MICROSOFT VERKOOPVOORWAARDEN

Klantenstore Europese Economische Ruimte
Bijgewerkt in september 2019
 
Welkom bij de online en retail Stores van Microsoft, geëxploiteerd door Microsoft Ireland Operations Limited, in One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland.
 
"Store" verwijst naar onze online en retailfaciliteiten waar u goederen en services, zoals apparaten, gameconsoles, digitale inhoud, applicaties, games en meer kunt bekijken, verkrijgen, aankopen, beoordelen en recenseren. Deze Verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store en andere Microsoft-services die verwijzen naar deze Verkoopvoorwaarden (gezamenlijk "Store"). Via de Store biedt Microsoft toegang tot verschillende informatiebronnen, waaronder downloadfaciliteiten, software, tools en informatie over software, services en andere koopwaar (gezamenlijk "Services" en samen met de Store, "Store").
We gebruiken de term “product” of “producten” om te verwijzen naar artikelen die in de Store worden aangeboden. Veel producten die worden aangeboden in de Store, worden aangeboden door andere entiteiten dan Microsoft.
 
Door gebruik te maken van de Store, of door producten en services uit de Store te verkrijgen, aanvaardt u en gaat u akkoord met deze Verkoopvoorwaarden, de Privacyverklaring van Microsoft (zie het gedeelte Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens hieronder) en toepasselijke voorwaarden, beleidsregels of vrijwaringen die in de Store worden aangetroffen of waarnaar wordt verwezen in deze Verkoopvoorwaarden (gezamenlijk de "Beleidsregels van de Store"). Lees de beleidsregels van de Store zorgvuldig door. U MAG DE STORE OF DE SERVICES NIET GEBRUIKEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BELEIDSREGELS VAN DE STORE.
 
Als zich een Microsoft Retail Store in uw land of regio bevindt, kan deze andere of aanvullende beleidsregels hanteren. Microsoft kan beleidsregels op elk moment bijwerken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 

Voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Store

1. Ledenaccount. Indien voor een van de Stores of Services een account moet worden geopend, moet u het registratieproces volledig doorlopen en ons de actuele, volledige en nauwkeurige gegevens verstrekken die op het toepasselijke registratieformulier moeten worden ingevuld. Het kan ook zijn dat u een serviceovereenkomst of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden moet accepteren als voorwaarde voor het openen van het account. Uw gebruik van het account om toegang te verkrijgen tot de Store en de inhoud die u hebt verkregen van de Store zijn onderworpen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Microsoft-account. Zie de Microsoft-servicesovereenkomst voor meer informatie. U bent verantwoordelijk voor het in stand houden van de geheimhouding van uw wachtwoord en eventuele andere niet-openbare persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld en voor alle activiteit die plaatsvindt in het kader van uw account.
 
2. Geen onrechtmatig of verboden gebruik. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Store en de Services geldt dat u garandeert dat u de Store niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of die verboden zijn op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, de Beleidsregels voor de Store of andere bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Store. U mag de Store niet zodanig gebruiken dat een Microsoft-server, of netwerken die zijn verbonden met een Microsoft-server, zouden kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of gehinderd, of waardoor het ongestoord gebruik van de Store door andere partijen wordt belemmerd. Het is niet toegestaan te proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot de Store, andere accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met een Microsoft-server of met de Store door middel van hacken, wachtwoord-mining of anderszins. Het is niet toegestaan materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een wijze die niet uitdrukkelijk voor dat doeleinde beschikbaar is gemaakt via de Store. U mag de Store niet gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het moedwillig schade toebrengen aan personen of entiteiten, met inbegrip van Microsoft. Het is niet toegestaan producten, informatie of services verkregen uit de Store commercieel te distribueren, publiceren, licentiëren of verkopen.
 
