ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Dive into the wild nature with the powerful crocodile. Become a wild crocodile - survive into the wild as long as you can in new Crocodile Family Sim Online game in a huge, massive and challenging 3d world. Unlock unique attacks and skills, build your beautiful home and raise a family in Crocodile Family Sim. CROCODILE FAMILY SIM FEATURES: Animal Simulator: - Customize your whole family - Level up in RPG-style game - Unlock special attacks Build A Family: - Find a mate to start a family - Raise as many little crocodiles as you wish Online Adventure Game: - Play with friends - Complete special events - Chat with your buddies - Create your own clan Battle Enemies: - Battle dangerous and powerful enemies - Party with others to take down dangerous bosses Explore a 3D World - Explore the world and travel to unique locations. - Adventure the wild and survive the elements in summer, winter, spring, and fall. Download Crocodile family sim now and start your wild adventure today.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • STUNNING 3D WORLD WITH MULTIPLE LOCATIONS
  • FANTASY RPG GAMEPLAY
  • RAISE A CROCODILE FAMILY WITH YOUR MATE
  • ONLINE PLAYING WITH FRIEND
  • BUILD YOUR OWN HOME
  • COOPERATE WITH OTHER PLAYERS TO DEFEAT EPIC BOSSES
  • TAKE CARE OF YOUR CUBS
  • REAL WEATHER AND DAY-NIGHT CYCLE

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Area 730

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Area730

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Area730

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

29-08-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

307.45 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