ମୁକ୍ତଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
Xbox ରେ ଅନଲାଇନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର୍ କୁ Xbox Live Gold ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ଗ୍ରହିତା ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
ମୁକ୍ତ+
ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡିକର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ

ଏହି ବଣ୍ଡଲ୍‌ରେ

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