ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Explorer for 365 allows you to browse easily your OneDrive and SharePoint Online sites from your mobile phone. You can view and share your documents, edit elements of your lists or navigating within your libraries of images in a few clicks. You can save your different SharePoint sites in Favorites to get there more quickly. With Explorer for 365, you can also search for documents or individuals within your Office 365 tenant. You can also see videos channels Office 365, so that follow the popular activity around you with the Office Graph. Features: - Connect securely to Office 365 thanks to ADAL (Active Directory Authentication Library) - ​Explorer your OneDrive for Business files et view your last edited OneDrive files. Open online, rename, delete files. Create new folders and upload photo from your mobile. View documents as thumbnails with generic preview system - Share your files with your colleagues: Share with phone Apps, like mails, facebook, twitter, etc. or to Yammer with web UI ​- Check your network activity thanks to the Office Graph: view popular documents around you, view your manager activity, documents from your colleagues, etc. - ​Browse your SharePoint sites & sites collections librairies or lists - ​Manage list items (create, update, delete). Display calendars SharePoint lists as optimized mobile calendar - Search documents around all sites. Search colleagues with people search - View your Office Video channels, discover videos and open it in mobile browser to stream it - 5 themes available

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Olivier CARPENTIER

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Olivier CARPENTIER

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

19-05-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

4.47 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