको प्रस्तुति देखा पर्न सक्छ। तपाइँले उपलब्ध गर्ने प्रस्तुतिहरू पेश गर्ने सबै आवश्यक अधिकारहरू तपाइँसँग छ (र हुनेछ) र यी अधिकारहरू Microsoft लाई प्रदान गर्नुहुनेछ भनी तपाइँ सुनिश्चितता दिनुहुन्छ र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।

प्रस्तुतिमा तपाईंको प्रयोगको कदरमा तपाईंलाई कुनै पनि क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिनेछैन। Microsoft कुनै पनि प्रस्तुतिलाई पोस्ट वा प्रयोग गर्ने उत्तरदायित्वको अधिनमा छैन र Microsoft ले कुनै पनि समय आफ्नो एक्ल अधिकारमा कुनै पनि प्रस्तुतिलाई हटाउन सक्छ। Microsoft ले तपाइँका प्रस्तुतिहरू वा अरूले पसल प्रयोग गरेर पोस्ट, अपलोड, आगत वा पेश गर्ने सामग्रीको लागि कुनै जिम्मेवारी लिँदैन र कुनै दायित्व धारण गर्दैन।

यदि तपाईंले पसलमा कुनै अनुप्रयोगलाई वर्गीकरण वा समीक्षा गर्नुभयो भने, तपाईंले Microsoft बाट अनुप्रयोगको प्रकाशकबाट आएको सामग्री समावेश गर्ने इमेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

4. तेस्रो-पक्षहरूमा जाने लिङ्कहरू। पसलमा तेस्रो-पक्षका वेबसाइटहरूमा जाने लिङ्कहरू समावेश हुन सक्छन् जसले तपाइँलाई पसल छोडेर जान दिन्छ। यी लिङ्क गरिएका साइटहरू Microsoft को नियन्त्रणमा छैनन् र कुनै पनि लिङ्क गरिएको साइटका सामग्रीहरू वा लिङ्क गरिएको साइटमा भएको कुनै पनि लिङ्कको लागि Microsoft जिम्मेवार छैन। Microsoft ले यी लिङ्कहरू तपाइँलाई सुविधाको लागि मात्र प्रदान गरिरहेको छ र कुनै पनि लिङ्कको समावेशनले साइटमा Microsoft द्वारा पृष्ठाङ्कन गरिएको भनी संकेत गर्दैन। तेस्रो-पक्ष वेबसाइटमा तपाईंको प्रयोग सो तेस्रो-पक्षका सर्त तथा नियमहरूको विषय बन्न सक्छ।

तपाइँकालागिउत्पादनसेवाहरूकोबिक्रीसम्बन्धिसर्तहरू

5. भौगोलिक उपलब्धता। उपलब्ध उत्पादन र सेवाहरू तपाइँको क्षेत्र वा यन्त्रमा भर पर्दै फरक हुन सक्छन्। थप रूपमा, हाम्रा सिपिङ नीतिहरूमा प्रस्थान गरिए अनुसार हामीले उत्पादनहरूलाई सिप गर्ने ठाउँहरू सीमित हुन सक्छन्। आफ्नो खरीद पूर्ण गर्नको लागि, तपाइँले खरीद गरिरहनुभएको ठाउँको पसलको राष्ट्र वा क्षेत्र भित्र तपाइँसँग एक वैधानिक बिलिङ र सिपिङ ठेगाना हुन आवश्यक पर्न सक्छ।

6. अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू मात्र। तपाइँले पसलबाट उत्पादन र सेवाहरू खरीद गर्नको लागि तपाइँ एक अन्तिम प्रयोगकर्ता हुन अनिवार्य छ। पुन: बिक्रेताहरूले खरीद गर्न योग्य छैनन्।

7. सीमितताहरू निर्यात गर्नुहोस्। पसलबाट खरिद गरिएका उत्पादन र सेवाहरू भन्सार र निर्यात नियम र नियमावलीहरूको विषय हुन सक्छन्। तपाइँ सबै लागू योग्य अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नियम र नियमावलीहरूसँग राजी गर्न सहमत जनाउनु हुँदछ।

8. बिलिङ। तपाइँले Microsoft लाई भुक्तानी विधि प्रदान गरि, तपाइँले: (i) उपलब्ध गर्नुभएको भुक्तानी विधि प्रयोग गर्न तपाइँ प्राधिकृत हुनुहुन्छ र तपाइँले उपलब्ध गर्नुभएको भुक्तानी जानकारी सत्य र परिशुद्ध छ; (ii) Microsoft लाई तपाइँको भुक्तानी विधि प्रयोग गर्दै खरीद गरिएको कुनै पनि उत्पादनहरू, सेवाहरू वा उपलब्ध सामग्रीको लागि शुल्क लागू गर्न अधिकार दिनुहुन्छ; र (iii) Microsoft लाई तपाइँले साइन अप वा प्रयोग गर्न छनोट गर्नुभएको पसको कुनै पनि भुक्तानी गरिएको सुविधाको लागि तपाइँलाई शुल्क लागू गर्न अधिकार दिनुहुन्छ। तपाइँले आफ्नो खाता र इमेल ठेगाना र क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू र समाप्ति म्यादहरू सहित अन्य जानकारी तत्कालीन रूपमा अद्यावधिक गर्न सहमत गर्नुहुँदछ, जसले गर्दा हामीले तपाइँका कारोबारहरू पूर्ण गर्न सक्छौं र तपाइँका कारोबारहरू सम्बन्धमा आवश्यक परे अनुसार तपाइँलाई सम्पर्क गर्न सक्छौं। हामी तपाइँलाई (क) पहिले नै; (ख) खरीदको समयमा; (ग) खरिद गरेको केही समय पछि; वा (घ) सदस्यताहरूको लागि पुनरावर्ती आधारमा बिल गर्न सक्छौं। र, हामी तपाइँलाई तपाइँले प्रमाणित गर्नुभएको रकमसम्म शुल्क लागू गर्न सक्छौं, र हामीलाई पुनरावर्ती सदस्यताहरूको लागि शुल्क लागू गरिने रकममा कुनै पनि परिवर्तन बारे तपाईका सदस्यताका सर्तहरू अनुसार पहिले नै सूचना दिनेछौं। हामी तपाइँलाई पहिले प्रक्रिया नभएका रकमहरूको लागि तपाइँको एक अघिल्लो बिलिङ अवधिहरू भन्दा धेरै पटकको लागि एकै समयमा बिल गर्न सक्छौं। निम्नमा रहेको स्वचालित नवीकरण खण्ड हेर्नुहोस्।

यदि तपाइँ कुनै पनि परीक्षण-अवधि प्रस्तावमा भाग लिइरहनुभएको छ भने, हामीले तपाइँलाई सूचना नदिएसम्म नयाँ शुल्कहरू लागू हुनबाट बन्चित रहनको लागि तपाइँले परीक्षण अवधिको अन्त्य हुनु अघि नै सेवा रद्द गर्न अनिवार्य छ। यदि तपाइँले परीक्षण अवधिको अन्त्यमा सेवा रद्द गर्नुभएन भने, तपाइँले हामीलाई उत्पादन वा सवाको लागि तपाइँको भुक्तानी विधिको लागि शूल्क लागू गर्न अधिकार दिनुहुन्छ।

