Examenbeleid en veelgestelde vragen

Wereldwijd verwachten onze partners en klanten dat Microsoft examens en certificeringen van de hoogste kwaliteit levert. Het beleid voor Microsoft-certificeringsexamens is ontwikkeld ter ondersteuning van de doelstellingen van het certificeringsprogramma, waaronder:

Beveiligings- en herexamenbeleid

Microsoft heeft specifiek beleid ontwikkeld op het gebied van de beveiliging van MCP-examens (Microsoft Certified Professional).

Diskwalificatie van kandidaten

Indien een kandidaat een examenregel, het examenbeleid of een voorwaarde van de examenovereenkomst (NDA) schendt of zich zodanig misdraagt dat op enigerlei wijze afbreuk wordt gedaan aan de beveiliging en integriteit van het Microsoft-certificeringsprogramma, kan het de kandidaat definitief worden verboden toekomstige Microsoft-certificeringsexamens af te leggen. Daarnaast kunnen certificeringen van het Microsoft-certificeringsprogramma worden ingetrokken en kunnen testresultaten en certificeringen worden herroepen.

Voorbeelden van dergelijk wangedrag, misbruik en fraude zijn, maar zijn niet beperkt tot, de volgende:

 • Vervalsen van scorerapporten door de oorspronkelijke resultaten/scorerapporten van een examenregistratie te wijzigen
 • Afkijken tijdens het examen (bijvoorbeeld door op de beeldschermen van andere examenkandidaten te kijken, een niet-toegestaan apparaat te gebruiken of notities te raadplegen)
 • Onrechtmatige hulp bieden of aannemen
 • Het meenemen van verboden zaken naar het examencentrum tijdens een examen (zoals notities of verboden materialen en elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons)
 • Het gebruik van ongeoorloofd materiaal in een poging te voldoen aan certificeringseisen (waaronder het gebruik van 'brain dump'-materiaal en/of ongeoorloofde bekendmaking van examenvragen met of zonder antwoorden)
 • Identiteitsvervalsing of zich uitgeven voor iemand anders om toegang te krijgen tot een examen
 • Wangedrag zoals bepaald met statistische analyse
 • Kopiëren, publiceren, openbaar maken, uitzenden, verkopen, te koop aanbieden, publiceren, downloaden, distribueren, of anderszins overdragen, wijzigen, afgeleide werken maken van, reverse-engineering, decompileren, demonteren of vertalen van examens, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze, mondeling of schriftelijk, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook
 • Openbaar maken van intellectueel eigendom (IP) van Microsoft
 • Verspreiden van werkelijke exameninhoud
 • De exameninhoud gebruiken op een manier die in strijd is met het toepasselijk recht
 • Overtreden van het huidige herexamenbeleid
 • Elke overtreding van de Microsoft-geheimhoudingsovereenkomst (NDA)
 • Elke schending van de overeenkomst met de examenleverancier

Beroepsprocedure kandidaten

 1. Kandidaten kunnen hun diskwalificatie aanvechten door een beroep in te dienen bij mlsecure@microsoft.com.
 2. Een kandidaat kan in beroep gaan tegen een diskwalificatie vanwege het vervalsen van een scorerapport door het originele rapport (geen scans of elektronische kopieën) in te dienen bij:

  Microsoft Learning Experiences Security Team
  One Microsoft Way
  Redmond, WA 98052

 3. Het Microsoft Learning Experiences Security Team zal alle ingediende bezwaarschriften bekijken en een grondig onderzoek uitvoeren van elk afzonderlijk geval. De conclusie van het onderzoek en de uiteindelijke beslissing zullen rechtstreeks aan de kandidaat worden meegedeeld.

Herexamenbeleid

 1. Algemeen herexamenbeleid voor MCP-examens (Microsoft Certified Professional)
  1. Als een kandidaat de eerste keer een onvoldoende haalt, moet hij of zij minimaal 24 uur wachten alvorens het examen opnieuw af te leggen.
  2. Als een kandidaat de tweede keer een onvoldoende haalt, moet hij of zij minimaal 14 dagen wachten alvorens het examen een derde keer af te leggen.
  3. Een wachttijd van 14 dagen wordt ook opgelegd voor de vierde en vijfde daaropvolgende herexamens. Een kandidaat kan een bepaald examen niet meer dan vijf keer per jaar (12 maanden) afleggen. Deze periode van 12 maanden begint op de dag van de vijfde mislukte herkansing. De kandidaat komt 12 maanden na deze datum in aanmerking voor de herkansing. Als een kandidaat een examen meer dan vijf keer per jaar wil afleggen, moet hij of zij een verzoek indienen en vooraf toestemming krijgen van Microsoft.
  4. Als een kandidaat een voldoende haalt voor een examen, kan de kandidaat geen herexamen doen.
 2. Herexamenbeleid voor MTA- (Microsoft Technology Associate) en MCE-examens (Microsoft Certified Educator)
  1. Als een kandidaat de eerste keer een onvoldoende haalt, moet hij of zij 24 uur wachten alvorens het examen opnieuw af te leggen.
  2. Als een kandidaat de tweede keer een onvoldoende haalt, moet hij of zij zeven dagen wachten alvorens het examen een derde keer af te leggen.
  3. Een wachttijd van zeven dagen wordt opgelegd voor elk volgend herexamen.
  4. Een kandidaat kan een bepaald examen niet meer dan vijf keer per jaar (12 maanden) afleggen. Deze periode van 12 maanden begint op de dag van de vijfde mislukte herkansing. De kandidaat komt 12 maanden na deze datum in aanmerking voor de herkansing. Als een kandidaat een examen meer dan vijf keer per jaar wil afleggen, moet hij of zij een verzoek indienen en vooraf toestemming krijgen van Microsoft.
  5. Als een kandidaat een voldoende haalt voor een MTA-examen, mag de kandidaat geen herexamen doen.
 3. Herexamenbeleid voor MOS-examens (Microsoft Office Specialist)
  1. Herexamenvouchers kunnen alleen worden gebruikt om een herexamen te doen voor hetzelfde examen waarvoor een onvoldoende is gehaald.
  2. Alle vouchers moeten worden gebruikt vóór de vervaldatum, zonder uitzondering.
  3. Herexamenvouchers moeten worden gebruikt binnen 30 dagen na het eerste niet gehaalde examen.
  4. Met ingang van 1 juli 2014 is het herexamenbeleid als volgt gewijzigd:
   1. Als een kandidaat de eerste keer een onvoldoende haalt, moet hij of zij 24 uur wachten alvorens het examen opnieuw af te leggen.
   2. Als een kandidaat de tweede keer een onvoldoende haalt, moet hij of zij 48 uur wachten alvorens het examen opnieuw af te leggen.
   3. Een wachttijd van twee dagen wordt opgelegd voor elk volgend herexamen.
   4. Als een kandidaat een voldoende haalt voor een examen, mag de kandidaat geen herexamen doen.
 4. Herexamenbeleid voor MCP bèta-examens
  1. Bèta-examens kunnen slechts eenmaal worden gemaakt.
  2. Dit beleid vervangt het algemene herexamenbeleid.
 5. Examenspecifieke uitzonderingen op het herexamenbeleid
  1. In sommige gevallen hanteert Microsoft mogelijk speciale beleidsregels voor specifieke examens.

Examencentrum is gesloten om veiligheidsredenen

 1. Microsoft kan het afnemen van examens op een bepaalde locatie opschorten wanneer het vermoeden bestaat van een beveiligings- of integriteitsprobleem.
 2. Microsoft kan het afnemen van examens opschorten op locaties die gerelateerd zijn aan examenlocaties met een beveiligingsrisico.

Beroepsprocedure examencentra

Eigenaren van examencentra kunnen de sluiting van een locatie aanvechten door een beroep in te dienen bij mlsecure@microsoft.com.

Forensisch gegevensonderzoek

Microsoft baseert handhavingsmaatregelen tegen een kandidaat op een forensisch gegevensonderzoek. Statistisch bewijs kan een schending van de examenintegriteit aantonen en/of worden gebruikt om het bewijs van een onrechtmatige activiteit te bevestigen. Examens en scores kunnen worden geannuleerd, kandidaten kunnen worden gediskwalificeerd en examencentra kunnen worden gesloten op basis van statistisch bewijs.

Examens in het buitenland

Als u een Microsoft-certificeringsexamen wilt afleggen bij een Pearson VUE-examencentrum in India, China of Pakistan, moet u legitiem staatsburger zijn van dat land. Als u legitiem staatsburger bent van dat land, houd dan rekening met het volgende:

Examencentra in deze drie landen zijn verplicht te bevestigen en te registreren dat elke Microsoft-certificeringskandidaat gedocumenteerd bewijs heeft geleverd dat hij of zij legitiem staatsburger is van dat specifieke land. Om het staatsburgerschap aan te tonen, moet de kandidaat twee vormen van originele (geen fotokopieën), geldige (niet verlopen) id's overleggen; één vorm als een primaire id (door de overheid afgegeven met naam, foto en handtekening) en één vorm als een secundaire id (met naam en handtekening).

Belangrijk: als u geen legitiem staatsburger bent van India, China of Pakistan, krijgt u geen toestemming om een Microsoft-certificeringsexamen af te leggen in dat land.

Herexamen op verzoek van Microsoft

 1. Microsoft behoudt zich het recht voor een kandidaat te allen tijde opnieuw te testen wanneer het vermoeden bestaat van frauduleuze handelingen of afwijkende examenpatronen.
 2. Het herexamen zal plaatsvinden op een locatie die door Microsoft is geselecteerd en op een door Microsoft en de kandidaat overeengekomen tijdstip.

Certificaten intrekken

Indien een kandidaat een examenregel, het examenbeleid of een voorwaarde van de examenovereenkomst (NDA) schendt of zich zodanig misdraagt dat op enigerlei wijze afbreuk wordt gedaan aan de beveiliging en integriteit van het Microsoft-certificeringsprogramma, kan het de kandidaat definitief worden verboden toekomstige Microsoft-certificeringsexamens af te leggen. Daarnaast kunnen certificeringen van het Microsoft-certificeringsprogramma worden ingetrokken en kunnen testresultaten en certificeringen worden herroepen.

Bèta-examens

 1. Deelname aan een bèta-examen gebeurt alleen op uitnodiging.
 2. Microsoft behoudt zich het recht voor landen en/of examencentra uit te sluiten van het bèta-examenprogramma.

Recht van uitsluiting

Op basis van veiligheids- en integriteitsoverwegingen behoudt Microsoft zich het recht voor specifieke regio's, landen en examencentra uit te sluiten van het algehele Microsoft-certificeringsprogramma.

Academische prijzen voor examens

Academische prijzen voor MCP-examens (Microsoft Certified Professional) zijn beschikbaar in de meeste landen (met uitzondering van India en China).

U moet uw status als student verifiëren voordat u het examen plant om in aanmerking te komen voor academische prijzen.

Uw status als student vastleggen in uw accountprofiel

 1. Meld u aan met de referenties van uw Microsoft-account.
 2. Selecteer Profielinstellingen in het menu Account boven aan de pagina.
 3. In het menu Functie selecteert u de optie 'Student' of controleert u of deze optie is geselecteerd.
 4. Zoek de opmerking over academische prijzen naast het menu Functie. Als uw status als student nog niet is gevalideerd, klikt u op 'Verifiëren' om uw status te verifiëren.

Uw status als student vastleggen bij het inschrijven voor een examen

 1. Meld u aan met de referenties van uw Microsoft-account.
 2. Klik bij het examen waarvoor u zich wilt inschrijven op Examen plannen.
 3. Controleer op de pagina Registratiegegevens voor uw examen bevestigen of in het veld Functie de optie 'Student – geverifieerd' wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, klikt u op 'Verifiëren' om uw status te valideren of op Bewerken om uw status te wijzigen.

Uw academische status verifiëren

Selecteer de methode om uw status te verifiëren. U kunt uit de volgende methoden kiezen:

 1. Door onderwijsinstelling uitgegeven e-mailaccount
 2. Netwerkreferenties van onderwijsinstelling
 3. Internationale studentenkaart (ISIC)
 4. Verificatiecode van een Microsoft-vertegenwoordiger of beheerder van uw instituut
 5. Documentatie
Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring en algemene gebruiksvoorwaarden voor Microsoft-certificeringsexamens

Gewijzigd in april 2013

Deze Geheimhoudingsverklaring en algemene gebruiksvoorwaarden ('Examenovereenkomst') wordt aangegaan en gaat van kracht op de datum van de onderstaande elektronische handtekening door en tussen Microsoft Corporation ('Microsoft') en u (de 'examinandus'). Dit examen (het 'Examen') is vertrouwelijke informatie van Microsoft en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de Examinandus opdat hij/zij zijn/haar vaardigheid kan aantonen op het inhoudsgebied dat wordt genoemd in de titel van dit examen.

Beveiliging en integriteit van examens

Pogingen om Examens veilig te houden dragen ertoe bij de waarde van Microsoft-certificeringen te waarborgen en zorgen er mede voor dat alleen gekwalificeerde IT-professionals worden gecertificeerd.

De Examinandus kan worden gediskwalificeerd voor het afleggen van Microsoft-certificeringsexamens, en/of zijn of haar certificaat kan ongeldig worden gemaakt in het Microsoft-certificeringsprogramma als Microsoft van mening is dat de Examinandus deze Examenovereenkomst heeft geschonden of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag. Ambtenaren zijn gemachtigd onmiddellijke en passende maatregelen te treffen tegen Examinandi die de examenregels hebben overtreden. Dit beleid wordt toegepast om de integriteit van de Examens en het Microsoft-certificeringsprogramma te waarborgen. Voorbeelden van wangedrag en/of misbruik van het Examen zijn, maar zijn niet beperkt tot, de volgende:

 • Wijzigen van originele resultaten/scorerapport voor dit Examen of andere examenregistraties.
 • Overtreden van het huidige herexamenbeleid.
 • Zich uitgeven voor iemand anders om toegang te krijgen tot het Examen.
 • Indienen van werk dat niet volledig van u is.
 • Onrechtmatige hulp bieden of aannemen.
 • Het gebruik van ongeoorloofd materiaal in een poging te voldoen aan de vereisten voor het Examen (waaronder het gebruik van 'brain dump'-materiaal en/of ongeoorloofde bekendmaking van examenvragen met of zonder antwoorden).
 • Verspreiding van inhoud of antwoorden van het Examen.
 • Het bezit van ongeoorloofde zaken tijdens een Examen in het examencentrum.
 • Wangedrag zoals bepaald met statistische analyse.
 • Kopiëren, publiceren, openbaar maken, uitzenden, verkopen, te koop aanbieden, publiceren, downloaden, distribueren, of anderszins overdragen, wijzigen, afgeleide werken maken van, reverse-engineering, decompileren, demonteren of vertalen van een Examen, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze, mondeling of schriftelijk, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook.
 • De inhoud van het Examen gebruiken op een manier die in strijd is met het toepasselijk recht.

