Trace Id is missing
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାନ୍ତୁ
ସାଇନ୍ ଇନ୍

Microsoft.com ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମ୍‌ସମୂହ

ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ରିଫାଇନ୍ କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ରିଫାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ବିଭାଗକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ
 • ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ
 • ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ
 • PC
 • ସିମୁଲେସନ୍‍
 • PC ଗେମ୍‌ ପ୍ୟାଡ୍
2 ଟା ଫିଲ୍ଟର୍ ଚୟନ କରାହୋଇଛିସବୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ
35 ଟା ଆଇଟମ୍ ରୁ 1 - 35 ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାହେଉଛି
 • Asphalt 9: Legends

  ମାଗଣାଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Farming Simulator 22 PC

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ $2,230.50

  Jurassic World Evolution 2

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Cities Skylines II - Ultimate Edition

  $4,899.00ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • MotoGP™20 - Windows Edition

  $1,999.00ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ $389.05

  Totally Accurate Battle Simulator

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Pass

 • ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ $969.72

  House Flipper

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • No Man's Sky

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Townscaper

  $269.00

 • PowerWash Simulator

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • DIRT 5

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ EA Accessଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Matchpoint - Tennis Championships | DEMO (Win)

  ମାଗଣା

 • The Riftbreaker: Prologue

  ମାଗଣା

 • ନୁଆ

  7 Days to Die (Game Preview)

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Pass

 • Disney Dreamlight Valley

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Farming Simulator 19 (Windows 10)

  $799.00ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • EVERSPACE™ 2

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Pass

 • Medieval Dynasty

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Pass

 • Stranded Deep

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Pass

 • Phoenix Point

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Hardspace: Shipbreaker (PC Version)

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Pass

 • Shredders

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • MechWarrior 5: Mercenaries

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Passଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Little Witch in the Woods (Game Preview)

  ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟ Game Pass

 • Ultimate Custom Night

  $434.00

 • MotoGP™22 - Windows Edition

  $2,999.00ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Two Point Campus

  $1,999.00ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ $539.60

  Outer Wilds

  ପ୍ରକୃତରେ $1,349.00 ବର୍ତ୍ତମାନ $809.40ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ $869.60

  Bus Simulator 21 Next Stop

  ପ୍ରକୃତରେ $2,174.00 ବର୍ତ୍ତମାନ $1,304.40ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

 • Farming Simulator 22 - Platinum Edition (PC)

  $2,074.00ଆପ୍ ରେ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ

35 ଟା ଆଇଟମ୍ ରୁ 1 - 35 ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାହେଉଛି