DIPEANO TŠA LAESENSE YA TIRIŠO TŠA MOTHEO
LEBENKELE LA MICROSOFT, LEBENKELE LA WINDOWS, LE LEBENKELE LA XBOX
E mpshafaditšwe ka Diphalane 2017

Dipeano tše tša laesense ke tumelelano magareng ga gago le mophatlalatši wa tirišo. O kgopelwa go di bala. Di dirišwa go ditirišo tša softwere tše o di taoneloutago go tšwa go Lebenkele la Microsoft, Lebenkele la Windows, goba Lebenkele la Xbox (le lengwe le lengwe leo le bolelwago ka mo dipeanong tša laesense bjalo ka “Lebenkele”), go akaretšwa dimpshafatšo dife goba dife goba ditlaleletšo tša tirišo, ntle le ge tirišo e etla ka dipeano tše di aroganego, ka tsela yeo dipeano tšeo di a dirišwa.

KA GO TAONELOUTA GOBA GO ŠOMISA TIRIŠO, GOBA GO LEKA GO DIRA YE NNGWE YA TŠE, O AMOGELA DIPEANO TŠE. GE O SA DI AMOGELE, GA O NA TOKELO GOMME O SE KE WA TAONELOUTA GOBA GO ŠOMIŠA TIRIŠO.

Mophatlalatši wa tirišo e ra lekgotla le le abago laesense ya tirišo go wena, bjale ka ge le utollotšwe ka Lebenkeleng.

Ge o obamela dipeano tša lasense ye, o na le ditokelo ka fase.
1. DITOKELO TŠA GO TSENYA LE GO ŠOMIŠA; GO FEDIŠA. O ka tsenya le go šomiša tirišo mo didirišweng tša Windows goba didirišweng tša Xbox bjale ka ge di hlalošitšwe ka go Melao ya Tšhomišo ya rena. Microsoft e na le tokelo ya go fetoša Melao ya Tšhomišo ya rena nako ye nngwe le ye nngwe.
2. DITIRELO TŠEO DI THEILWEGO INTHANETENG.

a. Tumelelo ya ditirelo tšeo di theilwego Ithaneteng goba seyalemoyeng. Ge tirišo e kgokagana mekgweng ya khomphutha ka Inthanete, seo se ka akaretša go sepela ka netweke ya seyalemoya, go šomiša tirišo go šoma bjalo ka tumelelo ya gago go tshepedišo ya tshedimošo ya sedirišwa sa motheo (go akaretša eupša e sego fela tshedimošo ya thekniki ka ga sedirišwa sa gago, mokgwa, le softwere ya tirišo, le didirišwa tša khomphutha) go ditirelo tše di theilwego inthaneteng goba seyalemoya. Ge dipeano tše dingwe di abilwe go ya ka tšhomišo ya ditirelo tše di fihleletšwego go šomišwa tirišo, dipeano tšeo le tšona di a dirišwa.

b. Tšhomišompe ya ditirelo tšeo di theilwego inthaneteng. O ka se šomiše tirelo yeo e theilwego inthaneteng ka tsela efe goba efe yeo e ka e senyago goba go senya tšhomišo ya mang goba mang yo a e šomišago goba netweke ya seyalemoya. O ka se šomiše tirelo go leka go hwetša phihlelo ye e sa dumelelwago mo go tirelo ye nngwe le ye nngwe, data, akhaonthe, goba netweke ka mokgwa ofe goba ofe.

3. SEBAKA SA LAESENSE. Tirišo e filwe laesense, e sego go rekišwa. Tumelelo ye e go fa fela ditokelo tše dingwe go šomiša tirišo. Ge Microsoft e ka tloša bokgoni bja go šomiša ditirišo mo sedirišweng sa gago go ya ka tumelelano le Microsoft, ditokelo tše dingwe le tše dingwe tša laesense di tla fedišwa. Mophatlalatši wa tirišo o na le ditokelo ka moka. Ntle le ge molao wa maleba o go fa ditokelo tše ntši ntle le kiletšo ye, o ka šomiša tirišo fela ge e dumeletšwe gabotse ka mo tumelelanong ye. Ka go dira bjalo, o swanetše go obamela le dikiletšo tše dingwe le tše dingwe tša thekniki mo tirišong yeo e go dumelelago go šomiša fela ka tsela ye e itšego. O ka se:

a. Šome go dikologa dikiletšo dife goba dife mo tirišong.

b. Go gatiša tirišo, go e tšweletša gape goba go e senya, ntle le ge goba ge fela molao wa maleba o dumela, ntle le dikiletšo.

c. Go dira dikopi tše ntši tša tirišo go feta ka moo go boletšwego ka tumelelanong ye goba go dumelelwa ke molao wa maleba, ntle le dikiletšo tše.

d. Go phatlalatša goba go dira gore tirišo e be gona gore ba bangwe ba e kopiše.

e. Go renta, hiriša, goba go adimiša tirišo.