Examenbeleid

Examinandi zijn zelf verantwoordelijk voor een goed begrip en de naleving van het examenbeleid en de procedures van Microsoft, en van het beleid en de procedures van de Examenleverancier.

Examinandi kunnen het Herexamenbeleid van Microsoft en andere Examen- en testprocedures op deze pagina nalezen.

Examinandi vinden meer informatie over het beleid en de procedures van de Examenleverancier op de website van de Examenleverancier.

Examinandi die zijn ingeschreven als student of bij een faculteit

Als de Examinandus voor het Examen is ingeschreven als student ('Student') of lid van een faculteit ('Faculteit'), moet de Examinandus de Examenleverancier documentatie verstrekken die aantoont dat de Examinandus op het moment waarop de Examinandus het Examen maakt, is ingeschreven als Student of lid is van een Faculteit van een geaccrediteerde secundaire academische instelling.

Door dit examen af te leggen, bevestigt de Examinandus dat hij of zij Student of Faculteitslid is van de academische instelling die de Examenvoucher aan de Examinandus heeft verstrekt. Als wordt vastgesteld dat de Examinandus geen Student of Faculteitslid was op het moment dat hij/zij het examen maakte, behoudt Microsoft zich het recht voor de Examenresultaten van de Examinandus ongeldig te verklaren. Als Examenresultaten ongeldig worden verklaard, vindt geen Examenrestitutie plaats.

Belangrijke mededeling over privacy

Microsoft spant zich in uw privacy te waarborgen. Deze privacyverklaring geldt voor de gegevens die door Microsoft worden verzameld tijdens uw examensessie (het 'Examen'). Deze verklaring is niet van toepassing op andere online- of offlinesites, -producten of -services van Microsoft.

Verzamelen van uw gegevens

Wij verzamelen allerlei soorten informatie om doeltreffend te werk te gaan en u de beste producten, service en ervaringen te kunnen bieden. Bepaalde gegevens geeft u rechtstreeks aan ons door. Sommige gegevens verkrijgen we door te observeren hoe u met onze producten en services omgaat. Sommige gegevens verkrijgen we uit andere bronnen die we mogelijk combineren met de gegevens die we rechtstreeks verzamelen. We vinden het belangrijk deze gegevens, ongeacht de bron, met zorg te behandelen en u te helpen uw privacy te behouden. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • Persoonlijke gegevens over u, zoals uw naam, e-mailadres en MCP-id;
 • Informatie over het Examen, zoals uw examenscore, de tijd die u aan het Examen hebt besteed, de gegeven antwoorden, Examenresultaten en gebruiksgegevens van onze Examenwebsite.

Gebruik van uw gegevens

Microsoft gebruikt de verzamelde informatie om de producten en services die we aanbieden te gebruiken, te verbeteren en aan te passen, en om de service(s) te verlenen of de transactie(s) uit te voeren die u hebt gevraagd of geautoriseerd. Informatie die wordt verzameld via een Microsoft-service kan worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld via andere Microsoft-services, om u een meer consistente en persoonlijke ervaring te bieden in uw interactie met ons.

Wanneer u een Microsoft-certificering hebt gekregen en lid bent van het Microsoft-certificeringsprogramma ('MCP'), gebruiken we de informatie ook om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u op de hoogte brengen wanneer er wijzigingen zijn in uw MCP-voordelen of om u te laten weten wanneer u actie moeten ondernemen om uw account actief te houden.

Voor meer informatie over de gegevensverzamelings- en gebruikstoepassingen van de Examenleverancier neemt u contact op met uw Examenleverancier.

Persoonlijke gegevens delen

Door dit Examen te maken, gaat u akkoord met het volgende:

 1. Microsoft en de Examenleverancier mogen de gegevens van de Examinandus, waaronder persoonlijke gegevens en Examengegevens, met elkaar uitwisselen om het examenprogramma en de examenervaring te verbeteren, statistische analysen te vergemakkelijken en te bepalen of de Examinandus voor het examen is geslaagd.
 2. Microsoft, haar gelieerde ondernemingen en de Examenleverancier mogen contact opnemen met de Examinandus met betrekking tot certificaten waaruit blijkt dat de Examinandus is geslaagd voor het examen en/of informatie over het Microsoft-certificeringsprogramma.
 3. Microsoft mag de gegevens van de Examinandus, zoals resultaten van het Examen, delen met andere Microsoft-programma's om naleving van de programma-eisen te controleren.
 4. Microsoft mag Examenresultaten en -informatie delen met de entiteit die de vouchers heeft verstrekt of de websitelicentie heeft gekocht als het Examen via een van de volgende methoden aan de Examinandus is verstrekt:
  • Bedrijven die vouchers kopen en deze vervolgens verstrekken aan hun werknemers of contractanten.
  • Academische instellingen die zijn ingeschreven bij het programma Microsoft Imagine Academy (voorheen Microsoft IT Academy) en die vouchers hebben gekocht en deze vervolgens aan hun studenten hebben verstrekt.
  • Academische instellingen of overheidsinstellingen die een sitelicentie hebben gekocht om de Examens te verstrekken.
 5. Microsoft mag Examenresultaten op een geaggregeerd niveau delen met andere Microsoft-programma's of -partners voor rapportage of statistische analyse van het Examen zelf. Hierbij zijn persoonlijke id's verwijderd.

Naast de uitwisseling die is beschreven in deze privacyverklaring, mag Microsoft persoonlijke gegevens delen of openbaar maken:

 • Met andere door Microsoft gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • In het kader van een zakelijke transactie zoals een fusie of verkoop van activa.
 • Met leveranciers of agenten. Wij mogen deze met name delen met bedrijven die we hebben gecontracteerd om diensten voor ons uit te voeren. Wanneer wij gegevens delen met deze andere bedrijven om diensten voor ons uit te voeren, mogen zij deze niet voor andere doeleinden gebruiken en moeten zij deze vertrouwelijk houden.

We mogen persoonlijke gegevens ook delen of openbaar maken, met inbegrip van de inhoud van uw berichten:

 • Om te voldoen aan de wet of in navolging van een juridisch proces of wettelijk verzoek, met inbegrip van justitie, politie en overheid.
 • Ter bescherming van de rechten of het eigendom van Microsoft of onze klanten, met inbegrip van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van de diensten.
 • Om te handelen wanneer in goed vertrouwen wordt geacht dat toegang tot of openbaarmaking van deze gegevens noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Microsoft, gebruikers of het publiek.

Tenzij anders is beschreven in deze verklaring zullen we de persoonlijke gegevens die u voor dit Examen hebt verstrekt zonder uw toestemming niet openbaar maken aan derden.

Beveiliging van uw gegevens

Microsoft spant zich in de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We gebruiken een aantal verschillende beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of vrijgave. Zo slaan wij de persoonlijke gegevens die u verstrekt op in beperkt toegankelijke computerservers in beveiligde gebouwen. Wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens (zoals een wachtwoord) via internet verzenden, beveiligen we deze bovendien door middel van versleuteling, zoals met het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om uw accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het uw eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel uw wachtwoord niet met anderen. Als u een computer deelt, moet u zich altijd afmelden wanneer u een website of een service verlaat, om te voorkomen dat mensen die na u de computer gebruiken, toegang hebben tot uw informatie.

Locatie voor opslag en verwerking van gegevens

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld via het Examen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of andere landen waarin Microsoft of haar gelieerde ondernemingen of serviceproviders actief zijn. Microsoft houdt zich aan het Safe Harbor Framework V.S.-EU en het Safe Harbor Framework V.S.-Zwitserland van het Amerikaanse ministerie van handel betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Als u meer wilt weten over het Safe Harbor-programma en onze certificering wilt bekijken, gaat u naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen onze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van feedback van klanten of wijzigingen in onze services. Wanneer we wijzigingen in een verklaring publiceren, wordt de datum van de laatste versie boven aan de verklaring aangepast. In geval van belangrijke wijzigingen in de verklaring of de manier waarop Microsoft uw persoonlijk gegevens gebruikt, stellen wij u hiervan op de hoogte door een mededeling van deze wijzigingen duidelijk te publiceren of door u rechtstreeks een bericht te sturen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring voor de producten en services die u gebruikt na te lezen, zodat u weet hoe Microsoft uw gegevens beschermt.

Contactgegevens

Microsoft is bijzonder geïnteresseerd in eventuele opmerkingen die u mocht hebben bij deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze verklaring of meent dat wij ons er niet aan hebben gehouden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar lexprivacy@microsoft.com.

 • Als u een technische vraag of een vraag over algemene ondersteuning hebt, ga dan naar http://support.microsoft.com/ voor meer informatie over het aanbod van Microsoft Support.
 • Voor vragen over het wachtwoord van een Microsoft-account gaat u naar Live Help.
 • Voor privacyvragen neemt u contact met ons op door een e-mail te sturen naar lexprivacy@microsoft.com.

Microsoft Learning Experiences Privacy Manager, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, RTC B5/3394, Redmond, Washington 98052 USA • 425-882-8080

Voor een vertegenwoordiger van Microsoft in uw land of regio gaat u naar http://www.microsoft.com/worldwide/.

Alle rechten voorbehouden

Naast eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die door de wet of deze Examenovereenkomst worden verstrekt, behoudt Microsoft hierbij uitdrukkelijk alle rechten en rechtsmiddelen die voortvloeien uit een inbreuk op deze Examenovereenkomst en/of de schending van een van de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft.

Aanvaarding of afwijzing van de Examenovereenkomst door Examinandus

Selecteer Ja om te bevestigen dat de Examinandus het recht en de bevoegdheid heeft om deze Examenovereenkomst aan te gaan en aanvaardt en akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van deze Examenovereenkomst.

Selecteer Nee als de Examinandus niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden.

De Examinandus moet Ja selecteren om door te gaan met het Examen.

Overeenkomst voor Microsoft-certificeringsprogramma

Deze overeenkomst voor het Microsoft-certificeringsprogramma ('Overeenkomst') is een juridisch document tussen u ('u' of 'uw' en Microsoft ('Microsoft') met betrekking tot uw deelname aan het Microsoft-certificeringsprogramma ('Programma'). De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van toepassing op (a) alle Microsoft-certificeringen die u hebt verkregen en (b) uw deelname aan het Programma, met inbegrip van het opvragen en benutten van alle voordelen van het Microsoft-certificeringsprogramma, Microsoft-certificeringsgetuigschriften of elk Microsoft-certificeringslogo dat Microsoft als onderdeel van het Programma aan u beschikbaar heeft gesteld. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig.

Door een Microsoft-certificeringsprogramma-voordeel, Microsoft-certificeringsgetuigschrift of Microsoft-certificeringslogo op te vragen of te benutten, accepteert u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Als u niet instemt met deze Overeenkomst, mag u geen Microsoft-certificeringsprogramma-voordelen, Microsoft-certificeringsgetuigschriften of Microsoft-certificeringslogo opvragen of benutten.