3. Materialen die u aan Microsoft verstrekt of instuurt naar de Store. Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op het materiaal dat u verstrekt aan Microsoft (waaronder feedback, beoordelingen en suggesties) of dat u plaatst op, uploadt naar, invoert op of indient bij de Store of daaraan gerelateerde Microsoft-services om te worden bekeken door anderen (elk afzonderlijk een “Bijdrage” en gezamenlijk, “Bijdragen”). U verleent Microsoft echter het recht uw Bijdrage te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, te distribueren en weer te geven (bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden), met inbegrip van uw naam, wereldwijd. Indien u uw Bijdrage publiceert in onderdelen van de Store waar deze online in brede kring zonder beperkingen toegankelijk is, kan uw Bijdrage worden opgenomen in demonstraties of materialen ter promotie van de Store. U verklaart en garandeert dat u in het bezit bent (en zult blijven) van alle noodzakelijke rechten om de Bijdrage die u verstrekt te maken en om deze rechten op wereldwijde basis en voor de duur van deze rechten aan Microsoft te verlenen.
 
Voor het gebruik van uw Bijdrage ontvangt u geen vergoeding. Microsoft is niet verplicht om een Bijdrage openbaar te maken of te gebruiken en Microsoft mag Bijdragen te allen tijde naar eigen goeddunken verwijderen. Microsoft is niet verantwoordelijk voor uw Bijdragen of materiaal dat door anderen wordt geplaatst, geüpload, ingevoerd of ingediend via de Store.
 
Indien u een beoordeling of recensie instuurt voor een toepassing in een Store, ontvangt u mogelijk e-mail van Microsoft met inhoud van de uitgever van de toepassing.
 
4. Links naar websites van derden. De Store bevat mogelijk links naar websites van derden, waarmee u de Store verlaat. Microsoft heeft geen zeggenschap over deze gekoppelde sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde sites of van eventuele links die zich op een gekoppelde site bevinden. Microsoft neemt deze links naar dergelijke websites uitsluitend op voor uw gemak en het feit dat Microsoft een link opneemt, impliceert op geen enkele wijze dat Microsoft die sites aanbeveelt. Op uw gebruik van de websites van derden zijn mogelijk voorwaarden van de desbetreffende derde partij van toepassing.
 
Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van producten EN SERVICES aan u
 
5. Geografische beschikbaarheid. De beschikbaarheid van producten kan variëren, afhankelijk van uw regio of apparaat. Daarnaast kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot waar goederen kunnen worden bezorgd of services of digitale inhoud kunnen worden geleverd. Voordat u uw aankoop kunt voltooien, wordt mogelijk van u verlangd dat u beschikt over een geldig factuur- en bezorgadres in het land of de regio van de Store waar u de aankoop verricht.
 
6. Alleen eindgebruikers. U moet een eindgebruiker zijn om producten van de Store te kunnen kopen. Resellers zijn niet gerechtigd om aankopen te doen.
 
7. Beperkingen betreffende export. Producten die zijn verkregen van de Store kunnen onderworpen zijn aan douane- en exportwetten en -voorschriften. U gaat ermee akkoord u te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten en voorschriften.
 
8. Facturering. Door een betaalwijze aan Microsoft te verstrekken: (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor aangeschafte producten, services of beschikbare inhoud aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de Store waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken. U stemt ermee in uw account en andere gegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en datums van afloop, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties. We kunnen kosten in rekening brengen (a) vooraf; (b) op het moment van aanschaf, (c) kort na aanschaf of (d) op terugkerende basis in het geval van abonnementen. We kunnen u het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen in het bedrag dat periodiek in rekening wordt gebracht voor abonnementen. Wij kunnen u in één keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt. Zie het artikel Automatische verlenging hieronder. Zie het artikel Automatische verlenging hieronder.
 
Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de service voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben laten weten. Als u de service aan het einde van de proefperiode niet annuleert, machtigt u ons de kosten van het product of de service in rekening te brengen aan uw betaalwijze.
 
9. Herhaalde betalingen. Wanneer u goederen, services of digitale inhoud aanschaft op abonnementsbasis (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, of jaarlijks (al naargelang hetgeen van toepassing is)), erkent u en gaat u ermee akkoord dat u een machtiging geeft voor herhaalde betaling, en dat betalingen aan Microsoft zullen worden gedaan via de methode die u hebt gekozen met de tussenpozen die u hebt gekozen, totdat het abonnement door u of door Microsoft wordt beëindigd. Door opdracht te geven tot herhaalde betalingen machtigt u Microsoft om deze betalingen te verwerken als elektronische afschrijvingen of overschrijvingen, of als elektronische betaalopdrachten van uw aangewezen account (in het geval van Automated Clearing House (geautomatiseerde clearinginstelling) of vergelijkbare betalingen), of als afschrijvingen van uw aangewezen account (in het geval van een creditcard of vergelijkbare betalingen) (tezamen “Elektronische betalingen”). Abonnementskosten worden in het algemeen in rekening gebracht of afgeschreven voorafgaande aan de toepasselijke abonnementsperiode. Als een betaling niet wordt voldaan of als een creditcard- of vergelijkbare transactie wordt afgewezen of geweigerd, behouden Microsoft en haar serviceproviders zich het recht voor inningskosten in rekening te brengen en een dergelijke betaling te verwerken als een Elektronische Betaling.
 