9. पुनरावर्ती भुक्तानीहरू। जब तपाइँले सदस्यता आधारमा (उदाहरण - साप्ताहिक, मासिक, प्रत्येक 3 महिना, वा वार्षिक (योग्य भए अनुसार)) उत्पादनहरू, सेवाहरू वा सामग्री खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँले पुनरावर्ती भुक्तानीलाई अधीकार दिँदै हुनुहुन्छ भनि तपाइँलाई ज्ञान छ र स्वीकार गर्नुहुन्छ, र सदस्यतालाई तपाइँ वा Microsoft वा त्यसका सर्तहरू अनुसार समापन नभएसम्म, तपाइँद्वारा छनोट गरिएको पुनरावर्ती अन्तरालहरूमा तपाइँले छनोट गर्नुभएको विधिद्वारा Microsoft लाई भुक्तानीहरू गरिनेछन्। पुनरावर्ती भुक्तानीहरूलाई अधिकार दिएर, तपाइँले Microsoft लाई त्यस प्रकारका भुक्तानीहरूलाई कि त इलेक्ट्रोनिक डेबिट वा कोष स्थानान्तरणहरू, वा इलेक्ट्रोनिक मस्यौदाहरूको रुपमा, (स्वचालित क्लियरिङ हाउस वा समान भुक्तानीहरूको मामिलामा), कि त तपाइँको नियोजित खातामा शुल्कहरूको रूपमा (क्रेडिट कार्ड वा समान भुक्तानीहरूको मामिलामा) उनीहरूका नियोजित खाताबाट प्रक्रिया गर्न अधिकार दिनुहुन्छ (संग्रहित रूपमा "इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीहरू")। सदस्यता शुल्कहरू सामान्य रूपमा योग्य सदस्यता अवधि अघि नै बिल वा लागू गरिन्छ। यदि कुनै पनि भुक्तानी अवैतनिक भइ फिर्ता आएमा वा कुनै क्रडिट कार्ड वा समान कारोबार अस्वीकार भएमा वा इन्कार गरिएमा, Microsoft वा त्यसका सेवा प्रदायकहरूले कुनै पनि लागू योग्य फिर्ता वस्तु, अस्वीकरण वा अन्य शूल्कहरू लागू उपयुक्त कानुनद्वारा अनुमति दिए अनुसार संकलन गर्ने अधिकार आरक्षण गर्दछ।

10. उत्पादन उपलब्धता र मात्रा र अर्डर सीमाहरू। उत्पादन मूल्यहरू र उपलब्धता कुनै पनि समय र बिना सूचना परिवर्तन हुन सक्छन्। Microsoft ले प्रति अर्डर, प्रति खाता, प्रति क्रेडिट, प्रति व्यक्ति, वा प्रति गृह अनुसार खरीद गर्न सकिने मात्राहरू सीमित गर्न सक्छ। यदि अर्डर गरिएका उत्पादन वा सेवाहरू अनुपलब्ध छन् भने, हामी तपाईंलाई एक वैकल्पिक उत्पादन प्रस्ताव गर्नको लागि सम्पर्क गर्न सक्छौं। यदि तपाइँले वैकल्पिक उत्पादन खरीद नगर्ने छनोट गर्नुभयो भने, हामी तपाइँको अर्डर रद्द गर्नेछौं।

Microsoft ले अर्डरको लागि तपाइँले भुक्तानी गर्नुभएको कुनै पनि नगद फिर्ता गर्दै, तपाइँलाई कुनै पनि समय कुनै पनि अर्डर इन्कार वा अस्वीकार गर्न सक्छ र यसका कारणहरू यी हुन सक्छन् तपाइँले अर्डरको समयमा तोकिएका सर्तहरूलाई सन्तुष्ट नगरिएको खण्डमा, तपाइँको भुक्तानीलाई प्रक्रिया गर्न नसकिएको खण्डमा, यदि अर्डर गरिएका उत्पादन वा सेवाहरू उपलब्ध नभएमा, वा मूल्य वा अन्य त्रुटिहरू भएको खण्डमा र यसमा मात्र सीमित छैन। मूल्य वा अन्य त्रुटिहरू भएको अवस्थामा, हामी आफ्नो निर्णयमा (क) तपाइँको अर्डर वा खरीद रद्द गर्ने वा (ख) तपाइँलाई निर्देशनहरूको लागि सम्पर्क गर्ने अधिकार आरक्षण गर्दछौं। रद्दता भएको अवस्तामा, सम्बन्धित सामग्रीमा तपाइँको पहुँच असक्षम गरिनेछ।

हामी कुनै पनि कारणमा तपाइँको खातासँग सम्बन्धित सामग्रीमा पहुँचलाई असक्षम गर्न सक्छौं। हामी पसल वा सम्भावित प्रभावित पक्षहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि तपाइँको यन्त्रमा भएका खेलहरू, अनुप्रयोगहरू, सामग्री, वा सेवाहरू पनि हटाउन वा असक्षम गर्दछौं। केही सामग्री र अनुप्रयोगहरू समय-समयमा अनुपलब्ध हुन सक्छन् वा सीमित समयको लागि मात्र प्रस्तावित गरिएका हुन सक्छन्। क्षेत्र अनुसार उपलब्धता प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैकारण, यदि तपाइँले आफ्नो खाता वा यन्त्रलाई अर्को क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाइँले खरीद गर्नुभएका केही विशेष सागमग्री वा अनुप्रयोगहरू पुन:-डाउनलोड व पुन: स्ट्रिम गर्न असमर्थ हुने सम्भावना छ; तपाइँले पहिलेको क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुभएका सामग्री वा अनुप्रयोगहरू पुन: खरीद गर्न आवश्यक पर्न सक्छ। योग्य कानुनद्वारा आवश्यक परेको विस्तार बाहेक, हामीसँग तपाइँले खरीद गर्नुभएको कुनै पनि सामग्री वा अनुप्रयोग पुन: डाउनलोड वा प्रतिस्थापन गर्ने उत्तरदायित्व छैन।

11. अद्यावधिकहरू। यदि उपयुक्त भएमा, तपाइँ पसलमा साइन इन नभएता पनि, Microsoft ले स्वचालित रूपमा तपाइँका अनुप्रयोगहरूका अद्यावधिकहरू जाँच्नेछ र डाउनलोड गर्नेछ। यदि तपाइँ पसल एपहरूको लागि स्वचालित अद्यावधिकहरू प्राप्त नगर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँले आफ्ना सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, सम्पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा अनलाइन होस्ट गरिएका केही विशेष Office पसल एपहरूलाई एप विकासकर्ताले कुनै पनि समय अद्यावधिक गर्न सक्छ र अद्यावधिक गर्नको लागि तपाइँको अनुमति आवश्यक नपर्न सक्छ।

