ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

The most competitive badminton games ever! Play the best supe badminton competition game now for FREE! Play with friends on badminton championship and win the Badminton League trophy! Smash your way to victory! Play badminton against clever opponents. Hit short, hit long and smash your way to victory in this badminton league! Activate power ups to give you an unfair advantage over your opponent. Beware, your opponent has powerups too! Use your racquet to make cool net shots. Bait them to do a high ball and finish with a smash! Or, play long rallies until your opponent gives up. Not sure how to play? Start with training mode. Practice baby shots with your badminton racket. You must be shocked by realistic badminton physics. In Badminton Star 2, racket is far more beyond your imagination! Get ready for a Badminton Match! Badminton is one of the most popular sports game in the world! In Crazy Badminton, compete with badminton players from all over the world! Do a crazy smash to your competitor! Hit your name to the global leader board! If you like sport games as badminton 3D , ultimate tennis , ping pong , basketball , soccer and football games, you will like Badminton League! Badminton is a new released sports game , now you are able to experience the real life badminton! Badminton Game Features: - Make cool trick shots with the net. - Choose different characters, balls, and powerups to play with. - Realistic bone animations. - Option to play in training mode. - Keyboard controls for desktop version, and touch controls for mobile version. - Full screen version. - Change the scenery with different badminton stadiums. Badminton is a racquet sport played using racquets to hit a shuttlecock across a net. Although it may be played with larger teams, the most common forms of the game are "singles" (with one player per side) and "doubles" (with two players per side). Badminton is often played as a casual outdoor activity in a yard or on a beach; formal games are played on a rectangular indoor court. Points are scored by striking the shuttlecock with the racquet and landing it within the opposing side's half of the court. Badminton could never be cooler like this! Go, achieve your champion dream! Be a real Badminton Star in this Badminton League game!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

FiveStar Peak Games

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

24-04-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

22.5 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Български (България)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