10. Beschikbaarheid en beperkingen met betrekking tot hoeveelheden en bestellingen. Prijzen en beschikbaarheid van goederen, services en digitale inhoud in de Store kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan een beperking instellen op hoeveelheden die kunnen worden aangeschaft per bestelling, per account, per creditcard, per persoon of per huishouden. Als de goederen, services of digitale inhoud of services die u bestelt op het moment van bestelling of daarna niet beschikbaar zijn, kunnen we contact met u opnemen om een alternatief product aan te bieden. Als u ervoor kiest het aangeboden alternatief niet aan te schaffen, zullen wij uw bestelling annuleren.
 
Microsoft kan een bestelling op elk moment weigeren of afwijzen om legitieme redenen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, omdat u niet aan de op het moment van bestelling vermelde voorwaarden hebt voldaan, omdat uw betaling niet kan worden verwerkt, omdat de bestelde producten, digitale inhoud of services niet beschikbaar zijn, of in het geval van een duidelijke prijsfout of andere fouten. In het geval van dergelijke prijs- of andere fouten behouden we ons het recht voor (a) uw bestelling of aankoop te annuleren of (b) contact met u op te nemen met alternatieve opties. In het geval van annulering zal uw toegang tot gerelateerde inhoud worden geblokkeerd.
 
Het is mogelijk dat we games, toepassingen, inhoud of services op uw apparaat verwijderen of uitschakelen om u, de Store of mogelijk betrokken partijen te beschermen. Sommige inhoud en toepassingen zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar of worden mogelijk slechts voor een beperkte tijd aangeboden, De gevolgen hiervan voor de beschikbaarheid kunnen per regio verschillen. Als u uw account of apparaat overzet naar een andere regio, is het daarom mogelijk dat u bepaalde inhoud of toepassingen die u eerder hebt aangeschaft niet opnieuw kunt downloaden of bepaalde inhoud die u eerder hebt aangeschaft niet meer kunt streamen. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn de inhoud of toepassingen waarvoor u in uw eerdere regio hebt betaald opnieuw aan te schaffen. Behalve voor zover vereist door het toepasselijk recht hebben we niet de verplichting inhoud of toepassingen die u aanschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen.
 
11. Updates. Indien van toepassing, controleert Microsoft automatisch of updates voor uw toepassingen beschikbaar zijn en downloadt deze, zelfs wanneer u niet bent aangemeld bij de Store. U kunt uw instellingen wijzigen indien u geen automatische updates voor Store-apps wenst te ontvangen. Bepaalde Office Store-apps die geheel of gedeeltelijk online worden gehost, kunnen op elk moment door de ontwikkelaar van de app worden bijgewerkt, zonder dat daarvoor uw toestemming is vereist. Sommige andere apps zijn mogelijk pas toegankelijk nadat u een update hebt geaccepteerd.
 
12. Softwarelicenties en gebruiksrechten. Software en andere digitale inhoud die via de Store beschikbaar worden gesteld, worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Voor toepassingen die rechtstreeks vanuit de Store zijn gedownload gelden de Standaard Licentievoorwaarden voor Toepassingen, beschikbaar op [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], tenzij andere licentievoorwaarden zijn geleverd bij de toepassing. (toepassingen die zijn gedownload vanuit de Office Store zijn niet onderworpen aan de Standaard Licentievoorwaarden voor Toepassingen en hebben eigen licentievoorwaarden). Softwarelicenties die zijn aangeschaft in de Microsoft Retail Store zijn onderworpen aan de licentieovereenkomst die bij de software wordt geleverd, en u bent verplicht akkoord te gaan met de licentieovereenkomst wanneer u de software aanschaft, downloadt en/of installeert. Daarnaast zijn software en andere digitale inhoud die beschikbaar worden gemaakt via de Store onderworpen aan de gebruiksregels op http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Reproductie en herdistributie van software of koopwaar in strijd met de relevante licentievoorwaarden, gebruiksregels en het toepasselijk recht is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in strenge civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders lopen het risico op gerechtelijke vervolging voor zover maximaal mogelijk is op grond van de wet.
 