12. सफ्टवेयर इजाजतपत्रहरू र उपयोग अधिकारहरू। पसल मार्फत उपलब्ध गरिएका सफ्टवेयर र अन्य डिजिटल सामग्रीलाई इजाजत प्रदान गरिएको हुन्छ, अर्थात् तपाईंलाई बिक्री गरिएको हुँदैन। अनुप्रयोगसँग फरक इजाजत सर्तहरू प्रदान नगरिएसम्म, पसलबाट प्रत्यक्ष रूपमा डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरूमा, [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0461] मा उपलब्ध भएका, मानक अनुप्रयोगइजाजत सर्तहरू ("SALT") लागू हुँदछन्। (Office पसलबाट डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरूलाई SALT द्वारा अधिनियन्त्रण गरिएका छैनन् र यसका फरक इजाजतप सर्तहरू छन्।) पसलबाट प्राप्त गरएका एपहरू, खेलहरू र अन्य डिजिटल सामग्री, https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 मा स्थित उपयोग नियमहरूको अनुसरणमा छन्। यी डिजिटल मालहरूको कदरमा तपाइँका अधिकारहरू यी बिक्रीका सर्तहरू, प्रतिलिपि कानुन र माथी सन्दर्भ गरिएको उपयोग नियमहरूद्वारा सीमित गरिएका छन् भनि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ र तपाइँलाई सो कुराको ज्ञान छ। Microsoft खुद्रा पसलमा खरीद गरिएका सफ्टवेयर इजाजतपत्रहरू स्फटवेयरलाई साथ दिने इजाजतपत्र सम्झौताको अनुसरणमा छन्, र तपाइँले सफ्टवेयर स्थापना गर्दा इजाजतपत्र सम्जौतालाई स्वीकार गर्न आवश्यक पर्नेछ। सान्दर्भिक इजाजतपत्र सर्तहरू, उपयोग नियमहरू, र योग्य कानुन अनुसार सफ्टवेयर वा माल-सामानको कुनै पनि पुनर्उत्पादन वा पुनर्वितरणलाई सम्पूर्ण रूपमा निषेधित गरिएको छ र कठोर निजामति र अपराधि दण्डहरूमा परिणामित हुन सक्छ। उल्लङ्घनकर्ताहरूले कानुनको अधीकतम दायराको अभियोगको जोखिमा हुँदछन्।

यदि तपाइँ नि:शुल्क रूपमा, तपाइँले कुनै पनि सफ्टवेयर प्याकेजिङलाई खोल्न अघि, बाकस भित्र राखिएको सफ्टवेयरको लागि योग्य इजाजतपत्र सम्झौताको एक प्रतिलिपि चाहनुहुन्छ भने कृपया (निम्नका सूचनाहरू र सञ्चार खण्डमा व्याख्या गरे अनुसार) MICROSOFT खुद्रा पसमलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

अन्य सर् तथा नियमहरू। सफ्टवेयर र अन्य डाउनलोड योग्य उत्पादनहरू साथै, पसलमा खरीदको लागि उपलब्ध अन्य उत्पादन र सेवाहरू पनि तपाइँलाई फरक अन्तिम प्रयोगकर्ता इजाजतपत्र सम्झौताहरू, प्रयोगका सर्तहरू, सेवाका सर्तहरू वा अन्य सर्त तथा नियमहरूको अनुसरणमा तपाइँलाई प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँले ती उत्पादनहरू खरीद वा प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाइँले खरीद, स्थापना, वा प्रयोगका सर्तहरूको रूपमा ती सर्तहरूलाई पनि स्वीकार गर्न आवश्यक पर्न सक्छ।

तपाइँको सुविधाको लागि, MICROSOFT ले पसल वा सेवाहरूको भागको रूपमा वा त्यसको सफ्टवेयर वा माल-सामान, उपकरणहरू र उपयोगिताहरूमा बिक्री गरिएका उत्पादन वा सेवाहरूका भाग बाहेक अन्य उपलब्ध गर्न सक्छ। योग्य कानुनद्वारा अनुमति दिइएको दायरासम्म, MICROSOFT ले त्यस प्रकारका उपकरण वा उपयोगिताहरूका परिणामहरूहरू वा निर्गतको परिशुद्थाको कदरमा कुनै पनि अभिवेदनहरू, सुनिश्चितता वा आश्वासन गर्दैन।

पसल मार्फत उपलब्ध गरिएका वा सफ्टवेयर वा माल-सामानमा भएका उपकरणहरू र उपयोगिताहरू प्रयोग गर्दा कृपया अरूहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई कदर गर्नुहोस्।

13. सफ्टवेयर र समाग्री डाउनलोडहरूको लागि कोडहरू। केही विशेष सफ्टवेयर र सामग्रीहरू तपाइँको खरीदसँग सम्बन्धित Microsoft खातामा एक डाउनलोड लिङ्क उपलब्ध गर्दै तपाइँ कहाँ वितरण गरिन्छ। तलको अनुच्छेदको विषयमा, हामी प्राय जसो खरीद मिति पश्चात् 3 वर्षको लागि तपाईंको Microsoft खातामा यी खरीदहरूको लागि डाउनलोड लिङ्क र सम्बन्धित डिजिटल कुञ्जी भण्डार गर्दछौं, तर तिनीहरूलाई कुनै निश्चित समयावधिको लागि भण्डार गर्ने बचन लिँदैनौं। डाउनलोड लिङ्क उपलब्ध गरि वितरण गरिने सदस्यता उत्पादनहरूको लागि, विभिन्न सर्तहरू र भण्डारण अधिकारहरू लागू हुन सक्छन्, जुन तपाइँले आफ्नो सदस्यताको समयमा समीक्षा र स्वीकार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।

हामीले कुनै पनि समय हाम्रो डिजिटल कुञ्जीलाई रद्द वा परिमार्जन गर्न सक्छौं भनी तपाइँ स्वीकार गर्नुहुँदछ। उदाहरणको तरिकाले, तपाइँसँग डाउनलोड लिङ्क वा डिजिटल कुञ्जीमा उप्रान्त पहुँच नभए पछि, उत्पादन समर्थन जीवन चक्रको अन्त्यमा, हामीले कुनै पनि समय र कुनै पनि कारणले एक वा धेरै उत्पादनहरूको लागि कुञ्जीहरूको भण्डारणलाई समर्थन गर्न रोक्न सक्छौं भनि स्वीकार गर्नुहुँदछ। यदि हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई रद्द वा परिमार्जन गर्यौं र तपाइँसँग तपाइँको खातामा डाउनलोड लिङ्क वा डिजिटल कुञ्जी(हरू)मा उप्रान्त पहुँच छैन भने, हामी तपाइँलाई सम्बन्धित Microsoft खाताको लागि सम्पर्क जानकारी प्रयोग गर्दै कम्तीमा पनि 90 दिनको अग्रिम सूचना प्रदान गर्नेछौं।

14. मूल्य निर्धारण। यदि तपाइँको राष्ट्र वा क्षेत्रमा Microsoft खुद्रा पसल छ भने, त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका मूल्यहरू, उत्पादन छनोट र प्रवर्धनहरू अनलाइन पसलमा भएका भन्दा फरक हुन सक्छन्। योग्य कानुनद्वारा अनुमति दिइएको दायरासम्म, अनलाइन प्रस्ताव गरिएको मूल्य, उत्पादन वा प्रवर्धन, एक Microsoft खुद्रा पसल वा ठ्याक्क उल्टोमा पनि उपलब्ध हुनेछैन भनि Microsoft ले ग्यारेन्टी गर्दैन।

