1. Komt mijn organisatie in aanmerking?

Dit zijn onze drie vereisten om in aanmerking te komen en de procedure te starten.

Organisaties zijn een:

 • Non-profitorganisatie of niet-gouvernementele organisatie met een wettelijke erkenning in hun respectievelijke land (gelijk aan de status van 501 (c)(3) onder de Internal Revenue Code van de Verenigde Staten).
 • Openbare bibliotheek die kosteloos algemene bibliotheekservices verleent aan inwoners van een bepaalde gemeenschap, wijk of regio.
 • Openbaar museum, waaronder publieke of particuliere instellingen, geopend voor het publiek, dat tastbare voorwerpen bewaart en tentoonstelt voor cultuurbehoud, onderwijs of esthetisch genot.

Als je organisatie niet aan deze criteria voldoet, komt deze nu niet in aanmerking.

Bekijk voor extra informatie de veelgestelde vragen over geschiktheid


2. Wie kunnen zich aanmelden?


3. Wie kunnen de licentie gebruiken?

Kortingen en donaties voor non-profitorganisaties zijn alleen voor bepaalde werknemers en vrijwilligers bedoeld. Doelgroepen, donateurs en leden van de non-profitorganisatie (zoals leden van een kerk, club of sportteam) komen NIET in aanmerking voor de aanbiedingen voor non-profitorganisaties.

Donaties versus licenties met korting

Afhankelijk van de status en functie van de medewerker in de non-profitorganisatie zijn de aanbiedingen verschillend:

 • Donaties – De toegekende licenties zijn alleen voor betaalde werknemers en onbetaalde leidinggevenden op voorwaarde dat ook de organisatie aan alle eisen voldoet. De geldende limiet op het aantal gebruikers kan verschillen per land. Er wordt bovendien van de organisaties verwacht dat ongebruikte gedoneerde licenties regelmatig uit het abonnement worden verwijderd. Naleving van het beleid wordt ten zeerste aangeraden. De abonnee kan door Microsoft worden gecontroleerd.
 • Kortingen – Licenties met korting zijn voor alle medewerkers, inclusief vrijwilligers en tijdelijk personeel van de organisatie. Geschikte non-profitorganisaties kunnen korting krijgen op commerciële cloudaanbiedingen en enkele on-premise-aanbiedingen. Deze kortingen verschillen per product en/of hoeveelheid.

Soort

Donatie-aanbod voor non-profitorganisaties

Kortingenaanbod voor non-profitorganisaties

Gebruiksvoordeel voor vrijwilligers

Werknemers

 •  
 •  

  

Onbetaalde leidinggevenden

 •  
 •  
 •  

Vrijwilligers

  

 •  
 •  

Tijdelijke medewerkers (tijdelijk, extern)

  

 •  

  

Doelgroep, leden, geldschieters

  

  

  

Licentiebeperkingen

Organisaties kunnen licenties of abonnementen voor non-profitorganisaties niet delen, overdragen, verhuren of doorverkopen aan derden, zelfs als die deel uitmaken van dezelfde groep. Als de groep legaal gezien bestaat uit organisaties met en organisaties zonder winstoogmerk, zijn de aanbiedingen voor non-profitorganisaties alleen toegankelijk voor het onderdeel zonder winstoogmerk. Daarnaast mogen centraal aangestuurde IT-systemen slechts van één donatie gebruik maken. Neem contact op met Microsoft voor meer informatie over licenties voor ondernemingen.

Ga aan de slag met donaties en kortingen

In aanmerking komende non-profitorganisaties kunnen korting krijgen op commerciële cloudaanbiedingen en enkele on-premise aanbiedingen.

Meld je nu aan

Veelgestelde vragen over geschiktheid

|

Organisaties moeten:

 • Een wettelijke, erkenning hebben als goed doel, zoals gedefinieerd in hun land, of een openbare bibliotheek of openbaar museum zijn;
 • Een missie om bredere maatschappelijke doelen te dienen.
 • Onderschrijving van het antidiscriminatiebeleid van Microsoft.
 • Licenties alleen toekennen aan daarvoor in aanmerking komende medewerkers.
 • Licenties alleen gebruiken voor hun eigen organisatie en niet voor partners, zusterorganisaties en andere gelieerde organisaties.

De onder het non-profitprogramma gedoneerde licenties zijn alleen bedoeld voor betaalde werknemers en onbetaalde leidinggevenden van de non-profitorganisatie. De licenties met korting voor non-profitorganisaties mogen door alle medewerkers en vrijwilligers van die organisatie worden gebruikt. Begunstigden, leden en donateurs van een non-profitorganisatie komen NIET in aanmerking voor het gebruik van licenties en abonnementen voor non-profitorganisaties.

Als er bij een non-profitorganisatie vrijwilligers werken die als externe gebruiker samen moeten werken met de betaalde medewerkers, kunnen deze externe gebruikers zich met hun persoonlijk Microsoft-account aanmelden bij de site van de organisatie en de beschikbare resources gebruiken.

 

Voor vrijwilligers zijn er aanbiedingen met korting beschikbaar die de volledige Microsoft 365-mogelijkheden omvatten, inclusief een e-mailadres van de organisatie. 