NEEM VOORDAT U DE VERPAKKING VAN SOFTWARE OPENT CONTACT OP MET DE MICROSOFT RETAIL STORE (ZOALS BESCHREVEN IN DE KENNISGEVINGEN EN HET ARTIKEL COMMUNICATIE HIERONDER) INDIEN U EEN (KOSTELOOS) EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR VERPAKTE SOFTWARE WILT ONTVANGEN.
 
OVERIGE VOORWAARDEN. Naast software en andere downloadbare producten kunnen andere producten en services beschikbaar zijn in de Store die u worden aangeboden op grond van afzonderlijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden of andere voorwaarden. Als u die producten koopt, downloadt of gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd die voorwaarden te accepteren als voorwaarde voor het aankopen, downloaden, installeren of gebruiken ervan.
 
HET IS MOGELIJK DAT MICROSOFT VOOR UW GEMAK ALS ONDERDEEL VAN DE STORE OF SERVICES OF IN HAAR SOFTWARE OF KOOPWAAR TOOLS EN HULPPROGRAMMA'S BESCHIKBAAR STELT VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD DIE GEEN ONDERDEEL ZIJN VAN HET VERKOCHTE PRODUCT OF DE VERKOCHTE SERVICES. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE CORRECTHEID VAN DE RESULTATEN OF DE UITVOER VAN DERGELIJKE TOOLS OF HULPPROGRAMMA'S AFGEZIEN VAN HETGEEN IS BEPAALD IN HET ARTIKEL PRODUCTGARANTIES.
 
Respecteer de intellectuele eigendomsrechten van anderen bij het gebruik van de tools en hulpprogramma's die beschikbaar zijn via de Store of in software of koopwaar.
 
13. Codes voor het downloaden van software en inhoud. Bepaalde software en inhoud worden aan u geleverd door een downloadlink beschikbaar te stellen in het Microsoft-account dat aan uw productaankoop is gekoppeld. Onder voorbehoud van de onderstaande paragraaf bewaren we de downloadlink en bijbehorende digitale sleutel voor deze aankopen doorgaans voor een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum in uw Microsoft-account, maar we doen geen beloftes met betrekking tot de periode gedurende welke we deze opslaan. Voor abonnementsproducten die worden geleverd door middel van een downloadlinks gelden mogelijk andere bepalingen en opslagrechten die u bij het aangaan van het abonnement kunt lezen en aanvaarden.
 
U gaat ermee akkoord dat wij het opslagprogramma voor uw digitale sleutel op elk gewenst moment mogen annuleren of wijzigen. Tevens gaat u ermee akkoord dat we de ondersteuning voor de opslag van sleutels voor een of meer producten op elk moment en om welke reden dan ook kunnen stoppen, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, aan het einde van de productondersteuningsperiode, waarna u geen toegang meer hebt tot de downloadlink of de digitale sleutel. Indien we ons programma annuleren of zodanig aanpassen dat u geen toegang meer hebt tot de downloadlink of digitale sleutel(s) in uw account, zullen we u daarvan ten minste 90 dagen van tevoren op de hoogte stellen via de contactgegevens van het bijbehorende Microsoft-account.
 
14. Prijzen. Als we een Microsoft Retail Store in uw land of regio hebben, kunnen de prijzen, het assortiment en de promoties die daar worden aangeboden afwijken van hetgeen wordt aangeboden in de online Store. Microsoft geeft geen garantie dat een prijs, product of promotie die online wordt aangeboden ook beschikbaar of geldig is bij een Microsoft Retail Store of andersom.
 
De Store biedt geen prijsgarantie. Als een andere detailhandelaar hetzelfde artikel voor een lagere prijs adverteert, bieden wij het artikel niet voor dezelfde prijs aan.
 
