ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Simply the best free Bridge game in town, anytime, anywhere. If you are looking for a fun yet comprehensive Rubber and Chicago Bridge game then look no further. The 2019 edition of Bridge features faster and stronger game play with smoother user interface. Bridge is a card game played by four players who form two partnerships. Players within a partnership face each other across the bridge table. Traditionally, the players are referred to by the points of the compass - North, East, South and West. The two partnerships are North/South and East/West. Games are played to the best of three. During bidding, each partnership exchanges information to decide a contract. Once established the cards are played with the declarer attempting to fulfill the contract + the opponents attempting to defeat it. Bridge includes the all new state of the art advanced Bridge card play engine playing at a significantly stronger level. By analysing the probable permutations of the remaining cards Bridge will frequently find an extra trick to make or defeat a contract. PLEASE NOTE: This game is ad-funded. We generate income to pay for the support and development of the game from advertising. The advertising and social media services use anonymous device identifiers, local storage and cookies. By downloading and continuing to use this game you consent to this information being collected and shared with our advertising and social media partners. You can choose to remove the adverts via a single In App Purchase if that is your individual preference.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Welcome to the 2019 edition of Bridge. Whilst AI has suddenly become fashionable, weve been developing real world useful solutions (in the form of games such as Bridge) for over 30 years! This updated version featuring faster and stronger game play with a significant number of small improvements in both bidding and card play. A huge thanks to all those who have taken the time to contact us with suggestions, comments and criticisms!, please keep them coming. Sept 2017 Bridge V+ now supports Chicago (Four-deal) Bridge mini tournaments.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Supports 5 card majors, strong 2 clubs, weak 1NT, Jacoby Transfers, weak-2bids and 2NT 11-12 points conventions.
  • Supports Rubber and Chicago (Four-deal) Bridge.
  • Comprehensive bid analyser showing you the interpretation of your bids.
  • Ability to locate deals matching many bidding criteria.
  • Full undo and redo of bids and cards played.
  • Extensive score card information.
  • Built in tutor to provide hints, tips and guidance on Bridge.
  • Real world actually useful AI

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ZingMagic Limited

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright ZingMagic Limited

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ZingMagic Limited

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

24-05-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

41.89 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Bridge V+ ਵੈਬਸਾਈਟ
Bridge V+ ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