ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

**** The FASTEST app to convert units. Type a few letters and the units appear automatically ! Convert temperature, distance, area, weight, currencies and many, many more ! THE ONLY CONVERTER YOU'LL NEED - Thousands of unit conversions - 'Smart-search' to find the unit you need - 'One-click' to select units - High precision: up to 10 decimals - Hundreds of currency values, updated daily - Calculator included with +,-,*,/ - Preview results as you type the amount - Swap units with one click - High resolution graphics - Change the graphics: modern, classic, engineering - Save your favorite units automatically for super-fast use [paid] WITH MANY ADVANCED FEATURES - Works great on snap screen mode (snap to the left hand side of the screen) - Accepts keyboard entry to type units and amounts - Quick resume: restores last values used - One-click copy results to clipboard - Automatic update currency values [paid] - High precision math, default to 4-decimals - Change from 0 to 10 decimals, you decide [paid] - Browse all the unit conversions available - Automatic pluralizing of the results - Paste amounts from the clipboard - Show equations for commonly used units - Understands cultural differences in the use of '.' and ',' - Very fast, trims unit results for fastest performance The paid version adds auto-currency update, modify number of decimals, saves favorite units, change screen colors, and removes ads. The free version has ads. CATEGORIES: - Acceleration - Angle - Area - Astronomical - Data (Computer) - Currency - Density - Digital Image - Distance (Length) - Electric Charge - Electric Resistance - Energy - Flow - Flow (Mole) - Flow (Mass) - Fuel efficiency - Force - Frequency - Illuminance - Power - Pressure - Sound - Speed - Temperature - Time - Torque - Volume - Volume (Dry) - Weight (Mass) Converting units made fun! Also available on Windows Phone. v1.11- several new currencies, UI and bug fixes v1.9-new currencies (MGA, VND, ZMW and others), fuel consumption/efficiency conversions, bug fixes v1.6-1.7-Improved UI, fixed Flags, Fixed Force conversions, added Megabit/Gigabit v1.5 - hundreds of new units, Currency Flags, UI fixes

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Bernardo Zamora

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright © 2015, Bernardo Zamora

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Bernardo Zamora

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

05-04-13

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

4.7 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਤਪਾਦਕਤਾ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