पसलसँग मूल्य मिलान ग्यारेन्टी छैन। हामी अन्य खुद्रा व्यापारीहरूले समान वस्तुहरूको लागि प्रस्ताव गरेका विज्ञापन मूलक मूल्यसँग मिलान गर्नेछैनौं।

हामी केही उत्पादनहरूको उपलब्धता मिति भन्दा पहिले नै तिनीहरूलाई पूर्व-अर्डर गर्ने विकल्प प्रस्ताव गर्न सक्छौं। पूर्व-अर्डर नीतिहरू बारे थप सिक्नको लागि, कृपया हाम्रो पूर्व-‍अर्डर पृष्ठ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0461 मा जानुहोस्।

अन्यथा भनि कथन नगरिसम्म, पसमा देखाइका मूल्यहरूले करहरू वा शुल्कहरू ("करहरू") बहिष्कार गर्दछन् जुन तपाईंको खरिदमा लागू हुन सक्छ। पसलमा देखाइएका मूल्यहरूले वितरण खर्चहरू पनि बहिष्कार गर्दछन्। करहरू र वितरण खर्चहरू (लागू योग्य रूपमा) खरीदको रकममा जोडिनेछन् र चेक-आउट पृष्ठमा देखाइनेछन्। त्यस प्रकारका करहरू खर्चहरू भुक्तानी गर्नको लागि तपाइँ एक्लै जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

तपाइँको स्थानमा आधारित भइ, केही कारोबारहरूलाई विदेशी मुद्रा रूपान्तरण वा अर्को राष्ट्रमा प्रकृति गर्न आवश्यक छन्। तपाइँले क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड प्रयोग गर्दा तपाइँको बैंकले ती सेवाहरूको लागि अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्न सक्छ। कृपया विवरणहरूको लागि आफ्नो बैंकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

15. स्वचालित नवीकरण छनोट। तपाइँको राष्ट्र, प्रदेश, प्रान्त/क्षेत्रमा, वा राज्यमा स्वचालित नवीकरणहरू अनुमति दिइएका छन् भने, तपाइँले अचल सेवा अवधिको अन्त्यमा उत्पादनहरू वा सेवाहरूलाई स्वचालित रूपमा नवीकरण हुने छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँले स्वचालित रूपमा तपाइँका उत्पादन वा सेवा नवीकरण गर्ने मतदान दिनुभयो भने, हामी स्वचालित रूपमा हालको सेवा अवधिको अन्त्यमा उत्पादन वा सेवालाई नवीकरण गर्न सक्छौं र तपाइँले तल ब्याख्या गरे अनुसार उत्पादन वा सेवालाई रद्द गर्ने छनोट नगरेसम्म, हामी तपाइँलाई नवीकरण सर्तको लागि वर्तमान शुल्क लागू गर्न सक्छौं। फाइल वा नवीकरण मिति वा पछि उपलब्ध गरिएको होस्, हामी तपाइँलाई नवीकरणको लागि तपाइँको छनोट गरिएको भुक्तानी विधिमा बिल गर्नेछौं। तपाइँले नवीकरण मिति भन्दा अघि उत्पादन वा सेवाहरू रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। नवीकरणको लागि बिल्ड हुनबाट बन्चित रहनको लागि तपाइँले नवीकरण मिति भन्दा पहिले नै रद्द गर्न अनिवार्य छ।

16. वापसी नीति। योग्य भए अनुसार, खरीद वा डाउनलोड गरिएको मिति देखि 14 दिनसम्म योग्य उत्पादनहरूको लागि हामी वापसीहरू र आदान-प्रदानहरू स्वीकार गर्दछौं। कृपया योग्य उत्पादनलाई नयाँ स्थितिमा झैँ र त्यसको मऔलिक प्याकेजिङमा, प्रारम्भिक रूपमा समावेश भएका सबै अंशहरू, अवयवहरू, निर्दशन म्यानुअलहरू र कागजातहरू सहित फिर्ता गर्नुहोस्। यस वापसी नीतिले तपाइँको खरीदमा लागू हुने कुनै पनि वैधानिक अधिकारहरूलाई प्रभाव पार्ने छैन।

प्याकेज गरिएको सफ्टवेयर र खेलहरूलाई तिनीहरूका सिल नउक्काइएको भइ फिर्ता गर्न अनिवार्य छ र सबै मिडिया र उत्पादन कुञ्जीहरू समावेश गरिएको हुन अनिवार्य छ। सीमित अपवादको रूपमा, यदि तपाइँले कुनै पनि प्रतिलिपिहरू नबनाएसम्म वा प्रयोग नगरेसम्म खोलिएका सफटवेयर र खेल प्याकेजहरूलाई तपाइँले इजाजतपत्र सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुभएको छैन भने वापसी अवधिमा फिर्ता गर्न सकिन्छ।

केही वस्तुहरू वापसीको लागि योग्य छैनन्; कानुन वा तोकिएको उत्पादन प्रस्तावद्वारा प्रदान नगरिएसम्म, यस प्रकारका उत्पादनहरूका सबै खरीदहरू अन्तिम हुन्छन् र कोष फिर्ता गर्न सकिँदैन:

 • डिजिटल एपहरू, खेलहरू, इन-एप सामग्री र सदस्यताहरू, संगीत, चलचित्रहरू, TV शोहरू, र सम्बन्धित सामग्री:
 • उपहार कार्डहरू र सेवा/सदस्यता कार्डहरू (उदाहरण - Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
 • व्यक्तीगीकरण वा अनुकूलित उत्पादनहरू;
 • विशेष अर्डर उत्पादनहरू, यदि पसल प्रवर्धनीय प्रस्तावको भाग नभएमा;
 • र्‍यान्डम पहुँच स्मृति ("RAM") उत्पादनहरू;
 • कार्यसम्पादन वा उपभोग गरिएका सेवाहरू; र
 • निकासी वस्तु वा "अन्तिम माप" वा "फिर्ता गर्न नसकिने" जस्ता नियुक्तका साथ चिन्ह लगाइएका वस्तुहरू।

जब तपाइँले कुनै योग्य वापसी बनाउनुहुन्छ, हामी पूर्ण रकम क्रेडिट गर्नेछौं, मौलिक सिपिङ र ह्यान्डलिङ शुल्कहरू (यदि कुनै भएमा) कम गर्नेछौं, र तपाइँले सामान्य रूपमा लगभग 3-5 व्यापार दिन भित्र आफ्नो वापसी कोष प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुनै पनि वापसीहरू समान खातामा, र समान अर्डर गर्न प्रयोग गरिएको भुक्तानी विधि प्रयोग गरि लागू गरिनेछ (तपाइँले वापसीको रकममा भण्डार क्रेडिट छनोट नगरेसम्म)।