We kunnen de mogelijkheid bieden om bepaalde producten vooruit te bestellen voordat ze beschikbaar komen. Zie onze pagina Reserveringen, voor meer informatie over ons beleid betreffende Reserveringen. https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen die in de Store worden vermeld inclusief belastingen of toeslagen (“Belastingen”) die mogelijk van toepassing zijn op uw aankoop. De prijzen die in de Store worden getoond zijn exclusief bezorgkosten. Belastingen en bezorgkosten (indien van toepassing) worden toegevoegd aan het bedrag van uw aankoop en weergegeven op de afrekenpagina voordat de bestelling wordt afgerond. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke Belastingen en kosten.
 
Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat bepaalde transacties alleen kunnen plaatsvinden na valutaomzetting of alleen kunnen worden verwerkt in een ander land. Uw bank kan extra kosten in rekening brengen voor deze services indien u een credit- of debitcard gebruikt. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.
 
15. Mogelijkheid tot Automatische verlenging. Als automatische verlenging is toegestaan in uw land, regio, provincie of staat, kunt u ervoor kiezen producten of services automatisch te laten verlengen aan het einde van een vaste serviceperiode. We sturen u een herinnering per e-mail voor dat een product of service wordt verlengd voor een nieuwe termijn. Nadat we u eraan hebben herinnerd dat u hebt gekozen voor automatische verlenging van uw product of service, kunnen we het product of de service aan het einde van de huidige serviceperiode automatisch verlengen en de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening brengen, tenzij u ervoor hebt gekozen het product of de service op te zeggen, zoals hieronder beschreven. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten voor de verlenging via de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen, ongeacht of deze op de verlengingsdatum reeds aan ons kenbaar is gemaakt of later wordt verstrekt. We zullen u ook instructies geven over de wijze waarop u de producten of services kunt opzeggen. U moet de services voor de verlengingsdatum opzeggen, om te vermijden dat kosten in rekening worden gebracht voor de verlenging.
 
16. Retourbeleid. Dit retourbeleid wordt geboden in aanvulling op eventuele wettelijke garanties of andere wettelijke retourrechten die u mogelijk hebt op grond van de wet (zie het artikel Productgaranties hieronder). Onderworpen aan onze retourvoorwaarden, kunt u het aankoopcontract binnen dertig (30) dagen na aankoop van een in aanmerking komend product zonder opgaaf van redenen herroepen en restitutie vragen. De herroepingsperiode eindigt dertig (30) kalenderdagen na levering.
 
Indien het toepasselijk recht van uw land of regio een langere herroepingsperiode voorschrijft, geldt die periode.
Om uw recht op herroeping uit te oefenen dient u ons van uw beslissing op de hoogte te stellen voordat de herroepingsperiode is verstreken. Neem contact met ons op via de klantenservice https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 om ons van uw beslissing op de hoogte te stellen en het retourproces te starten. U kunt dit herroepingsformulier https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809, gebruiken, maar dat is niet verplicht.
 
Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping, restitueren wij u het bedrag dat u hebt betaald voor de producten en de bezorgkosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze van een andere bezorgwijze dan de goedkoopste standaardbezorging die door ons wordt aangebonden). De restitutie moet doorgaans worden verricht via de oorspronkelijke betalingsmethode. U moet de gerelateerde producten zonder onnodige vertraging (niet later dan 14 dagen na de datum waarop u de retouraanvraag hebt ingediend) en op eigen kosten aan ons terugsturen.
 
Als voorwaarde voor retournering en voor zover als dit wettelijk is toegestaan, gelden de volgende vereisten. Alle producten moeten met redelijke zorg worden geretourneerd (er mag geen schade of slijtage zichtbaar zijn en ze moeten in een staat verkeren waarin we ze opnieuw kunnen verkopen). Verpakte software en games moeten worden geretourneerd met de verzegeling intact.
 
We kunnen de herroepingsperiode tijdens feestdagen of andere perioden mogelijk verlengen. Indien in de Store voor een bepaald product een langere periode wordt vermeldt, geldt de vermelde periode.
 
Alle retouren moeten vergezeld gaan van de originele kwitantie of geschenkbon, de originele documentatie, instructiehandleidingen, registratie, onderdelen en componenten (met inbegrip van kabels, controllers en accessoires) en de originele verpakking. Onder voorbehoud van het toepasselijk recht kan het niet meesturen van dergelijke items de restitutie of ruiling vertragen of in de weg staan als daardoor niet wordt voldaan aan onze retourvoorwaarden.
 