 1. DEFINITIES
  1. 'Gelieerde onderneming': elke rechtspersoon die eigenaar is van, eigendom is van of gewoonlijk het eigendom is van een partij. 'Eigenaar zijn van': in het bezit zijn van meer dan 50% van het eigenaarschap of het recht om het management van de entiteit te besturen.
  2. 'Microsoft Certified Professional-website': de Microsoft-website die uitsluitend is bestemd voor Microsoft Certified Professionals.
  3. 'Microsoft': een Microsoft-entiteit, zoals is beschreven in Artikel 12.4.
  4. 'Microsoft-certificering': het slagen voor de vereiste Examens en het voldoen aan en bijhouden van de naleving van alle certificerings- of hercertificeringseisen om gebruik te maken van het bijbehorende Getuigschrift of Logo. De huidige lijst met Microsoft-certificeringen vindt u bij Microsoft-certificeringen.
  5. 'Microsoft-certificeringsgetuigschrift' of 'Getuigschrift': de volledige of verkorte titel van een specifieke Microsoft-certificering, die wordt gebruikt om aan te geven dat iemand voldoet aan de vereisten voor een specifieke Microsoft-certificering.
  6. 'Microsoft-certificeringsexamen' of 'Examen': een Microsoft-certificeringsexamen, ontwikkeld als hulpmiddel voor het beoordelen van de vaardigheden van een persoon op het gebied van een bepaalde Microsoft-technologie die het onderwerp is van het examen.
  7. 'Microsoft-certificeringslogo' of 'Logo': het specifieke Microsoft-certificeringslogo, ontworpen voor een specifieke Microsoft-certificering, dat op dat moment online beschikbaar is op de Microsoft Certified Professional-website.
  8. 'Richtlijnen voor het gebruik van het Microsoft-certificeringsprogramma' of 'Richtlijnen'de huidige specificaties die Microsoft heeft opgesteld waarmee degenen die een Microsoft-certificering hebben behaald, akkoord moeten gaan om het bijbehorende Getuigschrift of Logo te mogen gebruiken.
  9. 'Microsoft Certified Professional' of 'MCP': een persoon die beschikt over één of meer Microsoft-certificeringsgetuigschriften.
 2. MICROSOFT-CERTIFICERING
  1. Een Microsoft-certificering verkrijgen en behouden. Om een Microsoft-certificering te verkrijgen en te behouden, moet u:
   1. slagen voor alle vereiste Examens en hebben voldaan aan alle certificerings- en hercertificeringseisen voor de toepasselijke Microsoft-certificering;
   2. de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst accepteren;
   3. voldoen aan de voorwaarden en bepalingen in de huidige versie van de Overeenkomst, de Richtlijnen en alle Programma-eisen; en
   4. voldoen aan alle aanvullende eisen voor de betreffende Microsoft-certificering.
  2. Wijzigingen in Microsoft-certificeringsvereisten. Microsoft mag te allen tijde en naar eigen goeddunken de Microsoft-certificeringsvereisten wijzigen (zowel basis- als volgende vereisten), door dergelijke wijzigingen te publiceren op de trainings- en certificeringswebsite van Microsoft of op de Microsoft Certified Professional-website. U hebt drie (3) volledige kalendermaanden vanaf de datum waarop Microsoft de wijzigingen heeft gepubliceerd, om aan alle aanvullende eisen te voldoen. Uw recht op het gebruik van een bepaald Getuigschrift en Logo kan worden beëindigd als u niet voldoet aan alle aanvullende certificerings- of hercertificeringseisen die aan een bepaald Getuigschrift en Logo zijn gekoppeld.
  3. Schending van Examenovereenkomst.
   1. Alle Microsoft-certificeringsexamens, waaronder Examenvragen en -antwoorden, vormen vertrouwelijke informatie van Microsoft en worden beschermd door de wet op handelsgeheimen en door de geheimhoudingsverklaring en Algemene gebruiksvoorwaarden voor Microsoft-certificeringsexamens ('Examenovereenkomst'); Deze informatie mag niet openbaar worden gemaakt of worden besproken met anderen. Deze informatie mag ook niet worden gepubliceerd op een forum of via een ander medium.
    1. Als Microsoft van mening is dat u de Examenovereenkomst hebt geschonden of bent betrokken bij frauduleus gedrag of wangedrag dat de veiligheid of integriteit van het Programma op welke wijze dan ook zou kunnen verminderen of in diskrediet zou kunnen brengen, kunnen uw certificeringen worden ingetrokken en kunt u worden gediskwalificeerd voor deelname aan het Programma.
 3. PROGRAMMAVOORDELEN
  1. Programmavoordelen geleverd door derden. Enkele Programmavoordelen worden mogelijk geleverd door derden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw relatie met betrekking tot deze voordelen een rechtstreekse relatie is met de derde partij en niet met Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor Programmavoordelen die worden verstrekt door derden, en de externe leveranciers of de services of producten van derden worden niet door Microsoft gesponsord of onderschreven.
  2. Aanvullende voorwaarden. Programmavoordelen kunnen aanvullende voorwaarden, bepalingen en licenties hebben. U moet alle aanvullende voorwaarden die zijn gekoppeld aan een Programmavoordeel accepteren en hieraan voldoen voordat u gebruik kunt maken van het voordeel. U mag een Programmavoordeel niet gebruiken als u niet voldoet aan alle toepasselijke aanvullende voorwaarden, bepalingen en licenties.
 4. GEBRUIK VAN CERTIFICERINGSGETUIGSCHRIFTEN EN -LOGO'S
  1. Toekenning van rechten. Onder voorbehoud en uitdrukkelijk afhankelijk van (a) uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en de Richtlijnen, (b) uw geslaagde afronding van alle huidige eisen voor de Microsoft-certificering (c) uw voortdurende naleving van alle huidige en van toepassing zijnde certificerings- en hercertificeringseisen, en (d) uw aanvaarding van de Richtlijnen, verleent Microsoft u hierbij het recht om gebruik te maken van de Getuigschriften en Logo's waarvoor u Microsoft-certificering hebt verkregen zoals is aangegeven in uw huidige transcript (en niet een verouderd transcript), dat in overeenstemming met de Richtlijnen is opgeslagen op de Microsoft Certified Professional-website.
  2. Beperkingen. U mag het Getuigschrift of Logo op geen andere wijze gebruiken of reproduceren dan is beschreven in deze Overeenkomst en de Richtlijnen, en in toepasselijke illustraties die door Microsoft worden verstrekt. U gebruikt u de Getuigschriften en Logo's op een manier die geen afbreuk doet aan de eigendomsrechten van Microsoft in de Getuigschriften en Logo's, en u handelt niet op een wijze die in strijd is met de rechten van Microsoft in de Getuigschriften of Logo's of die de reputatie en goodwill van Microsoft in de Getuigschriften of Logo's beschadigt. U gebruikt de Getuigschriften of Logo's niet op een manier die verwarring veroorzaakt over de vraag of de producten of diensten die u aanbiedt al dan niet Microsoft-producten of -services zijn.
  3. Eigendom. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden aan Microsoft. U erkent dat alleen Microsoft eigenaar is van de Getuigschriften en Logo's en de daaraan gekoppelde goodwill, en dat Microsoft alle rechten, eigendom en belang in en voor de Getuigschriften en Logo's behoudt. Microsoft is de enige begunstigde van de goodwill met betrekking tot uw gebruik van de Getuigschriften en Logo's.
  4. MC-id-nummer. Microsoft wijst een uniek MC-id-nummer (Microsoft Certification-id) toe dat wordt gebruikt om u te identificeren als huidig lid van het Programma. Dit unieke MC-id-nummer behoort toe aan Microsoft en u mag het aan u toegewezen MC-id-nummer alleen gebruiken als u momenteel lid bent van het Programma.
 5. PRIVACY
  1. Persoonlijke gegevens. U erkent en gaat ermee akkoord dat Microsoft bepaalde informatie over u verzamelt om het Programma uit te voeren, en dat de Microsoft-certificeringen die u hebt verdiend en uw Programma-activiteiten kunnen worden gevolgd en kunnen worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Zie de Online privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en gebruiken.
  2. Gebruik van uw persoonlijke gegevens. U gaat ermee akkoord dat Microsoft soms contact met u mag opnemen om u uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes en onderzoek.
  3. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens. U verleent Microsoft het recht om uw naam, contactgegevens (inclusief het e-mailadres), bedrijfsnaam van uw werknemer, de behaalde Getuigschriften en uw status in het Programma te delen met (i) andere Microsoft-programma's om de naleving met andere Microsoft-programmavereisten door u en uw werkgever te controleren, en (ii) met aan Microsoft gelieerde ondernemingen en met de externe examenleveranciers en examencentra die Microsoft-certificeringsexamens afleveren voor uw deelname aan het Programma.
 6. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN
  1. Bedrijfspraktijken.
   1. U gaat ermee akkoord dat u (i) zich onthoudt van gedrag dat schadelijk is voor de reputatie van Microsoft; (ii) bedrieglijke, misleidende of onethische praktijken vermijdt; (iii) geen verklaringen, garanties of waarborgen namens Microsoft geeft aan klanten; (iv) voldoet aan alle toepasselijke Amerikaanse exportvoorschriften en andere van toepassing zijnde overheidswetten en verordeningen; en (v) voldoet aan auteursrecht- en andere intellectuele eigendomsrechtbeschermingen.
   2. U mag op geen enkele wijze aanhalen, impliceren, suggereren of reclame maken dat u in dienst bent van, verbonden met aan, wordt onderschreven of gesponsord door Microsoft. U mag alleen vermelden dat u met succes voldoet aan alle vereisten voor de betreffende Getuigschriften die u hebt behaald. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, neemt u de volgende tekst op in elk contract op grond waarvan u diensten aanbiedt waarbij Microsoft-technologieën zijn betrokken:

    'Microsoft is geen partij bij deze overeenkomst en Microsoft draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de diensten waarop dit contract betrekking heeft. Het Microsoft-certificeringsgetuigschrift geeft aan dat ik voldoe aan de eisen van het betreffende Microsoft-certificeringsgetuigschrift. De diensten die ik verstrek, worden niet onderschreven of gesponsord door Microsoft.'

   3. In sommige staten en landen gelden regels voor het gebruik van de term 'ingenieur', en u moet voldoen aan wat in deze regelgeving van toepassing is in het geval u een Getuigschrift behaalt met betrekking tot Microsoft Certified Systems Engineer.
  2. Transcripten. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of uw Microsoft-certificeringstranscript een getrouwe weergave is van de Getuigschriften die u bezit. Als u denkt dat uw transcript onnauwkeurig is, hebt u maximaal één (1) jaar vanaf de datum waarop u het laatste Examen hebt gehaald dat nodig was om het Getuigschrift in kwestie te behalen of te behouden, om bij Microsoft een verzoek in te dienen de vervulling te evalueren van elk Getuigschrift dat volgens u ten onrechte niet op uw transcript wordt vermeld.
 7. WIJZIGINGEN

  Microsoft behoudt zich het recht voor om (a) de Overeenkomst en Richtlijnen bij te werken en te wijzigen, (b) het Programma of een aspect daarvan te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van het recht om Getuigschriften in te trekken, certificeringseisen te wijzigen en Programma-eisen en -voordelen te wijzigen, en (c) het Programma niet meer voort te zetten. Microsoft zal wijzigingen publiceren op de Microsoft Certified Professional-website. Het is uw verantwoordelijkheid om de Microsoft Certified Professional-websites regelmatig op wijzigingen te controleren. Wijzigingen gaan van kracht op de datum waarop de wijzigingen worden gepubliceerd. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast.

 8. GEEN GARANTIES

  MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIE VOOR UW TEVREDENHEID MET HET PROGRAMMA OF UW RESULTATEN. MICROSOFT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEVEN GEEN GARANTIES OVER HET PROGRAMMA, GETUIGSCHRIFTEN OF LOGO'S EN WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF DIE ANDERS WETTELIJK KUNNEN WORDEN GEÏMPLICEERD.

 9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN MICROSOFT OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE OF EXEMPLAIRE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET PROGRAMMA (VOOR PROGRAMMAVOORDELEN, BEÏNDIGING OF ANDERSZINS), UW MICROSOFT-CERTIFICERING, HET NIET BEHALEN VAN EEN MICROSOFT-CERTIFICERING, HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE GETUIGSCHRIFTEN OF LOGO'S. DEZE UITSLUITING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIE WAAROP ENIGE AANVRAAG VOOR DERGELIJKE SCHADE IS GEBASEERD, ZELFS ALS DE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 10. SCHADELOOSSTELLING

  U gaat ermee akkoord Microsoft en haar gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims van derden, eisen, kosten, schulden, vonnissen, verliezen, onkosten en schade ('Claim') (waaronder de kosten en vergoedingen voor advocaten) die voortvloeien uit, verband houden met of met betrekking hebben op (a) uw deelname aan het Programma; (b) uw gebruik van Getuigschriften of Logo op een manier die in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst; (c) de prestaties, promotie, verkoop of distributie van uw diensten; of (d) de beëindiging van deze Overeenkomst door Microsoft op grond van de bepalingen in deze Overeenkomst. Als Microsoft schadevergoeding van u wil onder deze bepaling, zal Microsoft u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de Claim(s) tegen Microsoft waarvoor schadeloosstelling wordt gevraagd, en krijgt u, volgens goeddunken van Microsoft, de mogelijkheid om via een voor Microsoft acceptabel rechtskundig adviseur te reageren op een dergelijke Claim en deze te verdedigen. U mag een Claim namens Microsoft niet schikken zonder eerst schriftelijke toestemming van Microsoft te hebben gekregen; deze zal niet op onredelijke gronden worden onthouden, en u zult geen bekendheid geven aan de verrekening zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het volledige zeggenschap over de verdediging van een dergelijke Claim over te dragen aan een raadsman naar keuze. Indien van toepassing geldt voor de verrekening van een dergelijke Claim die een betaling van u vereist, uw voorafgaande schriftelijke toestemming. U vergoedt Microsoft op verzoek voor alle onkosten die redelijkerwijs zijn gemaakt door Microsoft ter verdediging van een dergelijke Claim, met inbegrip en zonder beperking van de kosten voor een advocaat alsmede een vonnis voor of schikking van de Claim waarop het voorgaande betrekking heeft.