योग्य उत्पादनहरू कसरी फिर्ता गर्ने बारेमा पूर्ण विवरणहरूको लागि, हाम्रो वापसी र कोष वापसी पृष्ठ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0461 मा जानुहोस्।

यदि तपाइँ ताइवानमा निवास हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि ताइवानको ग्राहक सुरक्षा ऐन र त्यसका सम्बन्धित नियमावलीहरू अनुसार, अस्पृथ्य प्रकार र/वा अन-लाइन सेवाहरू मार्फत प्रदान गरिएका डिजिटल सामग्री सम्बन्धि सबै खरीदहरू अनलाइन प्रदान गरिँदा, तिनीहरू अन्तिम र कोष-फिर्ता गर्न नसकिने हुनेछन्। तपाइँले कुनै पनि शान्त हुने अवधि वा कोष फिर्ताको लागि दावीको अधिकारी बन्न सक्नुहुन्न।

17. तपाइँलाई दिइने भुक्तानीहरू। यदि हामीले तपाइँलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने, तपाइँलाई हामीलाई त्यो भुक्तानी तपाइँ कहाँ पुर्याउनको लागि तपाइँले हामीलाई कुनै पनि जानकारी समयमा र परिशुद्ध रूपमा प्रदान गर्न स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाइँलाई यस भुक्तानी गरिएको परिणाम स्वरूप लागू हुने कुनै पनि कर र शुल्कहरूको लागि तपाइँ जिम्मेवारी हुनुहुनेछ। योग्य कानुनद्वारा अनुमति दिइएको दायरासम्म, हामीले तपाइँको भुक्तानी अधिकारमा रोका अन्य कुनै पनि अवस्थाहरूमा पनि तपाइँले सहमत जनाउनुपर्छ। यदि तपाइँले त्रुटिको रूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नुभयो भने, हामीलाई त्यो भुक्तानी उल्टाउन वा फिर्ता आवश्यक पर्न सक्छ। तपाइँले यसो गर्ने हाम्रा प्रयासहरूसँग सहकार्य गर्न स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि अघिल्ला अधिकभुक्तानीको लागि तपाइँलाई सूचना नदिइ भुक्तानी कम गर्न सक्छौं।

18. उपहार कार्डहरू। Microsoft खुद्रा पसलमा खरीद गरिएका उपहार कार्डहरूलाई https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards मा स्थित खुद्रा उपहार कार्ड सम्झौताद्वारा अधिनियन्त्रण गरिन्छ।

Skype उपहार कार्डहरू बारे जानकारी Skype को मद्दत पृष्ठ (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one) मा उपलब्छ छ।.

अन्य Microsoft उपहार कार्डहरूको रिडेम्पसन र प्रयोगलाई Microsoft उपहार कार्ड सर्त तथा नियमहरू (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62) द्वारा अधिनियन्तरण गरिन्छ।

19. ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा विकल्पहरू बारे थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो खरीद र समर्थन पृष्ठ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0461 मा जानुहोस्।

सामान्यसर्तहरू

20. परिवर्तन हुने सर्तहरू। Microsoft ले तपाईंलाई सूचना नदिइ कुनै पनि समय बिक्रीका सर्तहरू परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाइँले आफ्नो अर्डर राख्नुभएको समयमा लागू गरिएको बिक्रीका सर्तहरूले तपाइँको खरीदलाई अधिनियन्त्रण गर्नेछ र हामी बीचको खरीद सम्जौताको रूपमा सेवा पुर्याउनेछ। तपाइँको आगामी खरीद अघि, Microsoft ले तपाइँलाई सूचना नदिइ बिक्रीका सर्तहरू परिवर्तन गरेको हुन सक्छ। तपाइँले प्रत्येक पल्ट भण्डारणमा जाँदा कृपया बिक्रीका सर्तहरू समीक्षा गर्नुहोस्। तपाइँले खरीद गर्दा भविष्य सन्दर्भको लागि बिक्रीका सर्तहरूको एक प्रतिलिपि बचत गर्न वा छाप्न सिफारसि गर्दछौं।

21. उमेर सीमितताहरू। खरीदहरू सहित, पसलको प्रयोगमा उमेर सीमाहरू लागू हुन सक्छन्।

22. व्यक्तिगत जानकारीको गोपनीयता र सुरक्षा। तपाइँको गोपनीयता हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ। पसललाई सञ्चालन र प्रदान गर्नको लागि तपाइँबाट संकलन गरेको केही विशैष जानकारी हामी प्रयोग गर्दछौं। कृपया Microsoft गोपनीयता कथन पढ्नुहोस् किनभने त्यसले तपाइँ र तपाइँका यन्त्रहरूबाट हामीले संकलन गर्ने डाटा प्रकारहरू ("डाटा") र हामीले तपाइँको डाटा कसरी प्रयोग गर्छौं भनि व्याख्या गर्दछ। Microsoft ले तपाइँका सञ्चारहरूलाई अरूहरूसँग कसरी प्रयोग गर्छ भनि गोपनीयता कथनले व्याख्या गर्दछ; पसल मार्फत तपाइँद्वारा Microsoft लाई पेश गरिएका पोस्टिङ वा प्रतिक्रिया; तपाइँले आफ्ना यन्त्रहरू वा पसल मार्फत अपलोड, भण्डार वा साझा र फाइलहरू, फोटोहरू, कागजातहरू, अडियो, डिजिटल कार्यहरू, भिडियोहरू ("तपाइँको सामग्री")। पसल प्रयोग गरी, गोपनीयता कथनमा व्याख्या गरे अनुसार तपाइँ आफ्नो सामग्री र डाटालाई Microsoft द्वारा संकलन, प्रयोग र प्रकट गर्ने सहमति व्यक्ति गर्नुहुँदछ।

23. उत्पादन प्रदर्शन र रङहरू। Microsoft ले परिशुद्ध रूपमा उत्पादन रङ र छिवहरूलाई परिशुद्ध रूपमा प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्दछ तर तपाइँले आफ्नो यन्त्र स्क्रिन वा मनिटरमा देख्नुहुने रङ र उत्पादनको रङ यथार्थ रूपमा मिल्नेछ भनि हामी ग्यारेन्टि दिन सक्दैनौं।

24. पसल प्रस्तुतीकरणमा त्रुटिहरू। हामी परिशुद्ध रूपमा जानकारी प्रकासित गर्न, नियमित रूपमा पसल अद्यावधिक गर्न, र त्रुटिहरू आविष्कार गर्दा तिनीहरूलाई ठीक गर्नमा मेहनतपूर्ण काम गर्दछौं। यद्यपि, पसलमा भएको कुनै पनि सामग्री कुनै पनि समयमा गलत वा मितिभन्दा बाहिर हुनसक्छ। उत्पादन मूल्यहरू, विशिष्टीकरणहरू, प्रस्तावहरू र उपलब्धता सहित, हामी कुनै पनि समय पसमा परिवर्तनहरू गर्ने अधिकार आरक्षण गर्दछौं।