Sommige artikelen komen niet in aanmerking voor retour. Tenzij anders bepaald in een gegeven productaanbieding, zijn alle aankopen van de volgende typen definitief en niet restitueerbaar en bent u niet gerechtigd om de volgende aankopen te herroepen:
 
  • digitale apps, games, in-app inhoud en abonnementen, muziek, films, tv-programma's en gerelateerde inhoud;
  • service-/abonnementscoupons (bijvoorbeeld Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
  • digitale geschenkbonnen die zijn verzilverd;
  • producten waarop persoonlijke of individuele aanpassingen zijn aangebracht; en
  • services die zijn uitgevoerd of waarvan gebruik is gemaakt.
Voor volledige informatie over het retourneren van in aanmerking komende producten, Zie onze pagina Retouren en restitutie https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.
 
17. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, stemt u ermee in ons tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen die u verschuldigd bent in verband met deze betaling aan u, uitgezonderd voor betalingen die worden verricht op grond van het bovenstaande artikel Retourbeleid. U moet ook voldoen aan eventuele andere voorwaarden die we verbinden aan uw recht op betalingen. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen wij de betaling terugboeken of terugbetaling eisen. U stemt ermee in hierbij uw samenwerking te verlenen. Wij kunnen een betaling aan u ook zonder voorafgaande kennisgeving verlagen ter compensatie van voorafgaande te hoge uitbetalingen.
 
18. Geschenkbonnen. Voor geschenkbonnen die zijn aangeschaft in een fysieke Microsoft Store geldt de Overeenkomst voor retail-geschenkbonnen op www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Voor het verzilveren en gebruiken van andere Microsoft-geschenkbonnen gelden de Voorwaarden voor Microsoft-geschenkbonnen www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Klantenservice. Zie de klantenservicepagina in de Store voor contactgegevens voor vragen met betrekking tot klantenondersteuning. Indien u in Europa woont en niet in staat bent een oplossing te vinden voor uw probleem via onze online kanalen voor klantenondersteuning, hebt u de mogelijkheid de zaak voor te leggen aan het platform Onlinegeschillenbeslechting van de EU op https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Het e-mailadres dat u bij het indienen van de zaak als contactadres van Microsoft dient op te geven is MSODR@microsoft.com. Houd er rekening mee dat dit e-mailadres uitsluitend is bestemd voor gebruik in verband met het platform Onlinegeschillenbeslechting van de EU en geen contactadres is voor algemene ondersteuning of vragen.
 
20. Recycling. Zie Recycling https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling voor informatie over het beleid van Microsoft met betrekking tot de inzameling van afval volgens de WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment) in uw rechtsgebied.
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
21. Wijzigingen in de voorwaarden. Microsoft kan de Verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen. De Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst (of, in het geval van gratis apps en games, het moment waarop u probeert de app of game te installeren) zijn van toepassing op uw aankooptransactie en vormen het contract voor de transactie tussen ons. Het is mogelijk dat Microsoft de Verkoopvoorwaarden voor uw volgende transactie heeft gewijzigd, zonder u daarvan op de hoogte te hebben gesteld. Raadpleeg de Verkoopvoorwaarden elke keer dat u de Store bezoekt. We adviseren u een exemplaar van de Verkoopvoorwaarden op te slaan of af te drukken voor naslag in de toekomst wanneer u iets aanschaft.
 
22. Geautoriseerd gebruik; Leeftijdsbeperkingen. U verklaart dat u bevoegd bent om een bestelling te plaatsen of andere wettelijke handelingen uit te voeren waartoe u verplicht bent op grond van deze Verkoopvoorwaarden. Er zijn mogelijk leeftijdsbeperkingen van kracht voor uw gebruik van de Store, met inbegrip van het verrichten van aankopen.
 
23. Privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. Wij nemen uw privacy serieus. We gebruiken bepaalde gegevens die we van u verzamelen voor het exploiteren en aanbieden van de Store. Lees de Privacyverklaring van Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens we verzamelen met betrekking tot u en uw apparaten (“Gegevens”) en hoe we uw Gegevens gebruiken. In de Privacyverklaring wordt ook beschreven hoe Microsoft uw inhoud, te weten uw correspondentie met anderen, inzendingen of feedback door u ingezonden naar Microsoft via de Store, en de bestanden, foto's, documenten, audio, digitale werken en video's die u uploadt, opslaat of deelt op uw apparaten of via de Store (“Uw Inhoud”) gebruikt.
 
