ମୁକ୍ତଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
+ ଅଫର୍‌ଗୁଡିକ ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ
ମୁକ୍ତ+
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

This application is designed to develop and enhance children I.Q. of words and how to build words. It uses innovative way to teach your child to read, listen and spell words in English with pictures and sounds. A child best way to learn is by using God gifted senses. Word Builder is designed to enable a child to learn and recognize the different Words, How to Build words, Spelling of different words. The application is designed to increase the intelligence and knowledge of children in a playful fun way along with enhancing vocabulary. This app is best for pre-school and kindergarten children.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Ilmasoft FZE

କୋପୀରାଇଟ୍

Copyright © Ilmasoft FZE 2017

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

23-10-17

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

49.94 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହାର୍ଡ୍‌ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ.

ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟ

ଉତ୍ପାଦ ଡେଭଲପର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ, ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ସହଜ କରି.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

Word Builder ୱେବସାଇଟ୍‍
Word Builder ସମର୍ଥନ


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