₹ 434.00
₹ 434.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Embroidery is one of the most ancient types of needlework and is always in fashion. Isn't that the most agreeable pastime in a quiet evening? Just imagine: you, a rain sound, a warm plaid on your knees and a monotonous, but madly fascinating activity. Cross-Stitch Puzzle is an amazing color game for real needlewomen. Color the stitches and test your attention, wits and creativity right now. Dive into brand new puzzles with grids tasks! The rules are quite simple: You are given a pattern of a picture and you have to fill it with the stitches in the right order. They form a picture that corresponds to the pattern. Try 3 modes of puzzle: half, diagonal, quarter. You have a lot of options to embroider: * frills * rushes * frames * 4 Sets of Ornaments : * African * North American * Asian * Slavonic And finally you have a possibility to embroider your picture in the free mode and save your own patterns.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Open Time Labs, LLC

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

27-04-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

303.92 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