25. प्रयोग वा पहुँचको समापन। Microsoft ले तपाइँ यी बिक्रीका सर्तहरू वा पसल नीतिहरूहरूको उल्लङ्घनमा हुनुहुन्छ, वा यदि पसललाई Microsoft द्वारा उप्रान्त सञ्चालित नभएको खण्डलाई सीमितिता बिना समावेश गर्दै, कुनै पनि कारणको लागि कुनै पनि समय तपाइँको खाता वा प्रयोगलाई समापन गर्न सक्छ। पसल प्रयोग गरेर, तपाइँले गर्ने कुनै पनि अर्डरहरूको लागि वा त्यस प्रकारका समापनहरू अघि लागू हुने शुल्कहरूको लागि (यी सर्तहरू अनुसार) तपाइँ जिम्मेवार हुन स्वीकार गर्नुहुन्छ। Microsoft ले कुनै पनि समय, कुनै पनि कारणको लागि, तपाइँलाई सूचना दिनु अघि, पसललाई परिवर्तन, समाप्त गर्न, वा अन्यथा निलम्बन गर्न सक्छ।

26. रेमेडीहरूका सुनिश्चितताहरू र सीमितता। स्थानीय कानुन बमोजिम अनुमति दिइएको दायरासम्म, MICROSOFT र त्यसका आपूर्तिकर्ताहरू, वितरकहरू, पुन: बिक्रेताहरू, र सामग्री प्रदायकहरूले, व्यापारीकरण, सन्तुष्टि गुणस्तर, तोकिएको उद्देश्यको लागि स्वस्थता, कारगर प्रयार, शीर्षक, वा गैर-उल्लङ्घनको समावेश गर्दै कुनै पनि सम्पूर्ण वा उपलक्षित सुनिश्चितताहरू, ग्यारेन्टिहरू, वा सर्तहरू गर्दैन। यदि कुनै अवस्थामा, उत्पादन र सेवाहरूलाई साथ दिने कुनै पनि इजाजतपत्र सम्जौताहरू वा निर्माताका सुनिश्चितताहरू बमोजिम पर्ने बाहेक, पसलमा बिक्री वा उपलब्ध भएका उत्पादन वा सेवाहरूलाई सुनिश्चित गरिएका छन्। साथमा आउने इजाजतपत्र सम्झौता वा निर्माताको सुनिश्चितता र तपाइँको वैधानिक अधिकारहरूको बिषय बमोजिम प्रदान गरिएका बाहेक।

 • तपाइँको खरीद र तपाइँको आफ्नै जोखिममा गरिने प्रयोग:
 • हामी "जस्ताको त्यस्तै", "सबै खराबीहरूको साथमा" र "उपलब्ध भए अनुसार" उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्दछौं;
 • तपाइँ तिनीहरूको गुणस्तर र कार्यसम्पादन अनुसार जोखिम ग्रहण गर्नुहुन्छ; र
 • तपाइँले सबै आवश्यक संशोधन र मर्मतको सम्पूर्ण खर्च ग्रहण गर्नुहुन्छ।

MICROSOFT ले पसल वा सेवाहरूबाट उपलब्ध भएका जानकारीको परिशुद्धता वा समयवाधीलाई ग्यारेन्टी गर्दैन। कम्प्युटरदूरसञ्चारप्रणालीहरूबिगाड-रहितहुँदैनन्अनियमितरोकाइहुँदछभनीतपाइँलाईज्ञानछ।पसलमापहुँचबाधारहित, समयवाधी, सुरक्षित, वात्रुटि-रहितहुनेछ, वासामग्रीहराउनेछैनभनीहामीसुनिश्चितगर्दैनौं।

यदि, यीबिक्रीकासर्तहरूभएतापनि, तपाइँसँगपसल, सेवाहरूवाउत्पादनवाप्रस्तावगरिएकोसेवाबाटउत्पन्नभएकाकुनैपनिवात्यहाँबाटक्षतिहरूपुन: प्राप्तिकोलागिकुनैआधारभएमा, योग्यकानुनद्वाराअनुमतिदिइएकोदायरासम्म, तपाइँकोबहिष्कृतउपायभनेको Microsoft वात्यसकाआपूर्तिकर्ताहरू, पुन: बिक्रेताहरू, वितरकहरू, सामग्रीप्रदायकहरूबाटप्रत्यक्ष (1) कुनैपनिसेवा, सदस्यता, वासमानशुल्ककोएकमहिनाकोलागिमूल्यवाशूल्क (हार्डवेयर, सफ्टवेयर, समर्थन, वाविस्तारितसुनिश्चितताहरूकोलागिखरीदमूल्यसमावेशनगर्दै), वा (2) यदित्याहँककुनैसेवा, सदस्यता, वासमानशूल्कनभएकोखण्डमा US $100.00 कोजम्माक्षतिसम्महुनसक्छ।

तपाइँको स्थानीय कानुन बमोजिम तपाइँसँग केही अधिकारहरू हुन सक्छन्। यदि लागू भएमा, ती अधिकारहरूलाई असर गर्नको लागि यस सम्झौतामा केही पनि निर्देशित छैन।

न्युजिल्यान्डमाबस्नेग्राहकहरूकोलागि, तपाइँसँगन्युजिल्यान्डग्राहकग्यारेटन्टीऐनबमोजिमतपाइँसँगवैधानिकअधिकारहरूहुनसक्छन्, तीअधिकारहरूलाईअसरगर्नकोलागियीबिक्रीकासर्तहरूमाकेहीपनिनिर्देशितछैन।

27. उत्तदायित्वको सीमितता। योग्य कानुनद्वारा अनुमति दिइएको दायरासम्म, तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाइँले परिणाम जनक, विशैष, अप्रत्यक्ष, प्रासंगिक, वा ढण्डात्मक क्षतिहरू, वा गुमाएका लाभहरू समावेश गर्दै कुनै पनि क्षतिहरू वा नोक्सानीहरू पुनर्प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँले क्षतिहरू गर्नुभयो भने र हामीले क्षतिहरूको सम्भावना बारे थाहा भएमा वा थाहा हुनुपर्ने अवस्थामा धारा 26 र 27 मा भएका सीमितताहरू र बहिष्करणहरू लागू हुँदछन्। केही राज्यहरू वा प्रान्तहरू/क्षेत्रहरूले प्रासंगिक वा परिणाम जनक क्षतिहरूको बहिष्करण वा सीमितता अनुमति दिँदैन, त्यसैकारण माथीको सीमितता वा बहिष्करण तपाइँको लागि लागू नहबुन सक्छ।

योग्य कानुनद्वारा अनुमति दिइइएको अधिकतम दायरासम्म, यी सीमितताहरू र बिहष्करणहरू, कुनै पनि कानुनी सिद्धान्त बमोजिम, सामग्री हराउने, पसल वा सेवाहरू वा पसलबाट प्राप्त गरिएको कुनै पनि उत्पादन वा सेवामा तपाइँको प्रयोगलाई असर गर्ने कुनै पनि भइरस वा मालवेयर; र संक्रमण वा कारोबारहरू सुरु वा पूर्ण गर्नमा ढिलाईहरू वा असफलताहरू समावेश गर्दै सम्बन्धित पसल, सेवाहरू, यी बिक्रीका सर्तहरू, वा कुनै पनि प्रस्ताविक उत्पादन वा सेवा, सँग सम्बन्धित सबै दावीहरूमा लागू हुँदछ।

