MABAKA A THEKIŠO A MICROSOFT

E mpshafaditšwe ka Febereware 2017

O a amogelwa Mabenkeleng a tša thekišo le a mo inthaneteng. "Lebenkele" le bolela gore mafelo a rena a thekišo goba a inthaneteng ao a go dumelelago go lekola, go bogela, go hwetša, go reka, le go ela le go sekaseka ditšweletšwa le ditirelo, dikhonsole tša dipapadi, diteng tša setitšithale, didirišwa, dipapadi, ditirelo. le tše dingwe gape tše dintši. Mabaka a a Thekišo ("Mabaka a Thekišo") a akaretša tirišo ya Lebenkele la Microsoft, Lebenkele la Office, Lebenkele la Xbox, le ditirelo tše dingwe tša Microsoft tšeo di dirišago Mabaka a Thekišo (ka kakaretšo "Lebenkele"). Ka lebenkele, Microsoft e fana ka phihlelelo ya mehlodi yeo e fapanego, go akaretšwa mafelo a go taonelouta, softwere, didirišwa, le tshedimošo ka ga softwere, ditirelo le direkišwa tše dingwe (mmogo "Ditirelo" gammogo le Lebenkele, "Lebenkele"). Bontši bja ditšweletšwa, ditirelo le diteng tšeo di hwetšagalago mo Lebenkeleng ke ditšweletšwa tša ka ntle tšeo di rekišwago ke batho bangwe e sego Microsoft. Ka go diriša Lebenkele, goba ka go reka ditšweletšwa le ditirelo go tšwa Lebenkeleng, o amogela le go dumelana le Mabaka a a Thekišo, Setatamente sa Sephiri sa Microsoft (bona karolo ya Khupamarama le Tšhireletšo ya Tshedimošo ya Motho ka mo tlase), gomme mabaka le dipeelano tšeo di dirišwago, dipholisi le boikatošo tšeo di hwetšagalago mo Lebenkeleng goba a šupetšwa mo go Mabaka a a Thekišo (mmogo "Dipholisi tša Lebenkele"). Re go hlohleletša gore o bale Dipholisi tša Lebenkele ka tlhokomelo. GA O A DUMELELWA GO KA DIRIŠA LEBENKELE GOBA DITIRELO GE E LE GORE GA O DUMELELANE LE DIPHOLISI TŠA LEBENKELE.

Ge re na le Lebenkele la Thekišo la Microsoft ka nageng goba tikologong ya gago, le ka no ba le dipholisi tšeo di fapanego goba tša tlaleletšo. Microsoft e ka nna ya mpshafatša goba ya fetola dipholisi dife goba dife ka nako efe goba efe.

Mabaka a go Sepelelana le Tirišo ya Gago ya Lebenkele

1. Akhaonte ya Leloko. Ge eba Lebenkele le hloka gore o bule akhaonte, o swanetše go phethagatša ngwadišo ka go re fa tshedimošo ya bjale, yeo e feleletšego gape e nepagetšego yeo e hlokegago mo foromong ya ngwadišo. Go ka nna gwa hlokega gore o amogele tumelano ya tirelo goba mabaka ao a ikemetšego a tirišo bjale ka seo o tlamegilego go se dira pele gore o kgone go bula akhaonte. Tirišo ya gago ya akhaonte go fihlelela Lebenkele le diteng tšeo o di hweditšego go tšwa Lebenkeleng go lebelelwa pele mabaka ka moka ao a laolago akhaonte ya Microsoft. Go hwetša tshedimošo ye nngwe gape, ka kgopelo bona Tumelano ya Ditirelo tša Microsoft. O na le maikarabelo ya swarelela tshedimošo ya akhaonte ya gago le lentšuphetiši e le khupamarama gomme o na le maikarabelo a ditiragalo ka moka tšeo di bago gona mo akhaonteng ya gago.

2. Ga Go A Dumelelwa Tirišo Ya Go Se Be Molaong Goba Ya Go Iletšwa. Bjale ka lebaka la gago la tirišo ya Lebenkele le Ditirelo, o a tiišetša go rena gore o ka se diriše Lebenkele bakeng sa dilo tše dingwe tšeo di sego molaong goba di ileditšwego ke Mabaka a a Thekiši, Dipholisi tša Lebenkele, goba mabaka mangwe afe goba afe ao a dirišwago mo tirišong ya gago ya Lebenkele. Ga o a dumelelwa gore o ka diriša Lebenkele ka mokgwa ofe goba ofe woo o ka senyago, palediša, šitiša, goba golofatša seba efe goba efe ya Microsoft, goba dineteweke dife goba dife tšeo di kgokagantšwego le seba efe goba efe ya Microsoft, goba go šitišana le tirišo goba boipshino bja mongwe bja Lebenkele. Ga o a dumelelwa go ba le phihlelelo yeo e sego ya dumelelwa ya Lebenkele, diakhaonte tše dingwe, mekgwatshepetšo ya dikhomphutha goba dineteweke tšeo di kgokagantšwego le seba efe goba efe ya Microsoft goba go Lebenkele, ka go tsena ka nkane, go kgoboketša mantšuphetiši goba ka mekgwa mengwe efe goba efe. Ga o a dumelelwa go hwetša goba go leka go hwetša dilo dife goba dife goba tshedimišo ka mekgwa efe goba efe yeo go dirilwego ka boomu gore e se hwetšagale mo Lebenkeleng. Ga o a swanela go diriša Lebenkele ka mokgwa woo e lego gore o tshwenyana le ditokelo tša batho ba bangwe, go akaretša go kweša motho goba mokgahlo mongwe bohloko ka maikemišetšo, go akaretšwa Microsoft. Ga o a dumelelwa go phatlalatša ka go rekiša, go gatiša, go fana ka laesence, goba go rekiša ditšweletšwa, tshedimošo goba ditirelo dife goba dife tšeo o di hweditšego go tšwa Lebenkeleng.

3. Matheriale woo o Abelanago ka wona go Microsoft goba o o Ngwalago go Lebenkele. Microsoft ga e itire o kare ke yona mong wa matheriale woo o fanago ka wona go Microsoft (go akaretšwa ditshwaotshwao, dikelo, ditebelelogape le ditšhišinyo) goba go ngwala, go nyološetša, go tsenya goba go romela go Lebenkele goba ditirelo tšeo di sepelelanago le Microsoft gore di lebelelwe gape ke bangwe (ge e ikemetše "Thomelos" gomme mmogo "Dithomelo"). Le ge go le bjalo, o fa Microsoft tokelo ya ka ntle le tefelelo, ya go ya go ile, yeo e ka se gogelwego morago, ya lefaseng ka bophara, yeo e sa hlaolego yeo e ka abelwago mongwe laesense, ya go diriša, fetola, tšweletša gape, go tšweletša dingwe go tšwa mošomong wo, go fetolela, go fetoša, go tlhagiša, go phatlalatša, le go bontšha Thomelo ya gago, go akaretšwa leina la gago, mo go tša kgašo dife goba dife. Ge o ka phatlalatša Thomelo ya gago mo mafelong a Lebenkele moo e lego gore e hwetšagala ka go naba mo inthaneteng ntle le mapheko, Thomelo ya gago e ka nna tša tšwelela mo ditšhupetšong goba dimatherialeng tša go kwalakwatša tša ka Lebenkeleng le/goba ditšweletšwa le diteng tšeo di abjago ka Lebenkeleng. O a tiišetša le go emela gore o na (o tla ba le) ditokelo ka moka tšeo di hlokegago go ka dira Thomelo efe goba efe yeo o e abago le go fa ditokelo tše go Microsoft.

