₹ 824.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 824.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Among the many worlds the deities have created, there is one world that abounds with life known as Asdivine. But when a spate of disturbances erupts across the globe and an ever spreading murk threatens to destroy it, Izayoi, the deity of Asdivine himself, takes up his cause to save the world he created with his own hands. Suffering from an unfortunate loss of his own divine powers, is there any hope he can succeed? Find out as the curtain raises on this adventure of divine proportions! Boasting a voluminous story, an expansive world, treasure filled dungeons, exciting turn-based battles, weapon creation, and more, the all-inclusive RPG experience is here! Plus, limitless enemies and loot, a multitude of subquests, and even bosses that will blow your mind await!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Create a new chapter in a grand fantasy RPG featuring turn-based battles!
  • Boasting a voluminous story, an expansive world, treasure filled dungeons, exciting turn-based battles, weapon creation, and more, the all-inclusive RPG experience is here
  • Limitless enemies and loot, a multitude of subquests, and even bosses that will blow your mind await!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

KEMCO

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

©2015-2019 KEMCO/EXE-CREATE

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

EXE-CREATE

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

05-06-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

603.21 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ

ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ: ₹ ੧੦੯.੦੦ ਤੋਂ ₹ ੨੬੯.੦੦

ਸਥਾਪਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ Xbox One ਕਨਸੋਲ ਅਤੇ Windows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

日本語 (日本)
English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Asdivine Dios ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