Organisaties kunnen licenties of abonnementen voor non-profitorganisaties niet delen, overdragen, verhuren of doorverkopen aan derden, zelfs als die deel uitmaken van dezelfde groep. Als de groep legaal gezien bestaat uit organisaties met en organisaties zonder winstoogmerk, zijn de aanbiedingen voor non-profitorganisaties alleen toegankelijk voor het onderdeel zonder winstoogmerk. Daarnaast mogen centraal aangestuurde IT-systemen slechts van één donatie gebruik maken. Neem contact op met Microsoft voor meer informatie over licenties voor ondernemingen.

Non-profitorganisaties die voldoen aan de Voorwaarden voor deelname aan Academische licenties kunnen voor studenten en docenten de beschikbare Academische licenties laten aanschaffen en beheren via een afzonderlijke tenant.

Om het aantal non-profitorganisaties dat we kunnen ondersteunen via onze schenkingen zo hoog mogelijk te houden, eist Microsoft Philanthropies dat non-profitorganisaties voor ten minste 85% actief gebruik maken van alle verleende licenties. We controleren actief op het gebruik van geschonken software en non-profitorganisaties die de gebruikseis van 85% niet halen, lopen het risico niet meer in aanmerking te komen voor schenkingen van Microsoft.

Microsoft werkt samen met TechSoup om non-profitorganisaties, openbare bibliotheken en openbare musea te valideren. TechSoup beoordeelt de missie en activiteiten van je organisatie als onderdeel van dat proces. TechSoup gebruikt relevante openbare en lokaal beschikbare informatie, plus de informatie die je bij je registratie verstrekt, en bepaalt aan de hand daarvan of je organisatie voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbiedingen van Microsoft voor non-profitorganisaties.

Microsoft erkent de cruciale rol die openbare bibliotheken en openbare musea in de samenleving spelen. Daarom krijgen deze klanten toegang tot de prijzen voor non-profitorganisaties. Dat is ook het geval als ze geen erkende juridische status van non-profitorganisatie hebben (gelijk aan de status van 501(c)(3) in het kader van de Internal Revenue Code van de Verenigde Staten).

We streven ernaar om je zo snel mogelijk uitsluitsel te geven, maar het proces kan tot 10 werkdagen in beslag nemen. Hoe lang het duurt, is afhankelijk van hoe snel de non-profitorganisatie kan reageren op verzoeken om aanvullende documentatie en van de vereisten per land.

Bekijk de informatie op https://www.microsoft.com/nonprofits/eligibility en ga verder met de registratie om te bevestigen dat je in aanmerking komt.

De legale status van een non-profitorganisatie is slechts één van de geschiktheidscriteria. Boven aan deze pagina staan aanvullende vereisten voor deelname.

Zodra een non-profitorganisatie in aanmerking komt en dat is bevestigd, vraagt Microsoft aan de begunstigden om regelmatig de verklaring betreffende onze donatieregels in te vullen, ten einde in aanmerking te blijven komen. Microsoft stuurt een herinnering wanneer een verklaring verschuldigd is, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van je organisatie zelf om de vereiste verklaring in te vullen. Als je de vereiste verklaring niet hebt ingediend, kan dit betekenen dat je niet meer in aanmerking komt voor de non-profitprogramma's van Microsoft tot de vereiste verklaring wel is ontvangen. Daarnaast kan je worden verzocht je huidige contactgegevens te controleren en die eventueel bij te werken.

Raadpleeg de Voorwaarden voor deelname voor je land. Als je nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen voor vragen met betrekking tot de geschiktheid. Neem contact met ons op. Selecteer op het formulier de categorie Voorwaarden voor deelname en daaronder Reden ongeschiktheid non-profitorganisatie.

Microsoft waardeert en respecteert individuele en culturele verschillen en streeft naar een inclusieve omgeving waarin iedereen welkom is en die vrij is van discriminatie.

 

Organisaties die bij werving, betaling, promoties, ontslag, pensionering, deelname aan cursussen, programma's en/of diensten, bewust of in hun beleid discrimineren op basis van ras, kleur, sekse, afkomst, religie, leeftijd, handicap, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of veteranenstatus, komen niet in aanmerking voor deelname aan het programma van Microsoft voor non-profitorganisaties.

Het antidiscriminatiebeleid van Microsoft neemt als uitgangspunt de in jouw land gegeven ontheffingen voor religieuze organisaties. Microsoft zal je aanvraag overwegen en laten weten of je in aanmerking komt.

Microsoft verwacht dat organisaties de anti-discriminatieverklaring volledig en naar waarheid invullen en ondertekenen tijdens het validatieproces voor deelname. Microsoft vereist niet dat bewijs van naleving van het anti-discriminatiebeleid wordt overlegd en velt geen oordeel over de wettigheid van de ondertekening of de uitvoering van het anti-discriminatiebeleid binnen je organisatie. Microsoft behoudt zich echter altijd het recht voor om de aanvraag of deelname van een organisatie op elk moment en om welke reden ook goed te keuren, dan wel te weigeren.

Vragen over de aanbiedingen voor non-profitorganisaties?

Microsoft-vertegenwoordigers kunnen je helpen de juiste producten voor je organisatie te vinden en vragen te beantwoorden over de voorwaarden voor deelname en technische ondersteuning.

Neem contact met ons op