24. Productweergave en kleuren. Microsoft probeert de kleuren van producten en afbeeldingen waarheidsgetrouw weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat de kleur die u ziet op het scherm van uw apparaat of beeldscherm exact overeenkomt met de kleur van het product.
 
25. Fouten in Store-presentaties. We doen ons uiterste best informatie zorgvuldig te publiceren, de Store regelmatig bij te werken, en fouten te corrigeren zodra deze worden ontdekt. Inhoud in de Store kan echter op een zeker moment onjuist of verouderd zijn. We behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Store, met inbegrip van productprijzen, specificaties, aanbiedingen en beschikbaarheid.
 
26. Beëindiging van gebruik of toegang. Microsoft kan uw account of gebruik van de Store op elk moment beëindigen, om welke legitieme reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien u deze Verkoopvoorwaarden of de Beleidsregels van de Store overtreedt, of indien de Store niet meer door Microsoft wordt geëxploiteerd. Door gebruik te maken van de Store stemt u ermee in (overeenkomstig deze voorwaarden) verantwoordelijk te zijn voor bestellingen die u plaatst of kosten die u maakt voorafgaand aan een dergelijke beëindiging. Microsoft kan de Store op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen, stopzetten of anderszins opschorten. Indien een dergelijke wijziging, beëindiging of opschorting van invloed is op uw gebruik van de Service of het product of op andere wijze uw bestelling verstoort, neemt u contact op met de klantenservice.
 
27. Productgaranties. Bij veel producten die in Store beschikbaar zijn (met inbegrip van bepaalde producten van Microsoft en bepaalde producten van derden) worden fabrieksgaranties gegeven. Raadpleeg de relevante fabrieksgaranties die bij deze producten worden gegeven voor specifieke details met betrekking tot de oplossing van problemen die worden gedekt door deze garanties. Bij sommige producten hebt u de mogelijkheid tegen extra kosten een uitgebreid serviceplan aan te schaffen. Raadpleeg de specifieke plannen voor meer details.
 
Daarnaast kunnen producten die worden verkocht of aangeboden via de Store (met inbegrip van goederen, services en digitale inhoud) vergezeld gaan van rechten en garanties die op wettelijke gronden niet kunnen worden afgewezen, zoals wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming die betrekking hebben op defecte, beschadigde of van de beschrijving afwijkende goederen, digitale inhoud of services. Eventuele commerciële garanties die worden geboden door een fabrikant, serviceprovider of ontwikkelaar gelden in aanvulling op deze dwingende consumentenrechten. Meer informatie over commerciële garanties & wettelijke rechten https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, RESELLERS EN INHOUDSPROVIDERS BIEDEN GEEN AANVULLENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER OP GROND VAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN.
 
MICROSOFT GARANDEERT NIET DAT DE INFORMATIE IN DE STORE OF VAN SERVICES CORRECT OF ACTUEEL IS. U ERKENT DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN DAT ZICH ZO NU EN DAN PERIODEN VAN DOWNTIME VOORDOEN. MICROSOFT GARANDEERT NIET DAT TOEGANG TOT DE STORE OF SERVICE ONONDERBROKEN, ZONDER VERTRAGING, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, OF DAT ZICH GEEN VERLIES VAN INHOUD ZAL VOORDOEN,
 
28. Aansprakelijkheidsbeperking. Niets in deze aansprakelijkheidsbeperking houdt een uitsluiting of beperking in van dwingende bepalingen ter bescherming van consumenten die u ter beschikking staan in uw gebied, of andere vormen van aansprakelijkheid die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in geval van fraude of onrechtmatige daad resulterend in persoonlijk letsel of dood.
 
a. Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van financiële verliezen, zoals winstderving, tenzij Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste nalatig of met opzet hebben gehandeld.
 
b. Microsoft is niet aansprakelijk voor Bijdragen, inhoud of materiaal, of activiteiten die door gebruikers worden aangeboden. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan Microsoft en vertegenwoordigen niet de standpunten van Microsoft.
 
