ਫਰੀਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Canasta Palace – Play a fun game of Canasta live against real players. Canasta, the team-based tactical card game with tons of fun! Comparable to games like Rummy, Bridge or Phase 10 Canasta requires above all brains and tactical skill. You can now experience it online, for free and without ads in one of the largest card game communities online. No matter if hardcore fan or casual player, with us you will always find the fitting opponent for every level of play. The joy of playing cards is our priority. We invite you over to our card tables. Live card game experience: - Play live against real opponents at any daytime. - Experience an active community of players. - Chat with other Canasta Palace fans. Easy handling: - No need to register, just start playing. - Enjoy direct play thanks to automatic player search. - Sort cards at the touch of a button. Canasta, as you know it: - Use original Canasta playing cards or house cards with optimized legibility. - Choose from various card decks. - Discover various special rules: 3 decks, 3 jokers per deck, Drag 2, and more. - Play according to your personal preferences with your own rules. Fair-Play comes first: - We provide constant support by our customer service team. - Our card mix is independently tested and reliable. - The privacy settings in the Canasta Palace are flexibly adjustable. Hobby card game: - Canasta is stress relief and memory training in one. - Make your way through the league up to the top 10. - In tournaments and at long lasting tables you can boost your endurance. How to play Canasta: The goal of Canasta is to collect as many points as possible by drawing and removing peer cards. Unlike Rummy, Canasta is not about ending the game as fast as possible. To complete a round you need a set of seven cards, this is called natural Canasta. A mixed Canasta must contain at least four equal cards. The rest can be filled with wild cards. In addition to the Joker, all 2s are considered wild cards. The wild cards can replace any other card. NOTE: This app can be downloaded for free and it is permanently completely free to play. However, some game enhancements such as game chips, premium membership and special playing cards can be purchased within the game. The game requires an active internet connection. By downloading the app, you agree to our terms and conditions and our privacy policy. Terms of Service: https://www.spiele-palast.de/agb/ Privacy policy: https://www.spiele-palast.de/datenschutz-apps/ Customer Service: If you ever need help, feel free to contact our friendly customer service: support@canasta-palast.de Learn more about us and our games: https://www.spiele-palast.de/ Canasta is intended for an adult audience. According to German law, Canasta is not a gambling game. In our app, there is no real money and no real prizes to win. Practice or success in casino games without real winnings ("Social casino Games") does not imply future success in games for real money. Canasta Palace is a product of the Spiele-Palast GmbH (Games Palace). Playing together with family, friends or specially created groups is one of the favorite pastimes for many people! Our mission is to give this joy of playing a digital home in the Games Palace and to build a lively community of players through high-quality implementations of online card games. We wish you a good hand Your Canasta Palace team

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Thanks for playing in the Palace! We have been hard at work improving our game. In case of questions or problems with this version please write an email to support@canasta-palace.com, we will gladly assist you with any issue. New in this version: - This update introduces the leveling system. - Added new table backgrounds. - Added new card backs. - Added new profile picture frames. - There is no longer a score limit at tables with Sequences.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Play Canasta with real people.
  • Compete at the leagues.
  • Join various tournaments.
  • Variety of card decks.
  • Statistics
  • Private tables with custom rules

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Spiele-Palast GmbH

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Spiele-Palast GmbH

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

12-11-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

191.37 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਐਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Canasta Palace ਵੈਬਸਾਈਟ
Canasta Palace ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