O ka se putswe ge go tla mo go tirišo ya Thomelo ya gago. Microsoft ga e tlamege go bontšha goba go diriša Thomelo efe goba efe gomme Microsoft e ka nna ya tloša Thomelo nako efe goba efe go ya ka boikgethelo bja yona. Microsoft ga e tšee maikarabelo gomme e ka se tšee boikarabelo bofe goba bofe bakeng sa Dithomelo goba matheriale mongwe woo bangwe ba o bontšhago, laišago, tsenyago goba romelago go Lebenkele.

Ge o ka ela goba wa sekaseka sedirišwa seo se lego Lebenkeleng, o ka nna wa amogela emeile go tšwa go Microsoft yeo e nago le diteng go tšwa go motšweletši wa sedirišwa.

4. Dikgokaganyi go Diwepsaete tša Batho Bangwe. Lebenkele le ka akaretša dikgokaganyi go diwepsaete tša batho bangwe tšeo di go tlošago Lebenkeleng. Disaete tše tšeo di kgokagantšwego ga di ka tlase ga taolo ya Microsoft gomme Microsoft ga e na maikarabelo bakeng sa diteng tša lefelo lefe goba lefe leo le kgokagantšwego goba sekgokaganyi sefe goba sefe seo se lego mo lefelong leo le kgokagantšwego. Microsoft e fana ka dikgokaganyi tše bjale ka dinolofatši, gomme go akaretšwa ga sekgokaganyi sefe goba sefe ga go bolele gore Microsoft e thakga saete yeo. Tirišo ya gago ya wepsaete ya batho ba bangwe go ka no lebelelwa pele mabaka le dipeelano tša batho bao ba bangwe.

Mabaka a go Sepelelana le Thekišo ya Ditšweletšwa LE DITIRELO go wena

5. Khwetšagalo go ya ka Dilete. Ditšweletšwa le ditirelo tšeo di hwetšagalago di ka nna tša fapana go ya ka tikologo goba le sedirišwa. Godimo ga moo, go ka no ba le mapheko a gore naa ditšweletšwa tšeo di ka romelwa kae bjalo ka ge go hlalositšwe mo go dipholisi tša rena tša thomelo. Go phethagatša theko ya gago, go ka nna gwa hlokega gore o be le aterese ya mannete ya moo go ka romelwago akhaonte le dithoto mo nageng goba mo tikologong ya Lebenkele leo o rekago go lona.

6. Badiriši ba Phethelo Fela. O swanetše go ba modiriša wa phethelo go reka ditšweletšwa le ditirelo go tšwa Lebenkeleng. Barekiši gape ga ba dumelelwa go ka reka.

7. Mapheko a Thomelo ka Ntle. Ditšweletšwa le ditirelo tšeo di rekilwego go tšwa Lebenkeleng go ka nna gwa lebelelwa pele melao le melawana ya taolo ya tša mellwane le thomelo ya ka ntle. O a dumela gore o tla latelana le melao le melawana ka moka yeo e dirišwago mo setšhabeng le boditšhabatšhabeng.

8. Tefedišo. Ka go fa Microsoft mokgwa wa tefelo, o: (i) emela gore o dumeletšwe go ka diriša mokgwa wa tefedišo woo o fanego ka wona le gore tshedimošo efe goba efe yeo o fanago ka yona ke ya mannete gape e nepagetše; (ii) dumelela Microsoft gore e go lefediše ditšweletšwa, ditirelo goba diteng tše hwetšagalago dife goba dife tšeo o di rekilego o dirišwa ka mokgwa wa gago wa tefedišo; le (iii) go dumelela Microsoft gore e go lefediše bakeng sa dilo dife goba dife tša Lebenkele tšeo o ingwadišetšago tšona goba o di dirišago. O a dumela gore o tla mpshafatša ka bonako akhaonte ya gago le tshedimošo ye nngwe gape, go akaretšwa aterese ya gago ya emeile le dinomoro tša karata ya khrediti le matšatši ao nako e felago ka wona, gore re tle re kgone go phethagatša ditefelo tša gago le go ikgokaganya nago ge go tla mo go ditiragatšong tša gago tša tefelo. Re ka nna ra go lefiša (a) pele ga nako; (b) ka nako ya theko; (c) ka moragonyana ga theko; goba (d) ka go ipušeletša bakeng sa tšeo o ingwadišeditšego tšona. Gape, re ka nna ra go lefiša go fihla go hlwahlwa yeo o e dumeletšego, gomme re tla go tsebiša pele ga nako go ya ka mabaka a ingwadišo ya gago ka ga phetogo efe goba efe mo go hlwahlwa yeo o tla e lefišwago bakeng sa boingwadišo bjoo bo ipušeletšago. Re ka nna ra go lefiša ka nako e e tee bakeng sa go feta e tee ya dinako tša tefišo bakeng sa dihlwahlwa tšeo e lego gore di be di se tša kgona go fetišwa peleng. Bona karolo ya Mpshafatšo ka Boitirišo ka mo tlase.

Ge e le gore o kgatha tema mo go kwalakwatšo efe goba efe ya nako ya teko, o swanetše go emiša tirelo mo bofelong bja nako ya teko go efoga ditefedišo dife goba dife tšeo di ipušeletšago ka ntle le ge re ka go tsebiša ka tsela ye nngwe. Ge o ka se emiše tirelo mo bofelo bja nako ya teko, o a re dumelela gore re go lefiše ka mokgwa wa wa gago wa tefedišo bakeng sa setšweletšwa goba tirelo.

9. Ditefedišo tšeo di Ipušeletšago. Ge o reka ditšweletšwa, ditirelo goba diteng ka mokgwa wa boingwadišo (mohl. beke ka beke, kgwedi ka kgwedi, dikgwedi dingwe le dingwe tše 3, goba ka ngwaga (go ya ka yeo e dirišwago)), o a lemoga le go dumela gore o dumelela tefedišo yeo e ipušeletšago, gomme ditefedišo tšeo di tla lefelwa go Microsoft ka mokgwa woo o o kgethilego ka dikgoba tša tefelo tšeo o di kgethilego, go fihlela boingwadišo bjoo bo fedišwa ke wena goba ke Microsoft goba goya ka mabaka a yona. Ka go dumelela ditefelo tšohle tšeo di ipušeletšago, o dumelela Microsoft go diragatša tefelo e bjalo bjalo ka go ntšhwa ga tšhelete ya seelektroniki goba phetešetšo ya ditšhelete, goba bjalo ka diterefote tša seelektroniki go tšwa akhaonteng ya gago yeo o e kgethilego (ge go tla mo go Ntlo ya Tumelelo ka Boitirišo goba ditefelo tše bjalo), goba ka ge ditefedišo go akhaonte yeo o e kgethilego (ge go tla mo go karata ya khrediti goba ditefelo tšeo di swanago) (mmogo, "Ditefelo tša Seelektroniki"). Ditefelo tša Boingwadišo ka kakaretšo di lefeledišwe go tefedišo ya pele ya nako ya nako yeo ya boingwadišo bjo dirišwago. Ge tefelo efe goba efe e ka bušwa e le gore ga e a lefelelwa goba ge karata ya khrediti goba tiragalo nngwe yeo e swanago e ka ganwa goba go kgaphelwa ka thoko, Microsoft goba baaba tirelo ba yona ba ipeela tokelo ya go kgoboketša selo sefe goba seo se dirišwago seo se bušitšwego, gannwego goba ditefelo dingwe bjale ka ge di dumelelwa ke molao woo o dirišwago wa maleba.

10. Khwetšagalo ya Setšweletšwa le Mapheko a Bontši le Diotara. Ditheko tša ditšweletšwa le go hwetšagala ga go ka fetoga nako efe goba efe ka ntle ga go tsebišwa. Microsoft e ka nna ya bea mapheko mo go bontši bjoo bo ka rekwago go otara ye nngwe le ye nngwe, akhaonte ye nngwe le ye nngwe, karata ya khrediti ye nngwe le ye nngwe, motho yo mongwe le yo mongwe, goba lapa le lengwe le le lengwe. Ge eba ditšweletšwa goba ditirelo tšeo o di otarilego ga di hwetšagale, re ka nna ra ikgokaganya nago go leka go go fa sedirišwa sengwe seo se nyakilego go swana le seo. Ge o sa kgethe go ka reka setšweletšwa seo se nyakilego go swana, re tla khansela otara ya gago.

Microsoft e ka nna ya gana gona ya phaela ka thoko otara efe goba efe nako efe goba efe, go go bušetša ditšhelete dife goba dife, ka mabaka ao a akaretšago, e fela a sa felele go, ge eba ga o a fihlelela mabaka ao a hlalositšwego mo nakong ya ge o dira otara, ge tefelo ya gago go sa kgonwe gore go ka tšwelwa pele ka yona, ge eba setšweletšwa goba ditirelo tšeo di otarilwego di sa hwetšagale, goba ka baka la diphošo tša ditheko goba tše dingwe. Ge go ka direga gore go be gona diphošo tša ditheko goba tše dingwe, re ipeela tokelo, go ya ka boikgethelo bja rena, gore re ka (a) khansela otara goba theko goba (b) go ikgokaganya le wena bakeng sa ditaelo. Ge go ka diragala gore go khanselwe, phihlelelo ya gago ya diteng tšeo di sepelelanago e tla šitišwa.

Re ka nna ra šitiša phihlelelo ya diteng tšeo di sepelelanago le akhaonte ya gago ka lebaka lefe goba lefe. Re ka nna gape ra tloša goba ra šitiša dipapadi, didirišwa, diteng, goba ditirelo mo sedirišweng sa gago gore re šireletše Lebenkele goba batho bao ba ka no amegago. Diteng tše dingwe le didirišwa di ka nna tša se hwetšagale nako le nako goba re ka nna ra fana ka tšona nakwana. Khwetšagalo e ka nna amega go ya ka dilete. Ka go realo, ge o ka fetolela akhaonte ya gago goba sedirišwa go ya go tikologo ye nngwe, o ka nna wa se kgone go laišolla gape diteng goba didirišwa goba go gaša gape diteng tše itšeng; go ka nna gwa hlokega gore o reke gape diteng goba didirišwa tšeo o di rekilego mo nakong yeo o bego o le mo tikologong ya peleng. Ka ntle le go fihla moo go hlokegago go ya ka molao woo o dirišwago, ga re tlamege gore re fane ka go taonelouta gape goba setšeasebaka sa diteng goba sedirišwa sefe goba sefe seo o se rekago.

11. Dimpshafatšo. Ge go hlokega, Microsoft ka boitirišo e tla lekola le go laišolla dimpshafatšo tša didirišwa tša gago, le ge o se wa tsenela ka gare Lebenkeleng. O ka nna wa fetola dipeakanyetšo tša sistemo ge o kgetha go se hwetše dimpshafatšo tša boitirišo go didirišwa tša Lebenkeleng. Le ge go le bjalo, didirišwa tše itšeng tša Lebenkele la Office tšeo e lego gore karolo nngwe ya tšona goba ka botlalo di dutše mo inthaneteng di ka nna tša mpshafatšwa nako efe goba efe ke motšweletši wa sedirišwa gomme di ka ka nna tša se hloke tumelelo ya gago gore di mpshafatšwe.

12. Dilaesense tša Softwere le Ditokelo tša Tirišo. Softwere le diteng dingwe tša setitšithale tšeo di hwetšagalago go Lebenkele o a e abelwa laesense, ga o e rekišetšwe. Didirišwa tšeo di laišollwago thwii go tšwa go Lebenkele go lebelelwa pele Mabaka ao A Tlwaelegilego a Laesense ya Sedirišwa ("SALT") yeo e hwetšagalago mo go [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x046c], ka ntle le ge mabaka a laesense ao a fapanego a abilwe le sedirišwa seo. (Didirišwa tšeo di laišollotšwego go tšwa go Lebenkele la Office ga di laolwa ke SALT gomme di na le mabaka a laesense a tšona ao a ikemetšego.) Di-App, dipapadi le diteng tša setitšithale tšeo di hweditšwego mo go Lebenkele di laolwa ke melao ya tirišo yeo e lego mo go https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. O kwešiša le go amogela gore ditokelo tša gago ka moka ge go tla mo go dithoto tša setitšithale di kgaoletšwa ke Mabaka a Thekišo, molao wa ngwalollo, le melao ya tirišo yeo e šupeditšwego ka mo godimo. Dilaesense tša softwere tšeo di rekilwego mo go Lebenkele la Thekišo la Microsoft di laolwa ke laesense ya tumelano yeo e sepelelanago le softwere, gomme go tla hlokega gore o dumelane le laesense ya tumelano ge o hloma softwere. Tšweletšogape goba phatlalatšogape efe goba efe ya softwere goba thoto yeo e sa sepelelanego le mabaka a maleba a laesense, melao ya tirišo, le molao wo o dirišwago di tloga di ileditšwe gomme se se ka lebiša go dikotlo tše boima tša setšhabeng le tša bomenetša. Batshelamolao ba ipea kotsing ya go ka bonwa molato go fihla bogolong bjoo bo dumelelwago ke molao.

KA KGOPELO IKGOKAGANYE LE LEBENKELE LA THEKIŠO LA MICROSOFT (BJALE KA GE GO HLALOSITŠWE MO GO DITSEBIŠO LE KAROLO YA DIPOLEDIŠANO KA MO TLASE) GE EBA O KA RATA GO KA HWETŠA KHOPHI YA LAESENSE YA TUMELANO YEO E DIRIŠWAGO BAKENG SA SOFTWERE YEO E LEGO KA MOAPOKISING, O SA LEFIŠWE, PELE GA GE O KA BULA DIPHUTHELWANA TŠA SOFTWERE DIFE GOBA DIFE.

MABAKA LE DIPEELANO TŠE DINGWE. Go tlaleletša go softwere le ditšweletšwa tše dingwe gape tšeo di ka laišollwago, ditšweletšwa tše dingwe le ditirelo tšeo di hwetšagalago gore di ka rekwa goba tša lekwa mo Lebenkeleng o ka nna gape wa di abelwa go lebelelwa pele ditumelamo tša laesense yeo e ikemetšego tša modiriši wa phethelo, mabaka a a tirelo goba mabaka le dipeelano tše dingwe. Ge o ka reka goba wa diriša ditšweletšwa tšeo, go ka nna gwa hlokega gape gore o amogele mabaka ao bjale ka seo o tlamegilego go se dira pele gore o kgone go reka, hloma, goba go diriša.

GO GO NOLOFALETŠA DILO, MICROSOFT E KA NNA YA DIRA GORE DI HWETŠAGALE BJALE KA KAROLO YA LEBENKELE GOBA DITIRELO GOBA MO GO SOFTWERE GOBA GO DITHOTO, DITHULUSI LE DIDIRIŠWA BAKENG SA TIRIŠO LE/GOBA GO LAIŠOLLA TŠEO E SEGO KAROLO YA SETŠWELETŠWA GOBA DITIRELO TŠEO DI REKIŠWAGO. GO FIHLA MOO GO DUMELELWAGO KE MOLAO WOO O DIRIŠWAGO, MICROSOFT GA E TŠWELETŠE BOEMEDI, DIWARANTHI GOBA DITIIŠETŠO GE GO TLA MO GO NEPAGALONG YA DIPOELO GOBA TŠEO DI TŠWELETŠWAGO KE DITHULUSI GOBA DIDIRIŠWA TŠE BJALO.

Ka kgopelo hlompha ditokelo tša dithoto tša monagano tša batho bangwe ge o dirišwa dithulusi le didirišwa tšeo di dirilwego gore di hwetšagalo mo Lebenkeleng, goba mo go softwere goba thotong.

13. Dikhoutu tša Softwere le Diteng tše Laišollotšwego. Softwere e itšeng le diteng di tlišwa go wena ka go fana ka sekgokaganyi sa taišollo mo go akhaonte ya gago ya Microsoft yeo e sepelelanago le theko ya gago. Go lebelelwa pele korolo e ka mo tlase, gantši re boloka sekgokaganyi sa taišollo le senotlelo sa setitšithale seo se sepelelanago le ditheko tšemo go akhaonte ya gago ya Microsoft sebaka sa mengwaga e 3 go tloga letšatšing la theko, e fela ga re go tshepiše gore re tla di boloka sebaka se itšeng sa nako. Bakeng sa ditšweletšwa tša boingwadišo tšeo di fihlišwago go wena ka go fana ka sekgokaganyi sa taišollo, mabaka ao a fapanego le ditokelo tša poloko di ka nna tša dirišwa, tšeo e lego gore o ka kgona go di lebelela gape le go dumelana natšo mo nakong ya boingwadišo.

O a dumela gore re ka nna ra khansela le go fetoša programa ya rena ya poloko ya senotlelo sa setitšithale nako efe goba efe. Gape o a dumela gore re ka nna ra emiša go thekga poloko ya dinotlelo bakeng sa se tee goba go feta sa ditšweletšwa le gona ka lebaka lefe goba lefe, go akaretšwa, bjale ka mohlala, mo bofelong bja tikologo ya bophelo ya thekgo ya setšweletšwa, moo ka morago o ka se sa kgonagao go ka fihlelela sekgokaganyi sa taišollo goba senotlolo sa setišithale. Ge re ka khansela goba go fetoša programa ya rena ka tsela yeo e lego gore o ka se sa kgona go ka fihlelela sekgokaganyi sa taišollo goba (se)dinotlolo tša setitšithale mo go akhaonte ya gago, re tla go fa bonnyane tsebišo ya pele ga nako ya matšatši a 90 re diriša tshedimošo ya go ikgokaganya bakeng sa akhaonte yeo e sepelelanago ya Microsoft.

14. Peo ya theko. Ge e ba re na le Lebenkele la Thekišo la Microsoft mo nageng goba tikologong ya geno, ditheko, kgetho ya ditšweletšwa le ditlhohleletšo tšeo do abjwago di ka no fapana le tšeo di hwetšagalago mo go Lebenkele la inthanete. Go fihla go ya ka mo go dumeletšwego ke melao yeo e dirišwago, Microsoft ga e tiišetše gore theko, setšweletšwa goba tlhohleletšo yeo e abjwago mo inthaneteng e tla hwetšagala gape goba ya dumelelwa mo go Lebenkele la Thekišo la Microsoft goba tlhanaphetho.

Lebenkele ga le na tiišetšo ya go lekalekanyetša theko. Re ka se lekalekanye theko yeo e bapaditšwego ke barekiši ba bangwe bakeng sa dilo tšeo di swanago.

Re ka nna ra go fa kgetho ya go otara pele ga nako ditšweletšwa pele ga letšatši leo di tla hwetšagalago ka lona. Go ithuta tše dingwe ka ga dipholisi tša rena tša go otara pele ga nako, ka kgopelo bona Letlakala la rena Diotara tša Pele ga nako https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x046c.

Ka ntle le ge go ka bolelwa ka mokgwa mongwe, ditheko tšeo di bontšhitšwego mo Lebenkele ga di akaretše metšhelo goba ditefelo ("Metšhelo") yeo e ka dirišwago mo go theko ya gago. Ditheko tšeo di bontšhitšwego mo go Lebenkele gape ga di akaretše ditshenyegelo tša thomelo. Metšhelo le ditshenyegelo tša thomelo (bjale ka ge di dirišwa) gomme di tla tsenywa go hlwahlwa ya theko ya gago gomme e tla bontšhwa mo go letlakala la go fetela pele. Ke wena o le tee o nago le boikarabelo bja go lefa Metšhelo le ditshenyegelo tše bjalo.

Go ya ka gore naa o lefelong lefe, ditshepetšo dingwe tša ditšhelete tše dingwe di ka nna tša hloka phetolelo go tšhelete ya dinageng tše dingwe goba tša sepetšwa ka nageng ye nngwe. Panka ya gago e ka nna ya go lefiša ditefelo tša tlaleletšo bakeng sa ditirelo tšeo ge o diriša karata ya khrediti goba ya tepiti. Ka kgopelo ikgokaganye le panka ya gago go hwetša tshedimošo.

15. Kgetho ya Mpshafatšo ka Boitirišo. Go ya ka gore dimpshafatšo ka boitirišo di dumeletšwe mo nageng, tikologo, profense/selete, goba mmušo wa gago, o ka nna wa kgetha gore ditšweletšwa goba ditirelo di mpshafatšwe ka boitirišo mo bofelong bja nako ye itšeng yeo e sa fetogego ya tirelo. Ge eba o kgethile go mpshafatša ka boitirišo setšweletšwa goba tirelo, re ka nna ra mpshafatša setšweletšwa goba tirelo mo bofelong bja nako ya bjale ya ditirelo gomme ra go lefiša bakeng theko ya bjale bakeng sa nako yeo e mpshafatšwago, ka ntle le ge o ka kgetha go khansela setšweletšwa goba tirelo bjale ka ge go hlalositšwe ka mo tlase. Re tla go lefediša ka mokgwa wa tefelo woo o ikgethetšego wona bakeng sa mpshafatšo, go lebelelwa gore naa o be o le mo faeleng ka letšatši la mpshafatšo goba o fane ka yona ka morago naa. O ka nna wa khansela ditšweletšwa goba ditirelo pele ga letšatši la mpshafatšo. O swanetše go khansela pele ga letšatši la mpshafatšo go efoga go lefišwa bakeng sa mpshafatšo.

