STANDARDVILKÅR FOR PROGRAMLISENS
MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE OG XBOX STORE
Oppdatert oktober 2017

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og programutgiveren. Les vilkårene nøye. De gjelder programvareprogrammene du lastet ned fra Microsoft Store, Windows Store eller Xbox Store (hver av disse refereres til i disse lisensvilkårene som "Store"), inkludert oppdateringer eller tillegg for programmet, med mindre programmet kommer med separate vilkår, hvor de vilkårene i så fall gjelder.

VED Å LASTE NED ELLER BRUKE PROGRAMMET, ELLER FORSØKE Å GJØRE NOEN AV DETTE, AKSEPTERER DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DEM, HAR DU IKKE RETT TIL Å LASTE NED ELLER BRUKE PROGRAMMET, OG DU MÅ IKKE GJØRE DET.

Programutgiveren betyr enheten som lisensierer programmet til deg, som identifisert i Store.

Hvis du overholder disse lisensvilkårene, har du rettighetene nedenfor.
1. INSTALLASJONS- OG BRUKSRETTIGHETER, UTLØP Du kan installere og bruke programmet på Windows-enheter eller Xbox-konsoller som beskrevet i våre Regler for bruk. Microsoft forbeholder seg retten til å endre Regler for bruk når som helst.
2. INTERNETT-BASERTE TJENESTER.

a. Samtykke til Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis programmet kobler til datamaskinsystemer over Internett, som inkluderer via et trådløst nettverk, gir du implisitt samtykke til overføring av standard enhetsinformasjon (blant annet teknisk informasjon om enheten, systemet og programvaren samt eksterne enheter) for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis andre vilkår presenteres i forbindelse med din bruk av tjenester du har tilgang til ved bruk av programmet, gjelder også disse vilkårene.

b. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du kan ikke bruke en Internett-basert tjeneste på noen måte som kan skade den, eller som kan hindre andres bruk av den eller det trådløse nettverket. Du kan ikke bruke tjenesten på noen måte til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk.

3. LISENSENS OMFANG. Programmet er lisensiert, ikke solgt. Denne avtalen gir deg bare enkelte rettigheter til å bruke programmet. Hvis Microsoft deaktiverer muligheten til å bruke programmene på enhetene dine i henhold til din avtale med Microsoft, vil tilknyttede lisensrettigheter opphøre. Programutgiveren forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du bruke programmet kun som uttrykkelig tillatt i denne avtalen. Når du gjør dette, må du overholde alle tekniske begrensninger i programmet som bare tillater at du bruker det på bestemte måter. Du kan ikke gjøre følgende:

a. Omgå tekniske begrensninger i programmet.

b. Drive omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programmet, med mindre og bare i den utstrekning gjeldende lovgivning uttrykkelig tillater det til tross for denne begrensningen.

c. Lage flere kopier av programmet enn det som er angitt i denne avtalen eller tillatt etter gjeldende lov, til tross for denne begrensningen.

d. Publisere eller på andre måter gjøre programmet tilgjengelig slik at andre kan kopiere det.

e. Leie ut, lease eller låne bort programmet.

f. Overføre programmet eller denne avtalen til en tredjepart.
4. DOKUMENTASJON. Hvis programmet leveres med dokumentasjon, kan du kopiere og bruke dokumentasjonen til personlige referanseformål.
5. TEKNOLOGI OG EKSPORTRESTRIKSJONER. Programmet kan være underlagt USAs eller internasjonal teknologikontroll eller eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av programmet. Disse lovene omfatter restriksjoner for destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du ønsker informasjon om Microsoft-produkter, kan du gå til Microsoft-nettstedet for eksport (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. STØTTETJENESTER. Kontakt programutgiveren for å avgjøre om kundestøttetjenester er tilgjengelige. Microsoft, maskinvareprodusenten din og din mobiloperatør (med mindre en av dem er programutgiveren) er ikke ansvarlige for å tilby kundestøtte for programmet.
7. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen, eventuell personvernerklæring, eventuelle tilleggsvilkår som ledsager programmet og vilkårene for tillegg og oppdateringer er den fullstendige lisensavtalen mellom deg og programutgiveren for programmet.
8. GJELDENDE LOV.

a. USA og Canada. Hvis du kjøpte programmet i USA eller Canada, gjelder lovene i delstaten eller provinsen hvor du bor (eller hvis det er en virksomhet, hvor ditt hovedforretningslokale er), for tolkningen av disse vilkårene, påstander om brudd på dem og alle andre krav (herunder krav knyttet til forbrukervernlover, lover om illojal konkurranse og forvoldt skade), uavhengig av motstridende lovprinsipper.

b. Utenfor USA og Canada. Hvis du kjøpte programmet i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.
9. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som beskyttes av lovverket i delstaten eller landet ditt. Denne avtalen endrer ikke rettighetene dine under lovene i delstaten eller landet ditt hvis lovverket ikke tillater dette.
10. FRASKRIVELSE AV BEGRENSEDE RETTIGHETER. Programmet lisensieres ”slik det er”, ”med eventuelle feil” og ”som tilgjengelig”. Det brukes på eget ansvar. Utgiveren av programmet, på vegne av seg selv, Microsoft (hvis Microsoft ikke er utgiveren av programmet), operatører for trådløse nettverk som programmet leveres via, og hver og en av våre tilknyttede selskaper, leverandører og agenter ("Dekkede Parter"), gir ingen uttrykkelige begrensede rettigheter, garantier eller vilkår relatert til programmet. Du bærer all risiko med hensyn til programmets kvalitet, sikkerhet, komfort og ytelse. Skulle programmet vise seg å være defekt, påtar du deg hele kostnaden for nødvendig service eller reparasjon. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter under lokal lovgivning som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokale lover tillater det, ekskluderer Dekkede Parter alle begrensede rettigheter eller vilkår med hensyn til blant annet salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, sikkerhet, komfort og ikke-krenkelse.
11. BEGRENSNING AV OG UTELUKKELSE AV BEFØYELSE OG ERSTATNING. Hvis du har grunnlag for erstatning, kan du i den grad det ikke forbys ved lov, motta erstatning fra programutgiveren bare for direkte skader opptil beløpet du betalte for programmet eller USD 1,00 (det som er høyest). Du vil ikke, og du gir avkall på enhver rett til å, prøve å få erstatning for eventuelle andre skader, herunder følgeskader, tapt fortjeneste, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader, fra programutgiveren. Hvis lokale lover omfatter en begrenset rettighet, garanti eller betingelse som disse vilkårene ikke omfatter, er varigheten av denne begrenset til 90 dager fra tidspunktet for nedlasting av programmet.

Denne begrensningen gjelder for:
Alt relatert til programmet eller tjenester som er tilgjengelige gjennom programmet, og
Krav om brudd på en kontrakt, begrenset rettighet, garanti eller betingelse; objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar; brudd på en lov eller regel; urettferdig berikelse; eller under noen annen teori; alt i den grad gjeldende lov tillater det.

Det gjelder også selv om:
Denne beføyelsen ikke kompenserer fullt ut for eventuelle tap, eller
Programutgiveren visste eller burde ha visst om risikoen for skadene.