ମାଗଣାଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
ମାଗଣା+

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି

ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ କଣ ନୂତନ ଅଛି

- Added new truck - Added front loader