16. Pholisi ya Pušetšo morago. Re tla amogela dipušetšo morago le diphetošo bakeng sa ditšweletšwa tšeo di dumelelwago sebaka sa matšatši a 14 go tloga letšatšing la theko goba la taišollo, bjale ka ge go dirišwa. E no buša setšweletšwa seo se dumelelwago ka seemo sa sona sa go swana le se seswa ka sephuthelong sa sona sa setlogo, ga mmogo le dikarolo tša sona ka moka, dikarolo, dingwalo tša ditaelo le ditokumente tšeo di bego di tsentšwe go tloga mathomong. Pholisi ye ya rena ya Pušetšo Morago ya tšhelete ga e ame ditokelo tša semolao tšeo di ka dirišwago mo go theko ya gago.

Softwere le Dipapadi tšeo di phuthetšwego di swanetšwe go bušwa ka setswaledi sa tšona se sa le ka mokgwa woo se bego se le ka wona go tloga mathomong gomme se swanetše go akaretša dthoto ka moka tšeo di bego di le ka mmo go akaretšwa dinotlolo tša ditšweletšwa. Bjale ka phaelo ka thoko ya nakwana, diphuthelwa tša softwere le dipapadi tše e lego gore di šetše di butšwe di swanetšwe go romelwa mo nakong ya pušetšo morago ge e le gore ga o dumelane le mabaka a laesense, fela ge o sa di diriše goba wa dira dikhophi.

Dilo tše dingwe ga di a dumelwa gore di ka bušetšwa morago; ka ntle le ge go ka dumelelwa ke molao goba ka thekišo ya setšweletša tše itšeng, ditheko ka moka tša mohuta woo wa ditšweletša di phethagaditšwe gomme ga gona pušetšo ya tšhelete:

didirišwa tša setitšithale, dipapadi, diteng tša ka gare ga di-app le boingwadišo, mmino, difilimi, dipontšho tša thelebišeneng, le diteng tšeo di sepelelanago;

dikarata tša dimpho le dikarata tša tirelo/boingwadišo (mohl., Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

ditšweletšwa tšeo di diretšwego motho goba motho a iphetoletšego tšona;

ditšweletša tšeo di otarilwego ka tlase ga mabaka ao a kgethegilego, ge e le gore e be e se karolo ya thekišo ya kwalakwatšo go tšwa Lebenkeleng;

ditšweletšwa tša phihlelelo ya tsenatseno nako efe goba efe ya mogopolo ("RAM");

Ditirelo tšeo di dirilwego goba di šetšego di dirišitšwe; le

dilo tšeo e bego e le tša diphokoletšo goba tšeo di bego di swayilwe bjale ka tša "Theko ya Bofelo" goba "Ga o a dumelelwa go ka di buša".

Ge o dira pušetšo morago yeo e dumeletšwego, re tla go bušetša hlwahlwa ka botlalo, re ntšha ditefelo tša tshepetšo le thomelo (ge di le gona), gomme o tla hwetša amogela pušetšo morago ya ditšhelete mo matšatšing a kgwebo ao a ka bago a 3-5. Dipušetšo morago dife goba dife tša ditšhelete di tla romelwa go akhaonte yeo e swanago, go dirišwa mokgwa woo o swanago wa tefelo, woo o dirišitšwego go dira otara (ka ntle le ge o ka kgetha go amogela Sekoloto sa Lebenkeleng sa go lekana le hlwahlwa ya pušetšo morago yeo ya ditšhelete).

Bakeng sa tshedimošo ka botlalo ka ga gore naa o bušetša bjang ditšweletšwa tšeo di dumelelgago, bona letlakala la Dipušetšo le Dipušetšo Morago tša Ditšhelete https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0434.

Ge e le gore o dula Taiwan, ka kgopelo lemoga gore go ya ka Molao wa Tšhireletšo ya Badiriši wa Taiwan le melawana ya wona ya maleba, tšohle tše rekilwego tšeo di sepelelanago le diteng tša setitšithale tšeo di abilwego ka mokgwa wa/goba ditirelo tša inthaneteng di phethagetše gomme o ka se bušetšwe ditšhelete ge ditirelo goba diteng tšeo di abilwe mo inthaneteng. Ga o na tokelo ya gore o ka dira kleime ya nako ya go inaganišiša goba pušetšo ya tšhelete.

17. Ditefelo go Wena. Ge eba re go kolota tefelo, gona o a dumela gore o tla re tsebiša ka nako le go re fa ka nepagalo tshedimošo efe goba efe yeo re e hlokago gore re go lefe. O na le boikarabelo bakeng sa metšhelo le ditefelo dife goba dife tšeo di ka bago gona ka baka la tefelo ye go wena. Go fihla moo go dumelelwago ke molao woo o dirišwago, o swanetše go latelana le mabaka afe goba afe ao re ka a beago go tokelo ya gago ya tefelo efe goba efe. Ge o kwa hwetša tefelo ka phošo, re tla goga goba ra kgopela gore o buše tefelo yeo. O a dumela gore o tla šomišana le rena mo maitekong a rena go dira se. Re ka nna gape ra fokotša tefelo ya rena go wena ka ntle ga go fana ka tsebišo go phošolla tefelo ya go feta tekano ya peleng.

18. Dikarata tša Dimpho. Dikarata tša Dimpho tšeo di rekilwego go tšwa go Lebenkele la Thekišo La Microsoft le bušwa ke Tumelano ya Karata ya Mpho ya Thekišo yeo e hwetšagalago go https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Tshedimošo ka ga dikarata tša mpho tša Skype e hwetšagala mo go letlakala la Thušo la Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Tirišo ya dikarata tše dingwe tša dimpho tša Microsoft di bušwa ke Mabaka le Dipeelano tša Karata ya Mpho ya Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Tirelo ya Bareki. Ka kgopelo etela Letlakala la rena la Thekišo le Thekgo https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x046c go hwetša tshedimošo ye nngwe gape ka ga dikgetho tša tirelo ya bareki.

MABAKA A KAKARETšo

20. Phetolo ya Mabaka. Microsoft e ka nna ya fetola Mabaka a Thekišo ka nako efe goba efe ka ntle ga gore o ka tsebišwa. Mabaka a Thekišo ao a dirišwago mo nakong ya ga o otara sengwe a tla laola theko ya gago le go dirišwa bjale ka kontraka ya theko magareng ga rena. Pele ga theko ya gago yeo e latelago, Microsoft e ka no ba e fetotše Mabaka a Thekišo ka ntle ga gore o ka tsebišwa. Ka kgopelo lebelela gape Mabaka a Thekišo nako le nako ge o etela Lebenkele. Re šišinya gore o boloke goba o gatiše khophi ya Mabaka a Thekišo gore o kgone go a lebelela gape nako yeo e tlago ge o dira theko.