 11. BEËINDIGING
  1. Beëindiging zonder oorzaak. Elke partij kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, zonder duidelijke oorzaak, na dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
  2. Beëindiging met oorzaak. Microsoft kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving op grond van een van de volgende gebeurtenissen:
   1. u voldoet niet aan de toepasselijke certificerings- of hercertificeringseisen;
   2. u houdt zich niet aan de bepalingen van de Overeenkomst of de Richtlijnen;
   3. u geeft een verkeerde voorstelling van uw Getuigschrift(en);
   4. u bent betrokken bij onrechtmatige toe-eigening of ongeautoriseerde openbaarmaking van handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie van Microsoft;
   5. u bent betrokken bij illegale activiteiten, of
   6. een overheidsinstelling of gerechtshof heeft vastgesteld dat de services die u verstrekt met betrekking tot de Microsoft-technologieën waarmee uw Microsoft-certificering verband houdt, in welk opzicht dan ook ondeugdelijk zijn.
  3. Automatische beëindiging. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd als u uw status als MCP verliest of als Microsoft het Programma annuleert.
  4. Gevolgen van de beëindiging. Wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd, worden alle rechten die u in het kader van het Programma hebt gekregen, onmiddellijk stopgezet. U zult onmiddellijk:
   1. alle activiteiten met betrekking tot het Programma staken;
   2. stoppen met uzelf te identificeren als deelnemer aan het Programma;
   3. stoppen met het gebruik van een Getuigschrift of Logo en Programmavoordeel; en
   4. alle bijbehorende materialen vernietigen die u hebt ontvangen als onderdeel van het programma
  5. Blijvende geldigheid. Artikel 1 en alle andere definities in deze Overeenkomst, 2.3, 4.3, 4.4, 8, 9, 10, 11.4, 11.5 en 12 blijven geldig na beëindiging van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat Microsoft en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor kosten of schade van welke aard die voortvloeien uit (a) de beëindiging van deze Overeenkomst in overeenstemming met de voorwaarden, en (b) de opschorting of annulering van het Programma.
 12. DIVERSEN
  1. Mededelingen. Mededelingen kunnen zowel via elektronische als reguliere post worden verstrekt. Alle mededelingen van Microsoft met betrekking tot deze Overeenkomst worden gestuurd naar de Microsoft-contractentiteit, zoals genoemd in Artikel 12.4, met vermelding van het Microsoft-certificeringsprogramma. Alle mededelingen aan u in verband met deze Overeenkomst worden verzonden naar het meest recente e-mailadres dat u hebt verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw contactadres (e-mailadres) bij Microsoft is bijgewerkt.
  2. Geen exclusiviteit. Uw deelname aan het Programma is vrijwillig. Niets in deze Overeenkomst beperkt u in de ondersteuning, promotie, verspreiding of het gebruik van technologie die niet van Microsoft is.
  3. Relatie. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst brengt geen werkgever-werknemer-relatie, partnerschap, joint venture of relatie als agentschap, en geen franchise tot stand. U mag geen enkele representatie, garantie of toezegging doen namens Microsoft.
  4. Microsoft-contractentiteit. De Microsoft-contractentiteit voor deze Overeenkomst wordt bepaald door het land of de regio waarin u zich bevindt. Zie de onderstaande gegevens:
   1. De Microsoft-entiteit voor de volgende landen of regio's wordt hieronder weergegeven: Anguilla, Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Bahama's, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Frans Guyana, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaica, Kaaimaneilanden, Maagdeneilanden (Brits), Maagdeneilanden (V. S.), Martinique, Mexico, Montserrat, de voormalige Nederlandse Antillen, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre en Miquelon Saint Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Verenigde Staten, Uruguay en Venezuela:

    • Microsoft Corporation
     One Microsoft Way
     Redmond, WA 98052 V.S.
   2. De Microsoft-entiteit voor de volgende landen of regio's wordt hieronder weergegeven: Afghanistan, Albanië, Algerije, Andorra, Angola, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Belarus, België, Benin, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Bouveteiland, Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Cyprus, Democratische Republiek São Tomé en Príncipe, Democratische Republiek Congo, Denemarken, Djibouti, Duitsland, Egypte, Estland, Ethiopië, Faeröer, Finland, Frankrijk, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Guadeloupe, Guinee-Bissau, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Koeweit, Kirgizstan, Kroatië, Letland, Libanon, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauritanië, Mauritius, Moldavië, Monaco Mongolië, Montenegro, Marokko, Mozambique, Namibië, Nederland, Nieuw-Caledonië, Niger, Nigeria, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Republiek Equatoriaal-Guinea, Republiek Guinee, Republiek Kaapverdië, Republiek Senegal, Réunion, Roemenië, Russische Federatie, Rwanda, Sint-Helena, San Marino, Saoedi-Arabië, Servië, Seychellen, Sierra Leone, Slovenië, Slowakije, Somalië, Spanje, Spitsbergen en Jan Mayen, Swaziland, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Tsjaad, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Uganda, Vaticaanstad, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Zaïre, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland:

    • Microsoft Ireland Operations Limited
     The Atrium, Block B, Carmenhall Road
     Sandyford Industrial Estate
     Dublin, 18, Ierland
   3. De Microsoft-entiteit voor de volgende landen of regio's wordt hieronder weergegeven: Australië en overzeese territoria, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, Cookeilanden, Democratische Volksrepubliek Laos, Fiji, Filipijnen, Frans-Polynesië, Franse Zuidelijke Gebieden, Hongkong, India, Indonesië, Kiribati, Macau, Maleisië, Maldiven, Marshalleilanden, Mayotte, Micronesië, Nauru, Nepal, Nieuw-Zeeland, Niue, Noordelijke Marianen, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Pitcairn, Salomonseilanden, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis en Futuna, Vanuatu en Vietnam:

    • Microsoft Regional Sales Corporation
     438B Alexandra Road #04-09/12
     Block B, Alexandra Technopark
     Singapore 119968
   4. De Microsoft-entiteit voor Japan is:

    • Microsoft Japan Company, Limited
     Shinagawa Grand Central Tower
     2-16-3, 2 Konan, Minato-ku,
     Tokyo 108-0075
     Japan
   5. De Microsoft-entiteit voor Taiwan is:

    • Microsoft Taiwan Corporation
     8F, No 7, Sungren Rd.
     Shinyi Chiu, Taipei
     Taiwan 110
   6. De Microsoft-entiteit voor de Volksrepubliek China is:

    • Microsoft (China) Company Limited, 6F Sigma Center
     Nee. 49 Zhichun Road Haidian District
     Beijing 100080, P.R.C
   7. De Microsoft-entiteit voor de Republiek Korea is:

    • Microsoft Korea, Inc.
     5th Floor, West Wing
     POSCO Center
     892 Daechi-Dong Gangnam-Gu
     Seoul, 135-777, Korea
  5. Toepasselijk recht. Toepasselijk recht, bevoegdheid en rechtsgebied voor deze Overeenkomst worden hieronder genoemd. Deze keuze van bevoegdheid en rechtsgebied voorkomt niet dat partijen voorlopige voorzieningen zoeken voor een schending van rechten van intellectuele eigendom, vertrouwelijkheidsverplichtingen of de tenuitvoerlegging van de erkenning van een vonnis of beschikking. Voorlopige voorzieningen of tenuitvoerlegging van de erkenning kan worden gezocht in een bevoegd rechtsgebied.
   1. Algemeen. Behoudens het bepaalde in Artikel 12.5(b) gelden de wetten van de staat Washington voor deze Overeenkomst. In geval van federale bevoegdheid stemmen de partijen in met de exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied in het Federale Hof van King County, Washington (Verenigde Staten). Als dat niet het geval is stemmen de partijen in met de exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied in de Superior Court van King County, Washington.
   2. Overige bepalingen. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in een van de hieronder genoemde landen of regio's, is de overeenkomstige bepaling van toepassing en vervangt deze Artikel 12.5(a) in geval van inconsistentie:
    1. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Australië en overzeese territoria, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, Cookeilanden, Democratische Volksrepubliek Laos, Fiji, Filipijnen, Frans-Polynesië, Franse Zuidelijke Gebieden, Hongkong SAR, India, Indonesië, Kiribati, Macau SAR, Maleisië, Maldiven, Marshalleilanden, Mayotte, Micronesië, Nauru, Nepal, Nieuw-Zeeland, Niue, Noordelijke Marianen, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Pitcairn, Salomonseilanden, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis en Futuna, Vanuatu en Vietnam, wordt deze Overeenkomst geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de wetten van Singapore.
     1. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Australië of overzeese territoria, Brunei, Maleisië, Nieuw-Zeeland of Singapore, gaat u akkoord met de niet-exclusieve bevoegdheid van en het rechtsgebied van de rechtbanken van Singapore.
     2. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Cookeilanden, Democratische Volksrepubliek Laos, Fiji, Filipijnen, Frans-Polynesië, Franse Zuidelijke Gebieden, Hongkong SAR, India, Indonesië, Kiribati, Macau SAR, Maldiven, Marshalleilanden, Mayotte, Micronesië, Nauru, Nepal, Niue, Noordelijke Marianen, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Pitcairn, Salomonseilanden, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis en Futuna, Vanuatu en Vietnam, zal een geschil met betrekking tot deze Overeenkomst, waaronder ook vragen over het bestaan, de geldigheid of beëindiging ervan, worden doorverwezen naar en uiteindelijk worden beslecht door arbitrage in Singapore volgens de SIAC (Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre). De arbitrageregels van het SIAC zijn ter referentie in de Overeenkomst opgenomen. Het Tribunaal zal bestaan uit één arbiter die is aangewezen door de Voorzitter van het SIAC. De taal van de arbitrage is Engels. De beslissing van de arbiter is definitief, bindend en onbetwistbaar, en kan worden gebruikt als basis voor een uitspraak in Bangladesh, India, Indonesië, de Filipijnen, Sri Lanka, Thailand, Vietnam (al naargelang van toepassing), of elders.
    2. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Japan, geldt het volgende: de Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de wetten van Japan. U stemt in met de exclusieve oorspronkelijke bevoegdheid van en het rechtsgebied in Tokyo District Court. De winnende partij in elke actie met betrekking tot deze Overeenkomst heeft het recht op herstel van diens redelijke honoraria van een advocaat, kosten en andere uitgaven.
    3. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Afghanistan, Albanië, Algerije, Andorra, Angola, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Belarus, België, Benin, Bosnië en Herzegovina, Botswana Bouveteiland, Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Cyprus, Democratische Republiek São Tomé en Príncipe, Democratische Republiek Congo, Denemarken, Djibouti, Duitsland, Egypte, Estland, Ethiopië, Faeröer, Finland, Frankrijk, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Guadeloupe, Guinee-Bissau, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Koeweit, Kirgizstan, Kroatië, Letland, Libanon, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauritanië, Mauritius, Moldavië, Monaco Mongolië, Montenegro, Marokko, Mozambique, Namibië, Nederland, Nieuw-Caledonië, Niger, Nigeria, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Republiek Equatoriaal-Guinea, Republiek Guinee, Republiek Kaapverdië, Republiek Senegal, Réunion, Roemenië, Russische Federatie, Rwanda, Sint-Helena, San Marino, Saoedi-Arabië, Servië, Seychellen, Sierra Leone, Slovenië, Slowakije, Somalië, Spanje, Spitsbergen en Jan Mayen, Swaziland, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Tsjaad, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Uganda, Vaticaanstad, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Zaïre, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zweden of Zwitserland is het volgende van toepassing:

     De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland. U stemt in met de bevoegdheid van en het rechtsgebied van de Ierse rechterlijke instanties in alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst.

    4. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in de Volksrepubliek China, is het volgende van toepassing. Voor de doelstelling van deze Overeenkomst omvat de Volksrepubliek China niet Hongkong SAR, Macau SAR of Taiwan:

     De Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de wetten van de Volksrepubliek China. U gaat ermee akkoord elk geschil betreffende de Overeenkomst en eventuele aanvulling te overleggen aan bindende arbitrage. De arbitrage wordt uitgevoerd bij de CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission in Beijing) volgens de dan geldende regels.

    5. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Colombia of Uruguay, is het volgende van toepassing:

     Alle geschillen, claims of processen tussen de partijen met betrekking tot de geldigheid, samenstelling of uitvoering van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door arbitrage. De arbitrage zal worden uitgevoerd volgens de op dat moment gehanteerde UNCITRAL-arbitrageregels. Het tot aanstelling bevoegde gezag is de Internationale Kamer van Koophandel ('ICC'), die handelt volgens de regels die door de ICC voor dit doel zijn vastgesteld. De plaats van arbitrage is Seattle, Washington, V.S. Er zal maar één arbiter zijn. De uitspraak is wettelijk, niet financieel, en is definitief en bindend voor de partijen. De partijen stemmen hierbij onherroepelijk in ermee akkoord te gaan alle kwesties en geschillen in verband met deze Overeenkomst over te dragen aan arbitrage in Seattle, Washington, V.S.

    6. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Korea, is het volgende van toepassing:

     De Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de wetten van de Republiek van Korea. U stemt in met de exclusieve oorspronkelijke bevoegdheid van en het rechtsgebied in Seoul Central District Court. De winnende partij in elke actie om een recht of rechtsmiddel af te dwingen uit hoofde van deze Overeenkomst of om een bepaling van deze Overeenkomst op te eisen, heeft het recht op herstel van alle redelijke honoraria van een advocaat, kosten en andere uitgaven.

    7. Als uw hoofdvestiging zich bevindt in Taiwan, is het volgende van toepassing:

     De voorwaarden van deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Taiwan. De partijen wijzen bij dezen het Taipei District Court aan als het gerecht van eerste aanleg dat bevoegd is over alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.

  6. Honoraria van advocaat. Als een van beide partijen een advocaat inhuurt om de rechten af te dwingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, heeft de winnende partij het recht op herstel van diens redelijke honoraria van een advocaat, kosten en andere uitgaven, inclusief de kosten en honoraria die worden gemaakt in geval van beroep of in een faillissementsprocedure of een soortgelijke actie.
  7. Scheidbaarheid. Als een rechtbank binnen een bevoegde rechtsgebied een bepaling in deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  8. Afzien van eisen. Als Microsoft de uitvoering van een eis of rechtsmiddel uitstelt of hiervan afziet, betekent dit niet dat daarmee wordt afgezien van deze of enige andere eis of rechtsmiddel.
  9. Toewijzing. Het is niet toegestaan om deze Overeenkomst op enigerlei wijze toe te wijzen, over te brengen of te sublicentiëren, en elke poging tot toewijzing, overdracht of sublicentiëring, op grond van wet of anderszins, is ongeldig en zonder waarde.

Bijgewerkt: december 2013

Een examenonderdeel van een Microsoft-certificering aanvechten

Elke examenvraag wordt zorgvuldig beoordeeld door een panel technische experts en deskundigen op het gebied van bedrijfsfuncties die elke vraag beoordelen op technische nauwkeurigheid, duidelijkheid en relevantie. Als u van mening bent dat een bepaalde vraag die u tijdens een Microsoft-certificeringsexamen bent tegengekomen, ongeldig is, kunt u een evaluatie van de vraag aanvragen door de hieronder beschreven stappen te volgen. U dient uw verzoek binnen drie kalenderdagen na het afgelegde examen in te dienen.

Opmerking Gebruik het formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel niet om feedback te geven over vragen van bèta-examens, omdat vragen in bèta-examens kunnen worden verwijderd of kunnen worden aangepast in een volgende ontwikkelingsfase. Als u aanvullende feedback over een bèta-examen hebt die u niet in de periode voor commentaar kon leveren, kunt u deze feedback verzenden naar mslcd@microsoft.com.

