ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Cloud Drive, Manage your Cloud accounts easily and faster. Cloud Drive! supports multiple services like Dropbox, Onedrive, Google Drive, and Box. Cloud Drive! is designed beautifully and is very easy to use. You only have to log in once into your favorite Cloud Service and then you can upload, download your content directly from the app easily. Why Cloud Drive? Well, All of your Cloud accounts will be under one place and you don't have to go to different apps/sites to upload or download your content from it. We have made Cloud Drive as fast and as beautiful as we can and will continue to improve it. Here's a quick look at some of the features:- • Supports OneDrive, Google Drive and more... • Better Privacy Protection • Easily download or upload your files • Custom Password and Windows Hello support • Regular updates • Easy to use and beautiful User Interface • Split View Support • Fluent Design • Jumplist Support and more... How does it provide better Privacy Protection? Cloud Drive! runs in a sandboxed (safer) environment which is much secure than browsing on the web. It does not collect or store any kind of personal information like Login etc. Any Application Data necessary for the app to run is safely stored in user's own device and it can't be accessed by anyone. You can check our Privacy Policy too. Give it a try, Maybe you will love it! Want to give any feedback about the app? You can contact us via E-Mail or Twitter and we will be more than happy to hear it. Thank You very much for taking your time to read this!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Define Studio

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Define Studio

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Define Studio

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-02-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

29.46 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸਮਾਜਿਕ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