21. Dikgaoletšo tša Mengwaga. Dikgaoletšo tša mengwaga di ka dirišwa bakeng sa tirišo ya gago ya Lebenkele, go akaretšwa thekišo.

22. Khupamarama le Tšhireletšo ya Tshedimošo ya Motho. Khupamarama ya gago e bohlokwa go rena. Re diriša tshedimošo e itšeng yeo re e kgoboketšago go tšwa go wena go sepetša le go fana ka Lebenkele. Ka kgopelo bala Setatamente sa Sephiri sa Microsoft ka ge se hlalosa mehuta ya data yeo re e kgoboketšago go tšwa go wena le go tšwa didirišweng tša gago ("Data") le gore naa re e diriša bjang. Setatamente sa Sephiri gape se hlalosa gore naa Microsoft e diriša bjang diteng tša gago, e lego poledišano ya gago le bangwe; tšeo o di ngwalago inthaneteng goba tshedimošo yeo o e romelago go Microsoft ka tirišo ya Lebenkele; le difaele, diswantšho, ditokumente, modumo, mešomo ya setitšithale, le dibitio tšeo o di tsenyago, bolokago goba o di abelanago mo didirišweng tša gago ka go diriša Lebenkele ("Diteng tša gago"). Ka go diriša Lebenkele, o tloga o dumela go kgoboketšo ya Microsoft, tirišo le go ribolla ga Diteng tša gago le Data bjale ka ge go hlalositšwe mo go Setatamente sa Sephiri.

23. Pontšho ya Setšweletšwa le Mebala. Microsoft e leka go bontšha mabala ya ditšweletšwa le diswantšho ka go nepagala le ge go le bjalo re ka se tiišetše gore mmala woo o o bonago mo sekirining sa setšweletšwa sa gago goba monithareng o tla tloga o swana le mmala wa setšweletšwa.

24. Diphošo tšeo di ka bago gona mo Pontšhong ya Ka Lebenkeleng. Re šoma ka maatla gore re phatlalatše tshedimošo yeo e nepagetšego, re mpshafatše Lebenkele kgafetša kgafetša, le go phošolla diphošo ge re di hwetša. Le ge go le bjalo, efe goba efe ya diteng tšeo di hwetšagalago mo go Lebenkele e ka no ba e fošagetše goba nako e se ya nepagala mo nakong efe goba efe. Re na le tokelo ya gore re ka dira diphetogo mo Lebenkeleng ka nako efe goba efe, go akaretšwa ditheko tša ditšweletšwa, ditlhalošo, dithekišo le khwetšagalo.

25. Phedišo ya Tirišo le Phihlelelo. Microsoft e ka nna ya fediša akhaonte ya gago goba tirišo ya Lebenkele ka nako efe goba efe ka ntle ga go fana ka lebaka, go akaretšwa, ntle le kgaoletšo, ge e le gore o tshetše Mabaka a a Thekišo goba Dipholisi tša Lebenkele, goba ge e le gore lebenkele ga le sa sepetšwa ke Microsoft. Ka go diriša Lebenkele, o dumela go ba le maikarabelo (go ya ka mabaka a) bakeng sa diotara dife goba dife tšeo o di dirago goba ditefišo tšeo di ka bago gona ka baka la phedišo e bjalo. Microsoft e ka nna ya fetola, ya se sa tšwela pele, goba ya emiša Lebenkele ka nako efe goba efe, ka lebaka lefe goba lefe, ka ntle ga gore o ka tsebišwa.

26. Diwaranthi le Dikgaoletšo tša Diphošollo. GO FIHLA MOO GO DUMELELWAGO KE MOLAO WA GAGO WA SELEGAE, MICROSOFT LE BAABI BA YONA, BAPHATLALATŠI, BAREKIŠIGAPE, LE BAABI BA DITENG GA BA TSHEPIŠE GOBA BA LAETŠA DIWARANTHI, DIKARANTI, GOBA MABAKA, GO AKARETŠWA KGONAGALO YA GO REKIŠWA, KHWALITHI YEO E KGOTSOFATŠAGO, GO SWANELWA KE LEBAKA LE ITŠENG, MAITEKO A GO LAETŠA BOKGONI, THAETLELE, GOBA GO SE THOMANE. DITŠWELETŠWA GOBA DITIRELO TŠEO DI REKIŠITŠWEGO GOBA DI HWETŠAGALAGO MO LEBENKELENG DI A TIIŠELETŠWA, GE GO LE BJALO, FELA KA TLASE GA DITUMELANO DIFE GOBA DIFE TŠA LAESENSE GOBA DIWARANTHI TŠA MOTŠWELETŠI TŠEO DI TLAGO LE TŠONA. KA NTLE LE GE DI ABILWE KA TLASE GA TUMELANO YA LAESENSE YEO E TLAGO NATŠO GOBA KA TLASE GA WARANTHI YA BATŠWELETŠI GO LEBELELWA PELE DITOKELO TŠA GAGO TŠA SEMOLAO:

THEKO YA GAGO LE TIRIŠO YA GAGO KE BOIKARABELO BJA GAGO;

RE FANA KA DITŠWELETŠWA LE DITIRELO "DI LE KA WONA MOKGWA WO," "KA DIPHOŠO KA MOKA," GAPE "KA GE DI HWETŠAGALA";

O BA LE BOIKARABELO BJA KOTSI GE GO TLA MO GO KHWALITHI LE GORE NAA DI ŠOMA BJANG; LE

O BA LE BOIKARABELO BJA TSHENYEGELO KA BOTLALO BAKENG SA TLHOKOMELO LE TOKIŠO TŠOHLE TŠEO DI HLOKEGAGO.

MICROSOFT GA E TIIŠETŠE NEPAGALO GOBA GOBA GONA KA NAKO GA TSHEDIMOŠO YEO E HWETŠAGALAGO GO TŠWA LEBENKELENG GOBA DITIRELO. O A DUMELA GORE MEKGWATŠHOMO YA KHOMPHUTA LE DIPOLEDIŠANO TŠA MEGALA GA SE TŠEO DI SE NAGO PHOŠO GOMME NAKO LE NAKO GO KA BA LE NAKO YEO DI SA ŠOMEGO. GA RE TIIŠETŠE GORE PHIHLELELO YA GAGO YA LEBENKELE GOBA DITIRELO DI KA SE ŠITIŠWE, TŠA BA KA NAKO, TŠA ŠIRELETŠEGA, GOBA TŠA HLOKA DIPHOŠO, GOBA GO KA SE BE GONA TOBO YA DITENG.

