ਫਰੀਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

BRAVE ORDER is an action packed, battle collection strategy game, where hundreds of units clash on the fields of war! Chaos among the Elemental Gods has spilled into the mortal realm... Balance between the primal orders of Earth, Air, Fire, Water, and Void have been shattered, and it’s up to you to command your team and restore balance to the world! A mysterious and ancient conflict between the Elemental Gods unfolds as Players conquer a story driven campaign, full of unexpected surprises and valuable riches! TACTICAL LARGE-SCALE BATTLES • Hundreds of units share the battlefield and fight for victory! • Tactical pre-battle deployment gives players options for creating different formations. • In-battle active abilities and spells for executing battle strategies in real time! UNIQUE DECK BUILDING & COLLECTION • Players can create their own strategies by constructing unique teams from hundreds of individual Heroes, Troops, Towers, Traps, and Spells! • Develop and special your team with randomized Runes and Tactics, taking them to new levels of untold power! COMPETITIVE PVP • Players can engage in intense Player-vs-Player battles, claiming victory over contested territories! STRONG SOCIAL PRESENCE • In-game streaming features that provides an immersive social experience! Show off your skills and get famous in game! • Forge strong alliances and cooperate with other Players to tackle even greater and more challenging enemies! • Alliances can compete with one another in large scale alliance wars to claim dominance over the Elemental landscape and earn rich rewards! CONSTANTLY EVOLVING WORLD EVENTS • The frontlines of battle are continually shifting, allowing Players to compete in limited-time events for special gifts! • Ancient Gods are returning to wreak havoc and reclaim the world, but Players can band together to take down the global threat!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Epic fantasy combat featuring massive battle experience with hundreds of units clashing on the battlefield
  • Tactical pre-battle deployment gives players options for creating different formations
  • Highly diversified content featuring over 50 characters and hundreds unique weapons, spells, traps, and defense towers
  • Competitive PVP and innovative co-op modes enable great multiplayer experience
  • In-game streaming features that provides an immersive social experience. Show off your skills and get famous in game!
  • Forge strong alliances and cooperate with other Players to tackle even greater and more challenging enemies!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Outact, Inc.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright Outact, Inc.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Outact, Inc.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

25-03-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

420.14 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Brave Order ਵੈਬਸਾਈਟ
Brave Order ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