Stappen voor het aanvechten van examenonderdelen

 1. Download en vul het formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel in.
  1. Beschrijf in het formulier gedetailleerd de specifieke redenen waarom u een examenonderdeel aanvecht.
  2. Dien voor elk examenonderdeel dat u aanvecht, een afzonderlijk formulier in.
  3. Uw verzoek wordt alleen aanvaard voor evaluatie wanneer het formulier volledig is ingevuld.
  4. Opmerking Aanvechtingen van onderdelen worden niet gecontroleerd voor examens die binnen 6 maanden worden ingetrokken.
 2. Stuur het formulier binnen 3 kalenderdagen nadat u het examen hebt gemaakt, per e-mail naar MCPHelp@microsoft.com met 'Exam Item Evaluation' op de onderwerpregel.
 3. Uw inzending zal per e-mail worden bevestigd. Op dat moment ontvangt u het resultaat van de beoordeling of, als er meer tijd nodig is voor de evaluatie, een schatting van wanneer u een beslissing kunt verwachten.

Het evaluatieproces dient om problematische vragen te helpen identificeren en corrigeren. In de meeste gevallen worden examens niet opnieuw beoordeeld omdat Microsoft ervoor moet zorgen dat kandidaten die voor examens slagen en onze certificeringen verdienen, hebben aangetoond dat ze beschikken over het vereiste beheersingsniveau binnen het(/de) vaardighedendomein(en). Zelfs als een vraag op enigerlei wijze foutief is, kunnen wij er niet van uitgaan dat u deze goed zou hebben beantwoord als de vraag correct was geweest. In deze gevallen bieden wij kandidaten de mogelijkheid om het examen gratis opnieuw af te leggen.

We waarderen en vertrouwen op uw feedback om Microsoft-certificeringsexamens zo geldig en relevant mogelijk te maken.

Bijzondere accommodatie bij het maken van examens

Gehandicapten

Een accommodatie aanvragen bij Pearson VUE

Als u een handicap hebt die speciale apparatuur of een aangepaste accommodatie vereist wanneer u een examen maakt, gaat u naar Pearson VUE. Kies in de linkernavigatie de optie Test Accommodations (Examenaccommodaties). Klik op de knop Select your test program (Uw examenprogramma selecteren). Selecteer Microsoft in de lijst. Volg de instructies en verstrek de gevraagde gegevens om uw accommodatieaanvraag te verwerken. Wanneer uw accommodatie is goedgekeurd, zal een vertegenwoordiger van Pearson VUE contact met u opnemen om uw examen te plannen.

Basisbegrippen over examens
Hoeveel vragen heeft het examen?

Het aantal vragen van een examen is afhankelijk van de versie van het examen, aangezien we het certificeringsexamen na verloop van tijd aanpassen aan de actuele technologie. De meeste Microsoft-certificeringsexamens bevatten 40 tot 60 vragen, maar het aantal kan variëren.

Hoe wordt er getest en welke typen vragen worden er gebruikt voor het examen dat ik maak?

Omdat Microsoft continu innovatieve testtechnologieën en typen vragen introduceert, verstrekken wij hierover geen informatie voor elk examen. Om een idee te krijgen van hoe een examen eruitziet, raden we u aan een voorbeeld te bekijken van enkele examenvormen en typen vragen.

Hoeveel tijd krijg ik om het examen te maken?

De tijd voor het examen is afhankelijk van het soort examen dat u maakt.

Examentijd*Zittijd*
MTA-examens afgenomen door Certiport 45 minuten 50 minuten
MTA-examens afgenomen door Pearson VUE 45 minuten 75 minuten
MBS/Dynamics-examens 90 minuten 115 minuten
MCSA-examens en examens die niet elders zijn vermeld 120 minuten 150 minuten
MCSE-examens, alle examens met casestudy's** en upgrade-examens 150 minuten 180 minuten
Hercertificeringsexamens 140 minuten 170 minuten

*OpmerkingExamentijd verwijst naar de tijd die u krijgt om het examen te maken. Zittijd verwijst naar de tijd die voor het examen moet worden uitgetrokken. Dit is inclusief de tijd die nodig is om de instructies te lezen, de NDA te lezen en te accepteren, de examenvragen te beantwoorden en na beantwoording commentaar te leveren (als u dat wilt doen).

**Opmerking Voor casestudy's is niet apart tijd uitgetrokken; de tijd is voor zowel casestudy's als de rest van het examen. Het aantal casestudy's in een examen wordt vermeld op het introductiescherm voor het examen. Houd hiermee rekening bij de indeling van uw examentijd, zodat u alle casestudy's en alle andere delen van het examen binnen de tijd kunt voltooien.

Hoe bepaalt Microsoft hoeveel vragen over een bepaald onderwerp in het examen moeten worden opgenomen?

De vaardigheden die op een examen worden gemeten, worden bepaald door specialisten van het onderwerp buiten Microsoft (met andere woorden, zij zijn geen werknemers van Microsoft). Deze lijst van vaardigheden, het zogenaamde 'beoogde domein', is de basis voor de ontwikkeling van het examen. Het aantal vragen dat elk vaardigheidsgebied meet, wordt bepaald door het blauwdrukproces. Secties van het examen die belangrijke en/of vaker uitgevoerde vaardigheden meten, bevatten meer vragen dan secties over minder belangrijke of minder vaak uitgevoerde vaardigheden.

Zal het examen gaan over onderwerpen die niet zijn behandeld in de Microsoft-training of het Microsoft Press-boek dat ik gebruik om me op het examen voor te bereiden?

Alle leermateriaal met betrekking tot examens, met inbegrip van Microsoft-cursussen en Microsoft Press-informatiebronnen, is onafhankelijk van de exameninhoud ontwikkeld, omdat de examens zijn bedoeld om de competentie bij het gebruik van de technologie te beoordelen, niet de doeltreffendheid van het lesmateriaal of studieboeken. Gekwalificeerde kandidaten moeten beschikken over voldoende ervaring in het werken met de technologie om te slagen voor het examen. Training is een goede eerste stap in de voorbereiding voor een Microsoft-certificeringsexamen, maar dit is niet verplicht en geeft geen garantie dat u slaagt voor het examen. Ervaring is vereist.

Microsoft streeft ernaar trainingsmateriaal in enigerlei vorm te ontwikkelen voor alle vaardigheden die worden getest tijdens een examen. Gebruik de informatie op de pagina met examengegevens om na te gaan welke Microsoft-trainingsmogelijkheden er bestaan voor de vaardigheden die in het examen worden beoordeeld.

Hoe kan ik me voorbereiden op een examen?

De beste manier om u voor te bereiden op een examen is door de vaardigheden te oefenen die worden genoemd in het gedeelte Gemeten vaardigheden van de pagina met examengegevens. De pagina met examengegevens bevat ook een lijst met door Microsoft verstrekte voorbereidingshulpmiddelen en informatiebronnen die kandidaten mogelijk handig vinden. Microsoft Virtual Academy bevat mogelijk aanvullend lesmateriaal en informatiebronnen om u voor te bereiden op een examen.

Voor meer informatie over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om taken uit te voeren, kunt u ook lezen hoe taken worden beoordeeld op het examen (bijvoorbeeld in technische documenten, blogs, MSDN, TechNet, enzovoort), luisteren naar anderen die beschrijven hoe taken worden uitgevoerd, kijken hoe anderen deze uitvoeren en informatiebronnen van community's gebruiken, zoals Microsoft Certification Study Groups.

Let wel: training is een goede eerste stap in de voorbereiding voor een Microsoft-certificeringsexamen, maar dit is niet verplicht en geeft geen garantie dat u slaagt voor het examen. Praktijkervaring is vereist.

Hoe schrijf ik me in voor een Microsoft-certificeringsexamen?

Bezoek de pagina voor het registreren van examens voor volledige instructies.

Ben ik verplicht om een examen in het Engels te maken?

Microsoft-certificeringsexamens zijn beschikbaar in diverse talen. Kandidaten die het examen in het Engels moeten maken in plaats van in hun eigen taal, kunnen extra tijd aanvragen. Er wordt per geval beslist of extra tijd wordt toegestaan. Vraag examenaccommodaties aan bij Pearson VUE of Certiport.

Wat zijn de voorzieningen voor gehandicapten?

Microsoft doet er alles aan om onze examens toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Ga voor een lijst met beschikbare accommodaties naar de pagina Accommodatie.

Wat kosten de examens?

MCSA- (Microsoft Certified Solutions Associate), MCSE- (Microsoft Certified Solutions Expert) en MCSD-examens (Microsoft Certified Solutions Developer) kosten doorgaans USD 150, maar ze worden geprijsd op basis van valutawaarden in specifieke landen en regio's. De prijzen van examens zijn onder voorbehoud. In sommige landen en regio's zijn extra belastingen van toepassing. Neem voor de exacte prijzen van MOS- (Microsoft Office Specialist) en MTA-examens (Microsoft Technology Associate) contact op met Certiport. Voor de exacte prijzen van alle andere examens raadpleegt u de pagina met examengegevens voor het betreffende examen op de trainings- en certificeringswebsite van Microsoft.

Hoe kan ik feedback geven over studiemateriaal of training voor het examen?

Als u feedback hebt over een Microsoft-cursus onder leiding van een instructeur, kunt u uw feedback bij de instructeur indienen. Als u feedback hebt over een Microsoft E-Learning-cursus, vul dan het formulier in dat verschijnt wanneer u klaar bent met de cursus.

Microsoft controleert geen studiemateriaal dat is ontwikkeld door derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Als u vragen of opmerkingen hebt over examenvoorbereidingsmateriaal dat door derden is ontwikkeld, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de uitgevers.

Hoe kan ik feedback indienen over een examenvraag of een examenervaring?

Als u zich zorgen maakt over de technische nauwkeurigheid van een bepaald onderdeel, stuur ons dan een Item Challenge-formulier.

Als u een klacht hebt over een examencentrum of technische problemen tijdens uw examen, neem dan contact op met de klantenservice van Pearson VUE of Certiport.

Voor andere soorten feedback neemt u contact op met het Microsoft Regional Service Center.

Als u een beveiligingsprobleem wilt melden, neemt u contact op met mlsecure@microsoft.com.

Kan ik na 31 december 2014 Prometric-vouchers gebruiken?

Ja. Ongebruikte, niet vervallen Prometric-vouchers kunnen na 31 december 2014 worden gebruikt om een examen te plannen in het registratiesysteem van Pearson VUE.

Specifieke informatie over examens
Wat voor soort vragen worden op Microsoft-certificeringsexamens gesteld?

Omdat Microsoft continu bezig is met de ontwikkeling en het testen van nieuwe vraagtypen, verstrekken wij hierover geen informatie voor elk examen. U kunt echter wel een voorbeeld bekijken van mogelijke examenvormen en typen vragen.

Waarom wordt de casestudy als vraagtype gebruikt?

Een casestudy maakt gebruik van complexe scenario's die nauwkeuriger simuleren wat Microsoft Certified Professionals tijdens hun werk doen. Op scenario's gebaseerde vragen die in de casestudy's worden opgenomen, zijn ontworpen om na te gaan of u beschikt over het vermogen om de essentiële informatie te herkennen die nodig is om een probleem op te lossen en deze vervolgens te analyseren en te combineren om beslissingen te nemen. Terwijl u aan vragen in een casestudy werkt, kunt u zo vaak u maar wilt de scenariogegevens raadplegen.

Kan ik de vragen herzien wanneer ik een casestudy heb voltooid?

U kunt de vragen in een casestudy herzien tot u verder gaat met de volgende casestudy of een volgend gedeelte van het examen. Wanneer u een casestudy verlaat, kunt u de vragen over die casestudy niet meer herzien. Wanneer u een casestudy en de bijbehorende vragen hebt voltooid, wordt een controlescherm weergegeven. Op dit scherm kunt u uw antwoorden controleren en wijzigingen aanbrengen voordat u naar de volgende casestudy gaat.

Opmerking Voor casestudy's is niet apart tijd uitgetrokken; de tijd is voor zowel casestudy's als de rest van het examen. Het aantal casestudy's in een examen wordt vermeld op het introductiescherm voor het examen. Houd hiermee rekening bij de indeling van uw examentijd, zodat u alle casestudy's en alle andere delen van het examen binnen de tijd kunt voltooien.

Als de examens worden bijgewerkt met prestatievragen, moet ik deze dan opnieuw afleggen?

Nee. De vaardigheden die worden getest, veranderen niet. Daarom hoeft u het examen niet opnieuw af te leggen.

Duurt het langer om examens met op prestaties gebaseerde vragen af te leggen?

Ja. Deze examens kunnen langer duren dan examens die geen op prestaties gebaseerde items bevatten. Als er op prestaties gebaseerde vragen aan examens worden toegevoegd, ziet u mogelijk wijzigingen in de gestandaardiseerde examentijden. Geen enkel examen duurt echter langer dan 200 minuten en de maximale zittijd is 240 minuten.

Moet ik me voor op prestaties gebaseerde examens anders voorbereiden dan voor andere examens?

Nee. De getoetste vaardigheden blijven dezelfde, ongeacht de vorm van de vraag. Welke kennis en vaardigheden tijdens het examen worden beoordeeld, vindt u in het gedeelte 'Skills measured' (Gemeten vaardigheden) van de pagina met examengegevens.

Hoe wordt bepaald of nieuwe functionaliteit die is toegevoegd als onderdeel van een uitgegeven servicepack of revisie wordt opgenomen in het examen?

Wanneer een productupdate wordt uitgegeven waarin functionaliteit wordt gewijzigd, herzien we de wijzigingen in het licht van het beoogde domein en de bestaande vragen om te bepalen of de inhoud en/of vragen als gevolg van de wijziging technisch onjuist zijn geworden. Technisch onjuiste vragen worden verwijderd uit het examen. Als de wijziging functionaliteit toevoegt die is toegewezen aan een bestaande doelstelling, is het mogelijk dat nieuwe items voor deze functionaliteit worden opgenomen zonder het beoogde domein te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden weergegeven in de 'May include'-instructies. Soms worden er nieuwe doelstellingen toegevoegd om nieuwe vaardigheden en/of functionaliteit te dekken die volgens deskundigen noodzakelijk zijn om competentie met de technologie aan te tonen. Als een groot aantal doelstellingen moet worden toegevoegd, wordt een nieuw examen gemaakt als het een MTA-examen betreft. Voor Expert-examens wordt de toevoeging van doelstellingen per geval behandeld; soms wordt een nieuw examen gemaakt en soms worden deze doelstellingen toegevoegd aan het vaardighedendomein van het bestaande examen en het vaardighedendomein van hercertificering.