28. यीसर्तहरूकोव्याख्यान।यी बिक्रिका सर्तहरूका सबै अंशहरू सान्र्भिक कानुनद्वारा अुमति दिइएको अधिकतम विस्तारहरू लागू हुँदछ; तपाइँको निवासक क्षेत्रमा तपाइँसँग त्यो भन्दा उच्च अधिकार हुन सक्छ (वा, यदि व्यवसाय भएमा, तपाइँको व्यवसाय भएको स्थान)। हामीले यी बिक्रीका सर्तहरूको एक अंशलाई लागू गर्न सक्दैनौं भनि ठम्याइयो भने, हामी ती सर्तहरूलाई सान्दर्भिक कानुन बमोजिम लागू योग्य दायरासम्म ती सर्तहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं, तर बाँकीका बिक्रीका सर्तहरू परिवर्तन हुनेछैन। यी बिक्रिका सर्तहरू केवल तपाइँ र हाम्रो लाभको लागि मात्र हो; Microsoft को उत्तराधिकारी र नियुक्तहरू बाहेक, अन्य कुनै व्यक्तिको लाभको लागि होइन। तपाइँले अन्य Microsoft वेबसाइटहरूबाट उत्पादन वा सेवाहरू खरीद गर्नुभयो भने अन्य सर्तहरू लागू हुन सक्छन्।

29. नियुक्ति।योग्य कानुनद्वारा अनुमति दिइएको दायरासम्म, तपाइँलाई सूचना नदिइ कुनै पनि समय, सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा, यी बिक्रीका सर्तहरू बमोजिम हामीले हाम्रा अधिकार र दायित्वहरूलाई नियुक्त, स्थानान्तरण वा अन्यथा समाप्त गर्न सक्छौं। हामीले यी बिक्रीका सर्तहरू बमोजिम कुनै पनि अधिकारहरू नियुक्त वा स्थानान्तरण नगर्न सक्छौं।

30. सूचनासञ्चार।ग्राहक समर्थन सोधपुछहरूको लागि, कृपया पसलमा भएको बिक्री र समर्थन पृष्ठ हेर्नुहोस्। विवादहरूको लागि, यस खण्डमा भएको सूचना प्रक्रियालाई पछ्याउनुहोस्।

31. सम्झौतागर्नेतत्त्व, कानुनकोछनोटविवादहरूसमाधानगर्नेस्थान।

a. संयुक्तराज्यक्यानेडाबाहिरउत्तरवादक्षिणअमेरिका।यदि तपाइँ संयुक्त राज्य र क्यानेडा बाहिर उत्तरी वा दक्षिण अमेरिकामा निवास हुनुहुन्छ (वा, यदि व्यवसाय भएमा, तपाइँको व्यवसायको प्रमुख स्थान यहाँ भएमा), तपाइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। कानुन सिद्धायनहरूको छनोटलाई कदर नगरि, वासिङ्टन राज्य कानुनले यी बिक्रिका सर्तहरू र दावीहरूका व्याख्यानलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ। हामीले पसल र सेवाहरूलाई निर्देशित गर्नेराष्ट्रले (ग्राहक सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा, र टोर्ट दावीहरू समावेश गर्दै) अन्य सबै दावीहरूलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ।

b. मध्यपूर्ववाअफ्रिका।यदि तपाइँ मध्यपूर्व वा अफ्रिकामा निवास हुनुहुन्छ भने (वा, यदि व्यवासय भएमा, तपाइँको व्यवसायको प्रमुख स्थान यहाँ भएमा), तपाइँ Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। आयरल्यान्डका कानुनहरूले यी बिक्रिका सर्तहरू र कानुन सिद्धान्तहरूको द्वन्द्वलाई कदर नगरि, तिनीहरूको उल्लङ्घनको लागि दावीहरूका व्याख्यानलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ। हामीले पसल र सेवाहरूलाई निर्देशित गर्ने राष्ट्रले (ग्राहक सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा, र टोर्ट दावीहरू समावेश गर्दै) अन्य सबै दावीहरूलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ। यी बिक्रीका सर्तहरू वा पसलबाट उत्पन्न भएका वा सोसँग सम्बन्धि सबै विवादहरूको लागि तपाइँ र हामी अटल रूपमा बहिष्कृत अख्तियार र आयरलयान्डका अदालतहरूको घटनामा स्वीकार गर्दछौं।

c. निम्नमाउल्लेखितराष्ट्रहरूबाहेक, एसियावादक्षिणप्रशान्त।यदि तपाइँ (चीन, जापान, कोरया वा ताइवानको गणराज्य बाहेक) एसियमामा निवास हुनुहुन्छ भने (वा, यदि व्यवसाय भएमा, तपाइँको व्यवसायको प्रमुख स्थान यहाँ भएमा), तपाइँ सिङ्गापुर, र हङकङमा शाखाहरू हुनाको साथै, र त्यसको व्यवसायको प्रमुख स्थान 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 मा भएको हुँदै, नेभाडा, U.S.A. को राज्यको कानुन बमोजिम व्यवस्थित निगम, Microsoft Regional Sales Corporation सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। कानुन सिद्धायनहरूको छनोटलाई कदर नगरि, वासिङ्टन राज्य कानुनले यी बिक्रिका सर्तहरू र दावीहरूका व्याख्यानलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ। हामीले पसललाई निर्देशित गर्ने राष्ट्रका कानुनहरूले (ग्राहक सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा, र टोर्ट दावीहरू समावेश गर्दै) अन्य सबै दावीहरूलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ। यी बिक्रीका सर्तहरू वा पसलबाट उत्पन्न भएका वा सोसँग जडित, तिनीहरूको उपस्थिति, वैधानिकता, वा समापन सम्बन्धि कुनै पनि प्रश्नहरू समावेश गर्दै, सिङ्गापुर अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेशन केन्द्र (SIAC) का आर्बिट्रेशन नियमहरू अनुसार सिङ्गापुरमा आर्बिट्रेशनलाई सन्दर्भ गरिनेछ र अन्तिमा सोद्वारा समाधान गरिनेछ। अधिकरणमा SIAC को अध्यक्षद्वारा नियुक्त हुनको लागि एक आर्बिट्रेटर समावेश गर्दछ। आर्बिट्रेशनको भाषा अङ्ग्रेजी हुनेछ। आर्बिट्रेटरको निर्णय अन्तिम, बाँध्ने, र अप्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ, र यसलाई कुनै पनि राष्ट्र वा क्षेत्रमा न्यायको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

d. जापान। यदि तपाइँ जापानमा निवास हुनुहुन्छ भने (वा, यदि तपाइँको व्यवसायको प्रमुख स्थान यहाँ भएमा), तपाइँ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। यी बिक्रीका सर्तहरू र तिनीहरू वा पसलबाट उत्पन्न भएका वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि मामिलाहरूलाई जापानका कानुनहरूले अभिनियन्त्रण गर्दछ।

