ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

The best action adventure game on your phone! You play as the monkey Benji, swinging from vine to vine. But watch out for dangers, earn bananas to get upgrades and powerups! ***NOTE: If you cannot download the update from Windows Marketplace, please reboot your phone and try again. Features: - Beautiful cartoon & hand drawn like graphics. - Fun physics based gameplay (swing a monkey along ropes to get forward). - Multiplayer fun! You and your friend can play against each other in three different game modes! - Make your run through various landscapes (temple ruins, waterfalls and jungles). - Collect fruits like bananas and chilis to gain more upgrades. - Unlock special powers such as a jetpack, chili speed boost and eagle ride. - Cloth your monkey differently (ninja costume, gas mask). - Different kinds of vines(vines, snakes, burning vines etc.). CHANGELOG: v1.17: - Support carrier billing. v1.16: - Minor bugfixes exiting/entering the app. v1.12.5: - Fix crashes on low-end devices. - Remember to try the multiplayer modes! :-D v1.12.1: - New scenario: INFERNO! - Fix for handling incoming phone calls during gameplay. - Fix for handling background music when exiting application. - Removed back buttons according to UI guidelines, use the hardware back button instead. - Other minor fixes. v1.11.2: - Fixes to multiplayer modes on high-resolution phones. v1.11.1: - Minor fixes. v1.11: - Initial release! If you have any issues with the game, please contact our support at support@tribeflame.com Check out the Benji Bananas website at http://www.benjibananas.com/ Benji Bananas is developed by TribeFlame Ltd.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

* Support carrier billing, now even easier to purchase bananas!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Benji Bananas

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Benji Bananas

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

30-01-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

39.3 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
English (Australia)
English (Canada)
English (United Kingdom)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Benji Bananas ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