Microsoft behoudt zich het recht om inhoud om welke reden dan ook bij te werken om de geldigheid en relevantie van onze certificeringen te handhaven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opnemen van functies met betrekking tot technologierevisies en servicepacks in examens.

Hoe weet ik of nieuwe functies en functionaliteit die zijn toegevoegd als onderdeel van een servicepack/revisie, zullen worden beoordeeld op het examen?

Wij werken de pagina met examengegevens bij om kandidaten op de hoogte te brengen als of wanneer inhoud met betrekking tot een servicepack en/of revisie waarschijnlijk zal worden toegevoegd aan het examen. We nemen informatie over dergelijke updates ook op in onze nieuwsbrieven, blogs en geven deze door via andere geschikte communicatiekanalen. We adviseren u dan ook om u aan te melden voor deze communicatie als u op de hoogte wilt blijven van dergelijke wijzigingen in de exameninhoud.

Omdat onze voornaamste communicatie met kandidaten over exameninhoud plaatsvindt via de pagina met examengegevens, werken wij deze bij zodra we weten dat exameninhoud voor een servicepack/revisie wordt bijgewerkt. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken wanneer u zich voorbereidt op een examen.

Als u zich voorbereidt op een examen over een technologie waarvoor op korte termijn een revisie of servicepack wordt uitgebracht, adviseren wij u om alle vaardigheden die op het examen worden beoordeeld (zoals is omschreven in het gedeelte 'Skills measured' (Gemeten vaardigheden) van de pagina met examengegevens) te bestuderen in het licht van deze release.

Als het antwoord tijdens het afleggen van het examen afhankelijk is van de productupdate, vermelden we de betreffende servicepack/revisie in de vraag, zodat kandidaten over alle informatie beschikken die nodig is om de vraag juist te beantwoorden.

Microsoft behoudt zich het recht om inhoud om welke reden dan ook bij te werken om de geldigheid en relevantie van onze certificeringen te handhaven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opnemen van functies met betrekking tot technologierevisies en servicepacks in examens.

Worden trainingskits, boeken, cursusmateriaal en ander voorbereidingsmateriaal voor het examen bijgewerkt wanneer een servicepack/revisie wordt uitgegeven voor de technologie die de basis vormt van een examen?

Het bijbehorende trainingsmateriaal wordt niet per se herzien. Dit is afhankelijk van de reikwijdte van de wijzigingen die door de productupdate worden ingevoerd met betrekking tot de inhoud van de training en deze updates zijn al dan niet afgestemd op het moment waarop de updates in het examen worden opgenomen.

Hoewel Microsoft de beschikbaarheid van training en examens op elkaar probeert af te stemmen, is dit om diverse redenen niet altijd mogelijk. Het kan dus voorkomen dat een examen en de bijbehorende training niet op hetzelfde moment beschikbaar zijn. Microsoft-examens zijn niet bedoeld als post-tests van een voorbereidings- of trainingsproduct dat is gemaakt door Microsoft of een externe leverancier. Onze certificeringen zijn ontworpen om op ervaring gebaseerde vaardigheden te meten, ongeacht de wijze waarop kandidaten deze vaardigheden verkrijgen. De beste manier om u voor te bereiden op een examen is door de vaardigheden te oefenen die worden genoemd in het gedeelte 'Skills measured' (Gemeten vaardigheden) van de pagina met examengegevens. Er is praktijkervaring met de technologie vereist om voor Microsoft-certificeringsexamens te slagen.

Microsoft controleert geen studiemateriaal dat is ontwikkeld door derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of om ervoor te zorgen dat deze worden bijgewerkt met productupdates. Als u vragen of opmerkingen hebt over examenvoorbereidingsmateriaal dat door derden is ontwikkeld, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de uitgevers.

Waarom bevatte een examen materiaal dat niet is behandeld in de Microsoft-training of een Microsoft Press-boek?

Alle leermateriaal met betrekking tot examens, waaronder Microsoft-training en Microsoft Press-informatiebronnen, is onafhankelijk van exameninhoud ontwikkeld omdat de examens zijn bedoeld om relevante vaardigheden te beoordelen, niet de doeltreffendheid van het lesmateriaal. Hoewel trainingsmateriaal is ontworpen om kandidaten te helpen zich voor te bereiden op het examen, vormt het slechts een goede eerste stap. Gekwalificeerde kandidaten hebben voldoende praktijkervaring met de technologie om de taken die in de examenvragen worden beschreven, goed te kunnen uitvoeren, ongeacht het trainingsmateriaal dat de kandidaat heeft bestudeerd.

Microsoft streeft ernaar trainingsmateriaal in enigerlei vorm te ontwikkelen voor alle vaardigheden die worden getest tijdens een examen. Op de pagina met examengegevens vindt u een lijst met deze informatiebronnen.

Wat is een vraag met een kort antwoord?

Bij vragen met een kort antwoord schrijft u enkele regels code in het beschikbare tekstvak. U kunt kiezen uit trefwoorden die u kunt gebruiken in de code die u schrijft. Let erop dat dit een algemene lijst is en dat deze niet specifiek is voor de opdrachten die nodig zijn om het probleem in de vraag op te lossen. Nadat u de code hebt ingevoerd, kunt u de syntaxis controleren. Hierbij wordt de syntaxis van de ingevoerde code gecontroleerd, maar wordt niet gecontroleerd of uw antwoord juist is.

Hoe worden vragen met een kort antwoord beoordeeld?

We zoeken naar exact overeenkomende tekenreeksen. Hoewel we proberen om alle variaties in opmaak en codegebruik die correct zijn, op te nemen, is het mogelijk dat sommige variaties niet zijn opgenomen. Daarom wordt de syntaxis op verschillende manieren gecontroleerd.

 • Met een syntaxiscontrole kunt u de syntaxis van uw code (zoals SQL-opdrachten) en waarden (zoals namen van tabellen en variabelen) in uw oplossing controleren. Syntaxisfouten worden weergegeven in het venster naast de knop Check Syntax (Syntaxis controleren). U kunt zo vaak als u wilt de code wijzigen en de syntaxis opnieuw laten controleren. Tijdens de syntaxiscontrole wordt niet gecontroleerd of u de vraag correct heeft beantwoord. Het enige wat wordt geverifieerd, is of de syntaxis van uw code juist is.
 • Er is een lijst beschikbaar met veelgebruikte opdrachttrefwoorden, zodat u uw spelling eenvoudig kunt controleren. Dit is een algemene lijst die u kunt raadplegen en deze is niet beperkt tot opdrachten die in de vraag worden gebruikt.
 • De vragen zijn zodanig ontworpen dat u zo weinig mogelijk syntaxis hoeft te dupliceren van de syntaxis die al in de vragen is opgenomen.
Hoeveel punten zijn vragen met korte antwoorden waard?

De meeste van dergelijke vragen zijn één punt waard. In sommige gevallen kunnen ze meerdere punten waard zijn. Als dat zo is, wordt in de vraag aangegeven hoeveel punten de korte vraag waard is.

Krijg ik minpunten voor een onjuist antwoord?

Nee, u krijgt geen minpunten voor onjuist beantwoorde vragen. U krijgt gewoon niet alle mogelijke punten. Vragen van één punt moet u volledig en juist beantwoorden om het punt te krijgen. Bij vragen van meerdere punten verdient u punten voor de onderdelen van uw antwoord die juist zijn en krijgt u geen punten voor de onderdelen van uw antwoord die onjuist zijn, maar we trekken geen punten van uw score af voor onjuiste antwoorden.

Score en resultaten
Hoe en wanneer ontvang ik mijn examenresultaten?

Hier volgt algemene informatie over examenscores:

U ontvangt binnen enkele minuten na afloop van het examen een melding of u bent geslaagd of niet. Daarnaast ontvangt u een afgedrukt rapport met uw examenscore en feedback over uw prestaties op het gemeten vaardigheidsgebied. De examenleverancier stuurt uw score binnen vijf werkdagen naar Microsoft.

Resultaten van bèta-examens: resultaten van bèta-examens moeten binnen twee weken nadat het uiteindelijke examen is verschenen, worden weergegeven op uw Microsoft-transcript (als u bent geslaagd) en op de website van de examenleverancier.

Als u het bèta-examen hebt gehaald, verdient u studiepunten voor dat examen en een daaruit voortvloeiende certificering. U hoeft het examen in de definitieve versie niet opnieuw te maken als u bent geslaagd voor de bètaversie.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over de resultaten van een bèta-examen?

Als u uw scorerapport niet online ziet of niet binnen twee weken na de publicatiedatum van het uiteindelijke examen hebt ontvangen, neem dan contact op met de examenleverancier voor meer informatie over wanneer uw resultaten zijn verwerkt. Voor vragen over uw transcript neemt u contact op met uw Microsoft Regional Service Center.

Hoe ziet het scorerapport er uit?

Het scorerapport geeft een numerieke score voor totale examenprestaties, de status geslaagd/niet geslaagd en een staafdiagram met uw prestaties voor elke vaardigheid die op het examen is beoordeeld. Met behulp van deze informatie kunnen kandidaten hun sterke en zwakke punten bepalen.

Wat betekenen de balken op het scorerapport?

Het staafdiagram toont uw prestaties op elk onderdeel of vaardigheidsgebied dat op het examen is beoordeeld. Aan de linkerkant van het diagram ziet u elk onderdeel van het examen, samen met het percentage van het examen dat eraan is besteed. De lengte van de balken geeft informatie over uw prestaties op onderdeelniveau en komt overeen met het percentage van items dat u juist hebt beantwoord in dat inhoudsgebied. Balken verder naar links weerspiegelen zwakkere prestaties en balken verder naar rechts weerspiegelen sterkere prestaties.

Omdat elk onderdeel een verschillend aantal vragen kan bevatten, wat wordt weergegeven door de percentages die achter de naam van het onderdeel worden weergegeven, kan de lengte van de balken niet worden gebruikt om te berekenen hoeveel vragen juist zijn beantwoord in dit onderdeel of het examen. De balken kunnen evenmin worden gecombineerd om het percentage correct beantwoorde vragen in het examen te bepalen. Deze informatie is bedoeld om u inzicht te geven in de sterke en zwakke gebieden binnen het vaardighedendomein dat wordt gemeten met het examen en om de vaardigheden die verbeterd moeten worden prioriteit te kunnen geven.

Lees de vierdelige blogserie Dissecting Score Reports (Scorerapporten ontleden) op Born To Learn voor een diepgaande uitleg van elke sectie in het scorerapport en voor informatie over het gebruik van de verstrekte informatie.

Kan ik erachter komen of ik een specifieke vraag correct heb beantwoord, en of dit antwoord mijn status geslaagd/niet geslaagd heeft beïnvloed?

Nee. Microsoft-certificeringsexamens zijn ontwikkeld om de vaardigheden en kennis van kandidaten in deze technologie te meten, niet hun vermogen om specifieke, tijdens het examen gestelde vragen te bestuderen of van buiten te leren. Gekwalificeerde kandidaten slagen voor dit examen, onafhankelijk van de gestelde vragen. Om de integriteit van het certificeringsproces te beschermen, geeft Microsoft om die reden geen informatie over de specifieke vragen die niet correct zijn beantwoord.

Wordt op het scorerapport een numerieke score voor elk onderdeel vermeld?

Voor Microsoft Business Solutions (MBS)/Microsoft Dynamics-, MCSA-, MCSE- en MCSD-examens wordt geen numerieke score voor elk onderdeel vermeld. Het scorerapport geeft alleen een algemene numerieke score om aan te geven of de kandidaat is geslaagd of niet. Als alternatief voor een numerieke score voor elk onderdeel, bieden we scorebalken om sterke en zwakke onderwerpgebieden te tonen.

Kandidaten van upgrade-examens: om te slagen voor een upgrade-examen, moeten kandidaten tijdens één examenadministratie slagen voor ALLE onderdelen. Dat betekent dat kandidaten een numerieke score ontvangen voor elk onderdeel.

Lees de vierdelige blogserie Dissecting Score Reports (Scorerapporten ontleden) op Born To Learn voor een diepgaande uitleg van elke sectie in het scorerapport en voor informatie over het gebruik van de verstrekte informatie.

Kan ik een minder gedetailleerd overzicht krijgen van mijn prestaties voor upgrade- en hercertificeringsexamens?

Nee, het is niet mogelijk u een minder gedetailleerd overzicht te geven van uw prestaties voor upgrade- en hercertificeringsexamens. Er zijn onvoldoende vragen op het doelstellingenniveau om u een betrouwbare schatting te geven van uw prestaties voor elk van die vaardigheden. Dergelijke informatie is niet betrouwbaar genoeg. Het zou zomaar kunnen dat we u mededelen aan bepaalde vaardigheden te werken waarvoor geen verbetering nodig is of u vertellen dat u goed bent in bepaalde vaardigheden, wanneer u dat niet bent.

Waarom moet ik slagen voor elk onderdeel van een upgrade om te slagen voor het gehele examen?

De eis dat kandidaten slagen voor elk onderdeel van een upgrade, garandeert dat u uw deskundigheid hebt aangetoond in elk belangrijk inhoudsdomein waarop de certificering betrekking heeft, ongeacht of u elk onderdeelexamen afzonderlijk hebt gemaakt of het upgrade-examen hebt gemaakt.

De balken in het scorerapport geven aan dat ik meer dan 70 procent heb gescoord. Waarom ben ik niet geslaagd voor het examen?

Elk onderdeel van het examen kan een verschillend aantal vragen bevatten. Dat betekent dat de resultaten voor afzonderlijke examenonderdelen geen weergave zijn van uw uiteindelijke examenresultaat. Met andere woorden, er is geen één-op-één relatie tussen de lengte van de balken en de status geslaagd/niet geslaagd.

Bovendien is er een algemene misvatting dat u 70 procent van de vragen goed moet beantwoorden om te slagen voor het examen omdat de slagingsscore 700 is; dit is echter een geschaalde score. Het werkelijke percentage van de vragen dat u correct moet beantwoorden verschilt per examen en kan hoger of lager zijn dan 70 procent, afhankelijk van de inbreng van specialisten die ons hebben geholpen om de slagingsscore te bepalen en de moeilijkheid van de vragen die onderdeel vormden van het examen dat u hebt afgelegd.

Lees de vierdelige blogserie Dissecting Score Reports (Scorerapporten ontleden) op Born To Learn voor een diepgaande uitleg van elke sectie in het scorerapport en voor informatie over het gebruik van de verstrekte informatie.

Hoe worden de vragen beoordeeld? Hoeveel punten is elke vraag waard? Krijg ik minpunten wanneer ik een vraag niet goed beantwoord?

Hier volgt algemene informatie over examenscores:

 • De meeste vragen zijn één punt waard, ongeacht wat u moet doen om de vraag te beantwoorden. Als een vraag meer waard is dan één punt, wordt dit vermeld in de vraag.
 • Er is geen sanctie voor giswerk. Als u een verkeerd antwoord kiest, krijgt u simpelweg geen punt(en) voor die vraag. Er worden geen punten afgetrokken voor foute antwoorden.
 • Sommige vragen op het examen worden niet meegenomen in de berekening van uw score. Om gegevens te verzamelen om de kwaliteit van elk examen bij te werken en te verbeteren, presenteren we nieuwe inhoud aan kandidaten zonder de resultaten mee te nemen in hun score. Zodra we echter beschikken over de nodige gegevens om de kwaliteit van de vraag te beoordelen, worden vragen die voldoen aan de psychometrische normen van Microsoft beoordeeld. Microsoft zal kandidaten niet informeren over welke vragen niet worden beoordeeld; dit betekent dat u alle vragen moet beantwoorden alsof ze worden beoordeeld.

Dit scoresysteem kan worden gewijzigd aangezien Microsoft steeds nieuwe en innovatieve vraagtypen blijft introduceren. Microsoft zal in de tekst van de vraag aangeven of een vraag anders wordt beoordeeld.

Hoe worden examenscores berekend?

Na het voltooien van uw examen worden de punten die u voor elke vraag hebt verdiend, opgeteld en vervolgens vergeleken met de slagingsscore, om te bepalen of u bent geslaagd.

Welke score heb ik nodig om te slagen voor een examen?

MBS/Dynamics-, MCSA-, MCSE- en MCSD-examens: alle MBS/Dynamics-, MCSA-, MCSE- en MSCD-examens worden zo geschaald dat de slagingsscore 700 is. Een score van 700 of hoger betekent 'geslaagd'. Een score lager dan 700 betekent 'niet geslaagd'. Het werkelijke aantal items dat u correct moet beantwoorden om te slagen, wordt bepaald door een groep specialisten en de psychometricus van Microsoft. De slagingsscore wordt gebaseerd op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deskundigheid aan te tonen in het vaardighedendomein en de moeilijkheidsgraad van de vragen die aan een kandidaat zijn voorgelegd.

Microsoft Office-examens: alle Microsoft Office-examenscores worden gerapporteerd op een schaal van 1 tot 1000. De slagingsscore varieert van examen tot examen en wordt weergegeven op het scorerapport. Het werkelijke slagingsscorepercentage wordt bepaald door een groep specialisten volgens een proces dat te vergelijken is met dat voor het instellen van de slagingsscore voor de MCSA-, MCSE- en MCSD-examens.

Waarom rapporteert Microsoft geschaalde scores?

Microsoft rapporteert geschaalde scores zodat kandidaten die een herexamen moeten maken, kunnen nagaan of hun prestaties zijn verbeterd. De werkelijke slagingsscore (het aantal items dat u correct moet beantwoorden) wordt gebaseerd op inbreng van een groep specialisten die de moeilijkheid van de vragen beoordelen ten opzichte van de verwachte vaardigheden van de doelgroep. Dat betekent dat het aantal items dat u goed moet beantwoorden, afhankelijk is van de moeilijkheid van de vragen op het examen. De beoordeling van vaardigheden is dus altijd eerlijk, ongeacht de combinatie van items die u op het examen ziet. Als u een moeilijkere reeks vragen krijgt, is het aantal benodigde correcte antwoorden lager dan wanneer u een eenvoudigere reeks vragen krijgt. Het verstrekken van een eenvoudig percentage correcte antwoorden geeft dus geen nuttige informatie aan iemand die het examen meerdere malen heeft moeten maken en telkens verschillende combinaties van vragen met een verschillende moeilijkheidsgraad tegenkwam.

Omdat het aantal correcte antwoorden dat nodig is om te slagen afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad van de vragen, kan het dus zijn dat uw prestaties in het geval van een combinatie moeilijke vragen hoger liggen dan de slagingsstandaard, zelfs als u minder vragen (dus een lager percentage) correct hebt beantwoord dan in de set eenvoudigere vragen. Met geschaalde scores kunt u verbeteringen in uw prestaties in de loop van de tijd eenvoudiger beoordelen. Dit is een standaardwerkwijze binnen de certificerings- en licentiëringsbranche.

Voor meer informatie over hoe schaling werkt, leest u het blogbericht Demystifying Exam Scoring: Translating Raw Scores to Scaled Scores (Het mysterie achter examenscores ontraadselen: ruwe scores vertalen naar geschaalde scores) op Born To Learn.

Wat betekent mijn score?

Als slaagt voor een examen betekent dit gewoon dat u uw competentie in het vaardighedendomein hebt aangetoond. Bovendien kunnen scores van kandidaten die slagen, niet worden vergeleken om te bepalen of de ene kandidaat bekwamer is dan een andere. Hogere slagingsscores geven dus geen hoger competentieniveau aan. Hetzelfde geldt voor een onvoldoende score; lagere scores geven geen lager competentieniveau aan. Als u slaagt voor het examen hebt u uw competentie aangetoond, ongeacht uw score. Als u niet slaagt, hebt u uw competentie niet aangetoond.

Microsoft-examens zijn zodanig ontworpen dat de totale testscore kan worden gebruikt voor het nemen van een geslaagd/niet geslaagd-besluit (met andere woorden, om aan te tonen of de kandidaat zijn competentie heeft aangetoond in het vaardighedendomein dat met het examen is gemeten). Onze examens zijn niet ontworpen met de intentie om diagnostische feedback over uw vaardigheden te verstrekken en tijdens het examenontwikkelingsproces worden er geen stappen genomen om dat rapportageniveau te ondersteunen.

Als ik telkens wanneer ik hetzelfde examen maak dezelfde score krijg, betekent dit dan dat er een fout zit in de berekening van de resultaten?

Nee. Wanneer u dezelfde score krijgt bij meerdere pogingen, wijst dit niet op een fout in het programma dat de resultaten berekent. Het is niet ongewoon dat kandidaten vergelijkbare of identieke scores halen bij meerdere examenpogingen. Dit consistente resultaat toont de betrouwbaarheid aan van het examen in de beoordeling van vaardigheden in dit inhoudsdomein. Als dit gebeurt bij meerdere pogingen, bereidt u zich mogelijk niet goed voor op het examen en moet u misschien op zoek gaan naar andere mogelijkheden om de vaardigheden te leren en te oefenen die met het examen worden gemeten.

Ik heb voor een van de onderdelen een nul gehaald. Hoe is dit mogelijk?

Het aantal vragen dat elk vaardigheidsgebied meet, wordt bepaald door het blauwdrukproces. Secties van het examen die belangrijke en/of vaker uitgevoerde vaardigheden meten, bevatten meer vragen dan secties over minder belangrijke of minder vaak uitgevoerde vaardigheden. Omdat het aantal vragen afhankelijk is van het belang van de gemeten vaardigheden, is het heel goed mogelijk dat een kandidaat alle vragen in een onderdeel met minder vragen verkeerd heeft beantwoord.

Ik ondervond aanzienlijke vertragingen tussen sommige vragen. Is mijn antwoord geregistreerd? Is het correct beoordeeld?

Een vertraging tussen de vragen heeft geen invloed op de antwoorden, score of de tijd die rest om het examen af te maken. U kunt een vertraging tot een minuut verwachten voor het laden van de volgende vraag. De software van de examenleverancier is hierop ingesteld. Uw antwoorden worden geregistreerd en het examen wordt correct beoordeeld, onafhankelijk van vertragingen tussen de vragen.

Hebben de antwoorden die ik geef in de enquête aan het begin van het examen invloed op de vragen die ik zie tijdens het examen of op de manier waarop mijn examen wordt beoordeeld?

Nee. De enquête die u aan het begin van het examen invult, heeft geen invloed op de inhoud van het examen of de beoordeling. Dit is puur een evaluatiemiddel dat onze examenpsychometrici gebruiken om de kwaliteit, relevantie en correctheid van het examen gedurende de levenscyclus te garanderen.

Ik ben geslaagd voor mijn eerste Microsoft-certificeringsexamen (bij Pearson VUE). Wat moet ik nu doen?

Gefeliciteerd! Bekijk uw dashboard met voordelen en examens om volgende stappen en beschikbare voordelen te verkennen. Meld u aan met het Microsoft-account waarmee u zich ook hebt aangemeld voor het examen.

Wat kan ik doen als ik niet ben geslaagd?

Geef prioriteit aan de vaardigheden die u moet oefenen, door u te concentreren op de inhoudsgebieden waarop uw examenprestaties het zwakst waren en de inhoudsgebieden met het hoogste percentage vragen. Daarnaast zou u de informatiebronnen kunnen bekijken die worden verstrekt op de pagina met examengegevens, Microsoft Virtual Academy en de studiegroepforums.

Wanneer u gereed bent om het herexamen te maken, plant u op de gebruikelijke manier een afspraak. Houd er rekening mee dat u voor elk herexamen moet betalen en het herexamenbeleid van Microsoft moet volgen.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over mijn zwakke plekken?

Hoewel Microsoft-certificeringsexamens feedback geven over de gebieden waarop examinandi hun vaardigheden verder moeten ontwikkelen, zijn de examens niet ontworpen om gedetailleerde of diagnostische feedback te geven. Wij raden u aan om het gedeelte 'Skills measured' (Gemeten vaardigheden) van de pagina met examengegevens door te nemen en uw vaardigheden te vergelijken met wat er wordt beoordeeld op het examen. De beste manier om dit te doen is door de vermelde taken daadwerkelijk uit te voeren en alle problemen te noteren die u tegenkomt. Oefen tot u deze problemen niet meer hebt. U zou ook anderen kunnen vragen hoe zij deze taken uitvoeren. Voeren ze de taak anders uit? Probeer te begrijpen waarom ze het anders doen. Lees technische documenten, MSDN of TechNet voor meer informatie over de taken die deel uitmaken van het examen. Verken de informatiebronnen in het gedeelte 'Preparation options' (Voorbereidingsopties) op de pagina met examengegevens, Microsoft Virtual Academy en de studiegroepforums.

En er zijn ook Microsoft Official Practice Tests (officiële oefentests van Microsoft) beschikbaar voor sommige van onze certificeringsexamens. Deze kunnen meer informatie geven over uw specifieke sterke en zwakke punten. Het slagen voor een oefentest geeft echter geen garantie dat u ook slaagt voor het certificeringsexamen.

Lees de vierdelige blogserie Dissecting Score Reports (Scorerapporten ontleden) op Born To Learn voor een diepgaande uitleg van elke sectie in het scorerapport en voor informatie over het gebruik van de verstrekte informatie.

Wat is het herexamenbeleid?

Raadpleeg het Beveiligings- en herexamenbeleid om het herexamenbeleid na te lezen.

Kan ik een herbeoordeling van mijn score aanvragen?

Omdat Microsoft ervoor moet zorgen dat kandidaten die voor examens slagen en onze certificeringen verdienen, de vereiste beheersingsniveau(s) binnen de vaardighedendomeinen hebben aangetoond, wordt het eindresultaat van een examen zelden gewijzigd op basis van een herbeoordeling van uw examenresultaten. Zelfs als een vraag op enigerlei wijze foutief is, kunnen wij er niet van uitgaan dat u deze goed zou hebben beantwoord als de vraag correct was geweest. In deze gevallen bieden wij kandidaten de mogelijkheid om het examen gratis opnieuw af te leggen. Als u zich zorgen maakt over de technische nauwkeurigheid van een bepaald onderdeel, stuur ons dan een Item Challenge-formulier.

Hoe kan ik een examenvraag aanvechten?

Als u denkt dat een vraag op een Microsoft-certificeringsexamen onjuist is, kunt u een evaluatie van deze vraag aanvragen via het Item Challenge-formulier. U dient uw verzoek binnen drie kalenderdagen na het afgelegde examen in te dienen. Het evaluatieproces helpt ons problematische vragen te herkennen en te corrigeren en examens dienovereenkomstig bij te werken.

Wordt de examenvraag die ik aanvecht herzien en beoordeeld door een Microsoft-medewerker?

Een Microsoft-medewerker voert een eerste evaluatie uit. Als aanvullende beoordeling nodig is, wordt de zaak ook bekeken en beoordeeld door een onafhankelijke deskundige (technisch expert of deskundige op het gebied van bedrijfsfuncties).

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de evaluator? Kan ik in beroep gaan?

Nee. Microsoft hanteert een streng examenontwikkelingsproces om de technische nauwkeurigheid, duidelijkheid, relevantie en objectiviteit van onze examens te garanderen. En gezien de referenties van de onafhankelijke deskundigen en het aanzien dat zij genieten binnen de IT-community, beschouwen we hun beoordeling als definitief.

Kan ik meer informatie krijgen over de beweegredenen van de beslissing?

Om de veiligheid van examens te beschermen, houden we de beweegredenen voor de beslissingen bij een aanvechting vertrouwelijk. We verstrekken wel een algemeen overzicht van de resultaten. De evaluatie blijft deel uitmaken van de Microsoft-administratie tot het examen is ingetrokken. Alle feedback wordt verzameld en zorgvuldig overwogen wanneer Microsoft beslissingen neemt over het verbeteren van de algehele kwaliteit van het examen.

