Series X ଏବଂ S ପାଇଁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ହୋଇଛି
ମୁକ୍ତଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
Xbox ରେ ଅନଲାଇନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର୍ କୁ Xbox Live Gold ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ଗ୍ରହିତା ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
ମୁକ୍ତ+
ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡିକର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ

ଏହି ବଣ୍ଡଲ୍‌ରେ

ବିବରଣୀ

Start strong in World of Warships: Legends! This bundle will jump-start your journey through the ship tiers, and enable you to make quick progress through the game. Comes with: - 1 day of Premium Account - 10x Type 1 camouflages - 30x Ship XP common boosters - 30x credits common boosters - 30x Commander XP common boosters - 30x Global XP common boosters - 30x Battle common boosters - 37,000 Commander XP Jump-start your domination of the high seas!

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Wargaming.net

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Wargaming Group Limited

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

01-11-21

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

10.09 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

7 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର Xbox One କନସୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବେଶ ରହିବ.ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