e. कोरियाकोगणराज्य।यदि तपाइँ कोरियाको गणराज्यमा निवास हुनुहुन्छ भने (वा, यदि व्यवसाय भएमा, तपाइँको व्यवसायको प्रमुख स्थान यहाँ भऐमा), तपाइँ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। कोरियाको गणराज्यका कानुनहरूले यी सर्तहरू र तिनीहरू वा पसलबाट उत्पन्न हुने वा सोसँग सम्बन्धित सबै मामिलाहरुलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ।

f. ताइवाइन। यदि तपाइँ ताइवानमा निवास हुनुहुन्छ भने (वा, यदि व्यवसाय भएमा, तपाइँको व्यवसायको प्रमुख स्थान यहाँ भएमा), तपाइँ Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। ताइवानका कानुनहरूले यी बिक्रीका सर्तहरू र तिनीहरू वा पसलबाट उत्पन्न हुने वा सोसँग स‍म्बन्धित सबै मामिलाहरूलाई अभिनियन्त्रण गर्दछ। Microsoft Taiwan Corporation सम्बन्धि थप विवरणको लागि, कृपया Ministry of Economic Affairs R.O.C. द्वारा उपलब्ध गरिएको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). ताइवान कानुनहरूद्वारा अनुमित दिइएको अधिकतम दायरासम्म, यी सर्त वा पसलबाट उत्पन्न हुने वा सोसँग सम्बन्धित सबै विवादहरू माथि अख्तियार हुने प्रथम अदालतको रूपमा तपाइँ र हामीले अटल रूपमा ताइवान ताइपे जिल्ला अदालत लाई नियुक्त गर्दछौं।

32. सूचनाहरू.

a. बौद्धिकसम्पत्तिउल्लङ्घनकोलागिदावीहरूगर्नेसूचनाप्रक्रिया।Microsoft ले तेस्रो पक्षहरूका बौद्धिक सम्पत्तिलाई कदर गर्दछ। प्रतिलिपि उल्लङ्घन समावेश गर्दै, यदि तपाइँ बैद्धीक सम्पत्ति उल्लङ्घनको सूचना पठाउन चाहनुहुन्छ भने, कृपया उल्लङ?घनका सूचनाहरू पेश गर्नको लागि हाम्रा प्रशोधनहरू प्रयोग गर्नुहोस् (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx)। यस प्रशोधनसँग सान्दर्भिक नभएका सबै सोधपुछहरूमा प्रतिक्रिया प्राप्त गरिनेछैन।

Microsoft ले प्रतिलिपि उल्लङ्घनका सूचनाहरूमा प्रतिक्रिया गर्नको लागि शीर्षक 17, संयुक्त राज्य कोड, धारा 512 मा स्थापित गरिएका प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्दछ। उचित परिस्थितिहरूमा, Microsoft ले दोहोरो उल्लङ्घनकर्ताहरू हुन सक्ने Microsoft सेवाहरूका प्रयोगकर्ताहरूका खाताहरूलाई असक्षम वा समापन पनि गर्न सक्छ।

b. प्रतिलिपिव्यापारचिन्हसूचनाहरू।

पसल र सेवाहरूका सबै सामग्रीहरू प्रतिलिपिअधिकार ©2016 Microsoft Corporation वा त्यसका आपूर्तिकर्ताहरू र तेस्रो पक्ष प्रदायकहरू, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA हुन्। सर्वाधिकार सुरक्षित। हामी वा हाम्रा आपूर्तिकर्ताहरू र अन्य तेस्रो पक्ष प्रदायकहरूले पसल, सेवाहरू र सामग्रीमा भएका शीर्षक, प्रतिलिपि अधिकार, र अन्य बौद्धीक सम्पत्ति अधिकारहरूलाई स्वामित्व गर्दछौं। Microsoft र Microsoft उत्पादन र सेवाहरूका सबै नामहरू, लोपगोहरू, र प्रतिमाहरू संयुक्त राज्य, क्यानाडा र/वा अन्य राष्ट्रहरूमा भएका Microsoft को दर्ता गरिएको व्यापार चिन्हहरू हुन सक्छन्।

Microsoft व्यापार चिन्हहरूको एक सूची यहाँ फेला पार्न सकिन्छ।: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. वास्तविक कम्पनीहरू र उत्पादनहरूका नामहरू तिनीहरूका मालिकहरूका व्यापार चिन्हहरू हुन सक्छन्। यी सेवाका सर्तहरूमा सम्पूर्ण रूपमा प्रदान नगरिएका सबै अधिकारहरू आरक्षण गरिएका छन्।

33. सुरक्षाचेतावनी।सम्भव चोट-पटक, असुविधा वा आँखाको तनावबाट बन्चित रहनको लागि, तपाइँले खेलहरू वा अन्य अनुप्रयोगहरूको प्रयोगबाट समय-समयमा विश्राम लिनुपर्दछ, विशेष गरी यदि तपाइँले उपयोगको परिणाम स्वरूपमा कुनै दुखाइ वा थकाइ अनुभव गर्नुभयो भने। यदि तपाइँले असुविधा अनुभव गर्नुभयो भने, विश्राम लिनुहोस्। असुविधामा वाक-वाक आउला जस्तो हुने, गति रोग, रिङ्गटो लाग्ने, आत्मविस्मृति, टाउको दुखाइ, थकाइ, आँखा तनाव, वा आँखा सुक्खा हुने समावेश हुन सक्छन्। अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नाले तपाइँको ध्यान भङ्ग गर्न वा तपाइँका वातावरणलाई अवरोध गर्न सक्छ। लड्ने जोखिमहरू, भर्याङहरू, कम उचाइ भएको सिलिङ, कमजोर वा मूल्यवान् वस्तुहरू जसलाई हानि हुन सक्छ। अनुप्रयोगहरूमा देखा पर्न सक्ने चम्किलो प्रकाशहरू वा ढाँचाहरू जस्ता केही विशेष भिजुअल छविहरूमा प्रकट हुँदा थोरै प्रतिशत मानिसहरूले सिजर अनुभव गर्न सक्छन्। सिजरहरूको इतिहास नभएका मानिसहरूमा पनि निदान नगरिएको अवस्था हुन सक्छ जसले यी सिजरहरू निम्त्याउन सक्छन्। लक्षणहरूमा टाउको हलुका हुने, विकृत दृष्टि, ट्विचिङ, हातखुट्टाहरू थथल्किने वा हल्लिने, अभिमुखीकरणको विगार, झुक्किने, सतर्कता हराउने, वा कन्भल्सनहरू हुन सक्छन्। यदित तपाइँले यी लक्षणहरू मध्ये कुनै अनुभव गर्नुभयो भने तुरुन्त प्रयोग गर्न रोक्नुहोस् र डाक्टरबार सल्लाह लिनुहोस्, वा यदि तपाइँले सिजरसँग सम्बन्धित लक्षणहरूबाट पीडित हुनुभएको छ भने अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नु अघि डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। बुवा-आमाहरूले लक्षणका संकेतहरूको लागि उनीहरूका बालबालिकाहरूद्वारा अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगलाई निरीक्षण गर्नुपर्छ।