Krijg ik mijn geld terug als ik niet slaag voor een examen?

Nee. Microsoft biedt geen terugbetalingen voor examens die u niet hebt gehaald of afspraken die u hebt gemist.

Beleid voor veiligheid en integriteit van examens
Waarom moet ik een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) accepteren voordat ik een examen afleg?

Het Microsoft-certificeringsprogramma vereist dat kandidaten de voorwaarden van een NDA accepteren voordat ze een examen afleggen. De NDA vereist dat kandidaten informatie met betrekking tot exameninhoud vertrouwelijk houden. Door een NDA te vereisen, kunnen de veiligheid van Microsoft-certificeringsexamens en de integriteit van het Microsoft-certificeringsprogramma beter worden beschermd door piraterij en/of onrechtmatig gebruik van exameninhoud wettelijk te ontmoedigen.

Wat is bedrog?

Bedrog is een frauduleuze activiteit waardoor een niet-gekwalificeerde kandidaat erin slaagt een examen te halen. Dergelijk wangedrag heeft een negatieve invloed op de integriteit van het Microsoft-certificeringsprogramma.

Wat zijn vervalste scorerapporten?

Vervalste scorerapporten zijn rapporten die door Microsoft worden beschouwd als niet authentiek of die het Microsoft Certified Professional-programma op welke wijze dan ook misleiden of tekortdoen.

Wat gebeurt er als een kandidaat een scorerapport vervalst?

Als Microsoft bepaalt dat een kandidaat een scorerapport heeft vervalst, mag de kandidaat geen Microsoft-examens meer afleggen en worden zijn of haar certificeringen mogelijk ingetrokken.

Wat wordt bedoeld met proxytesten?

Proxytesten treedt op wanneer iemand een examen aflegt voor een andere kandidaat. Met andere woorden, de kandidaat slaagt voor een examen zonder dit werkelijk te hebben afgelegd. Betrokkenheid bij proxytesten, ofwel door het examen af te leggen ofwel door iemand anders te vragen het examen af te leggen, wordt beschouwd als een vorm van wangedrag en fraude.

Hoe herken ik een website of organisatie die betrokken is bij proxytesten?

Het belangrijkste signaal dat u te maken hebt met een website of organisatie voor proxytesten is de garantie dat u zult slagen voor het examen zonder dat u het hoeft af te leggen. Websites voor proxytesten geven aan dat zij een volledige certificering verstrekken als u uw creditcardgegevens doorgeeft.

Waarom moet ik proxytesten vermijden?

Een kandidaat die zich inlaat met proxytesten wordt voor altijd gediskwalificeerd voor deelname aan Microsoft-certificeringsexamens en mogelijk worden diens certificaten in het Microsoft-certificeringsprogramma ingetrokken. Daarnaast worden eventuele testscores en certificeringen mogelijk ingetrokken. Deze stappen kunnen ook worden ondernomen als het niet de bedoeling van de kandidaat was om met het Microsoft-certificeringsprogramma te frauderen.

Als u denkt dat een website of bedrijf services aanbiedt voor het afleggen van proxytesten, gelieve Microsoft dan onmiddellijk hierover te informeren door een e-mailbericht te sturen naar mlsecure@microsoft.com

Wat zijn 'brain dumps', en zijn ze toegestaan?

Wanneer een brain dump betrekking heeft op de certificeringsexamens, gaat het om een bron, bijvoorbeeld een website, die exameninhoud bevat die op onrechtmatige wijze is verkregen met de bedoeling deze te delen met of te verkopen aan examenkandidaten. De inhoud in een brain dump is precies dezelfde als of nagenoeg gelijk aan items die in het examen zijn opgenomen. Omdat de exameninhoud op onrechtmatige wijze is verkregen, wordt het gebruik van dit materiaal als voorbereiding op of tijdens een examen beschouwd als bedrog. Leveranciers van brain dumps overtreden de intellectuele eigendomsrechten en geheimhoudingsovereenkomst van Microsoft.

Waarom zou ik me zorgen maken over brain-dumpsites en -materiaal?

Als een kandidaat bewust of onbewust ongeoorloofde inhoud van buiten leert die is gevonden in brain dumps, met de bedoeling een examen te halen, beschikt hij of zij niet over de vereiste vaardigheden om de Microsoft-software of -systemen op doeltreffende wijze te gebruiken of te beheren. Dit gebrek aan technische kennis en vaardigheden zal te zijner tijd door zijn of haar manager worden ontdekt, waarna gepaste maatregelen worden getroffen. Als Microsoft te weten komt dat een kandidaat een brain-dumpsite heeft gebruikt om zich voor te bereiden op een examen, wordt deze kandidaat permanent gediskwalificeerd voor het afleggen van toekomstige Microsoft-certificeringsexamens en worden diens certificaten in het Microsoft-certificeringsprogramma mogelijk ingetrokken. Daarnaast worden eventuele testscores en certificeringen mogelijk ingetrokken. Deze stappen kunnen ook worden ondernomen als het niet de bedoeling van de kandidaat was om met het Microsoft-certificeringsprogramma te frauderen.

Veel brain-dumpleveranciers zijn vrij duidelijk in hun berichtgeving, beschrijvingen van hun producten en de beoogde doelen, terwijl andere veel subtieler zijn in hun berichtgeving en praktijken. Dat betekent dat kandidaten waakzaam moeten zijn wanneer examenvoorbereidingsmateriaal te mooi lijkt om waar te zijn.

Als u denkt dat u een brain-dumpwebsite met Microsoft-inhoud hebt ontdekt, gelieve Microsoft dan onmiddellijk hierover te informeren door een e-mailbericht te versturen naar mlsecure@microsoft.com.

Wat voor beveiliging moet aanwezig zijn in een examencentrum?

De examencentra zijn voorzien van een beveiligingsbeleid dat moet worden nageleefd om de status van examencentrum te verkrijgen en te behouden. Voortdurende controles controleren of elk examencentrum de door Microsoft en de examenleverancier omschreven beveiliging onderhoudt. Daarnaast zijn ambtenaren van examencentra gemachtigd om onmiddellijk passende maatregelen te nemen tegen kandidaten die de regels schenden. Voor specifieke informatie over de verwachtingen voor kandidaten kunt u contact opnemen met de examenleverancier. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw examenervaring, stuur dan een e-mailbericht naar mlsecure@microsoft.com.

Welke soorten laakbaar gedrag kunnen optreden aan de kant van het examencentrum?

Beheerders van examencentra handelen onjuist wanneer ze het beveiligingsbeleid van Microsoft of de examenleverancier niet naleven. Voorbeelden zijn onder andere het over het hoofd zien van verkeerde kandidaatidentificatie, het niet vragen naar het identiteitsbewijs van kandidaten, het niet regelmatig uitvoeren van surveillances, het niet naleven van de juiste afstand tussen de examenunits, het over het hoofd zien van de aanwezigheid van spiekbriefjes of elektronische apparaten, het in welke vorm dan ook verstrekken van antwoorden op examenvragen, en het in welke vorm dan ook toestaan van openbaarmaking van intellectuele eigendommen van Microsoft.

Wat gebeurt er met een examencentrum dat deelneemt aan frauduleus gedrag?

Als Microsoft heeft bepaald dat een examencentrum onrechtmatig of op frauduleuze wijze heeft gehandeld, heeft Microsoft het recht om de levering van examens aan dat centrum te stoppen.

Met wie moet ik contact opnemen als ik een website vind die informatie over Microsoft-certificeringsexamen openbaar maakt of als ik iemand ken die fraudeert met examenvragen en -antwoorden of deze verkoopt?

Stuur een e-mailbericht naar mlsecure@microsoft.com en neem zoveel mogelijk informatie over de situatie en de betrokkenen op. Hoewel we anonieme tips waarderen, hebben we dikwijls meer informatie nodig om een gedegen onderzoek te kunnen doen. Gelieve daarom uw volledige contactgegevens te vermelden zodat iemand van Microsoft indien nodig contact met u kan opnemen om de details te bespreken. Microsoft heeft speciaal personeel dat deze tips onderzoekt. Naar aanleiding van tips van personen als u zijn al verschillende websites beëindigd. Door de grote hoeveelheid e-mail die we ontvangen, is het mogelijk dat u geen persoonlijke reactie ontvangt.

Don Field, onze voormalige directeur van Certification and Training, beschrijft hoe een recent vonnis van US$ 13,5 miljoen is voortgevloeid uit inspanningen om de waarde van Microsoft-certificeringen te beschermen. Lees zijn berichten en ontvang voortdurende updates over Microsoft-certificering en -opleidingen op ons blog Born to Learn.

Kan ik anoniem blijven wanneer ik een beveiligingsprobleem meld?

Ja. Alle correspondentie aan mlsecure@microsoft.com kan anoniem blijven. We delen uw contactgegevens niet met anderen. Als u uw contactgegevens wilt opnemen zodat we contact kunnen opnemen voor meer informatie, zorgen wij ervoor dat deze veilig blijven.

Hercertificeringsbeleid
Wat zijn de vereisten voor hercertificering?

Om te garanderen dat onze certificeringen zinvolle en waardevolle indicaties zijn van de vaardigheden van de kandidaten, heeft Microsoft een hercertificeringseis ingevoerd voor de MCSE- en MCSD-certificeringen. MCSE-kandidaten moeten elke drie jaar opnieuw certificeren en MCSD-kandidaten moeten elke twee jaar opnieuw certificeren.

Eén hercertificeringsoptie vereist momenteel dat u slaagt voor één examen. Hercertificeringsexamens zijn op dit moment beschikbaar voor alle MCSE- en MCSD-specialiteiten. In de hercertificeringsexamens komt materiaal uit de afgelegde examens voor de oorspronkelijke certificering aan de orde met bijzondere nadruk op de meest recente technologie- en proceswijzigingen.

Is het mogelijk om aan de hercertificeringseis te voldoen zonder een examen?

Ja. Kandidaten kunnen zich nu opnieuw certificeren door een reeks Microsoft Virtual Academy-cursussen te voltooien. Lees de lijst met beschikbare certificeringen, vereiste cursussen en aanvullende details voor hercertificering via Microsoft Virtual Academy.

Waarom is deze eis ingevoerd?

Hercertificering zorgt ervoor dat Microsoft-certificeringen zinvolle en waardevolle indicaties blijven van de vaardigheden van de kandidaten. Hercertificering geeft managers die personeel inhuren en andere betrokkenen de zekerheid dat deze persoon heeft aangetoond nog steeds competent te zijn, zelfs als de technologie is veranderd met servicepacks, revisies en nieuwe uitgaven van productversies.

Wordt hercertificering ook vereist voor MCSA-certificeringen?

Deze vereiste is niet van toepassing op MCSA-certificeringen.

Hoe dikwijls moet ik opnieuw certificeren?

MCSD-kandidaten moeten elke twee jaar opnieuw certificeren en MCSE-kandidaten moeten elke drie jaar opnieuw certificeren.

Wat gebeurt er als ik niet binnen het vereiste tijdsbestek aan de hercertificeringseis voldoe?

Als u niet binnen het vereiste tijdsbestek aan de hercertificeringseis voldoet, wordt op uw transcript vermeld dat de certificering inactiefis.

Hoe wordt mijn transcript bijgewerkt met de nieuwe vervaldatum voor mijn MCSE- of MCSD-getuigschrift, nadat ik het hercertificeringsproces heb voltooid?

Wanneer u aan de hercertificeringsvereisten hebt voldaan, wordt de vervaldatum voor het bijbehorende getuigschrift bijgewerkt met twee jaar extra (voor MCSD) of drie jaar extra (voor MCSE) na de datum waarop u de hercertificeringsactiviteit hebt voltooid.

Welke invloed heeft deze eis op mijn bestaande certificeringen?

Deze hercertificeringsvereiste geldt alleen voor MCSE- en MCSD-certificeringen. Andere bestaande certificeringen, waaronder verouderde MCSE-certificeringen, worden niet beïnvloed door deze vereiste.

Wat gebeurt er wanneer er een nieuwere versie van het product beschikbaar komt? Moet ik daarvoor dan ook een nieuwe certificering behalen?

Certificeringen die hercertificering vereisen, verwijzen in hun titel niet naar een productversie. Stel, de titels verwijzen naar 'MCSE: Server Infrastructure' en 'MCSD: Web Applications'. In plaats van te slagen voor een upgrade-examen om een certificering op Expert-niveau te verdienen voor de volgende productversie, behoudt u deze door elke twee jaar (voor ontwikkelaars) of elke drie jaar (voor IT-professionals) aan te tonen dat u nog steeds competent bent met de technologie (door aan de hercertificeringseisen te voldoen).

Academische prijzen voor examens
Kan ik geld terugkrijgen als ik me heb geregistreerd en heb betaald voor een examen zonder verificatie voor een academische korting, maar ik nu wel geverifieerd ben?

Nee. Als u zich hebt geregistreerd en hebt betaald voor een examen voordat uw status als student hebt geverifieerd, moet u de commerciële prijs betalen en krijgt u geen geld terug. Zorg dat uw status is geverifieerd voordat u de registratie en de betaling voltooit.

Verloopt mijn academische verificatie?

Ja. Uw academische verificatie is slechts 12 maanden geldig. Na 12 maanden moet u het verificatieproces herhalen.

Ik ben docent. Kan ik (in de landen waar dit van toepassing is) een academische korting krijgen op mijn Microsoft-certificeringsexamen bij Pearson VUE?

Ja. U moet dezelfde procedure volgen als een student. Met andere woorden: u moet “Student” selecteren als uw functie in uw Microsoft-accountprofiel en u moet uw status verifiëren volgens dezelfde procedure als een student.

Met wie moet ik contact opnemen met vragen over de procedure voor academische verificatie voor Microsoft-certificeringsexamens?

Als u algemene vragen hebt over examenregistratie, neemt u contact op met het Microsoft Regional Service Center. Voor specifieke vragen over een nieuwe of lopende verificatieaanvraag, kunt u contact opnemen met Ondersteuning.