Ge, le ge o lebeletše Mabaka a a Thekišo, o na le mabaka a a gore o ka nyaka go lefelelwa bakeng sa ditshenyegelo tšeo di bago gona goba di SEPELELANAGO LE Lebenkele, Ditirelo, goba setšweletšwa goba tirelo efe goba efe, GO FIHLELELA MOO E DUMELELWAGO KE MOLAO WOO O DIRIŠWAGO, phošollo ya gago yeo o ka e dirišago ke go hwetša go tšwa go Microsoft goba baabi ba yona ba ITS, barekišigape, baphatlalatši, le baaba diteng THWII ditshenyegelo ka botlalo go fihla go (1) theko goba tefelo ya kgwedi ye tee ya tirelo efe goba efe, boingwadišo, goba tefelo yeo e tshwanago (go sa akaretšwe hlwahlwa ya theko ya hadewere, softwere, thekgo, goba diwaranthi tšeo di okeditšwego), goba (2) $100.00 tša US ge e le gore go be go se na tirelo, boingwadišo, goba tefelo yeo e swanago.

O KA NNA WA BA LE DITOKELO TŠE ITŠEGO KA TLASE GA MOLAO WA SELEGAE. GA GO NA SELO SEO SE LEGO MO KONTRAKENG YEO SEO SE AMAGO DITOKELO TŠE, GE DI LE GONA.

Bakeng sa badiriši bao ba dulago New Zealand, o ka nna wa ba le ditokelo tša semolao tša ka tlase ga Molao wa Ditiišetšo tša Modiriši wa New Zealand, gomme ga go na selo seo se lego mo go Mabaka a a Thekišo seo e lego gore se ama ditokelo tšeo.

27. Kgaoletšo ya Boikarabelo. GO FIHLELELA MOO E DUMELELWAGO KE MOLAO WOO O DIRIŠWAGO, O DUMELA GORE O KA SE LEKE GO HWETŠA GAPE DITSHENYEGELO DIFE GOBA DIFE GOBA DITOBO, GO AKARETŠWA DIPOELO KA BAKA LA SEO, TŠE KGETHEGILEGO, TŠEO E SEGO TŠA THWII, TŠA GO BA GONA KA MAHLATSE GOBA TŠA KOTLO. Magomo le dibeelwakathoko TŠEO DI LEGO MO GO DIKAROLO 26 LE 27 di a dirišwa ge o ka ba le ditshenyegelo le ge e le gore re be re tseba goba re be re swanetše go tseba ka ga kgonagalo ya ditshenyegelo. MEBUŠO E MENGWE GOBA DIPROFENSE/mafelo GA E DUMELELE GO BEELWA KA THOKO GOBA KGAOLETŠO YA DITSHENYEGELO TŠA GO BA GONA KA MAHLATSE GOBA KA BAKA LA SEO, KA GO REALO DIKGAOLETŠO LE DIBEELWAKATHOKO TŠE KA MO GODIMO DI KA SE DIRIŠWE GO WENA.

Go fihla go bogolo bjoo bo dumeletšwego ke molao woo o dirišwago, dikgaoletšo le dibeelwakathoko tše di a dirišwa go DIKLEIME TŠOHLE, KA TLASE GA TEORI EFE GOBA EFE YA SEMOLAO, yeo e sepelelanago le Lebenkele, Ditirelo, mabaka a a thekišo, goba setšweletšwa goba tirelo efe goba efe yeo e rekišwago, go akaretšwa tobo ya diteng, baerase efe goba efe GOBA MALWERE tšeo di amago tirišo ya gago ya Lebenkele goba Ditirelo GOBA SETŠWELETŠWA SEFE GOBA SEFE SEO SE HWEDITŠWEGO GO TŠWA LEBENKELENG; LE go diega goba go šitega go thoma goba go phethagatša dithomelo goba ditiragalo.

28. Go hlatholla Mabaka A. Dikarolo ka moka tša Mabaka a Thekišo di a dirišwa go fihlela go bogolo bjoo bo dumelelwago ke molao wa maleba; o ka nna wa ba le ditokelo tše kgolo mo tikologong ya gago ya tulo (goba, ge e le gore ke kgwebo, lefelo la gago la pele la kgwebo). Ge go ka hwetšwa gore re ka se kgone gore re gapeletše gore karolo ya Mabaka a Thekišo bjale ka ge a ngwetšwe e šome, re ka nna ra fetoša mabaka ao ka mabaka a mangwe ao a nyakilego go swana go fihla moo o lego gore re ka gapeletša gore a šome go ya ka molao wa maleba, gomme Mabaka a Thekišo ao a šetšego ona a ka se fetošwe. Mabaka a Thekišo a diretšwe fela bakeng sa kholego ya gago le rena, ga se a direlwa gore motho yo mongwe a holege, ka ntle ga bao ba tšeago marapo go Microsoft le bao ba kgethilwego. Mabaka a mangwe a ka nna a dirišwa ge o ka reka ditšweletšwa goba ditirelo go tšwa go diwepsaete tše dingwe tša Microsoft.

29. Taolelo. Go fihla moo e dumeletšwego ke molao woo o dirišwago, re ka nna ra go fa, ra fetišetša goba ra tloša ditokelo tša rena le tšeo re tlamegago ka tšona ka tlase ga Mabaka a a Thekišo, goba ra abela bangwe laesense ya ditokelo ka tlase ga Mabaka a, ka botlalo goba karolo nngwe, nako efe goba efe ka ntle le go go tsebiša. O ka se abelane goba wa fetiša ditokelo dife goba dife ka tlase ga Mabaka a Thekišo.

30. Ditsebišo le Poledišano. Bakeng sa dipotšišo tša theko ya bareki, ka kgopelo bona letlakala la Thekišo le Thekgo mo Lebenkeleng. Bakeng sa dikgohlano, latela mokgwa wa go dira tsebišo mo karolong ye.

31. Mokgatlo wo o fanago ka kontraka, Kgetho ya Molao le Lefelo la go Rarabolla Dikgohlano.

a. Amerika Leboa goba Borwa ka ntle ga United States le Canada. Ge eba o dula mo go (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo ka gago la pele la kgwebo le mo go) Amerika Leboa goba Borwa ka ntle ga United States goba Canada, o ba le kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Molao wa mmušo wa Washington o laola tlhathollelo ya Mabaka a a Thekišo le dikleime tša go tshelwa go molao, go sa lebelelwa kgetho ya dikokwane tša molao. Melao yanaga yeo re lebišitšego Lebenkele le Ditirelo e laola dikleime tše dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona).

b. Bohlabela Gare le Afrika. Ge eba o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo ka gago la pele la kgwebo le mo go) Bohlabela Gare goba Africa, o ba le kontraka le Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Melao ya Ireland e laola tlhatholelo ya Mabaka a a Thekišo le dikleime tša go e tshela, go sa lebelelwe dikgohlano tša dikokwane tša molao. Melao ya naga yeo re lebišitšego Lebenkele le Ditirelo e laola dikleime tše dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona). Rena le wena re dumelana ka go se ikgogele morago ka lefelo le kakaretšo ya semolao ya ditsheko tša Ireland bakeng sa dikgohlano tšohle tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a a Thekiša goba Lebenkele.