c. Veel van de toepassingen, services en andere digitale inhoud die worden aangeboden in de Store worden u aangeboden door andere entiteiten dan Microsoft (“Inhoud van Derden”). Afgezien van dwingende bepalingen ter bescherming van consumenten waarop u wettelijk aanspraak kunt maken in uw land of gebied, is Microsoft niet verantwoordelijk voor Inhoud van Derden of vorderingen met betrekking daartoe. Zie het artikel Productgaranties hierboven.
 
d. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden voor zover het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden waarop Microsoft redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (zoals arbeidsconflicten, overmacht, oorlog of terroristische activiteiten, vandalisme, ongevallen of naleving van het toepasselijk recht of verordeningen van overheidswege). Microsoft zal haar best doen de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken en de verplichtingen die hiervan niet te lijden hebben uit te voeren.
 
29. Overdracht. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of anderszins van de hand doen, op welk moment dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Het is u niet toegestaan rechten op grond van deze Verkoopvoorwaarden toe te wijzen of over te dragen.
 
30. Keuze van jurisdictie en plaats voor het beslechten van geschillen. Indien u woont in (of, in het geval van een bedrijf, uw hoofdvestiging zich bevindt in) Europa, is het recht van de staat Washington, VS van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot kosteloze Services en tot producten die u kosteloos verkrijgt in de Store, zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land waar u doorgaans woont. Het recht van het land waar u doorgaans woont, is van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot de betaalde aankopen in de Stores en betaalde Services. Wat betreft de rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen voortkomend uit of in verband met deze Verkoopvoorwaarden, stemmen u en Microsoft ermee in te kiezen voor de gerechtshoven van het land waar u doorgaans woont. Als alternatief kunt u kiezen voor het bevoegde gerechtshof in Washington, VS.
 
31. Mededelingen.
a. Mededelingen en de procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op intellectueel eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wilt inzenden, met inbegrip van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht, verzoeken we u onze procedures voor het indienen van meldingen van inbreuk te gebruiken (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD. Microsoft hanteert de processen die worden beschreven in Title 17, United States Code, Section 512 bij de afhandeling van dergelijke meldingen van inbreuk op het auteursrecht. In voorkomende gevallen kan Microsoft ook de accounts van gebruikers van Microsoft-services die herhaaldelijk inbreuk maken uitschakelen of beëindigen.
 
b. Auteursrecht- en handelsmerkaanduidingen. Voor alle inhoud van de Store en Services geldt: Copyright © 2016 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers en externe providers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Alle rechten voorbehouden. Het eigendom, auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Store, Services en inhoud behoren toe aan ons of onze leveranciers en andere externe providers. Microsoft en de namen, logo's en pictogrammen van alle Microsoft-producten en services zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten, Canada en/of andere landen.
 
Een lijst met handelsmerken van Microsoft vindt u hier: https://www.microsoft.com/trademarks. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.
 
32. Veiligheidswaarschuwing. Voorkom mogelijk letsel, ongemak of vermoeide ogen door zo nu en dan een rustpauze te nemen van het gebruik van games of andere toepassingen, met name wanneer u pijn of vermoeidheid ervaart als gevolg van het gebruik. Neem een pauze als u zich onprettig voelt. U kunt hierbij denken aan verschijnselen van misselijkheid, bewegingsziekte, duizeligheid, desoriëntatie, hoofdpijn, vermoeidheid, vermoeide ogen of droge ogen. Tijdens het gebruik van toepassingen kunt u worden afgeleid en afgesloten van uw omgeving. Vermijd struikelblokken, trappen, lage plafonds en breekbare of waardevolle voorwerpen die zouden kunnen worden beschadigd. Een zeer klein percentage van de bevolking kan last hebben van toevallen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, zoals knipperende lichten of patronen die kunnen verschijnen in toepassingen. Zelfs personen die geen historie van toevallen hebben, kunnen een nog niet vastgestelde aandoening hebben die deze toevallen kan veroorzaken. Mogelijke symptomen zijn licht gevoel het hoofd, verstoord zicht, trekken, beven of schudden van ledematen, disoriëntatie, verwarring, verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts zodra zich een van deze symptomen voordoet, of raadpleeg een arts voordat u de toepassingen gebruikt indien u ook last hebt gehad van symptomen in verband met toevallen. Ouders dienen tijdens het gebruik van toepassingen door hun kinderen te letten op tekenen van deze symptomen.