f. Go fetišetša tirišo goba tumelelano ye go motho yo mongwe wa boraro.
4. DITOKUMENTE. Ge ditokumente di filwe le tirišo, o ka kopiša gomme wa šomiša ditokumente mabakeng a go e somiša bjalo ka mothopo wa gago.
5. DIKILETŠO TŠA THEKNOLOTŠI LE KIŠONTLE. Tirišo e ka laolwa ke Amerika goba taolo ya theknolotši ya ditšhabatšhaba goba melao le melawana ya kišontle. O swanetše go obamela melao le melawana ka moka ya kišontle ya ditšhabatšhaba le ya gae yeo e dirišwago go tšhomišo ya theknolotši goba e thekgwa ke tirišo. Melao ye e akaretša dikiletšo go mafelelo, bašomiši ba mafelelo, le tšhomišo ya mafelelo. Go hwetša tshedimošo ka ga ditšweletšwa tše di nago le leswao la Microsoft, eya go wepsaete ya kišontle ya Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. DITIRELO TŠA THEKGO. Kgokagana le mophatlalatši wa tirišo go bona ge go na le ditirelo tša thekgo tšeo di lego gona. Microsoft, badiri ba didirišwa tša khomphutha le mosepediši wa seyalemoya (ntle le ge ye nngwe ya tšona e le mophatlalatši wa tirišo) ga di rwale maikarabelo a go aba ditirelo tša thekgo tša tirišo.
7. TUMELELO KA MOKA. Tumelelo ye, pholisi ya sephiri ye nngwe le ye nngwe ye e lego gona, dipeano tše dingwe le tše dingwe tša tlaleletšo tšeo di sepelago le tirišo, le dipeano tša tlaleletšo le dimpshafatšo ke tumelelano ka moka magareng ga gago le mophatlalatši wa tirišo go tirišo.
8. MOLAO WO O LEGO GONA.

a. Amerika le Canada. Ge o hweditše tirišo ka Amerika goba Canada, melao ya mmušo goba profense ya moo o dulago (goba, ge kgwebo, moo kgwebo ya gago ye kgolo e lego gona) e laola hlathollo ya dipeano tše, dikleime tša go di roba, le dikleimi ka moka (go akaretša tšhireletšo ya bareki, phadišano ye e sego ya toka, le dikleimi tša phošo), ntle le thulano ya ditheo tša molao.

b. Kantle ga Amerika le Canada. Ge o hweditše tirišo mo nageng ye nngwe, `melao ya naga yeo e a dirišwa.
9. DIPOELO TŠA MOLAO. Tumelelo ye e hlaloša ditokelo tše dingwe tša molao. O ka ba le ditokelo ka fase ga melao mmušo goba naga ya geno. Tumelelo ye ga e fetoše ditokelo tša gago ka fase ga melao ya mmušo goba naga ya geno ge melao ya mmušo goba naga ya geno e sa e dumelele go dira seo.
10. DINYAKWA TŠA KGONTHIŠO. Tirišo e filwe laesense “ka moo e lego ka gona”, “ka diphošo ka moka” le “ka mo di lego gona”. O amogela dikotsi ka moka tša go e šomiša. Mophatlalatši wa tirišo, legatong la yona, Microsoft (Ge Microsoft e se mophatlalatši wa tirišo), basepediši ba seyalemoya moo tirišo e filwego netweke ya sona, le yo mongwe le yo mongwe wa badirišani ba rena, barekiši, bommaditsela le baabi (“Mekgatlo ye e Akareditšwego”), ga e fe dikgonthišo tša mmušo, dinetefatšo, goba maemo malebana le tirišo. Kotsi ka moka go lebeletšwe boleng, tšhireletšo, boiketlo le go šoma ga tirišo di magetleng a gago. Ge tirišo e ka hlatselwa go ba ye e fošagetšego, o amogela tefo moka ya go e lekola le go e lokiša. O ka ba le ditokelo tša tlaleletšo tša moreki ka fase ga melao ya gago ya gae yeo tumelelano ye e ka se e fetolego. Go fihla moo go dumelelwago ke melao ya gae ya geno, Mekgatlo ye e Akareditšwego ga e akaretše dikgonthišo le maemo, go akaretšwa ye e amogelegago kgwebong, go lokelwa lebaka le le itšego, tšhireletšo, boiketlo, go se gatake.
11. KILETŠO GO LE GO SE AKARETŠWE GA DITHAROLLO LE DITSHENYAGELO. Go fihla moo go sa thibelwego ke molao, ge o na le motheo wa go hwetša ditshenyagelo, o ka di hwetša go mophatlalatši wa tirišo ke fela ditshenyagelo tša thwii tša go lekana tšhelete ye o e lefilego mo tirišong goba USD$1.00, ye nngwe le ye nngwe ye e lego ka godimo. O ka se be goba go hwetša tokelo, go nyaka go hwetša ditshenyagelo dife goba dife, go akaretša bohlokwa, go lahlegelwa ke dipoelo, diphokoletšo, ditshenyagelo tša sewelo goba tšeo e sego tša thwii. Ge melao ya gago ya gae e gapeletša kgonthišo, netefatšo goba maemo le ge dipeano tše di sa dire, nako ya gona e beetšwe matšatši a 90 go tloga ge o taonelouta tirišo.

Kiletšo ye e dirišwa go:
Se sengwe le se sengwe seo se amanago le tirišo goba ditirelo tše di dirilwego gore di be gona ka tirišo; le
Dikleimi tša go se obamele kontraka, kgonthišo, netefatšo, goba maemo; maikarabelo a tlhoko, go hloka šedi, goba phošo ye nngwe; go se hlomphe molao le molawana; kaonafatšo ye e sego ya toka; goba ka fase ga teori ye nngwe le ye nngwe, ka moka go fihla mo di dumeletšwego ke molao wa maleba.

E direga le ge:
Tharollo ye ga e go lefe ka botlalo ditshenyagelo tša gago dife goba dife; goba
Mophatlalatši wa tirišo o tsebile goba o swanetše goba a tsebile ka kgonagalo ya ditshenyagelo.