c. Ešiya goba dinaga tša Borwa bja Pacific, ka ntle le ge e le gore naga ya gago go bolelwa ka yona ka mo tlase. Ge eba o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo ka gago la pele la kgwebo le mo go) Ešiya (ka ntle go Tšhaena, Japane, Repabliki ya Korean goba Taiwan), o ba le kontraka le Microsoft Regional Sales Corporation, mokgahlo woo o beakantšwego ka tlase ga melao ya Mmušo wa Nevada, U.S.A., ka makala kua Singapore le Hong Kong, gomme lefelo la wona la pele la kgwebo le lego kua 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Molao wa mmušo wa Washington o laola tlhathollelo ya Mabaka a a Thekišo le dikleime tša go tshelwa go molao, go sa lebelelwa kgetho ya dikokwane tša molao. Melao ya naga yeo re lebišitšego Lebenkele e laola dikleime tše dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona). Dikgohlano dife goba dife tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a a Thekišo, go akaretšwa potšišo efe goba efe ka go ba gona ga tšona, bonnete bja tšona, goba phetšišo ya tšona, di tla lebišwa go gomme tša phethwa ka therišano kua Singapore go ya ka Melao ya Therišano ya Singapore International Arbitration Center (SIAC), yeo melao ya yona e tšewago e akareditšwa go ya ka tšhupetšo mo thabeng ye. Lekgotla le tla ba le morerišani o tee yoo a kgethilwego ke Mopresidente wa SIAC. Leleme le tla dirišwago therišanong e tla ba Seisimane. Sephetho sa morerišani e tla ba sona sa bofelo, gomme se a tlama, gomme ga se phegišege, gomme se ka dirišwa bjale ka motheo wa kahlolo mo nageng goba selete sefe goba sefe.

d. Japane. Ge eba o dula (goba, ge eba kgwebo, lefelo la pele la kgwebo le mo) Japane, o ba le kontraka le Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Melao ya Japane e laola Mabaka a a Thekišo le merero efe goba efe yeo e tšwelelago goba o sepelelanago le yona goba Lebenkele.

e. Repabliki ya Korea. Ge eba o dula (goba, ge eba kgwebo, lefelo la pele la kgwebo le mo) Repabliki ya Korea, o ba le kontraka le Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Melao ya Repabliki ya Korea e laola Mabaka a a Thekišo le merero efe goba efe yeo e tšwelelago goba o sepelelanago le yona goba Lebenkele.

f. Taiwan. Ge eba o dula (goba, ge eba kgwebo, lefelo la pele la kgwebo le mo) Taiwan, o ba le kontraka le Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Melao ya Taiwan e laola Mabaka a a Thekišo le merero efe goba efe yeo e tšwelelago goba o sepelelanago le yona goba Lebenkele. Go hwetša tshedimošo ka ga Microsoft Taiwan Corporatio, ka kgopelo bona wepsaete yeo e abilwego ke Letona la Merero ya Ekonomi R.O.C. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Rena le wena re dumelana gore Tsheko ya Tikologo ya Taipei Taiwan ke yona tsheko ya pele yeo e nago le taolo go dikgohlano dife goba dife tšeo di ka tšwelelago goba di sepelalango le Mabaka a goba Lebenkele, go fihla go bogolo bjo dumeletšwego ke melao ya Taiwan.

32. Ditsebišo.

a. Ditsebišo le mekgwa ya go dira dikleime bakeng sa tshelo molao ya thoto ya monagano. Microsoft e hlompha ditokelo tša thoto ya monagano ya batho bangwe. Ge o hloka go romela tsebišo ya tshelo molao ya thoto ya monagano, go akaretšwa dikleime tša tokelo ya ngwalollo, ka kgopelo diriša mekgwa yeo e latelago bakeng sa go romela Ditsebišo tša Tshelo molao (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). DIPOTŠIŠO KA MOKA TŠEO DI SA SEPELELANEGO LE MOKGWA WO DI KA SE HWETŠE PHETOLO.

Microsoft e diriša mekgwa yeo e hlalositšwego mo go Thaetlele 17, Khoutu ya United States, Karolo ya 512 go fetola ditsebišo tša tshelo ya molao ya tokelo ya ngwalollo. Mo mabakeng a maswanedi, Microsoft e ka nna ya šitiša goba ya fediša diakhaonte tša badiriši ba ditirelo tša Microsoft bao ba phelago ba tshela molao.

b. Ditsebišo tša Tokelo ya Ngwalollo le Leswao la Thekišo.

Diteng ka moka tša Lebenkele le Ditirelo ke Tokelo ya Ngwalollo ya ©2016 Microsoft Corporation le/goba baabi ba yona goba baabi bangwe, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Ditokelo ka moka di beeleditšwe. Rena goba baabi ba rena le baabi bangwe ke bona beng ba thaetlele, tokelo ya ngwalollo le ditokelo tša thoto ya monagano mo Lebenkeleng, Ditirelo le diteng. Microsoft le maina, maswao, le diaekhone tša ditšweletšwa ka moka tša Microsoft e ka nna ya ba maswao a thekišo goba maswao ao a ngwadišitšwego a thekišo a Microsoft mo United States, Canada le/goba dinaga tše dingwe.

Lenaneo la maswao a thekišo a Microsoft a ka hwetšwa mo go: https://www.microsoft.com/trademarks. Maina a dikhamphani le ditšweletšwa e ka nna ya ba maswao a thekišo a beng ba ona. Ditokelo dife goba dife tšeo e lego gore ga se tša abja go ya ka Mabaka a a Thekišo a beeleditšwe.

33. Temošo ka ga Tšhireletšego. Go efoga kgonagalo ya kgobalo, go se dudišege goba go kweša mahlo bohloko, nako le nako o swanetše go kgaotša go bapala dipapadi goba go diriša didirišwa tše dingwe, kudukudu ge o kwa sehlabi sefe goba sefe goba o lapile la go šiiša ka baka la tirišo. Ge o ka itemogela go se dudišege, kgaotša tirišo sebakanyana. Go se ikwe gabotse go ka akaretša, maikutlo a go sellega, go lwatša ke tsela, go dikologa, go se tsebe gore naa o kae, go rengwa ke hlogo, go lapa kudu, maahlo a bohloko, goba mahlo ao a omilego. Go diriša didirišwa go ka go lebatša dilo goba gwa thibela tšeo di diragalago ka mahlakoreng. Efoga dikotsi tša go kgopega, ditepisi, marulelo ao a lego fase goba dilo tša boleng bja godimo tšeo di ka senyegago. Persente a nnyane kudu ya batho e ka bo itemogela go akgega ge ba bontšjwa diswantšho dingwe tšeo di swanago le mabone ao a panyapanyago goba dipatrone tšeo di ka tšwelelago go tšwa didirišweng. Le bona batho bao ba se nago histori ya go akgega o ka no hwetša ba na le tšhupabolwetši yeo e sa bonwago yeo e ka hlolago go akgega go. Dika di ka akaretša go ikwa o dikologo, pono e fetogile, go thinyathinyeng, go fofafofa goba go tšhikinyega ga ditho tša mmele, kgakanego, tlalelano, go idibala, goba dikotwane. Semetseng emiša go diriša gomme o bonane le ngaka ge e le gore o itemogetše sefe goba sefe sa dika tše, goba o bonane le ngaka pele ga ge o ka diriša didirišwa ge e le gore o kile wa ba le mathata ao a sepelelanago le go akgega. Batswadi ba swanetše ba šetše tirišo ke bana ba bona ya didirišwa bakeng sa maswao a dika..