ମୁକ୍ତ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

By Unimed Sorocaba application you can: - Consult our medical guide; - Conduct schedules online consultations; - Consult prices of items of Unimed Pharmacy Sorocaba; - Perform pre-scheduling imaging; - Get examinations guidance of imaging and laboratory; - View results from imaging and laboratory; - Access information service centers and useful telephone numbers.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Unimed Sorocaba

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Unimed Sorocaba

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

18-01-16

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

33.51 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ

ବର୍ଗ

ଡାକ୍ତରୀ

ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍‍କ୍ୟାମ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ନିକଟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ (NFC) ସେବଗୁଡିକ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସର୍ଭର୍‌ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ.
ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଲାଇବ୍ରେରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

Português (Brasil)
Português (Portugal)
English (United States)ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